Wás opgestaan”, óf, “Hét opgestaan”

 

Roy Davison:

Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was ...   In alle vier Evangeliën, zonder uitzondering, wordt er vermeld dat Jezus op de eerste dag van de week uit het graf is opgestaan!

 

GE:

Wys dit! U kan nie – nie in een Evangelie nie, ook nie in Mk16:9 waaruit u aanhaal nie! (Ons sal nog nader gaan kyk na daardie vers.)  Nie in een Evangelie “wordt er vermeld dat Jezus op de eerste dag van de week uit het graf is opgestaan! Inteendeel, verklaar Die Statevertaling, Mt.28:1: OP die Sabbatdag; net “Sabbats”!  Die woord 'na' staan in hakies – wat aandui dat dit 'n bygevoegde woord is – waarmee die Grieks se ware betekenis verdraai sou word. Vergelyk daarteenoor die KJV, “IN the end OF the Sabbath = TOWARDS the First Day” – nie ‘OP die Eerste Dag’ nie; nie ‘NA die Sabbat’ nie!

 

Die Ou Afrikaanse Vertaling het op die Statevertaling se in hakies “(Na) Sabbats” staatgemaak vir sy eie “Lank na die sabbat”. Hierdie verregaande flater sou eers ’n halwe eeu later met ’n nog uitdagender blaps ‘reggestel’ word, toe die NAB (Ek wil nie eers die afkorting uitskryf nie; dit voel te lasterlik.) vorendag gekom het met: “Na die Sabbat, toe dit die Sondagmôre begin lig word ...”.

 

Net Matteus van “alle vier Evangeliën”, vermeld (by implikasie) die opstanding van Jesus – die ander vertel alleen van die vroue se besoeke aan die graf, en Jesus se verskynings bepaald op die dag NA die Sabbat— die Sabbat tevore naamlik waarop Jesus alreeds opgestaan hét— die Sabbat waarná, vanselfsprekend op die Eerste Dag van die week, daar eers verskeie besoeke aan die graf plaasgevind het, en uiteindelik na die besoeke, die Verskynings, Sondagoggend ná sonop, “Vroeg, op die Eerste dag van die week, eerste, aan Maria Magdalena”, en na haar, aan ander vroue tesame, volgens Mt28:5-10, terwyl hulle op pad was om die dissipels te gaan vertel wat die engel aan hulle “verduidelik het” wat “Sabbatstyd” die dag tevore, gebeur het toe daar “Skielik ’n groot aardbewing was, net toe (die Maria’s) vertrek het om na die graf te gaan kyk het”, maar hulle duidelik in hul voorneme gedwarsboom was, en toe nooit by die graf kón uitgekom het nie. (Let op dat die engel nie die Maria’s in die Tweede Persoon aanspreek nie, want Maria Magdalena was nie hierdie keer by nie – Jesus het klaar aan haar verskyn, en sy is nou seker by die dissipels, besig om hulle te vertel “dat sy die Here gesien het”, Jh20:18.) 

 

Sondag-heiligheid is afgodediens! Dit leer mens lieg soos niks; jy kom nie eers agter jy lieg agter ander aan nie.  Maar Calvyn het die waarheid geleer: Dat Jesus op die Sabbatdag opgestaan het. Ek staan by die Gereformeerde Leer! Ú, het die Gereformeerde Leer sowel as Gereformeerde Vertaling, vaarwel toegeroep!

 

Roy Davison:

1. “En op de sabbat rustten zij naar het gebod” (Lucas 23:56). Dus gingen de vrouwen pas NA de sabbat naar het graf.
2. “En op de eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf en zij zag de steen van het graf weg-genomen” (Johannes 20:8). “Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun mid-den en zeide tot hen: Vrede zij u!” (Johannes 20:19). De sabbat eindigde te 18 uur. Aangezien het 'nog donker was' moest het op de eerste dag van de week zijn.
3. “Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, van wie Hij zeven boze geesten uitgedreven had” (Marcus 16:9).
Duidelijker kan het niet zijn. De eerste dag van de week is de opstandingsdag van Christus (Matteüs 28:1-7; Marcus 16:1-9; Lucas 23:56 -- 24:5; Johannes 20:1,2, 19-29).

GE:

Duideliker kan dit nie wees nie dat die opstandingsdag van Christus vóór die Eerste Dag van die week was— wat die Sewende Dag Sabbat was.

 

U bewering, “Duidelijker kan het niet zijn. De eerste dag van de week is de opstandingsdag van Christus (Matteüs 28:1-7; Marcus 16:1-9; Lucas 23:56 -- 24:5; Johannes 20:1,2, 19-29)”, is pure oëverblindery met ’n rits tekse wat nie een sê wat u graag sou glo elkeen wat u hoor, sal glo nie.

 

Oor “1. “En op de sabbat rustten zij naar het gebod” (Lucas 23:56). Dus gingen de vrouwen pas NA de sabbat naar het graf.

Lukas – na wie u verwys – vertel hierso, niks omtrent die Opstanding nie. Hy vertel niks, van vroue wat na die graf gaan nie, maar wat van die graf af weggaan. Hy vertel niks, van “pas NA de sabbat” nie, maar van heelwat vóór die Sabbat, Vrydag na die middag, Engels, ‘after noon’. U verwar Lk23:56 met Mk16:1, so lyk dit vir my. Wat u sê, is nogtans gans verwarrende versinsel en van gener waarde.

 

Volgens Lk24:1 eers, gaan die vroue –NA die Opstanding– na die graf, en vind dit: Léég, EN, verlate! Duideliker kan dit nie wees nie: Die Eerste Dag van die week was die dag ná die opstanding van Christus! Hoe kan u dit duideliker wil hê? “Dus gingen de vrouwen pas NA de sabbat naar het graf ...” en? En vind dit leeg en mens-verlate. U eie waarneming wat u self, weerspreek!

 

Oor u opmerking: “2. “En op de eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf en zij zag de steen van het graf weg-genomen” (Johannes 20:8). “Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u!” (Johannes 20:19). De sabbat eindigde te 18 uur. Aangezien het 'nog donker was' moest het op de eerste dag van de week zijn. 

Hier gooi u twee onverwante tekse saam, Lk24:1 en Jh20:1. U raak dan geheel en al verward en verwys sommer verkeerdelik na “(Johannes 20:8)”. Wat u daarmee sou bereik, sal niemand weet nie (maar gehoop niemand sal nagaan nie?). Want nóg Lk24:1 nóg Jh20:1 vertel iets omtrent die tyd of dag waarop Jesus opgestaan het. Nie een selfs, vertel van 'n verskyning van Jesus nie. Allengs, uit beide tekse is dit slegs moontlik om af te lei dat Jesus al die vórige dag, op die Sabbatdag naamlik, opgestaan hét.

 

U verklaring van die implikasies in Jh20:19a ten opsigte van die dagsbereking, klink streng letterlik, reg; maar omdat u geensins die idiomatiese of dan alledaagse taalgebruik in ag neem nie, skep u net probleme waar daar eintlik geen probleme hoef te gewees het nie. Want Sondag na sononder volgens Romeinse siening van tyd, is wel nog Sondag. Streng volgens Joodse en Bybelse siening van tyd egter, is die aand na sononder die Eerste Dag, reeds die Tweede Dag van die week.  So is dit dan ook dwarsdeur die Evangelie van Johannes duidelik dat Johannes, onder kulturele invloed, tyd ‘Romeins’, ‘tel’, terwyl die ander en – vroeëre – Evangelies se tydsberekening nog ‘Joods’ en ‘Bybels’ of te wel ‘Ou-Testamenties’, is. Maar verstaan mens Johannes doodgewoon “volgens Joodse en Bybelse siening van tyd, dat die aand na sononder die Eerste Dag, reeds die Tweede Dag van die week is”, is daar geen probleem om “Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden” as synde reeds die Tweede Dag van die week op te vat nie. Dis ’n tegniese, volksmondige, taalkundige puntjie sonder enige invloed hoegenaamd op die feit van die “helder-oordag” opstanding van Jesus “op die Sabbatdag”— soos die Grieks (‘opse de sabbat-oon epi-foos-k-oes-ei’) letterlik én idiomaties bevestigend verklaar.

 

Oor u opmerking “3: Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, van wie Hij zeven boze geesten uitgedreven had” (Marcus 16:9).

 

Enigste Werkwoord van die sin, is “Hy het verskyn” (verscheen Hij) – NIE, “opgestaan was” nie, want “opgestaan was” is 'n Deelwoord. 'n Deelwoord vertel HOEDAT Jesus “verskyn het” : “VERRESE, het Hy verskyn, vroeg, op die Eerste Dag van die week”. Dit was relatief 'lank' NADAT Hy “Laat Sabbatstyd synde voldag, VOOR die Eerste Dag van die week”, Mt.28:1, opgestaan het.  Dat Jesus “op die Sabbat”, opgestaan het, is wat Mt.28:1 met soveel woorde verklaar, al noem dit nie die Opstanding as sodanig nie. So, bowendien, sou dit wees, en was dit volgens die Profetiese AARD van die Sewende Dag Sabbat, dwarsdeur die Skrifte; want dit was wat die Sewende Dag Sabbat “volgens die Skrifte” eskatologies ingehou het!

Roy Davison:

Deze (“Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, van wie Hij zeven boze geesten uitgedreven had” (Marcus 16:9)) is een juiste vertaling van de grondtekst en in deze tekst verklaart de H.G. duidelijk dat Jezus op de eerste dag van de week opstond.

GE:

Hierdie, (“Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, van wie Hij zeven boze geesten uitgedreven had” (Marcus 16:9)) is inderdaad “een juiste vertaling van de grondtekst”, maar u vergis u deeglik dat “in deze tekst de H.G. duidelijk verklaart dat Jezus op de eerste dag van de week opstond”! U verstaan eenvoudig gladnie ‘deze juiste vertaling van de grondtekst’ nie.

 

Die enigste Werkwoord van die sin is “Hy het verskyn” (verscheen Hij) – NIE, “opgestaan was” nie, want “opgestaan was” is 'n Deelwoord. 'n Deelwoord vertel HOEDAT Jesus ‘verskyn het’ : “VERRESE, het Hy verskyn, vroeg, op die Eerste Dag van die week”.

 

U plaas die Bywoord van Tyd by die Deelwoord, en verwyder dit so van die Werkwoord waarop dit van betrekking behoort te wees. “Nadat HY opgestaan was, het Hij, des morgens vroeg op de eerste dag der week, eerst aan Maria van Magdala verscheen”, is wat die Woord van God, ‘duidelik verklaar’. Wat u doen, is téén wat “de H.G. duidelijk verklaart”. U besef duidelik nie die erns van wat u doen nie. Jesus het nié, “Toen des morgens vroeg op de eerste dag der week”, opgestaan nie, maar Jesus “was”, “toen opgestaan”. U, om u eie agenda ontwil, wurg uit die Vertaling nog meer as wat dit so gebrekkig as wat dit is, aan die afperser sou kon afgestaan het.

 

 Opgestaan was”, is nie ’n Indikatiewe Werkwoord nie, maar ’n Deelwoord –‘Partisium’– die ekwivalent van die Grieks, ‘anastas’. Die Bywoord van Tyd het dus nie in die eerste plek op “opgestaan was” toepassing nie, maar op “verscheen Hij”. In Afrikaans moet mens sê, “Verrese, het Hy vroeg op die Eerste Dag verskyn”. Natuurlik ‘was’ Jesus “morgens vroeg op de eerste dag der week”, ‘opgestaan’, want só, ‘opgestaan (was)’ –in hoedanigheid van ‘verrese’ te gewees het– het Jesus “morgens vroeg op de eerste dag der week eerst aan Maria van Magdala verscheen”. Dit sê nie dat Jesus “des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan” ‘het’ nie, maar impliseer dat Hy reeds van die vorige dag af al, “opgestaan was”.

Roy Davison:

Een letterlijke vertaling is: “En verrijzende vroeg op de eerste dag van de week verscheen hij aan...” Zowel de verijzennis als de verschijning waren op de eerste dag van de week.

GE:

Verrijzende ... verscheen hij” is GEEN vertaling van die Grieks nie, wat nog “een letterlijke vertaling”!  Die teenswoordig-durende “verrijzende”, sou uit ’n Presens of moontlik nog uit ’n Imperfektum vertaal kon word.  Maar die Aoristos gee géén DURENDE aspek van ’n Werkwoord aan nie. Die Voltooide Verlede Tyd vertaal die Aoristos heel beste. Die Aoristos bevestig die PUNKTUELE ‘Aspek’ van VOLDONGE OORGANG in toestand, dus altyd Voltooide Verlede Tyd vir die Aoristos!


Die Aoristos Partisium ageer eweveel Adjektief as Adverbiaal.  Adjektief – dit beskrywe die Onderwerp, Jesus – hoe “
, verskyn het”, nl., “As die Opgestane Een het Hy verskyn”.  Adverbiaal – dit beskrywe die Werkwoord, “het verskyn” – hoe Jesus verskýn het: “Verrese het Hy verskyn”.

 

Dit is as sodanig in die Werkwoord van hierdie sin agerende dat “Hy (Jesus) verskyn het” – nie dat Hy (‘toen’) opgestaan het nie. Jesus was nie besig om op te staan toe Hy verskyn het nie. Alle feite en faktore in die vier Evangelies vermeld, getuig daartéén. Jesus het nié soos wat Hy opgestaan het, ook verskyn nie; dit is onwaar. Lees maar net Jh20 van vers 11 af. Daar is nog baie ander onderskrywende faktore en feite vir my ontkenning.

 

Vir die DURENDE, Teenswoordige, Tydsaspek, “verijzende verscheen hij”, sou die Teenswoordige Tyd van 'n Indikatiewe Werkwoord vereis gewees het, of dalk ’n Imperfektum— wat nóg sintakties, nóg feitelik, die geval is.

 

Verrijzende ... verscheen hij”, sê baie meer as “Zowel de verijzennis als de verschijning waren op de eerste dag van de week”! Dit sê sowel de verrysenis as die verskyning was op dieselfde oomblik – iets wat geheel en al onmoontlik is in die lig daarvan dat niemand geweet het dat Jesus opgestaan het nie. Niemand het Hom gesien opstaan nie. Verrysenis en veskyning was heeltemal afsonderlike gebeurtenisse, van en op afsonderlike dae! Die Evangelies gee nie om dowe neute veskillende tye vir elk, Opstanding, en, Verskyning, aan nie. Verskillende persone; verskillende terminologie; verskillende besonderhede soos met betrekking tot engele, die graf, natuurlike omstandighede – en dan logies, kronologies én, ‘teologies’, verskillende gebeurtenisse en verskillende dae.

 

Vir die Teenswoordige, DURENDE Tydsaspek van die oomblik, “verijzende”, sou die Teenswoordige Tyd van 'n Indikatiewe Werkwoord (of die Teenswoordige Tyd van ’n Deelwoord), vereiste wees!  Die Indikatiewe Werkwoord van die sin as sodanig, is egter agerende in, “Hy het verskyn”. Die Verrysenis van Jesus daarenteen, word gladnie eers na verwys nie; dit is slegs geïmpliseer in die ‘hóé’, van Jesus se verskyning, naamlik “as die Verresene”.  In Sabbatstyd” egter – Genetief van Soort en Behorenheid na tyd, vertel Matteus ons (nie Markus nie) – “was daar ’n groot aardbewing”; nie tegelykertyd met Jesus se Verskyning wat eers die volgende oggend – Sondagoggend (volgens Markus) – plaasgevind het nie. Maar Laat Sabbatstyd synde ligdag in volheid, VOOR die Eerste Dag van die week” (Mt.28:1) het Jesus opgestaan. Dit is die tyd én dag wat die teks met soveel woorde verklaar; en dit is wat die Profetiese AARD van die Sewende Dag Sabbat dwarsdeur die Skrifte eskatologies ingehou het!

 

Roy Davison:
De vrouwen rustten volgens het gebod op de sabbat. Dus kon het alleen NA de sabbat zijn dat zij naar het graf gingen. EPIFOOSKOUSEE betekent “bij het krieken” van de eerste dag van de week of “toen het licht aan het worden was”. Dit was bijna 12 uur na de sabbat!!!

GE:
Dit was byna drie ure méér as 12 ure ná die Sabbat en die Opstanding! “
Dus kon het alleen NA de sabbat zijn dat zij naar het graf gingen” ... is dit nie eienaardig nie!?

EPIFOOSKOUSEE betekent”, daarom ‘NIET’, “bij het krieken” van de eerste dag van de week of “toen het licht aan het worden was”, maar net wat dit in konteks en volledig, sê, naamlik: “In volheid ligdag synde van-die-Sabbat”.

Dieselfde woord “EPIFOOSKOUSEE” vind u aangewend waar Josef die graf toemaak en die vroue toe vertrek het om Sabbatsvoorbereidings te gaan doen 15 ure vóór die volgende môre sonop en “in-vol-dag-lig-synde”: letterlik ‘epi-foos-k-ous-ei’. “Dit was” toe, nie naastenby ‘bijna 12 uur na’ die Vrydag nie, maar eenvoudig “namiddag” OP Vrydag, “vóór die Sabbat / die-Sabbat-aan-skynend” – “sabbaton” Akkusatief.  Dit is dan ook maar niks anders as wat 'epifooskoesei' LETTERLIK én idiomaties in Mt28:1 beteken nie: “epi”=“in/na/neigend”-“foos”=“lig/dag”-“oes”=“synde/wees”-“ei”=“in/met”— dit is, gewoon, “namiddag”; of dan, “opse”=“laat, middag / vol / ryp / lig / dag / namiddag / met-lig-synde-na” of “op die Eerste Dag toe / aan”, Akkusatief, “eis mian (hehmeran) toon Sabbatoon”: NIE, “OP die Eerste Dag” nie; nooit nie! Dit sou in elke moontlike en onmoontlike opsig, verkeerd, onwaar, en onmoontlik, gewees het. En byna elke nuwe ‘Vertaling’ en ‘Edisie’ (‘Version’) van die Nuwe Testament gaan uit sy pad uit om hierdie leuen gediend en gedwee te wees!

Selfs die Engels, “dawn”, van die KJV, het die betekenis van ‘vooraand’ – soos in u eie taal, asook in myne – eenvoudig die VOORAF-TYDVAKtot” (‘eis’) enige nog toekomstige tydperk – in die geval van Mt.28:1, die toekomstige tydperk van die Eerste Dag van die week, KJV: “… dawn towards the First Day”.

Het woord 'voor'”, STAAN, wel “in het Grieks”:

(1) “EIS mian sabbaton”.

Die gedagte van “vóór die Eerste Dag”, STAAN boonop, in die Grieks, bevat in

(2) die Akkusatief; STAAN boonop, bevat in

(3) die Voorsetsel ‘epi’ – ‘na ... toe / op ... aan’. Drie maal. 

 

Net so STAAN die woordOP die Sabbat” dáár in die Grieks in Mt.28:1 deur middel van die gebruik van

(1) die Genetief, ‘sabbatoon’: “Op die Sabbat / Sabbats”;

Net so STAAN die gedagte van “OP die Sabbat” dáár, d.m.v.

(2) die Bywoord ‘opse’, “laat” – “Laat (op) die Sabbat”, STAAN dit daar, deur

(3) die Voorsetsel ‘epi-’, ‘op / in / met / na ... toe / op ... aan’; STAAN dit daar, deur

(4) die Datief ‘-ei’, ‘epifooskoesei’. Vier maal.

 

Niemand in die wêreld staan ’n kans om hiervan “Na die Sabbat, op die Eerste Dag van die week”, te maak nie; en tog het Justinus die Martelaar presies dit gedoen – in die tweede eeu al! Sedertdien doen elke Sondagaanbiddings-bevooroordeelde Justinus dit onbeskaamd na. Tog so maklik; dit hang net af van hoeveel respek mens nog vir die Skrifte oor het. Die ‘Skrifte’? In ons dag? Soos ‘God’? In ons dag? En die spotter krul van die lag! Vir die eenvoudige gelowige bly dit egter sy erns; al is dit vir sy opponente hoe humorlose beheptheid.

 

In u artikel “Aanbidt God” haal u Kolossensiërs 3:16 aan as sou dit aandui dat die Gemeente “op de eerste dag van de week” ‘saamgekom’ het. Die gedeelte dui egter niks van die aard aan nie!  Net so, Hd. 2:42 en 1Kor.14:15! Nie een dui naastenby op Christelike aanbidding op die Eerste Dag nie.

 

Terwyl daar nie ’n enkele is nie, skep u eenvoudig VALSLIK die indruk van VELE Skrifture vir Sondag-heiliging— Sondaghouers se oudste truuk! Hulle tweede oudste truuk: Ignoreer die VELE Skrifture wat aanbidding op die Sabbat direk en indirek maar altyd onteenseglik, aandui, dood.

Calvyn verklaar dat Hd.20:7 asook 1Kor.16:1,2 van dinge wat op die Sabbat plaasgevind het, praat. Ek stem nie met hom saam nie; nogtans beteken nie een van hierdie TWEE Skrifture iets vir die Eerste Dag as Christelike aanbiddingsdag nie. Inteendeel, in werklikheid impliseer ook hierdie TWEE Skrifture Christelike Gemeentelike aanbidding op die dag vóór die Eerste Dag van die week, naamlik, op die Sabbatdag (Sewende Dag van die week).

Met hoogagting, ‘Duidelijker kan het niet zijn’, Jesus Christus hét: “Op die Sabbat” uit die dood uit opgestaan en triomfantlik op die Sabbat die Rus van God ingegaan, en deur sy opstanding uit die dode, aan die Volk van God, “rus verskaf: Juis daarom bly onderhouding van die Sabbatdag vir die Volk van God geld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerhard Ebersöhn

Suite 324

Privaatsak 43

Sunninghill 2157

biblestudents@imaginet.co.za

http://www.biblestudents.co.za