Koning en Koninkryk

Koning        

EV 14                Chr 11                        LP 7                OT baie

Koning van Israel

EV 4                 Chr 4                                LP 3                OT 17

Koning van Jode

MT 4 LP 3        MK 5 LP 5        LK 3        LP 3        JH 5 LP 5        OT 0

Koninkryk

MT 10 LP 1        MK 2 LP 0        LK 5        LP 3        JH 0                OT baie

K. v My Vader

MT 1 LP 1        MK 0                LK 0                JH 0                OT 0

K. v God

MT 5 LP 0        MK 11 LP 2        LK 28 LP 4        JH 3 LP 0        OT 0

K. v Hemel

MT 29 LP 0        MK 0 LP 0        LK 0 LP 0        JH 0 LP 0        OT 0

Sy K.

MT 3 LP 0        MK 0 LP 0        LK 2 LP 0        JH 0 LP 0        OT 21

My K.

MT 0 LP 0        MK 1 LP 0        LK 1 LP 1        JH 1 LP 1        OT 6

U K.

MT 2 LP 0        MK 0 LP 0        LK 2 LP 1        JH 0 LP 0        OT8

  1.  Intog in Jerusalem (x4)

Markus 11:

Hosanna! Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die HERE!

Ὡσαννά· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου·

Hosanna; Blessed is he that cometh in the name of the Lord:

10 Geseënd is die komende koninkryk van ons vader Dawid!

Εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία τοῦ πατρὸς ἡμῶν Δαυείδ·

Blessed be the kingdom of our father David ...

Hosanna in die allerhoogste!

Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.

... Hosanna in the highest.

Johannes 12:

13 Geseënd is Hy wat kom in die naam van die HERE, die Koning van Israel.

καὶ ἐκραύγαζον Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, καὶ ὁ Βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ.

and cried, Hosanna: Blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord.

14 Jesus het ’n jong esel gevind en daarop plaasgeneem,

εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ’ αὐτό,

And Jesus, when he had found a young ass, sat thereon;

soos geskrywe is: 15 [Sag9:9 Jes62:11] Vrees nie, Dogter van Sion:

καθώς ἐστιν γεγραμμένον 15 Μὴ φοβοῦ, θυγάτηρ Σιών·

as it is written, 15 Fear not, daughter of Sion:

Kyk, jou Koning kom terwyl Hy op die vul van ’n esel sit.

ἰδοὺ ὁ Βασιλεύς σου ἔρχεται, καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου.

behold, thy King cometh, sitting on an ass's colt.

Matteus 21:

5 Vertel aan die dogter van Sion: Kyk! jou Koning kom na jou!

Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών Ἰδοὺ ὁ Βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι

Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy King cometh unto thee,

Nederig; en Hy sit op ’n esel— op die vul van ’n eselin.

πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου.

meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass.

Lukas 19:

36 En terwyl Hy triomfantlik ingaan,

πορευομένου δὲ αὐτοῦ

And as he went,

het hulle hul klere op die pad voor Hom uitgesprei.

ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια ἑαυτῶν ἐν τῇ ὁδῷ.

they spread their clothes in the way.

37 Namate Hy die helling genader het teen die Olyfberg al,

ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν

...when he was come nigh ... at the descent of the mount of Olives,

het die ganse menigte van volgelinge begin om vreugdevol

ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες

the whole multitude of the disciples began to rejoice

lofprysing aan God in groot koor uit te roep

αἰνεῖν τὸν Θεὸν φωνῇ μεγάλῃ

and praise God with a loud voice

oor al sy magtige dade wat hulle aanskou het,

περὶ πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων,

for all the mighty works that they had seen;

38 en sê: Geseënd is Hy wat kom, die Koning in die Naam

λέγοντες Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ὁ Βασιλεὺς ἐν ὀνόματι

Saying, Blessed be the King that cometh in the name

van die HERE; in die hemel vrede en in die hoogste, eer!

Κυρίου· ἐν οὐρανῷ εἰρήνη καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις.

of the Lord: peace in heaven, and glory in the highest.

  1.  Avondmaal (x1)

Lukas 22:

25 Hy het vir hulle gesê: Die konings van die nasies heers oor hulle,

ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν,

And he said unto them, The kings of the nations lord it over them,

en dié in magsposisies word hulle weldoeners genoem.

καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται.

and they exercising authority over them are called benefactors.

26 Julle is nie so nie; maar die oudste onder julle

ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλ’ ὁ μείζων ἐν ὑμῖν

But ye shall not be so, but he that is greatest among you,

moet soos die jongste word, en die leier soos een wat dien.

γινέσθω ὡς ὁ νεώτερος, καὶ ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν.

let him be as the younger; and he that is chief as he that doth serve.

27 Want wie is die grootste, hy wat eet of hy wat bedien?

τίς γὰρ μείζων, ὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ διακονῶν;

For whether is greater, he that sitteth at meat, or he that serveth?

Nie hy wat sit en eet nie? So is Ek in julle midde Die Dienende.

οὐχὶ ὁ ἀνακείμενος; ἐγὼ δὲ ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμι ὡς ὁ διακονῶν.

Not he that sitteth at meat? But I am among you as he that serveth.

  1.  Verhoor (x23)

Lukas 23:2,3

Hulle het begin om Hom te beskuldig deur te sê: Hierdie man,

ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες Τοῦτον

And they began to accuse him, saying, We found this fellow

het ons bevind, mislei ons volk en verbied dat belasting

εὕραμεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ κωλύοντα φόρους

perverting the nation, and forbidding to give tribute

aan die keiser betaal word, want hy sê hy is die gesalfde koning.

Καίσαρι διδόναι, καὶ λέγοντα ἑαυτὸν Χριστὸν βασιλέα εἶναι.

to Caesar, saying that he himself is Christ a King.

3 Toe vra Pilatus Hom en sê: Is u die koning van die Jode?

ὁ δὲ Πειλᾶτος ἠρώτησεν αὐτὸν λέγων Σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;

And Pilate asked him, Art thou the king of the Jews?

En Jesus het hom geantwoord: U sê (Ek is)!

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη Σὺ λέγεις.

And he answered him and said, Thou sayest.

Markus 15:2a

Pilatus het Hom gevra: U is die koning van die Jode?

καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Πειλᾶτος Σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;

And Pilate asked him, Art thou the King of the Jews?

Matteus 27:11b

Is u die koning van die Jode? Jesus het beaam: U sê dit!

Σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη (αὐτῷ) Σὺ λέγεις.

Art thou the king of the Jews? Ho de Iehsous epheh: Su legeis.

Markus 15:2a

Pilatus het Hom gevra: U is die koning van die Jode?

καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Πειλᾶτος Σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;

And Pilate asked him, Art thou the King of the Jews?

Matteus 27:11b

Is u die koning van die Jode? Jesus het beaam: U sê dit!

Σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη (αὐτῷ) Σὺ λέγεις.

Art thou the king of the Jews? Ho de Iehsous epheh: Su legeis.

Markus 15:2

Pilatus het Hom duidelik gevra: Is u die koning van die Jode?

καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Πειλᾶτος Σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;

And Pilate asked him, Art thou the king of the Jews?

Hy het hom geantwoord: U sê so!

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς (εἶπεν) αὐτῷ λέγει Σὺ λέγεις.

And he answering said unto him, Thou sayest it.

Matteus 27:11

Jesus het voor die goewerneur gestaan;

Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐστάθη (ἔστη) ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος·

And Jesus stood before the governor:

en die goewerneur het Hom ondervra en gesê:

καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων

and the governor asked him, saying,

Is u die koning van die Jode? Jesus het beaam: U sê dit!

Σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη (αὐτῷ) Σὺ λέγεις.

Art thou the king of the Jews? Ho de Iehsous epheh: Su legeis.

Johannes 18:33-38

Toe het Pilatus weer in die voorhof ingegaan en Jesus geroep

Εἰσῆλθεν οὖν πάλιν εἰς τὸ πραιτώριον ὁ Πειλᾶτος καὶ ἐφώνησεν

Then Pilate entered into the judgment hall again and called Jesus,

en vir Hom gevra: Is u die koning van die Jode?

τὸν Ἰησοῦν καὶ εἶπεν αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;

and said unto him, Art thou the King of the Jews?

34 Jesus Het hom geantwoord: Sê u dit uit u eie,

ἀπεκρίθη (αὐτῷ ὁ) Ἰησοῦς Ἀφ’ ἑαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις,

Jesus answered him, Sayest thou this thing of thyself,

of het iemand anders u omtrent My vertel?

ἢ ἄλλοι εἶπόν σοι περὶ ἐμοῦ;

or did others tell it thee of me?

35 Pilatus het geantwoord: Ek is nie ’n Jood nie? Jou nasie en

ἀπεκρίθη ὁ Πειλᾶτος Μήτι ἐγὼ Ἰουδαῖός εἰμι; τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ

Pilate answered, Am I a Jew? Thine own nation and

hoëpriesters het jou aan my uitgelewer: Wat het jy gedoen?

οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί· τί ἐποίησας;

the chief priests have delivered thee unto me: what hast thou done?

36 Jesus het geantwoord: My koninkryk is nie van

ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ

Jesus answered, My kingdom is not of

hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was,

τοῦ κόσμου τούτου· εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή,

this world: if my kingdom were of this world,

sou my knegte geveg het dat Ek nie uitgelewer word

οἱ ὑπηρέται ἂν οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο, ἵνα μὴ παραδοθῶ

then would my servants fight that I should not be delivered

aan die Jode nie. Maar NOU is my koninkryk nie van hier nie.

τοῖς Ἰουδαίοις· νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν.

to the Jews: but now is my kingdom not of hence.

37 Toe sê Pilatus vir Hom: Jy is nie regtig ’n koning nie, is jy?

εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ;

Pilate therefore said unto him, Art thou a king then?

Jesus het hom geantwoord: U sê dat Ek Koning is!

ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι (ἐγὼ).

Jesus answered: Thou sayest that I am a king.

Ek is daarvoor gebore en daarvoor ingebring in die wêreld,

ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον,

To this end was I born, and for this cause came I into the world,

dat Ek vir die waarheid getuig!

ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ·

that I should bear witness unto the truth.

Elkeen wat van die waarheid is, hoor Mý stem.

πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.

Every one that is of the truth heareth my voice.

Johannes 19:1-12

Toe het Pilatus Jesus geneem en laat gésel.

Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πειλᾶτος τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐμαστίγωσεν.

Then Pilate therefore took Jesus, and scourged him.

2 Die soldate het ’n krans gevleg van dorings en vir Hom opgesit

καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ

And the soldiers platted a crown of thorns and put it

op sy kop en ’n purper kleed vir Hom aangetrek.

τῇ κεφαλῇ, καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν,

on his head, and ... a purple robe, they put on him

3 Hulle het voor Hom kom staan en gesê: Heil, koning van die Jode!

καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον Χαῖρε ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων·

- - - - - - - - - and said, Hail, King of the Jews,

En hulle het Hom klappe gegee en (lyf)houe geslaan.

καὶ ἐδίδοσαν (ἐδίδουν) αὐτῷ ῥαπίσματα.

and they smote him with their hands.

11 Jesus het geantwoord: U sou geen mag teen My hê tensy

ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατ’ ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ μὴ

Jesus answered, Thou couldest have no power against me, except it

gegee van bo aan u: daarom, hy wat My aan u oorlewer, het

ἦν δεδομένον σοι ἄνωθεν· διὰ τοῦτο ὁ παραδούς μέ σοι

were given thee from above: Therefore he that delivered me unto thee

groter sonde. 12 Hierom het Pilatus probeer om Hom los te laat.

μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. ἐκ τούτου ὁ Πειλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν·

hath the greater sin. ... Thenceforth Pilate sought to release him:

Maar die Jode het luid geprotesteer: As u hierdie man vrylaat,

οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν (ἔκραζον) λέγοντες Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς,

but the Jews cried out, saying, If thou let this man go,

is u nie die keiser se vriend nie: elkeen wat

οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος· πᾶς ὁ

thou art not Caesar’s friend: whosoever

homself koning maak, rebelleer teen die keiser!

βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι.

maketh himself a king, speaketh against Caesar.

Johannes 18:39,40 [Levitikus 16:10]

Dit is julle gebruik dat ek iemand vir julle vrylaat op die pasga.

ἔστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑμῖν ἐν τῷ πάσχα·

But ye have a custom, that I should release unto you one at the passover:

Wil julle dan ek moet vir julle die koning van die Jode vrylaat?

βούλεσθε οὖν ἀπολύσω ὑμῖν τὸν Βασιλέα τῶν Ἰουδαίων;

will ye therefore that I should release unto you the King of the Jews?

40 Wéér het hulle almal uitgeroep en gesê:

ἐκραύγασαν οὖν πάλιν (πάντες) λέγοντες

Then cried they all again, saying,

Nie hierdie man nie, maar Barabbas wat pa se seun is!

Μὴ τοῦτον, ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν. ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής.

not this man, but Barabbas. Now Barabbas was a robber.

Markus 15:6-11

Volgens die fees het hy vir hulle een gevangene vrygelaat

Κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον.

Now at the feast he released unto them one prisoner

oor wie hulle moes kies. 7 Hy was Barabbas genoem wat hulle

ὃν παρῃτοῦντο (ὅνπερ ᾐτοῦντο). 7 ἦν δὲ ὁ λεγόμενος Βαραββᾶς

whomsoever they desired. 7 And there was one named Barabbas

saam met die rebelle gevang het,

οἵτινες ἐν τῇ στάσει φόνον πεποιήκεισαν.

who in the insurrection... had committed murder.

die een wat in die opstand moord gepleeg het.

μετὰ τῶν στασιαστῶν δεδεμένος,

which lay bound with them that had made insurrection with him...

8 Opstandig het die skare begin eis hy moet

καὶ ἀναβὰς (ἀναβοήσας) ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι

And the multitude crying aloud began to desire him to

soos vorig vir hulle maak. 9 Pilatus wou weet en vra hulle:

καθὼς (ἀεὶ) ἐποίει αὐτοῖς. 9 ὁ δὲ Πειλᾶτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων

do as he had ever done unto them. 9 But Pilate answered them saying,

Wil julle hê ek moet vir julle die koning van die Jode vrylaat?

Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν Βασιλέα τῶν Ἰουδαίων;

Will ye that I release unto you the King of the Jews?

10 Hy het geweet uit jaloesie het die priesters Hom oorgelewer.

ἐγίνωσκεν γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς.

For he knew that the chief priests had delivered him for envy.

Markus 15:12-14

Pilatus het hulle weer gevra en gesê: Wat dan wil julle, hê,

ὁ δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἀποκριθεὶς ἔλεγεν αὐτοῖς Τί οὖν (θέλετε)

And Pilate answered and said again unto them, What will ye then

moet ek doen met hom wat julle, koning van die Jode noem?

ποιήσω ὃν λέγετε τὸν Βασιλέα τῶν Ἰουδαίων;

that I shall do unto him whom ye call the King of the Jews?

13 Wéér skreeu hulle: Kruisig hom! 14 en sê Pilatus

οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν Σταύρωσον αὐτόν. 14 ὁ δὲ Πειλᾶτος ἔλεγεν

And they cried out again, Crucify him! 14 Then Pilate said

vir hulle: Want watter kwaad het hy gedoen? en hulle, nog

αὐτοῖς Τί γὰρ ἐποίησεν κακόν; οἱ δὲ περισσῶς

unto them, Why, what evil hath he done? And they ... the more

harder, skreeu: Kruisig Hom!

(περισσοτέρως) ἔκραξαν Σταύρωσον αὐτόν.

exceedingly ... cried out, Crucify him.

Johannes 19:12c-15

Elkeen wat homself koning maak, rebelleer teen die keiser!

πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι.

Whoever maketh himself a king speaketh against Caesar.

13 By aanhore / onthou / herinner word

Ὁ οὖν Πειλᾶτος ἀκούσας [GE: ἐμνημόνευσεν / ἐμνήσθησαν]

When Pilate therefore heard

aan hierdie woord het Pilatus Jesus uitgebring en gaan sit

τῶν λόγων τούτων ἤγαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν,

that saying, he brought Jesus forth and sat down

en op die regstoel in die saal / plek genaamd Plaveisel—

καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον,

in the judgment seat in the place that is called the Pavement,

in Hebreeus, Gabbata. 14 Dit was Die Voorbereiding van die Pasga:

Ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθα. 14 ἦν δὲ Παρασκευὴ τοῦ πάσχα,

in the Hebrew, Gabbatha. 14 And it was the preparation of the passover

dagbreek ses uur: en hy sê vir die Jode: Julle Koning!

ὥρα ἦν ὡς ἕκτη· καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις Ἴδε ὁ Βασιλεὺς ὑμῶν.

and ...the sixth hour: and he saith unto the Jews, Behold, your King.

15 Toe bars hulle los: Wyk! Vat hom weg! Kruisig hom!

ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν.

But they cried out, Away with him, away with him, crucify him.

Pilatus het hulle getart: Júlle koning, moet ék, kruisig?!

λέγει αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος Τὸν Βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω;

Pilate saith unto them, Shall I crucify your King?

Antwoord die hoëpriesters: Ons het g’n koning anders as Caesar nie!

ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα.

The chief priests answered, We have no king but Caesar.

Matteus 27:27-31a

Maar eers nog het die soldate van die goewerneur

Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος

Then the soldiers of the governer

Jesus ingevat in die hofsaal. Hulle het saam aangekom

παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον συνήγαγον

took Jesus into the common hall and gathered

teen Hom, die hele bende, 28 sy klere uitgetrek, en

ἐπ’ αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖραν. 28 καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν

unto him the whole band. 28 And they stripped him, and

’n pers mantel om Hom gedraai. 29 Toe vleg hulle ’n kroon

χλαμύδα κοκκίνην περιέθηκαν αὐτῷ, 29 καὶ πλέξαντες στέφανον

put on him a scarlet robe. 29 And when they had platted a crown

van dorings, en sit dit op sy kop, en ’n bamboesstaaf

ἐξ ἀκανθῶν, ἐπέθηκαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ κάλαμον

of thorns, they put it upon his head: and a reed

in sy regterhand; en knielend voor Hom het

ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ

in his right hand: And they bowed the knee before him,

hulle Hom gespot en gesê: Wees gegroet, Koning van die Jode!

ἐνέπαιξαν αὐτῷ λέγοντες Χαῖρε, Βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων,

and mocked him, saying, Hail, King of the Jews.

30 Hulle het Hom gespoeg, die staaf gevat en geslaan op sy kop.

καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.

And they spit upon him, and took the reed, and smote Him on the head.

31a En na hulle Hom gespot het, het hulle die mantel uitgetrek,

καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα

And after that they had mocked him, they took the robe off from him,

en sy klere aangetrek . . .

καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ . . .

and put his own raiment on him . . .

Markus 15:16-20a

Die soldate het Hom gelei, op in die voorportaal in, dit is,

16 Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς, ὅ ἐστιν

And the soldiers led him away into the hall, called

in die paleis in; daar kry hulle die hele spul bymekaar.

Πραιτώριον, καὶ συνκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν.

praetorium; and they called together the whole band.

Hulle het Hom in purper geklee en Hom bekroon met

17 καὶ ἐνδιδύσκουσιν αὐτὸν πορφύραν καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ

And they clothed him with purple, and plated a crown of thorn,

’n kroon gevleg uit dorings op sy kop.

πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον·

and put it about his head

18 En hulle het Hom begin salueer: Heil! Koning van die Jode!

καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν Χαῖρε, Βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων·

and began to salute him, Hail, King of the Jews!

19 En hulle slaan op sy kop met ’n rottang, en spoeg Hom,

καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ,

And they smote him on the head with a reed, and did spit on him,

en knie-buigend aanbid hulle Hom kamtig.

καὶ τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ.

and bowing their knees worshipped him.

20a Toe hulle Hom klaar gespot het, trek hulle die purper uit

καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν

And when they had mocked him, they took off the purple from him,

en trek vir Hom sy eie klere aan . . .

καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ . . .

and put his own clothes on him . . .

Johannes 19:14

Dit was Die Voorbereiding van die Pasga:

ἦν δὲ Παρασκευὴ τοῦ πάσχα,

And it was the preparation of the passover

dagbreek presies ses uur: en hy sê vir die Jode: Julle Koning!

ὥρα ἦν ὡς ἕκτη· καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις Ἴδε ὁ Βασιλεὺς ὑμῶν.

and ...the sixth hour: and he saith unto the Jews, Behold, your King.

  1. Kruisiging (x9)

Markus 15:26

Die opskrif was die klag teen Hom gegraveer: Die Koning van die Jode

καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ.

And the superscription of his accusation was written over,

THE KING OF THE JEWS.

Matteus 27:37

Bokant sy kop was sy aanklag gegraveer: Hierdie is Jesus die Koning van die Jode.

καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΙΗΣΟΥΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ.

And set over his head his accusation written,

THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS.

Lukas 23:38

Daar was ook ’n opskrif bo Hom: Die Koning van die Jode.

ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ ἐπ’ αὐτῷ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΟΥΤΟΣ.

And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew,

THIS IS THE KING OF THE JEWS.

Johannes 19:19-22

Pilatus het ook nog ’n opskrif (laat) skryf en dit bo-aan die kruishout gesit. Dit was in letters gekerf:

ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὁ Πειλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ γεγραμμένον

And Pilate wrote a title, and put it on the cross. And the writing was,

JESUS DIE NASARENER DIE KONING VAN DIE JODE

ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ.

JESUS OF NAZARETH THE KING OF THE JEWS

20b ... en was geskrywe in Hebreeus, Romeins en Grieks ...

καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραϊστί, Ῥωμαϊστί, Ἑλληνιστί.

... kai ehn egrammenon Hebraïsti, Hrohmaïsti, Hellehnisti. ...

20a Hierdie titel dan het baie van die Jode gelees, daar

τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι

This title then, read many of the Jews: for

die plek naby die stad was waar Jesus gekruisig was.

ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς·

the place where Jesus was crucified was nigh to the city.

21 Toe sê die hoëpriesters vir Pilatus:

ἔλεγον οὖν τῷ Πειλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων

Then said the chief priests of the Jews to Pilate,

Moenie ‘die koning van die Jode’ skryf nie,

Μὴ γράφε Ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων,

Write not, the King of the Jews;

maar wat hy self gesê het: ‘Ek is die koning van die Jode’.

ἀλλ’ ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν Βασιλεύς εἰμι τῶν Ἰουδαίων.

but that he said, I am King of the Jews.

22 Pilatus het teruggekap: Wat ek geskryf het, het ek geskyf!

ἀπεκρίθη ὁ Πειλᾶτος Ὃ γέγραφα, γέγραφα.

Pilate answered, What I have written I have written.

Markus 15:29-32

En die verbygangers het Hom gelaster met hulle gekopskud

Καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν

And they that passed by railed on him, wagging their heads

terwyl hulle spot: Og, hy wat die tempel afbreek en opbou

καὶ λέγοντες Οὐὰ ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ οἰκοδομῶν

and saying, Ah, thou that destroyest the temple, and buildest it

in drie dae! 30 Verlos jouself en kom af van die kruis af!

ἐν τρισὶν ἡμέραις, 30 σῶσον σεαυτὸν καταβὰς ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.

in three days, 30 Save thyself, and come down from the cross.

31 Net so het ook die hoëpriesters spottend onder mekaar

ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους

Likewise also the chief oriests mocking said among theselves

saam met die skrifgeleerdes gesê: Ander het hy verlos; homself

μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν

with the scribes, He saved others; himself

kan hy nie verlos nie. 32 Die Gesalfde die Koning van Israel:

οὐ δύναται σῶσαι· 32 ὁ Χριστὸς ὁ Βασιλεὺς Ἰσραὴλ

he cannot save. 32 Let Christ the King of Israel [Ps10:16]

Kom nou dadelik van die kruis af dat ons kan sien en glo!

καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν.

descend now from the cross, that we may see and believe.

Ook hulle wat saam met Hom gekruisig was, het Hom gesmaad

καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν.

And they that were crucified with him reviled him.

Matteus 27:39-44

[Ps10:4,10,12; 109:25; 3:4; 119:50,51; 42:4,11 Jr18:16]

Ook die verbygangers het Hom gelaster. Koppe arrogant gelig,

Οἱ δὲ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν

And they that passed by, reviled him, wagging their heads

40 tart hulle: Hy wat die tempel afbreek en in drie dae herbou:

καὶ λέγοντες Ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν,

saying, Thou that destroyest the temple and buildest it in three days,

Red jouself as jy God is en kom af van die kruis!

σῶσον σεαυτόν, εἰ Υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, καὶ κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.

save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross.

41 Ewe laakbaar het die hoëpriesters, skrifgeleerdes en

ὁμοίως οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες

Likewise also the chief priests mocking, with

ouderlinge saam gesmaad en gesê:

μετὰ τῶν γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων ἔλεγον

the scribes and elders, said,

42 Ander, het hy verlos; homself kan hy nie verlos nie. Koning

Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι· ἐστιν, Βασιλεὺς

He saved others; himself he cannot save. If he be the King of

van Israel, kom nou van die kruis af dan glo ons jou!

Ἰσραήλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσομεν ἐπ’ αὐτόν.

Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him.

43 Hy het in God vertrou, Laat dié hom nou herstel as Hy wil:

πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν, ῥυσάσθω νῦν εἰ θέλει αὐτόν·

He trusted in God, let him deliver him now, if he will have him:

want hy het gesê: Ek is Gods Seun. 44 Net so het selfs die rowers

εἶπεν γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμι Υἱός. 44 τὸ δ’ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ

for he said, I am the Son of God. 44 The thieves also,

wat saam met Hom gekruisig was, Hom gehoon.

οἱ συνσταυρωθέντες σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν.

which were crucified with him, cast the same in his teeth.

Lukas 23:35b-37

Die bevolking het gebly staan en kyk. Hulle het gehoon, die

καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν. ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ

the people stood beholding. And the rulers also with them derided,

hoofmanne, en gesê: Ander het hy verlos; laat hy homself verlos

ἄρχοντες λέγοντες Ἄλλους ἔσωσεν, σωσάτω ἑαυτόν,

saying, He saved others; let him save himself

ás, hy die Christus die uitverkorene van God is.

εἰ οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς τοῦ Θεοῦ ὁ ἐκλεκτός.

if he be Christ the chosen of God.

36 En ook die soldate het voor Hom kom staan en spot

ἐνέπαιξαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται προσερχόμενοι,

And the soldiers also mocked him, coming to him,

en hom asyn aangebied (voorgehou) 37 terwyl hulle sê:

ὄξος προσφέροντες αὐτῷ 37 καὶ λέγοντες

and offering him vinegar. 37 And saying,

As jy die Koning van die Jode is, verlos jouself!

Εἰ σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, σῶσον σεαυτόν.

If thou be the King of the Jews, save thyself.

Lukas 23:39-43

Een van die gekruisigde kwaaddoeners het Hom gelaster:

Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτόν

And one of the malefactors which were hanged, railed on him,

Is jy nie die Gesalfde nie? Verlos jouself en sommer ons ook!

Οὐχὶ σὺ εἶ ὁ Χριστός; σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς.

saying, If thou be Christ, save thyself and us!

40 Antwoord die ander en bestraf hom en sê:

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη

But the other answering, rebuked him, saying,

Vrees jy nie self, God nie? Want in dieselfde oordeel is jy.

Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν Θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ;

Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation.

41 Ons, tog regverdiglik, ontvang maar net ons verdiende loën;

καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως, ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν·

And we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds;

maar dié mens het niks verkeerd gedoen nie. 42 Vir Jesus sê hy,

οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν. 42 καὶ ἔλεγεν Ἰησοῦ,

but this man nothing amiss did. 42 And he said unto Jesus,

Onthou my as jy na jou koninkryk sou gaan!

μνήσθητί μου ὅταν ἔλθῃς εἰς τὴν βασιλείαν σου.

Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.

43 Jesus het vir hom gesê: Voorwaar Ek sê vir jou:

καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀμήν σοι λέγω,

And Jesus said unto him, Verily I say unto thee,

● vandag sal jy saam met my wees in die Paradys.

σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ Παραδείσῳ.

To day shalt thou be with me in paradise.

1 Intog (x4)

2 Avondmaal (x1)

3 Verhoor (x23)

4 Kruisiging (x9)

Johannes 1:50 “Nataniël sê vir Hom: Rabbi, U is die Seun van God—U, is die Koning van Israel.” (vers 52: Genesis 28:12)

Johannes 6:15. Jesus se Koninkryk is “die Koninkryk van my Vader” die “Koninkryk van Geregtigheid” en van “Lig”; en “nié van hierdie wêreld nie.”

Johannes 18:36

My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie.

Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου·

My kingdom is not of this world:

“die Koning van die Jode wat gebore is” Matteus 2:1

“evangelie van koninkryk” net Matteus; 2 voor en 1 na Intog

“kinders van koninkryk” net Matteus; gelykenis vóór Intog

“Wanneer die Seun kom in sy heerlikheid … koninkryk voorberei”

“Koninkryk van hemele”-- Net Mattheus x29, op 1 na, almal vóór

Intog in Jerusalem.

Matteus 23:13 “sluit die koninkryk van hemele toe voor die mense”

“Koninkryk van my Vader” Mattheus 26:9 x1 = Lukas 22:29

“Koninkryk van God” Matteus x6; Markus x14; Lukas x33; Johannes x3.

“My koninkryk” Lukas 22:30 Johannes 18:36.

“U koninkryk” Lukas 23:42 (Matteus 20:21)

Matteus 2:1 “die Koning van die Jode wat gebore is”

Gevolgtrekking:

Enige verwysings na die Koninkryk in werklikheid, “gebeur” in die Laaste week.

Alle melding van die Koning van die Koninkryk, in die Laaste week, as volg:

1 Intog (x4)

2 Avondmaal (x1)

3 Verhoor (x23)

4 Kruisiging (x9)

Vraag en Gevolgtrekking:

Waar en wanneer “kom die Seun van die Mens in sy Koninkryk”?

In sy LAASTE PASGA-LYDING EN TRIOMF! Sedertdien heers die KONING die Verrese Jesus op sy Ewige Troon in die Hemelse Koninkryk “op aarde soos in die hemel”, en die Wet van die Koninkryk is “Laat U Wil geskied; laat U KONINKRYK KOM.”

Afleiding:

Amillennianisme volgens "Die Eerste Opstanding Die Duisend Jaar" is die enigste toekoms-verwagting betreffende die spoedige Wederkoms van Jesus vir die Christen.

http://bibleforums.org/showthread.php/272541-Koning-en-Koninkryk?p=3411503#post3411503

https://www.christianforums.com/threads/how-come-good-friday-is-only-two-days-from-easter-sunday.8004545/page-56#post-71254807