Uit die graf uit ....

 

 

GE:  

Ek bely die Christelike Geloof soos bely deur die Algemene Kerk in die 'Apostoliese Geloofsbelydenis' en 'Drie Formuliere' – laasgenoemde met enkele voorbehoude, naamlik oor die Sabbatdag en water-doop. Ek is dus 'n heeltemal gewone Gereformeerde, Protestantse gelowige Christen, sondaar-mens, in wie se hart God dit gelê het om na die Hervormings-wekroep van: Tot eer van God alleen; Christus Alleen; Genade alleen; Geloof alleen; SKRIF, ALLEEN, hierdie 'saak' van ‘Die Dag van die Here’, uit te dra.

 

 

Carel de Goede:  

My broer ek kan nie aflei of jy werklik weet watter dag is die Sabbat nie.. My engels laat my seker in die steek.. Ek weet egter dat Sabbat ( Die Here se Sabbat op die Saterdag is en nie op Sondag soos wat baie ander voorhou nie. Sondag is tog die eerste dag van die week. ( Kyk gerus na enige kalender) Predikante en selfs die Pous van Rome erken dit.

Wie gee die mens die reg om God se dag na 'n ander dag te verskuif? Openbaring se laaste woorde." Niks mag by gevoeg word of wegneem word nie")

 

 

GE:  

Geagte Carel de Goede,  Dankie, dis goed om te hoor iemand noem my 'n broer in Christus Jesus; ek waardeer dit innig.  Ek hoor dit omtrent nooit meer nie --- vir baie lank nou al. 

 

Maar mag ek jou vra, beste Carel de Goede, ek kan nie werklik aflei of jy weet HOEKOM jy die Sabbat onderhou nie?  Die Bybel omskrywe tog hoekom: Omdat "Sabbat van die HERE God"—  dis al klaar ALLE REDE HOEKOM! 

 

Maar hoekom is die HERE God, 'Here'?  'n 'Heer', WORD, 'n 'heer' deur VERDIENSTE.  Lord Nelson, OMDAT hy Waterloo GEWEN het. Christus, 'HERE' :  OMDAT Hy die dood OORWIN het.  In Ex15, word die Magtige van Israel, "KRYGSHEER" uitgeroep OMDAT Hy "triomfantlik GESEËVIER het”. In die NT word die Sabbat, "Dag van die Here" genoem OMDAT, dit die dag van OORWINNING oor "die laaste vyand, die dood", is.  

 

By die skepping "seën" God die Sewende Dag; "heilig" Hy dit, OMDAT, dag van God se RUS --- sy RUS van, en in, VOLTOOIING --- dag van Goddelike TRIOMF in skepping!   Nie eers in die skeppingsverhaal is die Sewende Dag vanweë die vorige ses dae se werk van skepping van God, "Sabbat van die HERE God" nie, maar vanweë "DIE UITNEMENDHEID VAN DIE GROOTHEID VAN DIE KRAG VAN SY STERKTE WAT GOD GEWERK HET TOE HY” .... "KLAARGEMAAK HET" :  toe God OORWIN het— wanneer? :  "Op die Sewende Dag".  Dis hoekom die gelowige mens, die "Sabbat gedenk dat (hy) dit heilig" :  dit gaan nie oor die MENS se werke nie; dit gaan oor die WERKE – die RUS-werke – van GOD; SY, voltooi-daad; SY, "INGAAN in SY, EIE RUS AS GOD". 

 

Dit alles, doen God in Christus Jesus en deur Hom DEURDAT HY HOM OPWEK UIT DIE DODE "OP DIE SABBAT".  Dis hoekom ek die Sewende Dag Sabbat van die HERE God, glo—  NIE vanweë of omrede die Wet nie.  

 

21 Mei 2009

 

 

Carel de Goede: 

Gerhard,  Miskien hier die verskil? Ek haal jou eie woorde aan: "

Dit alles, doen God in Christus Jesus en deur Hom DEURDAT HY HOM OPWEK UIT DIE DODE "OP DIE SABBAT".  Dis hoekom ek die Sewende Dag Sabbat van die HERE God, glo—  NIE vanweë of omrede die Wet nie." 

 

Jy sien my vriend dat Jesus is eers op die eerste dag van die week uit die graf uit. (maw Sondag). Op die Sabbat ( Saterdag het hy gerus, onthou dit was tog immers die Sabbat, die rus dag en toe eers die vlgende dag , die Sondag (eerste dag) het hulle ontdek dat die graf leeg was. Die gedagte agter dat Sondag die rusdag is. is verkeerd en is afkomstig van 'n kompromie wat bereik is met die wie die Son aanbid het.

 

Ek veroordeel nie, dis is God se werk ek wens maar net mense wil die waarheid besef en wakker word. Nerens in die bybel kon ek dit raaklees waar daar staan ons moet die opstanding gedenk as rusdag nie.

Daar staan wel vele male dat ons SY Sabbat moet heilig en dit gedenk deur dit, 'n rusdag te maak.

 

Ek wens jou alle sukses toe en mag die Heilige gees jou ook lei na die ontdekking van die waarheid.. Die bybel waarsku vele kere oor dwaal leeringe wat deur sogenaamde uitverkoorenes verkondig sal word. Daar rus egter 'n grooter straf op sulke persone.. Mense wat Gods woord verkondig dra 'n onsetende groot verantwoordelik heid om die waarheid soos wat dit in Sy woord aan ons gegee word te verkondig

 

Ek wens jou sterkte toe, ek en jy kan maar net ons afhanklikheid belei en aanhou bid om wel die waarheid raak te lees. God se genade en liefde is wonderlik

 

Groete in Christus

 

 

 

 

GE:  

Geagte Carel de Goede,   Net oor hierdie aspek:   "What would Jesus do?  In John 15:10 Jesus said "I have kept my father's commandments" and we can also find from scripture that Jesus attended church on the Sabbath day. "And he came to Nazareth, where he had been brought up: and, as his custom was, he went into the synagogue on the sabbath day, and stood up for to read." Luke 4:16 " 

 

Ek vra: Is dit waar Jesus se gehoorsaamheid aan sy Vader se Gebooie opgehou het?   Ek sê altyd, Dis maar waar Jesus se gehoorsaamheid begin het!  Waar eindig Jesus sy gehoorsaamheid aan die Wet van God?  Waar Hy die Wet van God VOLKOME VERVUL HET!  En waar was dit?  Waar Hy die Kerk op die Sabbat bygewoon het? Waar hy groot wonderwerke op die Sabbat gedoen het? Waar Hy aan die kruis gesterf het?  NEE!  HIER:  "Dat julle kan weet wat is die uitnemende grootheid (die ruspunt) van die krag van sy sterkte vir ons wat (in Christus) glo, wat God gewerk het IN CHRISTUS TOE HY HOM OPGEWEK HET UIT DIE DODE EN HOM LAAT SIT HET AAN SY REGTERHAND IN HEMELSE HEERLIKHEID ...." Ef1:19-20. HIERDIE, is DIE VERVULLING van God se Sabbatdagswoord: "En God het op die Sewende Dag al sy werke VOLTOOI en op die Sewende Dag GERUS."  "God het gesweer: Hulle sal in My RUS NIE ingaan nie", nie ALVORENS DEUR EN IN CHRISTUS JESUS NIE, en nie ALVORENS SY OPSTANDING UIT DIE DODE NIE.  

 

In opstanding uit die dode op die Sabbatdag EERS, gehoorsaam Jesus die Vader HEELTEMAL.   "In U grote hoogheid werp U diegene neer wat teen U opstaan .... Wie is soos U, HEERLIK IN HEILIGHEID, gedug in ROEMRYKE DADE, Een  wat WONDERS DOEN .... U het hulle deur U KRAG na u heilige woning gevoer .... Die HERE is Krygsman : HERE, is sy NAAM!  .... Ek wil sing tot eer van die HERE, want HY IS HOOG VERHEWE ...." 

 

DIS HOE EN WAAR EN WANNEER Jesus die Gebooie van sy Vader volkome nagekom het; dis waar God in Christus, RUS; dis waar God die Sabbatdag seën en dit heilig; want dit is "die derde (pasga)dag", wat Jesus sy Vader se werke --- se UITERSTE MAGSDADE, "volgens die Skrifte", "KLAARMAAK"!  "En God het op die Sewende Dag gerus."  Sela.  Want DIT IS hoe God ons, deur SY KRAG op die Sabbatdag in aanbidding voor sy aangesig na sy heilige woning voer. 

 

Vir watter rede hou hulle aan om U opstanding op U heilige dag van rus te ontken en te versmaai, o my Here en my God?   

23 Mei 2009

N.a.v. Carel de Goede, “Jy sien my vriend dat Jesus is eers op die eerste dag van die week uit die graf uit. (maw Sondag). Op die Sabbat ( Saterdag het hy gerus, onthou dit was tog immers die Sabbat, die rus dag en toe eers die vlgende dag , die Sondag (eerste dag) het hulle ontdek dat die graf leeg was. Die gedagte agter dat Sondag die rusdag is. is verkeerd en is afkomstig van 'n kompromie wat bereik is met die wie die Son aanbid het.   

 

Laat my asseblief toe om my siening van die saak, só, te stel:

 

(Dit is tog aangenaam om beskaafd te gesels; meesal ontaard gesprekke oor hierdie saak al te gou.)

 

Jy sien my vriend dat Jesus is eers op die eerste dag van die week uit die graf uit. (maw Sondag).  Die GANSE Skrif is daarvan VOL dat die Sabbatdag die Oorwinningsdag van die Here God is— m.a.w., God se Rusdag is. Die Nuwe-Testament wyk geen oomblik van hierdie profetiese verwagting af nie, maar vervul dit tot die letter, dag, datum en uur. DAAROM verklaar Mt28:1-4 – die ENIGSTE Skriftuur wat die gebeure en TYD en DAG rondom Jesus se opstanding uit die dode verskaf – dat Jesus opgestaan het: “OP / IN / Sabbatstyd VOOR die Eerste Dag van die week”.

 

Nou mag jy vir my vertaling op vertaling aanhaal wat presies die teenoorgestelde sê, naamlik, dat Christus “NA die Sabbat, OP die Eerste Dag”, opgestaan het. Maar, vriend, jy sal nie een Vertaling van voor die twintigste eeu aanhaal nie. Jy sien, die skelm ‘vertalers’ het die implikasies van Mt28:1-4 begin raaksien, en sumier “TYE EN WET” van God “VERANDER” om hulle afgodsdag Sondag, vir aanbidding te bly handhaaf. 

 

Jy is dus reg: “Die gedagte agter dat Sondag die rusdag is. is verkeerd en is afkomstig van 'n kompromie wat bereik is met die wie die Son aanbid het. Presies!  Die eerste mens wat hierdie ‘kompromie’ probeer bewerkstellig het, was Justinus die Martelaar (soos jy weet, tweede helfte, eerste eeu),  wat in sy skrywe aan die keiser van Rome die letterlike Grieks van Matteus 28:1, net mooi omkeer van “IN / OP / Sabbatstyd VOOR die Eerste Dag”, na “NA die Sabbat OP die Eerste Dag” --- letterlik, in Griekse woorde, en NET ter wille van kompromis en oorlewing.  Jy slaan die spyker op sy kop! 

 

Maar die gedagte agter, dat die Sabbatdag die rusdag is OMREDE Christus daarop opgestaan het, is suiwere Bybelse waarheid, en reg en geldige argument volgens “die Evangelie van Christus, want dit is ’n krag van God tot redding vir ELKEEN wat glo, SOOS vir die Jood, SO OOK vir die Griek”. “Want God tref GEEN onderskeid nie.”  “O, dat ek Hom mag ken, en die KRAG van sy OPSTANDING!” Dan sal ek jubelende tot SY eer, Sabbatefees vier.

 

Één woord wat iemand in hierdie opsig en trant ten gunste van Sondag kan uit?  Kyk hoe stom staan hulle daar!  Maar luister!  Daar verklaar iemand luid: Now Jesus rested from the work of redemption; and though there was grief among those who loved Him upon earth, yet there was joy in heaven. Glorious to the eyes of heavenly beings was the promise of the future. A restored creation, a redeemed race that, having conquered sin could never fail— this, the result to flow from Jesus’ completed work, God and angels saw. With the scene the day upon which Jesus rested is forever linked. “For His work is perfect;” and “whatsoever God doeth, it shall be forever.” Deut. 32:4; Eccl. 3:14. When there shall be a “restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began” (Acts 3:21), the creation Sabbath, the day on which Jesus lay at rest in Joseph’s tomb, will still be a day of rest and rejoicing. Heaven and earth will unite in praise, as “from one Sabbath to another” (Isa. 66:23) the nations of the saved shall bow in joyful worship to God and the Lamb. 

 

In die GRAF lê “the promise of the future”; “a restored creation, a redeemed race .... having conquered sin”, “rus”, in sy “loon, die DOOD”!  Vir “Jesus’ completed work”, “heaven and earth will unite in praise, as “from one Sabbath to another”,  the day on which Jesus lay at rest in Joseph’s tomb, will still be a day of rest and rejoicing”. Wat ’n lakoniese kakafonie! 

 

Jy sien my vriend, Jesus is op die Sabbatdag uit die graf uit. Op die Sabbat (Saterdag) het Hy gerus, want onthou, dit was tog immers die Sabbat, die Rusdag en VOLTOOIINGSDAG van die HERE God dat Hy, die Christus van God en Heer van die Dag van Oorwinning, “al die werke van God”, “die werke van my Vader”, “voltooi” en “klaargemaak het”, daarin, dat Hy die DOOD en die GRAF OORWIN en daaroor GETRIOMFEER en GESEËVIER het DEUR DAARUIT OP TE GESTAAN HET.  “Omdat Hy ’n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur ’n Man wat Hy aangestel het; en Hy het hiervan aan almal SEKERHEID gegee deur Hom UIT die dode OP TE GEWEK HET.”  Hier, en ‘nou’, het Jesus, ‘van die werk van Verlossing, gerus’. In die graf ja, maar in en deur opstanding uit die dood en dode in die graf. (Nie deur nog dood in die graf te bly lê het nie.)

 

23 Mei 2009

 

Daarom, geagte vriend Carel de Goede, jy is weereens op die punt af, en reg!  Duidelik is “.... hier die verskil”!   “Dit alles, doen God in Christus Jesus en deur Hom DEURDAT HY HOM OPWEK UIT DIE DODE "OP DIE SABBAT"”. Dus NIE: “op die eerste dag van die week ..... maw Sondag NIE. En “toe eers die vlgende dag, die Sondag (eerste dag) het hulle ontdek dat die graf leeg was”.

 

Ek het lanklaas – nee, nog nie eenkeer tevore – oplettendheid soos joune, teengekom nie.  Want jy sê, “....het hulle ontdek dat die graf leeg was”— “hulle”, en nie ‘Maria Magdalena’ nie.  Nou wat praat ek dan nou alles?  Ja, hierin is meer ter sake as wat verreweg die meerderheid mense reken. 

 

Baie kort verduidelik: Maria is die eerste mens wat allenig, die grafdeur van die graf af weggegooi, gewaar en toe sy dit sien, omdraai en terug, weghardloop. Mense verwar hierdie gebeurtenis, met daardie ander gebeurtenis toe  “.... hulle ontdek (het) dat die graf leeg was”— “hulle”, meer vroue; nie net Maria Magdalena nie. Verskeie vroue— Maria Magdalena en nog ander ook  (Lukas gee die algemene opsomming van wie hulle was, 24:10), kom na die graf MET hulle olies en speserye om die liggaam te salf.  Nou sou hierdie vroue hulle speserye saamgebring het as hulle geweet het die liggaam was nie meer in die graf nie?  Dis tog onsinnig!  Maria het die ander GAAN VERTEL, en vertel wat sy GEDINK het nadat sy die oopgemaakte graf gesien het. Sy het hulle vertel wat sy GEWEET het: dat die grafdeur van die graf af weg was; en sy het hulle vertel wat sy VERMOED het maar nie gewéét het nie: dat “hulle die liggaam weggevat het”.   Die ander se reaksie?  Nou dan wag ons maar tot die Romeinse wag weg is, dan gaan ons graf toe en gaan kýk of die liggaam weg is; en dan salf ons Hom sommer want Hy sal tog sekerlik nog daar wees, Maria! Wie sou Hom tog weggevat het? Jy is verniet bang. 

 

Jy het dus goed onderskei, vriend, deur op te gelet het dat “hulle”,  ontdek (het) dat die graf leeg was”. 

 

Wanneer was dit?  Weereens het jy reg: dit was “toe eers die volgende dag , die Sondag (eerste dag)”, dat  hulle ontdek (het) dat die graf leeg was”. Maar WANNEER op die Eerste Dag van die week, Sondag?  Dit is belangrik dat ons sal seker maak, hoe laat, anders kan ons dalk die tyd van die dag toe Maria op die Eerste Dag van die week die eerste een was om te gesien het dat die sluitsteen van die opening van die graf weggerol was, verkeerd kry.

 

Nou dan: Hoe laat het die verskeie vroue by die graf gekom om die liggaam te salf – volgens Lukas?  Lukas skrywe dit was “diepste nag-oggend” (‘orthroe bathe-oos’) – wat net na middernag moes gewees het.  Maria moes daarom VROEËR die klipdeur weggerol gesien het, dus nog VOOR middernag!  Gaan ’n mens vir hierdie tyd VOOR middernag sê, “Vroeg, toe / terwyl dit nog donker was” (partykeer met ‘na sonop / net na sonop’ en al) – soos die vertalings dit het?   Belaglik!   Eerder sou mens moet kan dink, ‘Vroeë donker, toe dit nog aand was’, ja! Maria het immers die graf die eerste keer oop gesien, relatief lank vóór die vroue net na middernag “MET hulle speserye” gegaan het om die liggaam te salf. Wat kan dan daarmee verkeerd wees om Jh20:1 te interpreteer as duiend op die vroeë of eerste ‘helfte’ van die VOORNAG, ‘skemer voor die donker’, “vroeg-donker” of “vroeg-nag”?  NET TRADISIE. Nie die Skrif nie.

 

“Vroeg-donker” of “vroeg-nag” is dan noukeurig juis wat Johannes in die Grieks geskrywe het: “Terwyl dit nog vroeg-donker was, kom Maria Magdalena en sien die klip ....” (‘proo-i skotia eti oesees’). Na sononder aand. Dit is die tyd van die nag wat Johannes aangee wat Maria die graf die eerste keer, net van buite af, OOP sien. Nou ons weet wel die graf was toe ook al LEEG. Ons weet egter ook Maria het dít, nie geweet of regtig geglo nie, anders het sy nooit gegaan om die liggaam te gaan salf, en boonop die ander vroue met daardie doel voor oë, saamgebring nie.

 

Onbetwisbaar dus: Maria sien die oop graf Saterdagaand.  Selfs die wagte is al weg – anders sou Johannes gesê het Maria het hulle gesien.  En Jesus het nie opgestane in die graf bly sit nie; toe Hy opgestaan het, het Hy die dood en doderyk sowel as die graf, UITGEGAAN. Die oomblik toe die engel die grafdeur weggeslinger het, het die Vader Christus in sy heerlikheid opgewek, terselfdertyd, “in ’n oogwink”.  Onbetwisbaar dus: Jesus het “VOOR die Eerste Dag van die week” (Mt28:1d) wat met sononder en die opvolgende ‘aand’ of “vroeg-donker” begin het, OPGESTAAN.  Hy het dus “OP / IN VOLLE Sabbats-tyd mid-namiddag” (Mt28:1a,b,c) opgestaan — NIE, op Sondag nie. 

 

Hier val nou nog iets op waaroor ek baie jare lank al wonder.   Verwys Maria moontlik na die wagte waarvan Matteus melding maak, waar sy volgens Johannes aan Petrus en Johannes vertel: “HULLE het die Here uit die graf weggeneem, en ons weet nie waar HULLE Hom neergelê het nie”, 20 vers 2b.  Net hierna, gaan Petrus en Johannes na die graf toe om te gaan kyk wat Maria hulle meegedeel het (– dinge waarvan hulle voordat Maria hulle vertel het, niks geweet het nie). 

 

Ek NEEM AAN – dit is nie geskrywe nie – dat terwyl Johannes en Petrus na die graf gaan kyk het, Maria ook die ander vroue gaan meedeel het oor wat sy ervaar het.  Om die verskillende Evangelieverhale met mekaar versoenbaar te laat wees, is dit dan nou noodsaaklik om tussen verse 1 tot 10 van Johannes, en verse 11 verder oor Maria se “het-gebly-staan”-aanwesigheid “voor die graf”, ‘n sekere tydsverloop te veronderstel – ‘n gaping tussen die twee ‘Maria-episodes’ – wat nie volledig deur Johannes ingevul word nie, maar deur Markus in 16:2-8.  Al wat Johannes tussen Maria se sien van die weggeneemde grafdeur en haar ‘voor-die-graf-gebly-staan-het” vermeld, is Petrus en Johannes se ondersoek-besoek aan die graf.  Maar intussen moes Maria nogeens saam met ander vroue na die die graf toe teruggekeer het, en toe dié in groot vrees van die graf af weggehardloop het (Mk16:8), het sý, “voor die graf agter-gebly-staan”. Jh20:11.  Dis net hierna, waar Maria nogmaals – aan die engele hierdie keer – sê: “Hulle, het my Here weggevat, en ek weet nie waar HULLE Hom weer gaan neerlê het nie”.    

 

Ek het maar altyd nog aanvaar Maria (of dan Johannes) veronderstel (deur die gebruik van die Meervoudswerkwoorde) met “hulle”, dalk Josef en Nikodémus wat Jesus in die eerste plek begrawe het. Veral omdat sy gedink het “hulle”, het die liggaam weer êrens anders gaan “neerlê”.  Sy het goeie vertroue gehad, en daarom dalk aan die ‘goeie’ karakters van die storie gedink.

 

Maar ek moes myself nog altyd afvra: Vir hoe lank het die wagte “soos dooies” daar by die graf gebly lê? Honderd van hulle!  Wanneer het hulle bygekom, hulle omgewing bestudeer, en wanneer het hulle koers gevat elders heen, nugter weet wie van hulle waarheen?  Hulle het elkeen blykbaar sy eie rigting ingeslaan; “sommige”, volgens Matteus, het stad toe gegaan, reguit om die hoofpriesters te gaan bykom!  Was hulle, nadat Jesus opgestaan het, nog tot die tyd van die nag wat Maria na die graf toe aangekom het en gesien het wat sy gesien het, daar?  Dis nie onmoontlik nie; ons het geen informasie wat verhinder om so ’n afleiding te maak nie.

 

Waar die Jode in Mt27:64 vra dat die graf “vir die derde dag” (‘he-oos tees tritees hemêras’) verseker moet word, gee Pilatus hulle ‘n wag – ’n Romeinse wag – daarvoor. Dit beteken die wag van die dag sou om middernag verstryk het, omdat die Romeine se dag van middernag tot middernag geduur het.  Dan lees ons van die twee Maria’s wat “na die graf (wou) gaan kyk het, maar daar toe skielik ’n groot aardbewing was”, wat hulle natuurlik in hulle voorneme frustreer het.  Die Jode sou ook die wêreld deeglik laat verstaan het dat geen dissipels van Jesus, spesifiek, naby die graf toegelaat sou word nie. 

 

Is dit die rede hoekom die vroue volgens  Lk24:1, EERS NA MIDDERNAG “met hulle speserye na die graf gaan / by die graf aankom” om die liggaam te salf?  Waarom nie?  Vir GEEN rede hoekom nie!  Volgens Mk16:1 het die twee Maria’s saam met Salome “toe die Sabbat verby was”, eers nog speserye gaan koop. Die Maria’s het reeds hulle s’n van Vrydag mid-namiddag voorbereid gehad; hulle gaan koop nog ter wille van Salome wat nie “Vrydag mid-namiddag voor die Sabbat” by was toe Josef en Nikodemus die liggaam in die graf neergelê het nie.  Maar: volgens vers 2 van Mk16, kom die vroue SONDER speserye na die graf toe; terwyl dit LUKAS is wat vertel van die speserye wat saamgebring was. Lukas se verhaalde besoek, moes dus plaasgevind het vóórdat Markus se verhaalde besoek kon plaasgevind het!  Dit verklaar die tyd wat Markus aangee wat die vroue by die graf gekom het; Markus s’n is heelwat later as Lukas s’n. Markus vertel dit was “baie vroeg met sonop” (‘lian proo-i anateilantos toe heelioe’); Lukas se tyd aangegee, is, “dikste / diepste nag / donker”.  

 

As al hierdie dinge die logiese ENIGSTE manier is hoe die Evangelieverhale met mekaar versoen kan word en inderdaad heeltemal versoenbaar is, dan kan niks daarteen gesê word dat Maria, toe sy vertel het van “HULLE” wat die liggaam weggevat het, die WAGTE bedoel het omdat sy baie moontlik die wagte wat nog by die graf kon gewees het, GESIEN het nie. Hulle sou hulle pos nie voor middernag verlaat het nie?  Dis tog te verwag van Romeinse wagte!  En dit sal natuurlik ook VERDUIDELIK hoekom Maria nie tot by die graf gegaan het, of daarin, ingegaan het nie, maar dit net op ‘n afstand kon bekyk, en toe opgelet het : Maar die grafdeur is dan weg van die graf af!! Wat het HULLE, met my Here se liggaam gedoen!?  “Dit was nog vroeg-donker”. 

 

Maria hardloop terug en gaan vertel Petrus en Johannes. (20:2)

 

Terwyl hulle twee na die graf gaan kyk, gaan vertel Maria ook die ander vroue. Petrus en Johannes “keer terug huistoe”. (20:10) 

 

“Met hulle speserye” (Lk24:1) – gaan al die vroue nou saam na die graf, en ontdek, verniet het ons ons salf voorberei en verniet het ons gekom om Hom te salf: die graf is LEEG!  Hy IS weggevat!  “Loop dink julle weer ‘n slag oor wat Jesus julle vooruit vertel het”, beveel die engele hulle aan. (6)  “En hulle het sy woorde onthou!” (8)  Stad toe! en hulle vertel die elf en die ander, nou almal op een plek saam. (9b)  Die vroue vertel van die twee engele en dié se gesprek met hulle.  “Maar niemand het hulle geglo nie.”   

 

Maar kom ons gaan kyk wéér; kom ons gaan maak seker!? Terug graf toe!  Dan die verhaal uit Markus.  Geen twyfel bly oor nie— dis verskriklik! “Hulle vlug verwilderd van die graf af weg en vertel niemand iets nie .....” 

 

“..... maar Maria het agter gebly staan .....” (Pluskwamperfektum). Johannes 20:11 verder. 

24 Mei 2009