Belydenis van die Wese, die Woord, die Wil, die Doop,

die Maaltyd en die Dag van die Here

Confession of Faith

I believe in God, the Almighty, Father, Creator

of heavens and earth,

and in Jesus Christ his only-begotten Son, our Lord,

conceived of the Holy Spirit and born of the virgin Mary,

who under Pontius Pilate suffered and was crucified,

who descended into hell, died and was buried

and on the third day according to the Scriptures rose

from the dead,

who ascended to heaven and sits on the right hand of

the power of God,

hence He shall come to judge the living and the dead,

I believe in the Holy Spirit;

I believe one Christian Church of the elect,

the holy communion of believers,

the forgiveness of sin, the everlasting life and the resurrection,

in the glorified body of flesh.

 

I believe the Scriptures, the true, only and closed canon

of authority for and in the faith, doctrine and living.

God speaks in the Scriptures

through his Spirit in the Congregation

of the Son in Whom we have life.

 

The Election of God :

The reconciliation and justification in Jesus Christ of those

according to Godís Eternal Predestination and Purpose

in Covenant of Grace elected and

in the Baptism of Jesus Christ through the Holy Spirit

sealed and attested in regeneration and sanctification

of repentance and conversion, of redemption from sin, and

of growth and perseverance in faith.

 

The Lordís Supper of bread, wine and the washing of feet,

as through faith partaking

of Jesus Christ, of his body and of his blood,

his Salvation proclaiming and Return expecting.

 

The Lordís Day

the Sabbath of the Lord thy God,

for God concerning the Seventh Day thus spoke,

and God on the Seventh Day from all his works rested

according to the working of the exceeding greatness

of his mighty power which He wrought in Christ

when He raised Him from the dead

and finished all his works He had made

to reign, the King, for ever and ever.

Geloofsbelydenis

Ek glo in God, die Almagtige, Vader, Skepper

van hemel en aarde,

en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here,

van die Heilige Gees ontvang en uit die maagd Maria gebore,

wat onder Pontius Pilatus gely het en gekruisig was,

wat neergedaal het na die hel, gesterf het en begrawe is

en op die derde dag volgens die Skrifte opgestaan het

uit die dode,

wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van die krag van God,

vanwaar Hy sal kom om die lewende en die dode te oordeel,

ek glo in die Heilige Gees;

ek glo een Christelike Kerk van uitverkorenes,

die heilige gemeenskap van gelowiges,

die vergifnis van sonde, die ewige lewe en die opstanding,

in die verheerlikte liggaam van vlees.

 

ek glo die Skrifte, die waaragtige, enige en afgeslote kanon

van gesag vir en in die geloof, leer en lewe.

God spreek in die Skrifte

deur sy Gees in die Gemeente

van die Seun in Wie ons die lewe het.

 

Die Uitverkiesing van God :

Die versoening en regverdiging in Jesus Christus van hulle

volgens die ewigeVoorbeskikking en Doel van God

in Genadeverbond uitverkies en

in die Doop van Jesus Christus deur die Heilige Gees

beseŽl en betuig in wedergeboorte en heiligmaking

van berou en bekering, van verlossing van sonde, en

van opwassing en volharding in geloof.

Die Maaltyd van die Here van brood, wyn en voetewassing

as deur die geloof deelagtig

aan Jesus Christus, sy liggaam en sy bloed,

sy Verlossing verkondigend en Wederkoms verwagtend.

 

Die Dag van die Here

die Sabbat van die Here jou God,

want God het van die Sewende Dag aldus gespreek,

en God het op die Sewende Dag van al sy werke gerus

na die werking van die uitnemende grootheid

van die krag van sy sterkte wat Hy volbring het in Christus

toe Hy Hom uit die dode opgewek het

en al sy werke wat Hy gemaak het, voltooi het

om te heers, Koning, vir ewig en ewig.

 

 

 

 

 

Twaalf Artikels van

Protesterende Belydenis

 

1, Ons verwerp die (sektariese) ontkenning en miskenning van

die Drie-Eenheid van God: Vader, Seun, en Heilige Gees

2, Ons verwerp die (sektariese) ontkenning en miskenning van die

enigheid, Goddelikheid ťn mensheid van Jesus Christus

3, Ons verwerp die (sektariese) ontkenning en miskenning van

die historiese Christelike Kerk as Die Een Algemene Heilige

Gemeenskap van gelowiges en Liggaam van Christus

4, Ons verwerp die (sektariese) ontkenning en miskenning van

die wederkoms van Christus, die opstanding van alle dode en

een algemene oordeel in daardie dag

5, Ons verwerp die (sektariese) ontkenning en miskenning van

die geopenbaarde wil van God in die kennis van Jesus Christus

in die Skrifte en die Skrifte alleen, die Bybel,

as die enigste gesag en norm in leer en lewe

vir die gelowige en vir die gelowiges as die Kerk van Christus

6, Ons verwerp die (sektariese) ontkenning en miskenning van

die soewereine uitverkiesende genade van God

na sy vrye en ewige Raad, Voorneme en Keuse

om te red wie Hy Wil;

of om te Verdoem alle sondaars buite hierdie

sy enige Genade in en deur Jesus Christus

7, Ons verwerp die (sektariese) ontkenning van

die erfsonde, alle mense se totale erfsondigheid,

en die onmag en gebondenheid van die wil tot die kwaad Ė

in wie ook al, natuurlik mens of wedergeborene

8, Ons verwerp die (sektariese) ontkenning en miskenning deur

die lering van verlossing deur en op grond van

eie werke, verdienste en geregtigheid, van

die regverdiging, verlossing, redding en ewige lewe

in Christus Jesus deur die geloof in Hom alleen

9, Ons verwerp die (sektariese) ontkenning en miskenning deur die lering van heiligheid, volmaaktheid en sondeloosheid, van

die wederbarende en oortuigende werking van die Heilige Gees

daarin dat Hy ín mens bring tot gedurige en dieper

besef, berou, belydenis en bekering van sonde,

na verlossing in, deur en uit Christus Jesus,

tot volharding in die stryd van die geloof tot die einde toe

10, Ons verwerp die (sektariese) ontkenning en miskenning deur

geesbiddery, geeskryery en geesdrywery, van

die gawes en vrugte van die Heilige Gees, volkome

in wedergeboorte en geloof in Christus Jesus

11, Ons verwerp die (sektariese) ontkenning en miskenning deur

lering van die wetteloosheid en soewereiniteit van die mens, van

die geopenbaarde Wil en Wet van God in die Skrifte

12, Ons bely, betreur, bestry, bestraf en verwerp die Kerk se ontkenning, miskenning en misbruik van die Bybel as

die Woord en openbaring van God se wil vir die Volk,

sy volhardende misbruik van eie profetiese amp en

onberouvolle versmading van eie wordingsgeskiedenis,

in diens en tot diens van die afgodery

vanSondagsheiliging en Sabbatsveragting.