Johannes skema

 

God getuig

van Jesus

 

In die begin was die Woord

 

Sy heerlikheid aanskou

 

TABERNAKEL

 

Loofhuttefees

Herfs

1:1

 

Johannes getuig

van Jesus

 

Van oorkant Jordaan

 

Hy geopenbaar sou word

 

WATER (doop)

LIG (getuig)

 

Loofhuttefees

Herfs

 

1:15

 

Galiléa Kana

 

Huwelik, vreugde

 

Heerlikheid geopenbaar

 

WATER en WYN

 

Loofhuttefees

Herfs

 

2:1

 

Galiléa –  Jesus het vertrek

 

woord wat Jesus gespreek het

 

Toe Hy opgestaan het

 

Teken – tempel van sy liggaam

 

Pasga was naby

Lente

 

2:13….½ jaar

 

Jesus het in Judéa aangekom

 

Hy spreek die woorde van God

 

het sy seël daarop gesit

 

Wie Seun glo, het lewe

 

(Op die fees)

(Pasga)

3:22 (4:45)

1 ½ jr.

Judéa verlaat

deur Samaria

 

Dit is Ek wat met jou spreek

 

Fontein tot in ewige lewe

 

Die water wat Ek hom sal gee

 

Wanneer Hy kom

 

4:3

 

Galiléa te Kana

gekom

 

Jesus sê vir hom

 

Here, kom af!

 

U kind lewe!

 

Teken gedoen

 

4:43

 

Na Jerusalem

Betésda, in die tempel

 

Werke getuig

Sodat almal die Seun kan eer

 

Op die sabbat

Werke volbring

 

Die dode sal hoor en sal lewe

 

Hierna fees (Pasga)

 

5:1

 

Oorkant  see van Galiléa, op berg

 

Die eer van die enige God

 

Hy is die Profeet

 

Sodat hierdie mense kan eet

 

Pasga was naby

 

6:1

 

Na Kapérnaüm

 

Dit is Ek

 

Hom het God verseël

 

Spyse wat bly tot in ewige lewe

 

Watter teken?

Brood, lewe, opwek

 

6:26

=2 ½ jr.

In Galiléa

 

 

 

Loofhuttefees

7:1