Christiaan Gerhardus Ebersöhn

 

 

Die Hart van die Evangelie

The Heart of the Gospel

 

Laaste Pasga-Lyding en Triomf van Jesus Christus

Last Passover-Suffering and Triumph of Jesus Christ

 

 

 

Vader Verheerlik U Seun

Lydingsfees van Jawe

 

 

 

 

’n Kronologiese en logiese, historiese sinopsis

van die Vier Evangelies

 

Afrikaans, Grieks, KJAV (CGE waar aangepas)

interliniêr

 

 

 

 

201606

202403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-0-620-71687-1

 

09 / 06 / 2016   22 November 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord

My bedoeling met hierdie ‘sinoptiese samestelling’ is nie om gemaklike Afrikaans te skryf nie. Ek probeer om so eenvoudig maar letterlik as moontlik, ondubbelsinnig en verstaanbaar net wat die Teks sê, weer te gee. Mag God gee dat ek nie op onwaaragtige wyse met Sy Geskrewe Woord, te werk gegaan het nie, sodat die mens se denke na die Woord van God gerig mag word, en nie God se Woord na die denke van die mens nie.

Samevatting van die Evangelies behoort ’n samevatting van die Ou- en Nuwe-Testamente te wees, want net één Verlossingsverhaal van net één Verlosser God en Skepper van al sy uitverkorenes van alle tye, loop deur die hele Bybel. Die verlossingsverhaal is dié van Jesus Christus “Ons Pasgalam”, in die Evangelies sowel as in die Wet. Die Seëvierende Lyding van die Pasgalam van God is die hele en enigste Bybelboodskap.

“God is ’n Vaste Burg” vir “gesonde verstand” (Luther) in ’n wêreld van Katolisisme en Islam en vele ander feitlose en futlose humanistiese wêreldgodsdienste. Hierteenoor maak Die Laaste Pasga-Lyding van Jesus Christus die oomblik van waarheid vir die Evangelie van Jesus uit. Hier seëvier die Heiland eskatologies of, en, faal Hy soteriologies—God verhoed selfs die gedagte van laasgenoemde onmoontlikheid. Want die Evangelie van Jesus Christus is in God se Ewige Raadsbesluit vir Triomf en Glorie beplan, bepaal en beskik in geskiedenis van die verlossing van sondaars, en was in Hom en deur Hom in ons wêreld en tyd uitgevoer, bewaarheid en volmaak.

Deur die genade van God staan ek by my oortuiging dat alle Waarheid soos in God in Christus Jesus bevat en geopenbaar, erfenis van sy Kerk gemaak was toe God Christus, terwyl Hy Hom uit die dood uit opgewek het, “aan die Kerk gegee het as Hoof” Efesiërs 1—te wete in die laaste dae voor Hy weer sal kom, aan die Gereformeerd Protestantse Gemeentes van Christus.

 

 

 

Inleiding:

Eerstens is ‘Die Hart van die Evangelie’ ’n (objektiewe) versameling van die Skrifture daaroor uit die vier Evangelies.

Tweedens is dit ’n (objektiewe) samestelling van hierdie Skrifture volgens individuele Evangelies en geskrewe Teks, in parallel—

(gedeeltes met leringe sonder invloed op volgorde so objektief ek kon uitgesluit), en

volgens werklike en historiese en logiese volgorde (so objektief ek kon), naas mekaar gerangskik—

. . . wat toe uiteindelik uitgeloop en neergekom het op hierdie resultaat in presiese ooreenkoms en ooreenstemming tussen al vier Evangelies, wanneer gesamentlik en gelyktydig gelees.

 

[[Dit is hiermee, en nou, my doel om die kronologie, dit is, die historiese en logiese volgorde van gebeure tydens Jesus se laaste pasga, spesifiek, te beklemtoon en uit te lig. Om woorde en begrippe dus so na as moontlik in die lyne bymekaar te hou, moes ek die Teenwoordige Verlede Tyd baie keer vir die gewone Griekse verlede tye gebruik het.]]

 

 

 

Read EVERY relevant Scripture in the last chapters of the four Gospels, in textual sequence put together in chronological and logical, historical order, word for word, verse by verse, context to context, using the King James Version interlinear with the Greek, and every shadow of doubt about Christ's perfect fulfilment of the Passover of Yahweh's "three days thick darkness" is dispelled sola Scriptura as per the Article of the Christian Confession of Faith, I believe in Christ, who was crucified, who died and was buried, and who “ROSE from the dead according to the Scriptures THE THIRD DAY”!

Read it HERE,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Laaste Pasga-Lyding van Jesus Christus in volgorde --- inhoud op die volgende bladsye  . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud : Laaste Pasga-Lydingsfees van Jesus Christus

 

 

A)     Aanloop tot Laaste Week

(Volgorde volgens plekke en gebeurtenisse tydens reise)

 

Tempelwyding in Jerusalem

Johannes 10:22-39  Inwydingsfees in Jerusalem en winter; uit hul hand uit weggestap

Weg na die opper-Jordaan

Johannes 10:40-42  vertrek na die opper-Jordaan

Oor Tirus en Sidon

Markus 7:24(-30)  gegaan na gebiede in Tirus

Matteus 15:21(-28)  na dele van Tirus en Sidon

Na Dekapolis  (na genesing van die dowe)  [Mt9:32-34]

Markus 7:31-37  van Tirus vertrek and deur Sidon  by die See van Galilea in die omtrekke van Dekapolis

In omstreke van Dalmanuta (na voeding van die vierduisend) [Lk9:18-20]

Markus 8:(1-)10  in die omstreke van Dalmanuta aangekom

In omstreke van Magdala

Matteus 15:(29-)39  in die streke van Magdala

In Betsaida

Markus 8:22-26  in Betsaida gekom

Na Sesarea-Filippi

Markus 8:26(-31)  na die dorpe van Sesarea-Filippi

Matteus 16:13-28  na die streke van Sesaria-Filippi;  die Seun van die Mens, om te wees

Lukas 9:18-20  Wie sê die mense, is Ek

Kapernaum

Matteus 17: ...24 (voor vers 1)  in Kapernaum

Verheerliking op ’n hoë berg

Markus 9:2(-13)  op ’n hoë berg

Matteus 17:1(-8)  hoë berg, net hulle

Terug deur Galilea en Samaria

Markus 9:30,31  vandaar deur Galilea

Matteus 17:...22,23...  terugdraai in Galilea

Lukas 17:11(-28)  op pad terug na Jerusalem;  in die middel van Samaria en Galilea

Jesus verneem Lasarus is siek

Johannes 11:1-16  vir Jesus laat weet Lasarus is siek

Op pad na Jerusalem : Terug Jordaan-langs na Judea

Markus 10:1(-)28  kom na die dele van Judea duskant die Jordaan

Matteus 19:1; 27-30  Judea duskant die Jordaan

Markus 10:32-34  op pad om op te gaan na Jerusalem

Matteus 20:17-19  amper tyd vir Jesus om by Jerusalem te wees

Lukas 18:31-34  Ons gaan op na Jerusalem

Jerigo - Om te kan Sien! [Josua 6:26]

Lukas 18:35(-43)  Jerigo genader [Een blinde]

Lukas 19:1-10  deur Jerigo gegaan; Saggéüs

Markus 10:46-52  uit Jerigo weggaan; Bartimeus

Matteus 20:29-34  Jerigo verlaat

Johannes 11:9,10; 12:35,36  twaalf ure in die dag; vir ’n kort rukkie nog is Die Lig

In Betanië : Lasarus opgewek

Johannes 11:17-53  vier dae al in die graf. Betanië was naby Jerusalem

Weg na plattelandse dorp Efraïm

Johannes 11:54-57  daarvandaan weggegaan na Efraim; pasga was naby

 

 

 

 

B.     Terug in Betanië en Jerusalem     Johannes 12:1-11

Ses dae voor die pasgafeesdae  Sabbat [9de dag van Eerste Maand]

 

Die Laaste Week  (Volgorde volgens dae en ure)

 

Dag een: Palm-Sondag : Intog in Jerusalem : 5 dae voor Abib 15 is Abib 10

“Tiende dag van die Eerste Maand”

Eksodus 12:3 Esegiël 40:1  Beendag

Johannes 12:12-19 “die volgende môre

= Markus 11:1-11  Betanië; Jerusalem ingegaan; tempel ingegaan;  laat uit na Betanië

= Matteus 21:1-11  Betfage; Jerusalem in

= Lukas 19:28-44  Betfage en Betanië; Jerusalem in

Sien Addendum 1.

 

Laaste Week: Dag twee: Maandag : 4 dae voor Abib 15 is Abib 11

Markus 11:12-14 “Die oggend ... van Betanië af ... vyeboom

= Matteus 21:18,19            “na die stad ... vyeboom

// Lukas 21:29-33 “Kyk na die vyeboom

Markus 11:15-17 “in die tempel in ... dié uit te jaag wat koop”

= Matteus 21:12-14 “in die tempel ingegaan en almal uitgegooi wat”

= Lukas 19:45,46 “in die tempel ingegaan handelaars uitjaag

= Matteus 21:15-17 “kinders wat uitroep in die tempel”

= Johannes 12:20-26 “Daar was sekere Grieke

Markus 11:18uitgewerk hoe hulle Hom kon doodmaak”

= Lukas 19:47,48 “geknoei om Hom dood te maak”

Markus 11:19 “Toe dit laat geword het, het Hy die stad uitgegaan

= Matteus 21:17 “uitgegaan buite die stad”

 

Laaste Week: Dag drie: Dinsdag : 3 dae voor (Vrydag) Abib 15 is Abib 12

PREDIKING

Markus 11:20,21 “Vroeg in die môre toe hulle weer verbykom, sien hulle vyeboom verdroog”

Matteus 21:20 “Toe die dissipels dit sien

Markus 11:22,23 “moet geloof in God hê!...vir hierdie berg sou sê

Matteus 21:21,22,45,46 “As julle geloof het … vir die berg kon sê

Markus 11:27,28in die tempel watse gesag

= Matteus 21:23-25 “Toe Hy die tempel inkom... watter gesag

= Lukas 20:1-8 “op een van Daardie Dae ... watter gesag

Markus 12:35-37 in die tempel … die Gesalfde, Seun van Dawid”

= Matteus 22:23;41-46 Op Daardie Selfde Dag het Sadduseërs Hom genader”

= Matteus 24:1-3 “uit die tempel ... geboue”

= Matteus 26:1-2 “oor twee dae ...gekruisig

= Johannes 12:27-36 “Nou is my siel ontsteld, omrede en deur hierdie uur

= Lukas 21:34-38 Dit was een van Daardie Dae wat Hy in die tempel geleer”

 

Laaste Week: Dag vier: Woensdag : 2 dae voor (Vrydag) Abib 15 is Abib 13

Markus 14:1,2  oor twee dae Feesdae  gesoek hoe ... nie op Fees nie

= Matteus 26:3-5  hou raad ... nie op Fees nie

= Lukas 22:1,2  “fees naby” priesters “bereken

Markus 14:3-9  “huis van Simon ... salf oor hoof

= Matteus 26:6-13  “huis van Simon ... salf oor hoof

Markus 14:10,11Judas na hoëpriesters ... belowe geld

= Matteus 26:14-16  Judas ... belowe geld

= Lukas 22:3-6  “satan in Judas ... belowe geld

= Johannes 12:37-50  My verwerp ... ontvang nie my woorde nie”

 

 

C) Laaste Week : “DRIE DAE… in kort …

 

Donderdag : Abib 14 was 1 dag “voor” (Vrydag) Abib 15

Eksodus 12:15a “die hoof eerste dag wanneer suurdeeg verwyder / ontsuurdeeg” 
Markus 14:12—15:41 “op die eerste dag wanneer hulle altyd die pasga geslag het”

= 2Kronieke 35:4,6,10,14 “pasga voorberei … pasga geslag”
= Levitikus 23:22,10 “wanneer kanthoeke oes ... eerste gerf bring”
= Johannes 13:119:30 “voor die fees ... sy uur ... dit was nag ...”
= Lukas 22:7—23:49 “wanneer hulle die pasga moet geslag het”
= Markus 14:2 “nie op die fees nie” 
= Matteus 26:5 “nie op die fees nie” 
= Johannes 19:14-30 “Die Voorbereiding van die Pasga” 
= Matteus 26:17—27:56 “die eerste dag suurdeeg verwyder / sonder suurdeeg” 
Markus 14:12b “dat ons mag voorberei”

= Johannes 12:32,34; 8:28 “die Seun van die Mens verhoog”
= 1Korintiërs 11:23 "die nag waarin die Here verraai was"
= Johannes 16:32 “die uur ... julle uitmekaar gejaag … elkeen van julle”

 

Vrydag : Abib 15 (Donderdagnag en Vrydag dag)

Eksodus 12:15, 8, Tweede “Eerste Dag geen ongesuurde brood” ... “eet in die nag”

Feesdag-sabbat van Pasga Eksodus 12:15,17,18,42,51

Johannes 19:31-42 “het Voorbereiding geword ... Daardie Dag was groot dag sabbat”

Markus 15:42-47 “Daar dit al aand was vandat Die Voorbereiding wat die Voor-Sabbat is, begin het”

= Johannes 19:39 By die Eerste Nag

= Matteus 27:57-61b 

= Lukas 23:50-56a

 

Sabbat : Abib 16 (Vrydagnag en Saterdag dag)

Lukas 23:56b Die vroue het die Sabbat begin rus 

 

C)     Drie dae” : die Teks

 

Hoof eerste dag waarop hulle altyd die pasga moes slag

[Eksodus 12: 6,15a Levitikus 23:22,10b 2Kronieke 35]

Dag een nag en dag

Nag een : Voor die Feesdag

Die Nag waarin Jesus verraai was 1Korintiërs 11:23b

Johannes 13:1

Markus 14:12a

Lukas 22:7

Matteus 26:17a

Nag een: Dat ons mag voorberei

Markus 14:12b

Matteus 26:17b

Lukas 22:9

Nag een: Hy stuur twee

Markus 14:13-16

Lukas 22:8,10-13

Matteus 26:18,19

Nag een: Die Aand die Uur : kom Hy

Markus 14:17

Matteus 26:20

Lukas 22:14

Johannes 13:1b

 

 

Nag een: Een van julle gaan My verraai

Markus 14:18-21

Matteus 26:21-25

Johannes 13:18b-22

Lukas 22:21-23

Nag een : Brood en Wyn van Smarte

Markus 14:22-26

Matteus 26:26-30

Lukas 22:14b-20

Nag een: Wie die grootste wil wees

Lukas 22:24-28a

Nag een: Wie die Grootste is

Johannes 13:2-29

Nag een : Dit was nag : Uitgegaan [Eksodus 12:12,42]

Johannes 13:30,31

Markus 14:26

Matteus 26:30

Nag een : Die Uur Het Gekom

Johannes 17:1;  13:30,32

Nag een: Volgelinge Versoek Jesus

Johannes 13:30,31,33-38

...Johannes 14 tot 17...

Lukas 22:27c-34

Markus 14:26-31

Matteus 26:30-35

Nag een: Verdriet Vergeet Jesus [Genesis 37:35; 42:38]

Markus 14:32-41a

Matteus 26:36-45

Johannes 18:1,2

Lukas 22:39-46

Nag een: Vertroueling Verraai Jesus : Wie die beurs dra bring die swaard

Lukas 22:35-38

Nag een: Soort soek soort

Johannes 18:3

Nag een : DIE UUR Het Gekom [middernag Eksodus12:29]

Markus 14:41b-42

Matteus 26:46

Nag een: EK IS Die Een [Eksodus 14:14]

Johannes 18:4-9

Nag een: Met ’n Soen Verraai

Lukas 22:47,48

Markus 14:43-45

Matteus 26:47-50a

Nag een: Die Swaard Verhoed Jesus nie

Lukas 22:49

Markus 14:46,47

Matteus 26:50b,51

Lukas 22:50,51

Johannes 18:10,11

Matteus 26:52-54

Nag een: Veins Versluier Jesus

Markus 14: 48,49

Lukas 22:52,53

Matteus 26:55,56a

Nag een: Vriende Verlaat Jesus [Genesis 37:28,31]

Matteus 26:56b

Markus 14:50-52

Nag een: Vyande vang Jesus

Johannes 18:12

Lukas 22:54a

Nag een: Weggevat na Annas

Johannes 18:13,14

Markus 14:53

Nag een: Voor Annas : Dapper volg van ver

Markus 14:54a

Lukas 22:54c,55

Matteus 26:58

Johannes 18:15,16a

Nag een: Hanekraai Mk14:70 Mt26:74 Lk 23:60 Jh18:27

Lukas 22:58

 

 

 

Nag een: Voor Annas: Voorbarig verloën Jesus

Johannes 18:16b,c

Markus 14:66-72

Lukas 22:56-62

Matteus 26:69-75

Johannes 18:17,18; 25-27

Nag een: Voor Annas: Vloerwol vertrap Jesus

Lukas 22:63-65

Nag een: Voor Annas: Die voordoener

Johannes 18:19-23

Nag een: Van Annas af na Kajafas en die hoofraad

Johannes 18:24

Markus 14:53

Matteus 26:57

Lukas 22:66

Nag een: Voor Kajafas en hoofraad: Valse getuies

Markus 14:55-59

Matteus 26:59-61

Nag een: Voor die hoofraad: Is u die Seun van God?

Lukas 22:66b-71

Markus 14:60-62

Matteus 26:62-64

Markus 14:63,64

Matteus 26:65.66

Nag een : Voor hoofraad : Venyn van voorbankers

Markus 14:65

Matteus 26:67,68

Nag een : Baie vroeg”: Voor die hoofraad : Weggevat vir Verhoor

Markus 15:1

Matteus 27:1,2

Johannes 18:28a,b

Lukas 23:1

Nag een: Verhoor voor die goewerneur

Klag: Is u koning?

Johannes 18:28c-32

Lukas 23:2,3

Markus 15:2a

Matteus 27:11b

Nag een: Jurisdiksie : Van Pilatus na Herodus

Lukas 23:4-12

Nag een: Verhoor : Hoofgetuie : Judas daag daar op

Matteus 27:3-10

Nag een: Kruisverhoor : Is u koning?

Markus 15:2

Matteus 27:11

Johannes 18:33-38

Nag een: Verhoor : Laat gésel

Johannes 19:1-12

Nag een: Verhoor : Ander beskuldigings

Markus 15:3

Matteus 27:12

Markus 15:4,5

Matteus 27:13,14

Nag een: Verhoor : Uitspraak : Geen skuld

Lukas 23:13-16

Nag een: Vonnis : Wat moet ek met hom maak?

Volgens die fees [Levitikus 16:10]

Johannes 18:39,40

Markus 15:6-11

Lukas 23:17-21

Matteus 27:15-18

Nag een: Pilatus se vrou droom

Matteus 27:19-22

Oor watter kwaad?

Matteus 27:23

Markus 15:12-14

Lukas 23:22,23a

Matteus 27:24,25

Lukas 23:23b

Johannes 19:12c-15

 

 

 

Nag een: Vonnis gegee

Oorgelewer om gekruisig te word

Johannes 19:16a

Markus 15:15

Matteus 27:26

Lukas 23:24,25

Nag een: Eers meer onreg

Matteus 27:27-31a

Markus 15:16-20a

 

Dag een: Voorbereidingsdag van die Pasga [2Kronieke 35] “Twaalf ure in die dag” Lydingsweg en Golgota

Dag een: Die sesde uur tot die derde uur” (6v.m. – 9v.m.)    [Levitikus 23:21,22]

Johannes 19:14

Dag een: Weggelei om gekruisig te word

Johannes 19:16b

Markus 15:20b

Matteus 27:31b

Johannes 19:17

Dag een: Simon van Sirene [Levitikus 23:10]

Markus 15:21

Matteus 27:32

Lukas 23:26

Dag een: Baie volg

Lukas 23:27

Dag een: Gegraveerde klagskrif    [Kolossensiërs 2:14,15]

Markus 15:26

Matteus 27:37

Lukas 23:38

Johannes 19:19-22

Dag een: Dogters van Sion

Lukas 23:28-31

Dag een: Die derde uur tot die sesde uur  (9vm.-12vm.)

Dag een: Aangekom by Golgota

Johannes 19:17

Markus 15:22

Matteus 27:33

Lukas 23:33a

Dag een: Almal sien

Lukas 23:35,48

Markus 15:40

Matteus 27:55,56

Dag een: Asyn om te drink

Markus 15:23

Matteus 27:34b

Dag een:die derde uur”: hulle het Hom gekruisig

Johannes 19: 17,18a

Markus 15:24a,25

Lukas 23:33,34

Matteus 27:35a

Dag een: Saam met twee ander

Matteus 27:38

Johannes 19:18b

Markus 15:27,28

Lukas 23:32,33

Dag een: Hulle het sy klere verdeel

Lukas 23:34

Markus 15:24

Johannes 19:23,24

Matteus 27:35

Dag een: Bewaak

Matteus 27:36

Dag een: Hulle het Hom gesmaad

Markus 15:29-32

Matteus 27:39-44

Lukas 23:35b-37

Lukas 23:39-43

Dag een: Jesus se moeder en Johannes

Johannes 19:25-27

 

 

Dag een: Die sesde uur tot die negende uur” : “Daar was duisternis

Markus 15:33b

Matteus 27:45

Lukas 23:44,45

Dag een: Die negende uur” tot die ‘twaalde uur(3 n.m. – 6 n.m.)

[Psalm 22:1,20-25]

Dag een: Die negende uur” : “U het My Hiertoe Afgesonder? Nie My Will nie maar U Wil!

Markus 15:34,35

Matteus 27:46,47

Dag een:  Ek het dors

Johannes 12:28

Dag een:  Asyn op stok  [Ps51:7 Lv14:52 Hb9]

Johannes 19:29

Markus 15:36

Matteus 27:48,49

Dag een: Dit is volbring” : Ek gee my gees oor

Johannes 19:30

Markus 15:37

Matteus 27:50

Lukas 23:46

Dag een: Aardbewing

Matteus 27:51b

Dag een: Grafte het oopgegaan

Matteus 27:52a

Dag een: Voorhangsel skeur [Hebreërs 10:20]

Matteus 27:51a

Markus 15:38

Dag een: Hoofman

Markus 15:39

Matteus 27:54

Lukas 23:47

Dag een: Daar was baie vroue

Markus 15:40,41

Matteus 27:55,56

Dag een: Almal het huistoe gegaan

Lukas 23:48,49

Dag twee, nag én dag : Tussen Kruis en Klip

Dag twee Nag twee : Die Jode se plan

Johannes 19:31  Omdat Daardie die groot dag van die (pasga-) sabbat was,
Nag twee : God se plan

Matteus 27:57  Die aand aangebroke en

Markus 15:42  Toe dit reeds aand geword het en

Josef ontferm hom oor sy Broer; weerstaan die Farao Pilatus 

Nag twee : “Na hierdie dinge …”

Johannes 19:38 Na hierdie dinge … (19:31-37)

Markus 15:43  kom Josef van Arimatea, agbare raadslid

Matteus 27:57  Kom ’n man van Arimatea se rykes met die naam Josef

Lukas 23:50-51  Skielik kom ’n man genaamd Josef daar aan,

Nag twee : “Josef vra Pilatus die liggaam”

Lukas 23:52  Die nimlike gaan by Pilatus in, en vra die liggaam van Jesus!

Nag twee : Jesus lankal dood

Markus 15:44 Pilatus verbaas dat Jesus al dood

Nag twee : Gegee om te Begrawe

Markus 15:45 Pilatus het die lyk toegestaan

Johannes 19:38f goedgekeur

Nag twee : Geen been gebreek

Johannes 19:32-34 nie sy bene gebreek nie

Nag twee : Josef sien

Johannes 19:35 Dit het hy (Josef) wat gesien het, getuig

Nag twee : Liggaam gebring, geneem, neergelê, toegedraai en behandel   [Levitikus 23:11a]

Matteus 27:58b afgelewer

Johannes 19:38g ontvang

Markus 15:46a in gekleurde linne

Lukas 23:53 neergelê

Matteus 27:59 versorg en toegedraai

Nag twee : “By die Eerste Nag Josef en Nikodemus Bring Jesus Uit

Johannes 19:39 Nikodemus

Nag twee : “Volgens etiek (van Pasga-Wet) om te begrawe

Johannes 19:40 “vir Jode”

 

Dag twee: Dag : Prosessie na graf

Lukas 23:55 “die twee vroue wat saam met Hom van Galilea af gekom het, het agteraan gevolg”

Dag twee: In die graf neergelê  [Gn33:18,19; 50; 32:22]

Markus 15:46d “neergelê in graf”

Matteus 27:60a “neergelê in graf”

Lukas 23:53c “en die graf gesien en hoe Hy neergelê was

Johannes 19:41,42 “Hom neergelê”

Dag twee:  Graf toegemaak 

Markus 15:46e “klip gerol”

Matteus 27:60b “klip gerol”

Matteus 27:60d Josef het “huistoe gegaan”

Dag twee:  Getuies het die begrafnis gesien

Matteus 27:61 “regoor graf gesit”

Markus 15:47 “het gesien waar”

Lukas 23:55b “die twee vroue het gesien”

Dag twee : “Teruggegaan

Johannes 19:42b “teen die tyd vir voorbereidings ...”

Lukas 23:54,56a “Voorsabbat mid-namiddag …”

Dag twee : “Daardie Hele Dag was...”

Lukas 23:54 “…die Voorsabbat-Voorbereiding”

Johannes 19:42b ... weens die Jode se voorbereiding ...

 

Dag drie nag en dag : “die Sabbat  [Deuterenomium 5:12-15]

Dag drie nag en dag :

Lukas 23:56b “die vroue het die Sabbat begin rus”  (199)

Dag drie, dag:  Die oggend wat ná die Voorbereiding is” : “Graf verseël vir die derde dag

Matteus 28:5a

Matteus 27:62-66

Dag drie: Die engel van die Here en die OPSTANDING

Matteus 28:1-4

Dag drie: “Baie heiliges

Matteus 27:52b

Dag drie: “Lydingsfees van Jawe”-“Opstandingsfees   [Levitikus 23:11b-15]

Efesiërs 1:18-23

Hebreërs 4:4 [Eks31:17]

Kolosensiërs 2:12-19

 

Op die Eerste Dag van die week

Synde nog vroeg-donker ... sien klip weg

Johannes 20:1,2

Petrus en Johannes gaan kyk

Johannes 20:1,3-10

Nadat die Sabbat verby was

Markus 16:1 die Sabbat verby..en Salome..koop speserye

Diepste vroegoggend ... vind nie die liggaam nie

Lukas 24:1-11 “Op Eerste Dag van die week het die twee vroue en ander saam met hulle

Petrus gaan wéér kyk

Lukas 24:12

Baie vroeg voor sonopVroue gaan wéér kyk

Markus 16:2-8

EERSTE VERSKYNING

Vroeg op die Eerste Dag van die week

Johannes 20:11 Maria het buite by die graf gebly staan

= Markus 16:9 Verskyn eerste aan Maria”

Johannes 20:18 Eerste verslag  “dissipels meegedeel”

= Markus 16:10,11 “terwyl hulle rou en ween … haar nie geglo nie

TWEEDE VERSKYNING

Die Eerste Dag van die week ná sonop

Maria Magdalena was dus nie by hulle nie, toe die ander vroue saam met Johanna en Maria van Jakobus, wéér na die graf gegaan het, waar Matteus 28:9,10 engele (mv.) aan húlle twee vertel het — “Hy gaan vóór julle uit[Josjua 4 en 5].

Matteus 28:5b-11 egter, lees: “die engel het verduidelik en aan die vroue gesê: Hy is opgewek

Lukas 24:6,7 twee engele

Markus 16:6,7 die engel

 

Lukas 24:1-12 OORVERTEL …

Ons het gehoop dat dit Hý was

Lukas 24:1,29,13-24 “Op die Eerste Dag van die week…vandag is die derde dag vandat hierdie dinge gebeur het”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-0-620-71687-1

 

09 / 06 / 2016

 

 

Christiaan Gerhardus Ebersöhn

‘Die Hart van die Evangelie’

‘Laaste Pasga-Lyding van Jesus Christus’

 

ISBN 978-0-620-71687-1  09 / 06 / 2016

 

               

http://www.biblestudents.co.za

biblestudents@imaginet.co.za 

         

22 November 2018

https://web.facebook.com/photo?fbid=10211560101514388&set=a.10206148247301415

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hart van die Evangelie

Laaste Pasga-Lyding van Jesus Christus

 

A) Aanloop tot Jesus se Laaste Pasga-Lydingsfees

(Volgorde volgens plekke en gebeurtenisse tydens reise)

 

Tempelwyding in Jerusalem

 

Johannes 10:22-39

Dit was toe Inwydingsfees (van die tempel) in Jerusalem en winter.

Ἐγένετο τότε τὰ ἐνκαίνια ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις· χειμὼν ἦν·

It was at Jerusalem the feast of the dedication, and it was winter.

 

23 Jesus het oor die pilaarstoep van Salomo geloop.

καὶ περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶνος.

And Jesus walked in the temple in Solomon’s porch.

 

24 Die Jode het om hom kom staan en vir Hom gesê: Hoe lank

ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ Ἕως πότε

Then came the Jews round about him, and said unto him, How long

 

nog gaan jy ons siel vertoorn? As jy die Gesalfde is, sê ons net!

τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὸν ἡμῖν παρρησίᾳ.

dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly.

 

25 Jesus het hulle geantwoord ... 30 Ek en die Vader is Een.

ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς … 30 ἐγὼ καὶ ὁ Πατὴρ ἕν ἐσμεν.

Jesus answered them ... 30 I and my Father are One.

 

31 Toe tel die Jode klippe op dat hulle Hom kon stenig,

Ἐβάστασαν πάλιν λίθους οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν.

Then the Jews took up stones again to stone him.

 

39 en het toe ook probeer om Hom te vang,

Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πάλιν πιάσαι·

Therefore they sought again to take him :

 

maar Hy het uit hul hand uit weggestap.

καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν.

but he escaped out of their hand

 

 

Weg na die opper-Jordaan

 

Johannes 10:40-42

Hy het weer vertrek na die opper-Jordaan na die plek

Καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον

He went away again beyond Jordan into the place

 

waar Johannes eers gedoop het [Mt3:1 Lk3:3] en daar vertoef.

ὅπου ἦν Ἰωάνης τὸ πρῶτον βαπτίζων, καὶ ἔμενεν ἐκεῖ.

where John at first baptized; and there he abode.

 

41 En baie het na Hom gekom en gesê: Wel het Johannes

καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον ὅτι Ἰωάνης μὲν

And many resorted unto Him, and said, John did no

 

geen teken verrig nie, maar wat hy ookal oor hierdie man gesê

σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάνης περὶ τούτου

miracle: but all things that John spake of this man

 

het, was waar. 42 En baie het daar in Hom geglo.

ἀληθῆ ἦν. 42 καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν ἐκεῖ.

were true. 42 And many believed on him there.

 

Oor Tirus en Sidon

 

Markus 7:24(-30)

Hy het vandaar vertrek en gegaan na gebiede in Tirus, 

Ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια Τύρου

And from thence he arose, and went into the borders of Tyre ...

 

en gaan bly in ’n huis Hy wou hê niemand moes weet waar nie;

καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν γνῶναι,

and entered into an house, and would have no man know it:

 

maar dit kon nie geheim bly nie.

καὶ οὐκ ἠδυνάσθη λαθεῖν·

but he could not be hid.

 

Matteus 15:21(-28)

Jesus het daarvandaan weggegaan na dele van Tirus en Sidon

Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος.

…Jesus went thence, and departed into the coasts of Tyre and Sidon

 

 

Na Dekapolis (na genesing van die dowe) [Mt9:32-34]

 

Markus 7:31(-37) [Vgl. vers 33 met Mk15:34 Mt27:46]

Hy het weer deur Sidon uit die gebiede van Tirus gegaan

Καὶ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου ἦλθεν διὰ Σιδῶνος

And again, departing from the coasts of Tyre and Sidon, he came

 

na die See van Galilee in die omstreke van Dekapolis

εἰς τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως

unto the sea of Galilee, through the midst of the coasts of Decapolis.

 

In omstreke van Dalmanuta (na voeding van die vierduisend) [Lk9:18-20]

 

Markus 8:1-)10

en dadelik saam met sy dissipels die skuit bestyg 

καὶ εὐθὺς ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ

And straightway he entered into a ship with his disciples,

 

en na die omstreke van Dalmanuta gegaan.

ἦλθεν εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά.

and came into the parts of Dalmanutha.

 

In omstreke van Magdala

 

Matteus 12:9-)39

Nadat Hy die skare weggestuur het, het hy aanboordgegaan

Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἐνέβη εἰς τὸ πλοῖον,

And he sent away the multitude, and took ship,

 

en na die streke van Magdala gegaan.

καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια Μαγαδάν.

and came into the coasts of Magdala.

 

In Betsaida

 

Markus 8:22(-26)

Hy het te Betsaida aangekom; toe bring hulle ’n blinde na Hom

Καὶ ἔρχονται εἰς Βηθσαϊδάν. Καὶ φέρουσιν αὐτῷ τυφλὸν,

And he cometh to Bethsaida; and they bring a blind man unto him,

 

en vra Hom of Hy hom sou gesondmaak.

καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἅψηται.

and besought him to touch him.

 

 

 

 

 

Na Sesarea-Filippi

 

Markus 8:26-31

Hy het hulle verlaat, weer in die boot geklim en weggegaan na die verste kant.

καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἐμβὰς ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν.

And he left them, and entering into the ship again departed to the other side.

 

27 Toe het Jesus en sy dissipels uitgegaan na die dorpe

Καὶ ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὰς κώμας

And Jesus went out, and his disciples, into the towns

 

van Sesarea-Filippi. Op pad vra Hy sy dissipels

Καισαρίας τῆς Φιλίππου· καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ

of Caesarea Philippi: and by the way He asked his disciples,

 

en sê vir hulle: Wie sê die mense, is Ek?

λέγων αὐτοῖς Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;

saying, Whom do men say that I am?

 

31 Toe het Hy begin om hulle te leer dat die Seun van die Mens

Καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι δεῖ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου

And he began to teach them, that the Son of man must

 

baie sal moet ly, en verwerp sal moet word deur die hoëlui en

πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ

suffer many things, and be rejected of the elders,

 

hoëpriesters en professore en vermoor sal word

τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι

and the chief priests, and scribes, and be killed,

 

om in drie dae weer op te staan.

καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι·

and after three days rise again.

 

Matteus 16:13; 21-28

13 Toe Jesus na die streke van Sesaria-Filippi gegaan het,

Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρίας τῆς Φιλίππου

When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi,

 

 

het Hy sy dissipels gevra en gesê: Wat veronderstel die mense

ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων Τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι

he asked his disciples, saying, Whom do men say that

 

My, die Seun van die Mens, om te wees? ... ... ...

εἶναι τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; ... ... ...

I the Son of man am? ... ... ...

 

21 Net daar het Jesus Christus begin om sy dissipels in te lig

Ἀπὸ τότε ἤρξατο Ἰησοῦς Χριστὸς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ

From that time forth began Jesus to shew unto his disciples,

 

dat dit bepaal is vir Hom om na Jerusalem te gaan en baie te ly

ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν καὶ πολλὰ παθεῖν

how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things

 

onder die leiers en predikante en geleerdes en

ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ

of the elders and chief priests and scribes, and

 

doodgemaak te word en op die derde dag opgewek te word.

ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.

be killed, and be raised again the third day.

 

27 Want gou kom die Seun van die Mens in die heerlikheid

μέλλει γὰρ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ

For the Son of man shall come in the glory

 

van sy Vader met sy engele, en dan sal Hy vergeld:

τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει

of his Father with his angels; and then he shall reward

 

elkeen volgens sy dade.

ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ.

every man according to his works.

 

28 Waarlik, Ek sê vir julle: daar is dié van julle wat hier staan,

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων

Verily I say unto you, There be some standing here,

 

húlle wat hoegenaamd nié die dood sou gesmaak het nie totdat,

οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν

which shall not taste of death, till

 

 

 

 

hulle síén die Seun van die Mens kom in sy Koninkryk.

ἴδωσιν τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.

they see the Son of man coming in his kingdom.

 

Lukas 9:18-22

Dit gebeur toe terwyl Jesus alleen in gebed verkeer het,

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον κατὰ μόνας

And it came to pass, as he was alone praying,

 

dat sy dissipels na Hom toe gekom het, en Hy hulle gevra het

συνῆσαν αὐτῷ οἱ μαθηταί, καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς

his disciples were with him: and he asked them,

 

met dié woorde: Wie sê die mense, is Ek?

λέγων Τίνα με οἱ ὄχλοι λέγουσιν εἶναι;

saying, Whom say the people that I am?

 

19 Hulle het verduidelikend vertel: Johannes die doper; ander,

οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν Ἰωάνην τὸν Βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ

They answering said, John the Baptist; but some say,

 

Elia; nog ander sê: een van die profete wat opgestaan het.

Ἡλείαν, ἄλλοι δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη.

Elias; and others say, that one of the old prophets is risen again.

 

20 Toe sê Hy vir hulle: Maar julle, wie sê julle, is Ek?

εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;

He said unto them, But whom say ye that I am?

 

Met dit antwoord Petrus en sê: Die Gesalfde van God.

Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Τὸν Χριστὸν τοῦ Θεοῦ.

Peter answering said, The Christ of God.

 

21 Vermanend het Hy hulle bevel om dit vir niemand te vertel nie!

ὁ δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλεν μηδενὶ λέγειν τοῦτο,

he… charged them and commanded them to tell no man that thing;

 

22 Dit beteken dit is Bepaal vir Die Seun Van Die Mens om baie te ly,

εἰπὼν ὅτι Δεῖ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν

Saying, The Son of man must suffer many things, and

 

en om verwerp te word deur die politici en kerklui en akademici,

καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων

be rejected of the elders and chief priests and scribes,

 

 

en om doodgemaak te word, en om op die derde dag opgewek te word.

καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.

and be slain, and be raised the third day.

 

Kapernaum

 

Matteus 17: ...24 (voor vers 1)

Toe hulle in Kapernaum was, konfronteer

Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθον

And when they were come to Capernaum,

 

die belastinggaarders Petrus en vat hom aan en sê:

οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ εἶπαν

they that received tribute money came to Peter, and said …

 

Julle leier betaal nie belasting nie!

Ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ δίδραχμα.

your master … doth he not pay tribute?

 

Verheerliking op ’n hoë berg

 

Markus 9:2(-13)

Jesus het Petrus en Jakobus en Johannes saamgevat

παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνην,

Jesus taketh with him Peter, and James, and John,

 

en hulle gelei, op na ’n hoë berg, net hulle alleen.

καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν μόνους.

and leadeth them up into an high mountain apart by themselves:

 

En Hy het van gedaante verander voor hulle . . .

καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν . . .

and he was transfigured before them . . .

 

Matteus 17:1(-8)

Jesus neem Petrus en Jakobus en Johannes

παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνην

Jesus taketh Peter, James, and John

 

sy broer saam, en lei hulle op teen ’n hoë berg, net hulle.

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν.

his brother, and bringeth them up into an high mountain apart

 

 

 

 

2 En Hy het voor hulle van gedaante verander . . .

καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν . . .

And was transfigured before them . . .

 

Terug deur Galilea en Samaria

 

Markus 9:30,31

Vandaar voort het hulle deur Galilea gegaan—

Κἀκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας,

And they departed thence, and passed through Galilee;

 

en Hy wou nie hê dat iemand sou weet nie, 31 daarom het Hy sy

καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνοῖ· 31 ἐδίδασκεν γὰρ τοὺς

and he would not that any man should know it. 31 For he taught his

 

dissipels ingelig en hulle vertel dat Die Seun van die Mens

μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι Ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου

disciples, and said unto them, The Son of man

 

oorgegee moet word in hande van mense; en hulle sal Hom ombring.

παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν.

is delivered into the hands of men, and they shall kill him;

 

En van sy dood af sal Hy na drie dae weer opstaan.

καὶ ἀποκτανθεὶς μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται.

and after that he is killed, he shall rise the third day.

 

Matteus 17:...22,23...

Toe hulle terugdraai in Galilea, sê Jesus vir hulle,

Συστρεφομένων δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς

And while they abode in Galilee, Jesus said unto them,

 

Dis tyd! Die Seun van die Mens word in mensehande verraai.

Μέλλει ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων,

The Son of man shall be betrayed into the hands of men:

 

23 En hulle sal Hom doodmaak; maar op die derde dag

καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ

And they shall kill him, and the third day he shall

 

sal Hy opgewek word. Toe was hulle erg ontstel.

ἐγερθήσεται. καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.

be raised again. And they were exceeding sorry.

 

 

 

 

Lukas 17:11(-28)

So het dit gebeur op pad terug na Jerusalem, dat Hy Hom

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλὴμ, καὶ αὐτὸς

And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he

 

in die middel van Samaria en Galilea bevind het.

διήρχετο διὰ μέσον Σαμαρίας καὶ Γαλιλαίας.

passed through the midst of Samaria and Galilee.

 

12 Soos Hy ’n sekere gehuggie ingeloop gekom het, kom

καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν

And as he entered into a certain village, there met him

 

tien melaatse manne Hom teë wat op ’n afstand bly staan het.

δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν,

ten men that were lepers, which stood afar off.

 

Jesus verneem Lasarus is siek

 

Johannes 11:1-16

En daar was ’n sekere man siek, Lasarus van Betanië die

Ἦν δέ τις ἀσθενῶν, Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς

Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany,

 

tuisdorp van Maria en haar suster Marta—

κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς.

the town of Mary and her sister Martha.

 

2 —dit was Maria wat die Here met mirre gesalf het en sy

ἦν δὲ Μαριὰμ ἡ ἀλείψασα τὸν Κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς

It was Mary which anointed the Lord with ointment and wiped his

 

voete gestryk het met haar hare, wie se broer Lasarus siek was.

πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει.

feet with her hair, whose brother Lazarus was sick.

 

3 Daarom het die susters vir Jesus laat weet: Here, kom kyk,

ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι Κύριε, ἴδε

Therefore his sisters sent unto him, saying, Lord,

 

hy vir wie u lief is, is siek. 4 Toe Jesus dit hoor, sê Hy:

ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ. 4 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν

he whom thou lovest is sick. 4 When Jesus heard, He said,

 

 

 

Hierdie ongesteldheid is nie tot die dood nie, maar tot die

Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον ἀλλ’ ὑπὲρ τῆς

this sickness is not unto death, but for the glory

 

roem van God, dat die Seun van God daardeur vereer mag word.

δόξης τοῦ Θεοῦ, ἵνα δοξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ δι’ αὐτῆς.

of God, that the Son of God might be glorified thereby.

 

5 Jesus was lief vir Marta en haar suster en Lasarus.

ἠγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον.

Now Jesus loved Martha, and her sister, and Lazarus.

 

6 Toe Hy hoor Lasarus was siek, het Jesus in die plek gebly

ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ

When Jesus heard (that Lazarus was sick) he abode

 

waar hy (ver bo-aan die Jordaan) was, vir twee dae. 7 Daarna

δύο ἡμέρας (πέραν τοῦ Ἰορδάνου)· 7 ἔπειτα μετὰ τοῦτο

two days still in the same place where he was. 7 Then after that

 

sê Jesus vir sy dissipels: Sou ons weer na Juda gaan?

λέγει τοῖς μαθηταῖς Ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν;

saith he to his disciples, Let us go into Judea ...

 

8 Sy dissipels antwoord Hom: Meester, onlangs nog het die

λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί Ῥαββεί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ

His disciples say unto him, Master, the Jews of late

 

Jode U probeer stenig, en U wil wéér soëntoe gaan?

Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ;

sought to stone thee; and goest thou thither again?

 

9 Jesus het verduidelik: Is daar nie twaalf ure in die dag nie?

ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας;

Jesus answered, Are there not twelve hours in the day?

 

10 Loop iemand in die dag, struikel hy nie, want hy sien die lig

ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς

If any man walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light

 

van hierdie wêreld; maar as iemand in die nag loop,

τοῦ κόσμου τούτου βλέπει· ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί,

of this world. But if a man walk in the night,

 

 

 

 

struikel hy, want die lig is nie in hom nie. 11 Dit het Hy gesê.

προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ. 11 ταῦτα εἶπεν.

he stumbleth, because there is no light in him. 11 These things said he.

 

Hierna sê Hy vir hulle: Lasarus ons vriend slaap;

καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται·

and after that he saith unto them, Our friend Lazarus sleepeth;

 

maar Ek gáán: dat Ek hom mag wakker maak.

ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν.

but I go, that I may awake him out of sleep ...

 

12 Waarop sy dissipels sê: Here, as hy slaap, sal hy regkom.

εἶπαν οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτῷ Κύριε, εἰ κεκοίμηται, σωθήσεται.

Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well.

 

13 Jesus het van sy (eie) dood gespreek; maar húlle het gedink

εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ· ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι

Howbeit Jesus spake of his death: but they thought that

 

Hy praat oor die slaap van bewusteloosheid. 14 Toe vertel Jesus

περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει. 14 τότε οὖν εἶπεν

he had spoken of rest in sleep. 14 Then said Jesus

 

hulle reguit: Lasarus is dood. 15 Maar Ek is bly vir julle

αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς παρρησίᾳ Λάζαρος ἀπέθανεν, 15 καὶ χαίρω δι’ ὑμᾶς

unto them plainly, Lazarus is dead. 15 I am glad for your sakes

 

Ek was nie daar nie, dat julle mag glo. Maar ons gáán na hom!

... ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ... ἵνα πιστεύσητε ... ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν.

that I was not there, to the intent ye may believe; nevertheless let us go unto him.

 

16 Toe sê Tomas van Didumus aan sy mede-dissipels:

εἶπεν οὖν Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος τοῖς συνμαθηταῖς

Then said Thomas which is called Didymus unto his fellow disciples,

 

Kom ons gaan saam dat ons saam met Hom kan omkom.

Ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ’ αὐτοῦ.

Let us also go, that we may die with him. [Eks14:11]

 

 

 

Op pad na Jerusalem : Terug Jordaan-langs na Judea

 

Markus 10:1(-)28

Jesus kom na die dele van Judea duskant die Jordaan.

Καὶ … ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου,

he cometh into the coasts of Judaea by the farther side of Jordan:

 

en die skares het weer voor Hom saamgekom; en soos

καὶ συνπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν, καὶ ὡς

and the people resort unto him again; and, as

 

Hy gewoond was het Hy hulle altoos maar geleer.

εἰώθει πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς.

he was wont, he taught them again.

 

28 Toe het Petrus begin om te sê ... Ons tog het al’s verlaat en

Ἤρξατο λέγειν ὁ Πέτρος αὐτῷ Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ

Then Peter began to say unto him, Lo, we have left all, and

 

aanvanklik was dit ons wat U gevolg het. 29a Jesus het gesê:

ἠκολουθήκαμέν σοι. 29a ἔφη ὁ Ἰησοῦς·

have followed thee. 29a Jesus answered and said,

 

...Baie eerstes sal laastes wees, en laastes, eerstes.

…πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ οἱ ἔσχατοι πρῶτοι.

...many first shall be last; and the last first.

 

Matteus 19:1; 27-30

Jesus het weggegaan uit Galilea en by die dele gekom

ὁ Ἰησοῦς ... μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια

Jesus ... departed from Galilee, and came into the coasts

 

van Judea duskant die Jordaan.

τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδάνου.

of Judea beyond Jordan

 

27 Daar, merk Petrus op en sê vir Hom: Kyk, ons het alles agtergelos

Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα

Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all,

 

en U gevolg; wat uiteindelik sal daar vir ons in wees?

καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν;

and followed thee; what shall we have therefore?

 

 

 

 

28 Jesus het vir hulle gesê: Sowaar sê Ek vir julle: Dat julle wat

ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ

And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which

 

My gevolg het: In die opstanding, wanneer

ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλινγενεσίᾳ, ὅταν

have followed me, in the regeneration when

 

die Seun van die Mens sal sit op die troon van sy heerlikheid,

καθίσῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ,

the Son of man shall sit in the throne of his glory,

 

julle ook sal sit op twaalf trone en die twaalf

καθήσεσθε καὶ αὐτοὶ ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα

ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve

 

stamme van Israel sal oordeel.

φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.

tribes of Israel.

 

29 En almal wat huis verlaat het, of broers of susters of vader

καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα

every one that hath forsaken houses or brethren or sisters or father,

 

of moeder of kinders of landgoed, om My Naam ontwil,

ἢ μητέρα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ἐμοῦ ὀνόματός,

or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake,

 

sal veelvuldig terugontvang en die ewige lewe sal beërwe.

πολλαπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει.

shall receive an hundredfold, and shall inherit everlasting life.

 

30 Baie wat eerste is sal laaste, en wat laaste is, sal eerste wees.

Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.

But many first shall be last; and the last, first.

 

Markus 10:32-34

Terwyl hulle op pad was om op te gaan na Jerusalem

Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα,

And they were in the way going up to Jerusalem; and Jesus

 

en Jesus hulle vooruitgegaan het, en hulle verdwaas en verskrik was,

καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο οἱ δὲ

went before them: and they were amazed; and... they were afraid...

 

 

 

agternagekom het, was hulle báng. Toe kry Hy weer die twaalf saam

ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα

as they followed. And he took again the twelve,

 

en begin hulle te vertel wat gou met Hom gaan gebeur:

ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν,

and began to tell them what things should happen unto him.

 

33 Kyk: ons gaan op na Jerusalem; en die Seun van die Mens

ὅτι Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου

Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man

 

sal oorgelewer word aan die hoëpriesters en skrifgeleerdes,

παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς γραμματεῦσιν,

shall be delivered unto the chief priests and unto the scribes;

 

en hulle sal Hom veroordeel tot die dood en Hom oorgee

καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν

and they shall condemn him unto death, and shall deliver him

 

aan alle soorte mense. 34 En hulle sal Hom verneder en Hom martel,

τοῖς ἔθνεσιν 34 καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ

to the Gentiles: 34 And they shall mock him, and shall scourge him,

 

34 en hulle sal op Hom spoeg en Hom vermoor.

καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἀποκτενοῦσιν,

and shall spit upon him, and shall kill him:

 

Maar die derde dag sal Hy weer opstaan.

καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται.

and the third day he shall rise again.

 

Matteus 20:17-19

Dit was amper tyd vir Jesus om by Jerusalem te wees;

Μέλλων δὲ ἀναβαίνειν Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα

And Jesus going up to Jerusalem took

 

Hy neem toe die twaalf eenkant en op die pad vertel Hy hulle:

παρέλαβεν τοὺς δώδεκα κατ’ ἰδίαν, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ εἶπεν αὐτοῖς

the twelve disciples apart in the way, and said unto them,

 

18 Kyk, ons gaan op na Jerusalem, en die Seun van die Mens

Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου

And behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man

 

 

 

sal oorgelewer word aan die hoëpriesters en skrifgeleerdes,

παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν,

shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes,

 

en hulle sal Hom veroordeel tot die dood 19 en oorgee

καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν εἰς θάνατον 19 καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν

and they shall condemn him to death. And shall deliver him

 

aan die nasies om verag, gemartel, en gekruisig te word.

τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι,

unto the Gentiles to mock and to scourge, and to crucify him;

 

Maar op die derde dag sal Hy opgewek word.

καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται.

and the third day he shall rise again.

 

Lukas 18:31-34

Ons gaan op na Jerusalem, en alles sal vervul word wat

ἀναβαίνομεν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ

we go up to Jerusalem, and all things ... shall be accomplished ...

 

geskrywe is deur die profete aangaande die Seun van die Mens.

γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ Υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου·

written by the prophets concerning the Son of man.

 

32 Want Hy sal oorgelewer word aan die nasies

παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσιν

For he shall be delivered unto the Gentiles,

 

en sal bespot en verneder, en op gespoeg word.

καὶ ἐμπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται καὶ ἐμπτυσθήσεται,

and shall be mocked, and spitefully entreated, and spitted on.

 

33 En hulle sal Hom gésel en vermoor,

καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν,

And they shall scourge him, and put him to death:

 

maar die derde dag sal Hy opstaan.

καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται.

and the third day he shall rise again.

 

 

 

 

 

 

34 Hulle het niks hiervan kon uitmaak nie, en hierdie woord was

καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο

And they understood none of these things: and this saying

 

van hulle weerhou, en hulle het nie geweet wat Hy praat nie.

κεκρυμμένον ἀπ’ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα.

was hid from them, neither knew they the things which were spoken.

 

"Ek Is Die Lig"  Jerigo  [Josua 6:26]

 

Lukas 18:35(-43)

Dit het gebeur dat, soos Hy Jerigo genader het,

Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἱερειχὼ

And it came to pass, that as he was come nigh unto Jericho,

 

’n blinde wat langs die pad gesit en bedel het,

τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν ἐπαιτῶν.

a certain blind man sat by the way side begging:

 

36 toe hy die skare hoor verbygaan, gevra het wat dit kon wees.

ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο.

And hearing the multitude pass by, he asked what it meant.

 

37 Hulle het hom geantwoord: Jesus die Nasarener kom verby.

ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται. [Lev23:21,22 Eks13:8]

And they told him, that Jesus of Nazareth passeth by.

 

38 Hy het uitgeroep: Jesus, Seun van Dawid, wees my genadig!

καὶ ἐβόησεν λέγων Ἰησοῦ υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με.

And he cried, saying, Jesus, thou Son of David, have mercy on me.

 

39 En dié wat voor geloop het, het hom afgejak om stil te bly.

καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιγήσῃ·

they which went before rebuked him, that he should hold his peace:

 

Hy het baie harder geroep: Seun van Dawid, wees my genadig!

αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν Υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με.

he cried so much the more, Thou Son of David, have mercy on me.

 

40 Jesus het gaan staan en beveel hy moet na Hom gebring word.

σταθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν.

And Jesus stood, and commanded him to be brought unto him:

 

 

 

 

Met hom naby, vra Jesus hom: 41 Wat wil jy hê moet Ek doen?

ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν 41 Τί σοι θέλεις ποιήσω;

and when he was come near, he asked him…41 What wilt thou that I shall do unto thee?

 

Hy het gesê: Here, dat ek mag sien?

ὁ δὲ εἶπεν Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω.

And he said, Lord, that I may receive my sight.

 

42 En Jesus het vir hom gesê: Sien! jou geloof het jou gered.

καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε.

…Jesus said unto him, Receive thy sight: thy faith hath saved thee.

 

43 Onmiddellik het die blinde gesien, en Jesus gevolg

καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ

And immediately he received his sight, and followed him,

 

terwyl hy God verheerlik; en die hele volk toe hulle dit sien,

δοξάζων τὸν Θεόν. καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν

glorifying God: and all the people, when they saw it,

 

het God geloof. [Josua 6:27]

ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ.

gave praise unto God.

 

Lukas 19:1-10 [Hb11:7,9]

En Jesus het na Jerigo gekom en deurgegaan. 2 En was daar

Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἱερειχώ. 2 Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ

And Jesus entered and passed through Jericho. 2 And behold there

 

’n man genaamd Saggéüs. Die einste was hooftollenaar;

ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης,

was a man named Zacchaeus, which was the chief ... publican...,

 

en hy was rýk. 3 Hy het probeer om Jesus te sien—wie Hy was;

καὶ αὐτὸς πλούσιος· 3 καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστιν,

and he was rich. 3 And he sought to see Jesus who he was;

 

maar hy kon nie, weens die skare; omdat hy van persoon klein was.

καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν.

and could not for the press, because he was little of stature.

 

4 Hy het verbygehardloop na heelvoor in ’n wildevyeboom op

καὶ προδραμὼν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν,

And he ran before, and climbed up into a sycamore tree

 

 

 

sodat hy Hom kon sien, want binnekort kom Hy verby.

ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι.

to see him: for he was to pass that way.

 

5 Toe Hy op die plek gekom het en opkyk,

καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας

And when Jesus came to the place, he looked up, and saw him,

 

sê Jesus vir Saggéüs: Maak gou en kom af!

ὁ Ἰησοῦςεἶπεν πρὸς αὐτόν Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι·

and said unto him, Zacchaeus, make haste, and come down;

 

want vandag moet Ek in jou huis vertoef.

σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι.

for to day I must abide at thy house.

 

6 En hy het gougemaak en afgekom en Hom bly, verwelkom.

καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. [Hb11:13b]

And he made haste, and came down, and received him joyfully.

 

7 Toe hulle dit sien het almal gemor en gemompel:

καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι

And when they saw it, they all murmured, saying, That

 

By ’n sondaarmens het hy ingegaan om te kuier. [Gn.22]

Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι.

he was gone to be guest with a man that is a sinner.

 

8 Maar Saggéüs het sy man gestaan en vir die Here gesê: Dis so,

σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν Κύριον Ἰδοὺ

And Zacchaeus stood, and said unto the Lord; Behold,

 

Here, die helfte van my besittings, gee ek aan die armes; en het

τὰ ἡμίσειά μου τῶν ὑπαρχόντων Κύριε, τοῖς πτωχοῖς δίδωμι, καὶ εἴ

Lord, the half of my goods I give to the poor; and if

 

ek iemand iets met skelmstreke ingedoen, ek vergoed viervoudig!

τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. [Gn22; Josua7]

I have taken any thing from any man by false accusation, I restore him fourfold.

 

9 Jesus het vir hom gesê: Vandag [Gn17:23; 15:18] het verlossing

εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι Σήμερον σωτηρία [Gn7:13 1Pt1:8-11]

And Jesus said unto him, This day is salvation come [Gn7:13 1Pt3:20]

 

 

 

 

vir hierdie huis gekom ooreenkomstig seunskap van Abraham.

τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν·

to this house, forsomuch as he also is a son of Abraham.

 

10 Want die Seun van die Mens het gekom om te vind en te red wat verlore is. [Gn18:10 Hb11:9c x :7d]

ἦλθεν γὰρ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.

For the Son of man is come to seek and to save that which was lost.

 

Markus 10:46-52

Hulle het in Jerigo gekom. En net toe Hy uit Jerigo weggaan

Καὶ ἔρχονται εἰς Ἰερειχώ. Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἰερειχὼ

And they came to Jericho: and as he went out of Jericho

 

met sy dissipels en ’n groot skare, het die seun van Timaeus—

καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ ὄχλου ἱκανοῦ, ὁ υἱὸς Τιμαίου

with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus,

 

Bartimeus—’n blinde bedelaar, langs die pad gesit.

Βαρτιμαῖος, τυφλὸς προσαίτης, ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδόν.

the son of Timaeus, sat by the highway side begging.

 

47 En toe hy hoor dit is Jesus die Nasarener, het hy begin uitroep:

καὶ ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζαρηνός ἐστιν ἤρξατο κράζειν

And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began

 

en gesê: Jesus, Seun van Dawid, wees my genadig!

καὶ λέγειν Υἱὲ Δαυεὶδ Ἰησοῦ, ἐλέησόν με. [Lev23:21,22 Eks13:8]

to cry out, and say, Jesus, thou Son of David, have mercy on me.

 

48 Baie het hom gemaan dat hy uit respek moes stilbly.

καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ ἵνα σιωπήσῃ·

And many charged him that he should hold his peace: but

 

Maar hy het op sy hardste geskree: Seun van Dawid, wees my genadig!

ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν Υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με.

he cried the more a great deal ... Son of David have mercy on me.

 

49 Jesus het gaan staan en beveel: Roep hom! En hulle roep

καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Φωνήσατε αὐτόν. καὶ φωνοῦσιν

...Jesus stood still, and commanded him to be called. And they call

 

 

 

 

 

blinde en sê vir hom: Wees bly, staan op, Hy roep jou!

τὸν τυφλὸν λέγοντες αὐτῷ Θάρσει, ἔγειρε, φωνεῖ σε.

the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise; he calleth thee.

 

50 En hy het sy kleed weggegooi, opgespring en na Jesus gekom.

ὁ δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ ἀναπηδήσας ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν.

And he, casting away his garment, rose, and came to Jesus.

 

51 Jesus het hom gevra en gesê: Wat wil jy hê, moet Ek doen?

καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Τί σοι θέλεις ποιήσω;

Jesus answered and said unto him What wilt thou that I should do?

 

Die blinde het gevra: Meester, dat ek weer kan sien.

ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ Ῥαββουνεί, ἵνα ἀναβλέψω.

The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight.

 

52 Toe sê Jesus vir hom: Gaan! jou geloof het jou gered.

καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ὕπαγε, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε.

...Jesus said unto him, Go thy way; thy faith hath made thee whole.

 

Net daar het hy weer gesien en Jesus op die weg gevolg.

καὶ εὐθὺς ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ.

...immediately he received his sight, and followed Jesus in the way.

 

Matteus 20:29-34

Toe hulle Jerigo verlaat het, het ’n groot skare Hom gevolg.

Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἱερειχὼ ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς,

And as they departed from Jericho, a great multitude followed him,

 

30 skielik, sit nóg twee blindes langs die pad . . .

καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν . . .

And, behold, two blind men sitting by the way side,

 

en toe hulle hoor dat Jesus verbygaan, roep hulle uit en sê:

ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει, ἔκραξαν λέγοντες

when they heard that Jesus passed by, cried out, saying,

 

Here, wees ons genadig, U, Seun van Dawid!

Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὸς Δαυείδ.

Have mercy on us, O Lord, thou Son of David.

 

31 Die menigte het op hulle neergekom dat hulle moes stilbly;

ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα σιωπήσωσιν·

...the multitude rebuked them because they should hold their peace

 

 

 

maar hulle het erger geskree en dié woorde geuit:

οἱ δὲ μεῖζον ἔκραξαν λέγοντες

but they cried the more, saying,

 

O God, wees ons genadig, Seun van Dawid!

Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὸς Δαυείδ.