Donderdag was ‘n seremoniële sabbat?

 

WKT1: Woensdagkruisigingsteorie: kursief.

WKT2: Woensdagkruisigingsteorie: kursief.

VKS1: Vrydag kruisiging Sondag opstanding: kursief.

VKS2: Vrydag kruisiging Sondag opstanding: kursief.

DKS: Donderdag was kruisigingsdag: Verdana.

Skrif:geonderstreep 

 

WKT1: 

Vandag is Sondag die rusdag van die kerk, en van kleins af word almal geleer dat dit is hoe ons vandag die Vierde Gebod onderhou. My Graad Een onderwyseres het selfs die bewering gemaak dat Sondag die sewende dag van die week is! En asof iemand by haar kers opgesteek het, word daar toenemend deesdae kalenders gedruk, wat inderdaad Sondag as die sewende dag aandui. In die kerke word daar egter volgehou dat Sondag die eerste dag van die week is, en die Bybels word selfs deesdae so vertaal. Waar in die ou Bybel gestaan het die eerste dag van die week, staan in die nuwe Bybel Sondagmôre (Matt. 28:1). Deur die Judees/Joodse onderhouding van die Sabbat, omdat hulle die Nuwe Testament verwerp, weet ons vandag dat Saterdag wel die sewende dag van die week is, en dat dit die dag is wat deur die Wet vereis word as die Sabbatdag. Maar nou beweer die kerke dat Yahshua op die eerste dag van die week opgestaan het, en daarom hou die Christelike kerk die Sabbat op Sondag. Daardie praktyk wil ek dan weerlê, want dit is nie wat die Skrif leer nie. Wanneer het Yahshua opgestaan?

Mark. 18:1 2. "En toe die Sabbat verby was, het Miriam Magdalena en Miriam, die moeder van Jakobus, en Salomé speserye gekoop om Hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf."

Luk. 23:54 56. "En dit was die dag van voorbereiding, en die Sabbat wou aanbreek. En die vroue wat saam met Hom van Galiléa gekom het, het ook gevolg en die graf gesien en hoe sy liggaam neergelê was. Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die Sabbat gerus volgens die Gebod."

Hieruit blyk dit duidelik dat daar van twee verskillende Sabbatte gepraat word. Die vroue het eers die speserye gekoop toe die Sabbat verby was, maar op die dag van voorbereiding het hulle die speserye gaan berei, sodat hulle op die Sabbat kon rus. Wat het hier gebeur? Onthou dat Yahshua tydens die voorbereiding op die Pasga gehang het aan die vloekpaal (vergelyk Joh. 18:39 e.v.). Die dag van daardie Sabbat was groot (Joh. 19:31), en gevolglik nie die gewone weeklikse Sabbat nie. In die Nuwe Testament word die feesdae ook Sabbatte genoem. Yahshua was dus in die graf weggelê voordat die eerste dag van Ongesuurde Brode sou aanbreek. Toe, ná daardie Sabbat, het die vroue die speserye gaan koop, dit berei, en toe gaan rus op die weeklikse Sabbat. Dit kon nie anders wees nie, want hulle kon mos nie die speserye berei voordat hulle dit gaan koop het nie. Hieruit blyk dit dan dat die eerste dag van Ongesuurde Brode op 'n Donderdag moes val, sodat die volgende dag, wat ook die dag van voorbereiding vir die weeklikse Sabbat was, op 'n Vrydag kon val, want Saterdag is mos die Sabbat. Dit korrespondeer dan ook met die volgende Woorde:

Matt. 12:40. "Want soos Jona drie dae en drie nagte in die buik van die groot vis was, so sal die Seun van Adam drie dae en drie nagte in die hart van die aarde wees."

Die kerke se Vrydagmiddag tot Sondagmôre teorie klop geensins met hierdie Teksgedeelte nie. In daardie tydperk kan daar nie drie dae en drie nagte ingepas word nie. Selfs al tel hulle 'n gedeelte van 'n dag as 'n hele dag, dan het hulle nogsteeds net twee nagte daar tussenin. Op geen manier kan daar drie nagte wees tussen Vrydag en Sondag nie. Yahshua is op Woensdagmiddag laat, net voor sononder in die graf weggelê, en drie dae en drie nagte later, op Saterdag, net voor sononder, het Hy opgestaan. Dat die volle drie dae en drie nagte sou uitloop voor hulle sou ontdek dat Yahshua opgestaan het, word ook bevestig deur die feit dat Pilatus die graf laat verseël en bewaak het, totdat die drie dae verby was (Matt. 27:63 66). Hoe sou hulle geweet het om voorsiening te maak vir 'n korter tydsverloop om in te pas by die kerke van vandag se teorie? Hulle sou mos kom rapporteer het indien die klip voor die bestemde tyd voor die graf weggerol sou word.

Ook die kwessie van die vertaling: die eerste dag van die week is onder verdenking. In die Griekse Teks word Sabbaton (Strong=s 4521 G) gebruik, wat ook maar Sabbat is. Daar word aangevoer dat wanneer die term in die meervoud voorkom, dan beteken dit week, maar dit is maar 'n afleiding. Wat wel in aanmerking geneem moet word, is dat die tydperk tussen die Pasga en die fees van die Weke sewe Sabbatte insluit, en dat daardie tydperk die Sabbatte genoem word. Hieruit leer ons dat selfs die term die fees van die Weke ook verkeerd is. Dit is die fees van die Sabbatte! En daarom word die meervoudige term gebruik in die Opstandingsverhaal. Daar moet lees: "eerste van die Sabbatte." Dit verwys dus na die eerste weeklikse Sabbat, in die reeks van sewe Sabbatte binne daardie spesifieke tydsverloop. Soos die terme "mens" en "Jood" het die term "week" ook nie regtig bestaansreg nie, en gebruik die kerke dit om verwarring te saai. Die Teksgedeeltes wat daardeur geraak word, tesame met die regstellings, om dit reg te verstaan, dui ek hier:

1.Matt. 28:1. En laat na die Sabbat toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Miriam Magdalena en die ander Miriam om na die graf te gaan kyk.

REGSTELLING: En laat na die Sabbat, met die verandering van lig, teen die eerste van die Sabbatte, kom Miriam Magdalena en die ander Miriam om na die graf te gaan kyk.

2.Mark. 16:2. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf.

REGSTELLING: En baie vroeg op die eerste van die Sabbatte, net na die verandering van lig, kom hulle by die graf. (Met die Sabbat in Mark. 16:1 word die eerste dag van Ongesuurde Brode bedoel, terwyl die Sabbat in vers 2 dui op die weeklikse Sabbat).

3.Mark. 16:9. En nadat Hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het Hy eers verskyn aan Miriam Magdalena, uit wie Hy sewe duiwels gedryf het.

REGSTELLING: En nadat Hy opgestaan het, vroeg op die eerste van die Sabbatte, het Hy eers verskyn aan Miriam Magdalena, uit wie Hy sewe duiwels gedryf het.

4.Luk. 24:1. En baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom ....

REGSTELLING: En baie vroeg met die verandering van lig, op die eerste van die Sabbatte, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom.

5.Joh. 20:1. En op die eerste dag van die week, kom Miriam Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf ....

REGSTELLING: En op die eerste van die Sabbatte, kom Miriam Magdalena vroeg, terwyl dit al donker geword het, by die graf ....

6.Joh. 20:19. En toe dit aand was op die eerste dag van die week, en die deure waar die dissipels vergader het uit vrees vir die Judeërs gesluit was ....

REGSTELLING: En toe dit aand was op die eerste van die Sabbatte, en die deure waar die dissipels vergader het uit vrees vir die Judeërs gesluit was ....

7.Hand. 20:7. En op die eerste dag van die week, toe die dissipels vergader het ....

REGSTELLING: En op 'n Sabbat, toe die dissipels vergader het ....

8.1 Kor. 16:2. Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self opsy sit

REGSTELLING: Op elke Sabbat moet elkeen van julle self opsy sit ....

Enkele opmerkings is nodig. In die Evangelies het die vertalers dit laat lyk asof die graf telkens besoek was vroeg in die oggend. Dit was egter telkens vroeg in die aand gewees. Die begrip die verandering van lig beteken as dit skemer word, hetsy in die oggend of in die aand, en aangesien hulle van aand tot aand die Sabbat gehou het (Lev. 23:32), sou vroeg na die Sabbat beteken vroeg in die aand. In Joh. 20 kom die begrip duidelik tot sy reg, want hulle was vroegaand by die graf (vers 1), en Yahshua het laataand by die dissipels aangesluit (vers 19). Hy kon tog nie op die aand voordat Hy die volgende môre sou opstaan, aan hulle verskyn het nie. Hy het vroeër daardie middag opgestaan, en vroegaand was die graf reeds leeg. Dit behoort nou vir enigeen duidelik te wees dat ons niks te doen het met die kerke se eerste dag van die week nie. Ons Sabbatdag is nogsteeds die sewende dag, en ons moet dit in ere herstel, want dit is 'n teken van die Verbond. En vir ons geld nogsteeds die Woorde van Yahweh deur sy Profete:

Jes. 58:13 14. As jy jou voet terughou van die Sabbat om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem en die heilige dag van Yahweh hooghou; en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek of ydele taal spreek nie; dan sal jy jou verlustig in Yahweh, en Ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob; want die mond van Yahweh het dit gespreek.

Eseg. 20:11 12. En Ek het hulle my insettinge gegee en my verordeninge aan hulle bekend gemaak, wat die adamiet moet doen, dat hy daardeur kan lewe. Daarby het Ek ook my Sabbatte aan hulle gegee om 'n teken te wees tussen My en hulle, dat hulle kan weet dat dit Ek, Yahweh, is wat hulle heilig.

Laat ons dus gewaarsku wees! Die Sabbat, asook die Sabbatsjare en Jubeljare, is nogsteeds van toepassing vir ons om te onderhou. Die Sondag oftewel die eerste dag van die week is deur die Pous van Rome ingestel, en hulle roem daarop dat die Protestante nogsteeds onder die gesag van die Pous staan, as hulle die Pous se dag vereer!

 

VKS1: 

As jy jouself onder 'n sabbatwet wil sit, maak seker dat jy jouself dan sommer behoorlik onder elke wet in die wetboeke van Moses sit.  En onthou dan sommer om die bloed van Jesus op die kruis te vertrap terwyl jy dit doen, want as jy onder die wet is, is jy verseker nie onder die nuwe verbond nie, en beteken Jesus se kruisiging vir jou absoluut niks nie! 

 

WPS1: 

Baie gewaagde opinie wat hier gelig word. As ek my nie verbeel nie , is ek seker dat jy bepaalde aantygings hier maak. Van wat se wette praat jy? Wat was die doel van die Messsiah se hang aan die vloekhout? Om die wet en die profete te ontbind? en vir jou om te maak wat jy wil en net ewe heilig te roep na die kruis.

Dan wat is die nuwe verbond? En kom ek lig jou sommer in. Net so min as wat ek nou onder die nuwe verbond is, so min is jy. Ons leef almal onder die belofte van die nuwe verbond, maar defnitief nie alreeds in die verbond nie. maak gerus 'n lysie van wat die nuwe verbond behels en dan kyk jy gerus hoeveel van dit kan jy al vandag op aanspraak maak.

 

VKS1: 

Galasiers

3v23-29
"Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof.
Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tugmeester nie. Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus; want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename"

Hoe verstaan jy hierdie teksgedeelte?
 

 

WKT1: 

Voordat ons nou tegnies na die gedeelte gaan kyk moet mens jouself afvra wat probeer Paulus hier sê. As ek om my rondkyk, dan sien ek nog Judeers en grieke, slawe en vrymanne, mans en vroue. Maar om nou daarop in te gaan, gaan die onderwerp verander. Kom ons kyk net eers na die teksgedeelte.

Gal. 4:4 5. "Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die Wet, om dié wat onder die Wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang."

Nou die eerste vraag is : Wie was onder die wet? Vers 23 van jou aanhaling vra dieselfde vraag.

Vraag 2: Waaroor ek jou inset bevraagteken het, is wat beteken die aanneming tot kinders , en wanneer vind dit plaas?

Die Griekse taal maak mooi onderskyd tussen kinders en kinders. "Teknon"en "Huios" Die een "teknon" verwys na biologiese kind, en die tweede wys meer na die aard en karakter van die betrokke kind. Om kind van God te word, moet jy sy aard en karakter hê. Dit het ons nie nou nie, en sal dit eers ontvang (die wat waardig geag word) by die opstanding of verandering na die wederkoms. Wanneeer die verganklike met die onverganklike beklee word. Die teks verwys na dit. Daarom tot vandag toe wag die hele skepping met reikhalsende verlange tot vandag toe na die openbaarmaking van die kinders (Huios) van God. Eers dan kom die nuwe verbond tot wese. Intussen leef ons in die oorgangsfase tussen die ou en nuwe verbond. Onder die belofte en genade.
 

 

VKS1: 

Dit is inderdaad so, ek stem saam, of ons nou Israeliete of grieke of wat ookal is, ons is alleen die werklike nageslag van Abraham wanneer ons kinders van die belofte is.


Romeine 9v8
"Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is, is hulle almal kinders nie; maar in Isak sal jou nageslag genoem word.
Dit wil se, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag".

Nou, wanneer word ons die belofte van die nuwe verbond deelagtig - om met anderwoorde uit die eerste verbond van die wet uit te stap en in die tweede verbond van genade in te stap?

Kyk weer na GAlasiers3
v24,25
"Die wet is dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof.
MAAR NOU DAT DIE GELOOF GEKOM HET, IS ONS NIE MEER ONDER 'N TUGMEESTER NIE."

v29 "En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename".

Die geloof het dus klaar gekom, ons kan reeds aan Christus behoort, ons kan reeds volgens die belofte erfgename wees, en daarom reeds kinders wees...

Party kinders is egter nog op melkkos soos in Hebreers 5v13,14 en Hebreers 6v1 se.
Die Hebreers was babatjies, nognie seuns van God, om hulle plek in te neem, soos Romeine 8 van praat waarvoor die skepping in rykhalsende verlange is nie.

Ons moet dus grootword, en ons plek begin inneem, die van ons wat in Christus is, en van die melkkos afklim.

En die van ons wat in Christus is, maar nog onder die wet...wel dit is met hulle wat ek praat, dat hulle die kragtige bloedoffer van Jesus Christus aan die kruis vertrap. WAnt as ons geregverdig word deur werke - dan waarvoor het Jesus gesterf?

Efesiers 2v8 "Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God."

 

PS: Terloops, God se geskenk vir die liggaam van JEsus Christus sodat ons kan opgroei tot volwasse kinders van God in hierdie lewe:

Word vir ons verduidelik in Efesiers 4
'En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars,
om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus,
totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God TOT 'N VOLWASSE MAN, TOT DIE MATE VAN DIE VOLLE GROOTTE VAN CHRISTUS;
SODAT ONS NIE MEER KINDERS SOU WEES NIE WAT SOOS GOLWE GESLINGER EN HEEN EN WEER GEDRYF WORD DEUR ELKE WIND VAN LERING, DEUR DIE BEDRIEERY VAN DIE MENSE, DEUR SLUHEID OM LISTIGLIK TOT DWALING TE BRING,
maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom, wat die Hoof is, naamlik Christus"

En vir al julle wat onder die wet staan, wil ek hard en duidelik uitroep saam met Paulus in Galasiers 3v1-3
"O, overstandiges, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie, julle voor wie se oe Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig? Dit alleen wil ek van julle weet : het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof?
Is julle so onverstandig? Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees?

 

WKT1: 

Aangesien hierdie draad oor die sabbat gaan, wil ek eers daar stilstaan. Die woord sabbaton kom 62 keer voor in die NT. Slegs in die paar gevalle wat ek reeds uitgewys het, word dit as sabbat vertaal.

My vraag aan jou is dus hoekom sou jy wil beweer dat Paulus die bloed van die Messiah vertrap het deur die sabbat te hou. Dit is nou dieselfde Paulus wat jy aanhaal. Die ander apostels ook.

Dink jy nie dit is gewaagd om die sabbat te vergelyk met ander wette nie. Ky ook na jou liefdesgebod. Dit is 'n samevatting van baie wette, wat nogsteeds oortreebaar is.

Sal later weer terugkeer na die kinders van God.
 

 

VKS1: 

Kollosense 2v16
"Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of nuwemaan of sabbat nie"

 

WKT1: 

Die teks kan op 'n andre manier ook verklaar word. Vers 20 gee 'n goeie aanduiding wat die apostel van praat. Daar was insettinge wat deur mense daar gestel is, en dit moet onderskei word van die insettinge van God. Ek kan dan juis hierdie teks vir jou aanhaal vanuit die oogpunt dat jy sê dat die sabbat nie gehou moet word nie, en ek my nie moet my nie deur jou laat oordeel daaroor nie. Nêrens kan jy in die teks lees dat die sabbat afgeskaf is nie, maar ek moet sê dat jy 'n flukse systappie gemaak het omtrent my vraag. 

 

VKS1: 

Wat Paulus aan betref...

Daar is 'n beginsel in die Woord ... dat as jy onbesnede is wanneer jy na Christus toe kom, dat jy nie dan moet jou probeer laat besny nie. En as jy besny was toe jy na Christus toe gekom het, dat jy dit so moet aanvaar - jy hoef dit nie ongedaan te wens nie.

Ek verstaan dit in die breere prentjie dat as jy as 'n jood grootgeword het wat al die joodse feeste hou en joodse tradisies navolg, dat jy nou nie jou kultuur die rug hoef te keer nie, maar daarmee kan voortgaan terwyl jy Christus dien. Hierdie feeste en tradisies van die Jode was so te se nou al so diep ingeweef in hulle kultuur, dat vir hulle om te stop sou wees soos (om 'n simpel voorbeeld te noem) byvoorbeeld vir 'n afrikaner sou wees om op te hou braaivleis eet en rugby kyk wanneer hulle as familie bymekaar kom.

Dit is dus verstaanbaar dat Jode vanuit daardie agtergrond en afkoms, sou voortgaan hiermee, maar dan is dit nie omdat hulle wetties onder Christus is nie.

Mens moet dus die breere raamwerk in gedagte hou.

Die Woord verduidelik vir ons dat die Sabbat (net soos die ander feeste - want die Sabbat is net een van die feeste) - tipes is, skaduwees was, van wat ons nou gevind het in Christus. Die Sabbat sou versinnebeeld die rus waarin ons gaan wanneer ons in Christus is.

Tog is dit vir mens goed om 1 dag 'n week te rus...uit die beginsel van die saak...maar dit gaan nou nie meer oor die formaliteit nie. Want in Christus is ons waarlik vry.

En hoewel in Christus ons nou nie meer Jood of Griek is nie, kan die wat Jode was voordat hulle Christus aangeneem was en totaal ingelyf was in die Joodse kultuur, maar voortgaan om hulle kultuur uit te leef sonder veroordeling van die ander wat in Christus is...maar die feit bly, ons is almal een in Christus en 'n Messiaanse Jood byvoorbeeld is geen meer of spesialer Christen as enige iemand anders, al is hy ook van watter ras, wat in Christus is nie.
 

 

VKS2: 

1Co 16:2 Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self opsy sit en opspaar namate sy voorspoed is, sodat die insamelinge nie eers plaasvind as ek kom nie.

Act 20:7 En op die eerste dag van die week, toe die dissipels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek,


Oor die konteks van hierdie verse kan ons `n hele stryery begin en mekaar left right & centre oordeel.

Dis intresant dat Christus by baie geleenthede deur die PRIESTERDOM veroordeel is omdat Hy werk op die Sabbat.

Let op Sy woorde:

Joh 5:16 En hieroor het die Jode Jesus vervolg en probeer om Hom dood te maak, omdat Hy dit op die sabbat gedoen het.
Joh 5:17 En Jesus het hulle geantwoord: My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook.

Dis vir my baie intersant dat in die volgende tekste niks genoem word oor die Sabbat nie....

Rom 13:9 Want dít: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

asook

En Jesus sê—dit: Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie;
Mat 19:19 eer jou vader en moeder; en: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.


Al die wette wat WEL opgenoem word is almal wette waarby die oortreding `n nadelige gevolg vir jou naaste sal inhou.

Gal 5:14 Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

Dan sê Yahsua....

Mar 12:33 en om Hom lief te hê uit die hele hart en uit die hele verstand en uit die hele siel en uit die hele krag, en om die naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die brandoffers en die slagoffers.

Daar was wette van moses soos offerwette, voedsel wette, ens. wat God geen behae in het wat tot redding lei nie.

Ek glo dit is wel uiters belangrik dat `n sewende dag gehou word in God se rus. Maar die `wet` wat sê dit MOET `die of daai` dag wees is irrelifant, dis Joodse wette soos vroue wat na maandstondes twee tortel duiwe moet offer, of die feit dat ek my eie gesondheid so bietjie nadelig beinvloed na `n lekker spare rib.

Maar dit is geen wette wat my van my redding sal ontneem nie.


Let baie duidelik op na die volgende.....

Col 2:16 Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot ‘n fees of nuwemaan of sabbat nie,


Col 2:16 Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot ‘n fees of nuwemaan of sabbat nie, 1Co 16:2 Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self opsy sit en opspaar namate sy voorspoed is, sodat die insamelinge nie eers plaasvind as ek kom nie.

Act 20:7 En op die eerste dag van die week, toe die dissipels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek,


Oor die konteks van hierdie verse kan ons `n hele stryery begin en mekaar left right & centre oordeel.

Dis intresant dat Christus by baie geleenthede deur die PRIESTERDOM veroordeel is omdat Hy werk op die Sabbat.

Let op Sy woorde:

Joh 5:16 En hieroor het die Jode Jesus vervolg en probeer om Hom dood te maak, omdat Hy dit op die sabbat gedoen het.
Joh 5:17 En Jesus het hulle geantwoord: My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook.

Dis vir my baie intersant dat in die volgende tekste niks genoem word oor die Sabbat nie....

Rom 13:9 Want dít: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

asook

En Jesus sê—dit: Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie;
Mat 19:19 eer jou vader en moeder; en: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.


Al die wette wat WEL opgenoem word is almal wette waarby die oortreding `n nadelige gevolg vir jou naaste sal inhou.

Gal 5:14 Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

Dan sê Yahsua....

Mar 12:33 en om Hom lief te hê uit die hele hart en uit die hele verstand en uit die hele siel en uit die hele krag, en om die naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die brandoffers en die slagoffers.

Daar was wette van moses soos offerwette, voedsel wette, ens. wat God geen behae in het wat tot redding lei nie.

Ek glo dit is wel uiters belangrik dat `n sewende dag gehou word in God se rus. Maar die `wet` wat sê dit MOET `die of daai` dag wees is irrelifant, dis Joodse wette soos vroue wat na maandstondes twee tortel duiwe moet offer, of die feit dat ek my eie gesondheid so bietjie nadelig beinvloed na `n lekker spare rib.

Maar dit is geen wette wat my van my redding sal ontneem nie.


Let baie duidelik op na die volgende.....

Col 2:16 Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot ‘n fees of nuwemaan of sabbat nie,
 

 

VKS2: 

N.a.v. "1Co 16:2 Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self opsy sit en opspaar namate sy voorspoed is, sodat die insamelinge nie eers plaasvind as ek kom nie."   

Paulus gee mos sy rede, self, hoekom, 'op die Eerste Dag'. En ek kan gladnie sien waar hy die mening toegedaan was dis omdat Christene op die Eerste Dag vir aanbidding van die Here die dag sou waargeneem het nie. Dis 'n 'long shot in the dark' wat jy vat, meen ek. 

 

N.a.v. “Act 20:7 En op die eerste dag van die week, toe die dissipels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek,” 

GE:
Toe kom ons slim vertalers en woordeboek- en bybelskeppers soos Stephan Joubert et al, en met die slapste slap riem, vang hulle die onkundiges, wel wetende daar sal nooit 'n haan na kraai nie.
Wel, net moontlik het slim sy baas gevang, die keer, glo ek. Ek sou graag van die gesig- en naamlose vertalers wil verneem, hoe hulle "Toe die dissipels vergader het" in Grieks vir ons ouens gaan vertaal, en dan verduidelik, asseblief. GROOT seblief.

N.a.v. “Oor die konteks van hierdie verse kan ons `n hele stryery begin en mekaar left right & centre oordeel."


So laat ons ons tot die inhoud bepaal. Dan vra ek, Wat een massale arsenaal van Skrif vir Sondagaanbidding.

 

N.a.v. "Dis intresant dat Christus by baie geleenthede deur die PRIESTERDOM veroordeel is omdat Hy werk op die Sabbat."

GE:
Baie interessant! Deur nogal die PRIESTERDOM! Lui ou spul! Huigelaars!. Onthou Dawid en die huigelpriester op die Sabbatdag en die Toonbrood van die Sabbatdag? Had hy al te heilige moraliteite en sedes, min wetende dis die koning-priester Dawid wat self die tempelwette gemaak het, wat vir die Stryder iets te ete vra. Dis die Koning priester wat verbied het self, onder andere, dat ongelowiges en afgodedienaars in die heiligdom mag inkom, en dat geen wapens van bloedvergieting daarin ingebring of versteek mag word nie, want die Here is self in sy Heilige Teenwoordigheid die Hoogste Priester van die Tempel van God -- SY WERKPLEK!

Nou, VKS2, is van dieselfde mening as daardie Abimeleg, wat reken God se rus is soos syne --- om niks te doen nie; plaas van opperste van die werke van God.

 

N.a.v. "Dis vir my baie intersant dat in die volgende tekste niks genoem word oor die Sabbat nie....

Rom 13:9 Want dít: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. "

GE:
Nou hoe verwag VKS2 om seker die mees 'positiewe' gebod, onder die 'normale' negatiewe gebooie, of beter, 'VERbooies' te wil laat tel?
Eerste Verbod: Jy mag nie ander gode....
Tweede Verbod: Jy mag nie gelykenisse maak nie ....
Derde Verbod: Jy mag nie my Naam ydelik gebruik nie ....
die res alles VERBIED, soos Paulus hierbo aangee.
Net twee positiewe, GEbooie:
Eer jou vader en jou moeder (die Christen se gelowige voorgeslag tot waar die begin het by Adam en die Sabbat van die HERE jou God,
en,
"Onthou die sabbat sodat, of dan, sal jy, nie moet jy nie, dan sal jy, dit heilig ---- as jy dit onthou en reg onthou soos toe God
1) geskep het; soos toe God
2) Verlos het; en soos telkens soos God toe
3) weer verlos het; om ten laaste
4) ewige verlossing te verwerf het in oorwinning oor die sonde, die dood en die graf, in opstanding uit die dode van Christus Jesus, soos die Skrif se:- "In Sabbats volheid ...." Mt28:1.

En as julle my nie wil glo nie, hoor hoe ras7 dit self stel:
"Al die wette wat WEL opgenoem word is almal wette waarby die oortreding `n nadelige gevolg vir jou naaste sal inhou."
Paulus praat van 'watter ANDER GEbod ookal, word vervul in die een gebod dat mens jou medemens soos jouself sal liefhe. Sluit hy die vader en moeder gebod en die Sabbatsgebod uit wat dit aanbetref? Hy sluit hulle juis in en verwys by implikasie juis na hulle.
Tag, lat mense dink Sabbatiers is so dom!

 

 

 

 

 

 

DKS: 

‘Tussen die Aande’

 

The Hebrew expression usually translated “between the evenings”  ha-arbayim, is used eight times and but for one instance exclusively for the Passover reckoning. To suppose for behn ha-arbayim a period of time extending between the afternoon and the evening or between sunset and dark, which is neither the fourteenth nor the fifteenth, makes no sense. There can’t be an entity in between these two days, as the eighth is in a series of fifteen. The slaying of the Passover needs to be placed, not after sunset “in” the evening, but before sunset “at”, or, “toward” evening: Dt.16:6. The slaying of the Passover does not mark off the fourteenth from the fifteenth. The lamb is killed “on the fourteenth” (at three o‘clock afternoon). 

 

The Dusk-Offering of Passover Theory

Basic Problem

The Theory relies upon extra-Biblical and post-Apostolic writings like the Mishna of 200 AD and the Menahoth and the “Boethusian” tradition of as late as the eighth century! The Protestant principle of the Scriptures only is not respected.

If not its very logic, if not its very inconsistencies, the most serious flaw in the dusk-offering of Passover theory is that it, while it over-distinguishes, fails to distinguish …

1. between the original institution of Passover and the original event of Passover,

2. between the actual events and elements of the primitive day of Fourteenth Nisan,

3. between the Old English idiomatic meaning of “evening” (”eve”) and its modern meaning,

4. between Passover and Days of Unleavened Bread as oneFeast”,

5. between the full phrase behn-ha-arbayim and its noun – the dual of erebarbayim. Then it fails to distinguish between the meaning of the dual, arbayim, and of the singular, ereb.

Main Reliance And Central Concepts

The dusk-offering of Passover theory mainly relies on the interpretation of Hebrew “key wordsp. 2 line 6 like (ba)-eber and (beyn)-ha-arbayim for maintaining that the Passover offering was sacrificed between after sunset and darkness of night during “dusk” of the beginning of the day of the Fourteenth Abib. Several reasons and explanations are given for reaching this conclusion.

The whole issue revolves around concepts like “sunset” and “evening.

Dictionaries define dusk as the time after sunset and before total darkness. Never can dusk be anything after noon until sunset. p. 17 lines 2-3

Notice the subtle but important difference for this discussion between “the time after sunset and before total darkness”, and, “the time after sunset and total darkness”.  Before total darkness” allows – for this theory – a period of time between “the time (period) after sunset”, and “total darkness”. It allows a period this theory tries to squeeze in “between the evenings”, obviously impossible because the alleged period consists of evening itself, and would be followed by night and not by “evening”. The same argument – if one may call it that – gets used over and over.

Like it distinguishes a third between two evenings within one evening, the theory also distinguishes between the law of Moses and the law of Moses! Ceremonies and offerings, it alleges, are Moses’ contribution to the Feast Days per se – which are God’s Laws and not Moses’. But the dusk-slaughter theorists seem to have forgotten Leviticus 23:37, “everything upon its day!” The Feast Days are nothing without the offerings and vice versa. Feasts, sacrifices and rituals, all, are as much laws of Moses as they are laws of God.

Inconsistency

Until the 14th day of the first month … was in, not after, the 14th day”. (The Annual Feast Days of God, p. 12)Notice that carefully! None were permitted to leave their houses that night. They remained in their houses until morning! They remained there all night!”, p.13. According to this theory, “morning” only starts with sunriseuntil” which the Israelites had to wait before they could come out of their homes and before they could start to collect spoils from the Egyptians.

On p. 14 it is claimed the Israelites “went out of Egypt, not during the daytime the 14th, but after that day had ended – after the sun had set – the following night – on the 15th of Abib! And that night, the 15th, is to be observed!” But a few lines further: Notice now Numbers 33:3. “And they departed … on the fifteenth day … on the morrow after the passover …There it is in plain language.

Just as inconsistent is this theory when it comes to the “eternal” / “forever” obligation of all Old Testament Feasts. How many times in the Bible is hell described as “forever”?  Yet this school vehemently denies “the pagan doctrine of … the immortality of the soul”. “Forever” does not mean “eternally”. Yet when “God’s feasts … were commanded to be kept … forever! … forever, in this case, means forever! ”. The Annual Feast Days of God, p. 11

This school claims that “the weekly Sabbath and the annual Sabbaths stand or fall together. The arguments used against the annual Sabbaths will be the identical arguments used to overthrow the Sabbath – and if these arguments could hold, then they would abolish the weekly Sabbath!”, p.8. But, on p.10 it is claimed, “No other day but the seventh day of the week could have that great significance and meaning (to identify God to us, etc.)”.

It is claimed “The law of Moses contained those ritualistic or ceremonial laws which were ADDED … to the Old Testament – added until Christ”, p. 9. “The law of Moseswasn’t part of  the Old Testament”, it is claimed. And the Feast Days were not part of “The law of Moses”. Onlythose ritualistic or ceremonial laws were … the Old Testament.  But, this theory asserts, “God revealed to Moses and the Israelites He would make the Old Covenant with them”. Now it is the “Old Covenant” or “Old Testament” that gets “added”, and is it the “Old Testament” that itself contains “those ritualistic or ceremonial laws”.

What in any case were the Feast days for if not for the occasion of these “meat and drink offerings, various washings, physical ordinances. Also … the sacrifices”? How could these be separated from the Feast Days? How could these be “The law of Moses” but not the Feast Days? The Feast Days “were addedjust as were the sacrifices etc. “Everything upon his day”, says Lv.23:37!

Dividing Moses’ Law

One of the most obvious flaws of the dusk-slaughter theory is its dividing of Moses’ law into the sacrifices and offerings on the one hand and the feasts days on the other. The theory alleges the feasts’ original observance as without any sacrifices, offerings, washings etc. Added to the feasts – as if they were not Moses’ laws, are the sacrifices and offerings – as if they were not God’s laws.

It is claimed “we find … long before any of the law of Moses had been given – prior to the time when God revealed to Moses and the Israelites He would make the Old Covenant with them … God’s annual holy days were observed”. Now that is plain nonsense and plainly untrue except perhaps for the Seventh Day Sabbath.

On page 8, “For the annual Sabbaths were not part of the law of Moses, but were observed before ritualistic ordinances contained in the law of Moses were given”. Here the theory contradicts itself immediately: “… before ritualistic ordinances contained in the law of Moses were given”, “Sacrifices were offered … In fact, sacrifices were offered on every day of the year” … quoting the book of Moses, “Num.28:3! Remember, this school claims the sacrifices, because they are ADDED” “rituals … mere substitutes … are not practised today”, pp. 28/29. So the “sacrifices / substitutes” had been Moses’ innovations but had been practised “long before” him. But because they were “rituals” they are no longer kept. And because the Feast Days originated long after the sacrifices or rituals, they actually were observed long before them and therefore are still obligatory!!!

Feasts and Sabbath

As seen above, according to this theory the origin of Feasts and sacrifices is obscure, and its resultant obligation for Christians confusing – the feasts still, but not the sacrifices. Not the sacrifices, because these were “rituals … mere substitutes and therefor not practised today”. Since when are “rituals”, i.e.,  sacrifices, “substitutes”? Surely “symbols” must be meant. Because Christ was sacrificed the Substitute of sacrifices and rituals. And He was sacrificed the Substitute for sinners. Jesus was Substitute and Sacrifice and therefore sacrifice, ended. As Jesus fulfilled sacrifice did he fulfill Feasts, and therefore Feasts, ended. They all ended being fulfilled in the sacrifice of Christ once for all. Is any “added” “law” still binding, it is still binding because of Jesus’ doing. Is any “added” “law” abrogated, it is abrogated by the sacrifice of Jesus – without difference, without exception. The only question is, is this or that, any or all “added”, “law” – being fulfilled by the death of Jesusabrogated, or, confirmed? All sacrifice pointed to and culminated in Jesus’ Person and Work. He forever is “our” Sacrifice in the place of any. Just so all feasts pointed to and culminated in Jesus’ Person and Work. He forever is “our” Feast in the place of any. But all feasts, also, pointed to and culminated in God’s Sabbath-Rest. The Sabbath of all feasts forever “remains for God’s people a valid Institution for their keeping”, Hb.4:9 – an institution for the Feast of Christ! It is not at all difficult to grasp the significance of the Sabbath for God’s “Christian” People. Observe how Christ is the Fulfiller as well as the Fulfillment of minutely every date and day of “Yahweh’s Passover”. Observe that He is its very sacrifice, and God as it were sent the Sabbath to meet these dates and days in the turn of the Yom Yahweh in Jesus’ resurrection from the dead. Just as easy is it to grasp the end of all feast days and dates as God provided the Sabbath to meet these dates and days in the turn of the Yom Yahweh in Jesus’ resurrection from the dead.

 

 

Feasts” and “Offers

How can this theory distinguish between the “observance” or, the “practice”, of “Feasts” or “Days”, and the “observance” or, “practice”, of “rituals” or “sacrifices”? Observance or “practice” of the one without the other is impossible and senseless. In fact, logically the day derives from the sacrifice and not vice versa. Both “Days” and “rituals” were symbolic or prophetic signs of the Christ to come. Observance of the feasts was as much “added law” as had been the sacrifices and rituals. Both equally are “Mosaic”. Both equally are “Old Testament”. Both start the same moment in time – with the exodus, and not “long before” it. This is a crazy scheme that alleges, “that originally there were no sacrifices – no meat and drink ordinances – held on these days. See Jeremiah 7:22-23. These days were not instituted for the purpose of the sacrifices as some have wrongly supposed”, p.23. It is as good to so allege as to demand a pound of flesh but no ounce of blood. And “the Lord of Hosts, the God of Israel says, Away with your offerings and sacrifices. It wasn’t offerings and sacrifices I wanted from your fathers when I led them out of Egypt. That was not the point of my command. (The offerings and sacrifices are implied as being God’s command and not as a purpose in itself.) But what I told them was: Obey Me and I will be your God and you shall be My people; only do as I say and all will be well! But they wouldn’t listen; they kept on doing whatever they wanted to, following their stubborn, evil thoughts. They went backward instead of forward. Ever since the day your fathers left Egypt until now I have kept on sending them my prophets day after day, yet they hearkened not unto Me, nor inclined their ear, but hardened their neck.”

Israel, in the days of the exodus, missed God’s whole purpose with the sacrifices and feast days, and that was for God to speak to their hearts and for them in faith to obey. Hebrews chapters 3 and 4 show the same thing Jeremiah speaks of.. “They entered not the rest because of unbelief / because of disobedience”!

No differentiation between Days of Feast and Sacrifices of Feast is made. To suggest something like it is wrangling of God’s Word.

Jeremiah pinpoints the dating of the origin of the Feast Days, and its medium of its commission: “Ever since the day your fathers left Egypt until now I have kept on sending them my prophets day after day”. Moses was God’s prophet then, who, as God’s mouthpiece, gave every “ordinance” for the “Exodus” or “Passover”, that is, for God’s deliverance of his people from Egypt. The dating and days originate at this moment of history and the unfolding of God’s Eternal Purpose. These days from the nature of the event could not have existed ever before. “These holy days are memorials” … Good heavens! Of what? Of the exodus or Passover of course!

God, speaking here in Jeremiah of the days of the exile, says, “They have done worse than their fathers” (in the days of the exodus). He reprimands Israel, saying, “Will ye come and stand before Me in this house, which is called by my Name, and say, We are delivered to do all these abominations? Is this house, which is called by my Name, become a den of robbers – right before your eyes? Even I have seen it, says Yahweh”, verses 10-11. Just as Israel exercises its disobedience haughtily in the face of Yahweh’s House, so did the fathers exercise their disobedience haughtily in the face of “ordinances and sacrifices”. These Babylonian exiles missed the “point” just as the Egypt exiles missed the “point”. This passage has nothing whatsoever to do with an antecedent origin of Feasts to Sacrifices. (To allege so is to miss the point!) On the contrary, the whole of this passage’s content and context and the whole of its drive, presuppose Moses’ contribution in terms of “ordinances and sacrifices” as well asDays” and “Feasts! 

Terminology

The exact terminology used to describe the “Feasts” is used to describe the “sacrifices”. “This day”, Exodus 12:14, the original day, the first of its kind, “shall be unto you for a memorial” (in the future). “This day” is the day of event, the day of exodus. It is no day from “long before”. Its keeping starts from here and now. “And ye shall keep it a Feast by an ordinance for ever”. Who speaks here? God! Through whom does God speak? Through Moses his prophet! Since when did God so speak, according to Jeremiah? Since “this day”. How shall this day be kept? “By ordinance, for ever”. “By ordinance”, that is, by “added law”. By “added law” … “for ever”!

So, both “day” and “ordinance” are “for ever”. And so both “ordinance” and “Day” are called “Feast”. Both are called “Feast”; both are called “ordinance”.

There is no reason then to be surprised to find the word  feast” as well as the words “sacrifice” and “ordinance” to be translated from the one Hebrew word, chag, meaning “ordinance”. (Or yad / minchah / choq – of the same root-meaning.) So in this very text, Ex.12:14,  “The “day” must be kept a “feast” – chag. Thus in verse 24, “Ye shall observe this thing (the complete ordinance of day and sacrifice and whatever ritual) for an ordinance – choq, to thee”. (“Keep my ordinances”, Lv.18:3. They are God’s, not Moses’.) “This is the ordinance of the Passover”, Ex.12:43 – the sacrifice is called the “Passing Over” – the event – of Yahweh. Event / day / ordinance / sacrifice are viewed as one. Chag for “offering” or “sacrifice”, see, Ex.23:18, Ps.118:27, Is.29:1.

Compare the word lechem, (German, “Prost!”) for “Feast!” (English, “Drink! Drink!”), also used for food-eating, Dan.5:1.

Days of “gathering” as days of “feasting” were days of “offering”, cf. Qarab – to come near in worship to keep the Passover, Ex.12:48; “He that engaged his heart to approach unto me … and ye shall be my people, Jer.30:21-22 . They “worshipped”, or “feasted”. In Lv.16:1 qarab is used for “to offer”: “They offered before the Lord”.

The word sebech / zabach, for “feast”, but also used for “sacrifice”. The sacrifice of Yahweh’s Passover, Ex.12:27. The “sacrifice” of the “feast”, Ex.34:25. “Feast-Day” and “Feast-Offering / sacrifice” is exactly the same thing.

Not only “Days” were “forever”. Says Nmb.15:14-15, “… if a stranger … will offer an offering made by fire, of a sweet savour (ishsheh) unto the Lord – as ye do, so he shall do, one ordinance … also for the stranger, an ordinance for ever …”. The “Feast Days” are “stopped”, their “for ever” being not for so long after all, Hos.2:11, Amos 5:21. “Sacrifices” or “offerings” are “forever”, Lv.6:18,22, 7:34, 10:15. The priesthood is “forever”, Ex.27:21, 28:43. The “washing” – the “ritual”, is “forever”, Ex.30:21> Not only the “Days” or “Feasts” or “annual Sabbaths”! Therefore, must the “rituals” or “substitutes” stop, be they “sacrifice” or whatever besides the “annual Sabbathsper se, must the “annual Sabbaths” stop, be they “long before”, or “of Moses”, or “law added” or whatever.

 

Extra-Biblical Legacy

      Reliance on Jewish tradition is worse than reliance on Christian tradition. And where both traditions go astray there is no ignorance more catastrophic. “The high priests of the family of Boethus, who were Sadducees, had been in control of matters concerning the festivals in Jerusalem. The Boethusians always counted from the morrow after the weekly Sabbath, the day we call Saturday … This historical information has been preserved for us in the Mishna which was set in writing about A.D. 200.” (Sic.) The method of dating the First Sheaf Wave Offering is discussed often elsewhere as also in Par. 5.1.1.6.4.12 – 13. Here just the principle of accepting another authority than the Bible is taken note of. For information of eternal Christian obligation one must rely on such information, dating two centuries after the relevant times of authentic and authoritative revelation. No thank you.

 

 

 

Eva: 
Jou teorie van 'n Vrydag begrafnis maak ook nie vir my sin nie want dan kom ons net by 2 nagte en twee dae uit. (Ek verstaan dat jy eintlik van Donderdag aand praat).

GE: 
Hier is ‘my teorie’ oor ‘die drie dae en drie nagte’,
Mt12:40 / Jona1:17:

1) “drie dae” soos in Mk14:58/Mt26:61; Mk15:15:29/Mt27:40, en Mk8:31 en Mt27:63;
2) waarvan “die derde dag” soos in Mk9:31; Mk10:34/Mt20:19/Lk18:33; Lk13:32, 24:7,46; 1Kor15:4

Aldus dan:
1) Nisan 14, Woensdagnag en Donderdag dag:
A) Eerste NAG,
“die nag waarin Hy verraai was.....” 1Korintiërs 11:23-29,
BEGIN: Mk14:12/17, Mt26:17/20, Lk22:7/14, Jh13:1.
B) Eerste DAG, dag van kruisiging en sterwe,
BEGIN: Mk15:15b, Mt26:26c, Lk23:25c, Jh19:14.
C) Eerste DAG,
EINDIG: Mk15:39-41, Mt27:50-56, Lk23:46-49, Jh19:30.

2) Nisan 15, Donderdagnag en Vrydag dag:
A) Tweede NAG met Josef se onderneming,
BEGIN en VERLOOP:
Mk15:42-46a, Mt27:57-59, Lk23:50-53a, Jh19:31-40.
B) Tweede DAG BEGIN en VERLOOP met teraardebestelling:
Mk15:46b-47, Mt27:60-61, Lk23:53b en 55, Jh19:40-42.
C) Tweede DAG EINDIG
in Markus met 15:46 en 16:1; in Matteus met 27:60 en 62; in Johannes met 19:42 en 20:1; in Lukas met 23:54 en 56a.

3) Nisan 16, Vrydagnag en Saterdag dag —Sabbat— begin:
A) die derde ‘NAG’ van die “drie dae en drie nagte”,
begin toe “die vroue begin rus het volgens die gebod”, Lk23:56b; Markus en Matteus stil;
begin na “die voorbereiding van Jode” vir die Sabbat, Jh19:42.
B) “die derde dag” en derde van die “drie dae” as sodanig,
breek aan “die volgende môre”, Mt27:62,
en die vroue die Sabbat voortgerus het. (Lk23:56b; Markus en Johannes is stil.)
C) “op die derde dag” en derde van die “drie dae”, “in Sabbatsvolheid mid-namiddag voor die Eerste Dag van die week”, “het Christus vir ons op die derde dag opgestaan”, Mt28:1, 1Kor15:4.

 

KKKKoos: 

GE, “Hier is ‘my teorie’ oor ‘die drie dae en drie nagte’,
Mt12:40 / Jona1:17:”
Hier begin jy pragtig met jou uitleg aan Eva, maar net daarna val jy heeltemal uit die bus uit. Kom ons kyk na die teksgedeeltes.

 

GE, “Mat 12:40 Want soos Jona drie dae en drie nagte in die buik van die groot vis was, só sal die Seun van die mens drie dae en drie nagte in die hart van die aarde wees.
Jon 1:17 En die HERE het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk; en Jona was drie dae en drie nagte in die ingewande van die vis.” 

In jou uitleg is dit duidelik dat dit onmoontlik is vir Yahshua om drie dae in die hart van die aarde te kon wees. Jou Vrydag begrafnis sou beteken dat Yahshua eers die Maandag opgestaan het. Waar was Hy dan so terloops vanaf Sy dood tot by sy begrafnis.

Verder wil jy dit graag uit die OT bewys. Ek haal die gedeeltes aan en dan sal ek dit bespreek. My onderstreping en notas.

Exo 12:6 En julle moet dit in bewaring hou tot die veertiende dag van hierdie maand; en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. (Teen die aand - בין הערבים beyn haarbayim, “tussen die twee aande.” Die Hebreers het hulle dae verdeel in twee dele. Vanaf sonopkoms tot middag (+- 12 uur) en aand of namiddag(+- 6 uur nm. Hulle tweede aande was vanaf sonsondergang tot sonopkoms. Daarom is 9 uur reeds in die eerste aand)
Exo 12:14 En hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees, en julle moet dit as 'n fees tot eer van die HERE vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. (Watter dag? Kyk na bespreking)
Exo 12:15 Sewe dae lank moet julle ongesuurde brode eet; alreeds op die eerste dag moet julle die suurdeeg uit julle huise verwyder. Want elkeen wat gesuurde brood eet, van die eerste dag af tot die sewende toe, dié siel moet uit Israel uitgeroei word. (Is dit dieselfde dag as die “hierdie dag” in die vorige vers? Dit geld ook vir eerste dag in die opvolgende verse)
Exo 12:16 En op die eerste dag moet daar 'n heilige samekoms wees; ook op die sewende dag moet daar vir julle 'n heilige samekoms wees. Daar mag géén werk op dié dae gedoen word nie; net wat deur elkeen geëet moet word, dit alleen mag deur julle berei word.
Exo 12:17 Onderhou dan die ongesuurde brode, want op daardie selfde dag het Ek julle leërs uit Egipteland uitgelei. Daarom moet julle hierdie dag in julle geslagte as 'n ewige insetting hou.
Exo 12:18 In die eerste maand, op die veertiende dag van die maand, in die aand, moet julle ongesuurde brode eet, tot op die een en twintigste dag van die maand, in die aand.


Tot sover Exodus. Kom ons kyk na Levitikus

 

Lev 23:4 Dit is die feestye van die HERE, die heilige vierdae wat julle moet uitroep op hulle bepaalde tyd. (Sabbatte)
Lev 23:5 In die eerste maand, op die veertiende van die maand, teen die aand, is die pasga van die HERE; (Hier het ons weer die begrip teen die einde van die aand. Dit is dus namiddag of in die eerste aand. Kyk na bespreking : Hierdie is ‘n baie belangrike teksvers)
Lev 23:6 en op die vyftiende dag van hierdie maand is die fees van die ongesuurde brode van die HERE; sewe dae lank moet julle ongesuurde brode eet.
Lev 23:7 Op die eerste dag moet daar vir julle 'n heilige vierdag wees; géén beroepswerk mag julle doen nie. (Die 15de, eerste dag van fees.)
Lev 23:8 Maar julle moet sewe dae lank aan die HERE 'n vuuroffer bring. Op die sewende dag moet daar 'n heilige vierdag wees; géén beroepswerk mag julle doen nie.

Nog teksgedeeltes wat jy kan aanspreek.
Exo_12:2-14; Exo_12:18; Exo_13:3-10; Exo_23:15; Num_9:2-7; Num_28:16; Deu_16:1-8; Jos_5:10; 2Kron_35:18; 2Kron_35:19; Mat_26:17; Mar_14:12; Luk_22:7; 1Kol_5:7; 1Kol._5:8;

Bespreking:

 

Uit bogenoemde word dit duidelik dat die fees van die ongesuurde brode uit 8 dae bestaan. Dag een was die voorbereidingsdag. Die daaropvolgende dag was dan heeltemal korrek ook die eerste dag van die fees van sewe dae. Nou baie belangrik. Die voorbereidingsdag (die veertiende) is volgens Lev 23:5 die PASGA genoem. Is Die Pasga van Yahweh. Profetiese heenwysing alreeds na die pasgalam Yahshua.

Verder het ek jou alreeds daarop gewys dat in die Grieks die woord dag nie voorkom waar daar van die vloekhout gepraat word nie. Dit is juis om die verskil tussen die pasga en die eerste dag (sabbat) van die ongesuurde brode uit te wys vir die wat wil ondersoek.

Nou kom ons plaas die verhaal in perspektief.

Dinsdag 18h00 aand (14de) Begin van die voorbereiding (pasga) vir die eet van die pasgalam op die eerste nag van die fees van die ongesuurde brode. Jy ken die verhaal. Yashua is ongeveer 9 uur vm aan die vloekhout vasgenael. Hy sterf ongeveer 3 uur nm. Josef lê Hom in die graf voor sononder, want dan sou die eerste dag (sabbat) van die ongesuurde brode aanbreek. Die vyftiende.

Woensdag vanaf 18h00 tot Donderdag 18h00. Eerste nag en dag in die grond.

Donderdag 18h00 tot Vrydag 18hoo. Tweede nag en dag in grond.

Vrydag 18h00 tot Saterdag 18hoo. Die weeklikse Sabbat. Derde nag en dag in grond en Yahshua het opgestaan enige tyd vanaf 15h00 en 18hoo. Sou volgens profesie op presies dieselfde tyd gewees het, as wat Hy begrawe was.

Gaan sit nou jou eie teksverse in die dae, en jy sal sien dit pas presies. Hoe duideliker wil jy dit nog hê?

GE, terwyl jy so lekker vergeestelik. Gaan gerus voort.

Joh 2:19 Jesus antwoord en sê vir hulle: Breek hierdie tempel af, en in drie dae sal Ek dit oprig.
Joh 2:20 En die Jode sê: Ses en veertig jaar lank is aan hierdie tempel gebou, en U, sal U dit in drie dae oprig?
Joh 2:21 Maar Hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek.

Baie duidelik. Vandat dit afgebreek is drie dae en nie drie dae vandat die proses van afbreking begin nie.
  

 

GE:
Interessante faset van die sterwe van Jesus wat jy hier aanraak. die 'afbreking' as 'n 'proses'. (Weer 'n keer mos net wat ek ook gese het.)
Ja, ons mense sien dit dalk so, asof Jesus nie die dood in sy volle velheid BELEEF het terwyl hy nog nie 'die gees gegee' het nie. Maar ons verstaan "ten dele en ons ken ten dele"; maar God ken alleen tenvolle en verstaan alles slegs ten volle. Sodat, as Jesus verklaar (tydens die verraad-tafereel) "Dit is julle uur en die mag van die duisternis"; en vroeer:"Toe Hy in SWARE STRYD KOM" - onbegrensde GEWIG van SWAARTE; en vroeer: "Ek sal sekerlik NIE drink van die vrug van die wynstok VOORDAT die Koninkryk van God GEKOM HET nie." Welke Koninkryk ("volgens die profesie") en Jesus se LYDINGSRYK van LYDINGS-SEGE - sy STERWE as SO-DAAN-IG, die Groot Oorwinning oor die mag van die duisternis en slegte mense.

 

Dis die groot verskil tussen die Roomskatolieke 'versoeningsleer' en die Protestantse: Die RK voer nog steeds maar slegs 'n bloedstryd; die Protestantisme het darem so 'n effense gewaarwording van die geestesstryd van die versoening van God.

 


KKKKoos:  

Verder sal ek jou plasing gaan toets aan die relevansie t.o.v. my plasing. Duidelik is jou gedeelte van die derde dag of vierde dag nie op my plasing van toepassing nie. Gaan lees weer wat ek geskryf het. jy het net die Woensdag raakgesien en opgehou lees, want jy dink jy het mos 'n antwoord daarop.  

 

GE:
Asseblief KKKKoos, doen dit, en sommer aan die hand van die Skrifte.   Wat wil ek?   Ek wil die Skrif hoor soos dit God se Woord is en van Die Woord van God spreek; mensetradisie en wet laat my nie net koud nie; ek verfoei dit. Dis ALLES skynheiligheid. Ek's moeg daarvoor. 

 

KKKKoos:  

Ek encore nie noodwendig julle plasings nie, maar ek is nou moeg gespeel met EG. Ek verstaan werklik nie wat hy wil sê nie. En soos KE aan hom uitgewys het wat hy op 'n tipiese arrogante hoogmoedige metode wou omseil, praat hy met 'n gesplete tong. 

 

GE: 

Jy praat ek moet letterlik wees, nie so aangaan om te ‘vergeestelik’ nie ...

Wat maak jy met al die woorde van Jesus waar hy se, NOU het sy uur begin; NOU is my siel benoud tot die DOOD toe, ens? Jy is nie letterlik nie KKKKoos, ek is. Ek glo wat Jesus self gesê het: Dat sy doods-ERVARING al aan die tafel begin HET, en Hy die dood en doodsmarte VAN TOE AF nie net gedeeltelik nie maar JUIS TEN VOLLE BEWUS EN TEN VOLLE BELEEF het!  DIT, is ‘letterlik’.

 

Letterlik’ maar jy VERBEEL jou ‘n ‘tussen die aande’ wat onmoontlik is om te bestaan!

 

Letterlik’, maar jy SKEP jou EIE ‘aande’ in ‘behn ha arbayim’ wat LETTERLIK en KORREK, beteken, “dualis van “nag”” (Young). D.w.s., ‘tussen die (paar / twee) NAGTE’ wat Nisan 14 heeldag-ligdag sonder ‘n oomblik tussenin wat nie Nisan 14 dag-helfte is nie, BEGRENS.

 

Letterlik’, maar jy OORSKRY die grense van juis ‘letterlikheid’ en gaan UIT die ‘tussen die nagte’ UIT, in die NAG in om daarso êrens tussen twee VERBEELDE ‘aande’, ‘n DERDE ‘aand’ te vind LANK GENOEG dat al die seremonies en rituele en offery DAAR-BINNE-IN kon plaasvind.

 

Letterlik’? Vind eers uit wat ‘letterlik’ beteken.

 

‘Letterlik’ ‘drie dae en drie nagte’ DOOD, d.i., “BREEK hierdie Tempel AF” = maak Hom DOOD. VAN DAN AF tel drie dae EN, drie nagte.  Maar jy, sê nee, wag so ses ure – ‘n halwe dag, dan moet hy eers begrawe en in die graf kom, dan kan ons begin tel. Wie’s ‘letterlik’?

 

Letterlik? Jy sê, drie dae en drie nagte, is ek reg? = DIE, “drie dae” van al die ander Skrifture! Maar jy verontagsaam die WERKLIHEID van daaaai 3? 6? ure VOOR die (dooie) liggaam in die graf gelê was; want tel jy DIT, dan’s dit nóg ‘n dag – ‘n vierde dag – se gedeelte by.

 

Letterlik? Jy sê, drie dae en drie nagte (nou al VIER), maar, Hy staan op (veronderstel einde van die drie dae en drie nagte) --- volgens jou – ‘n hele paar keer al so geplaas hier op hierdie lat – “NA die Sabbat” --- DUS: op NOG ‘n dag later; DUS, op die VYFDE dag van KKKKoos se ‘letterlike’ VERBEELDING.

 

Laat myne maar vir ‘geestelike letterlikheid’ ‘aangaan’; joune is hallusinaserende letterlikheid sonder stop.

 

 

Eva: 
Gn1:14 “En God het gesê: Laat daar ligte aan die uitspansel van die hemel wees om skeiding te maak tussen die dag en die nag. Laat hulle dien as tekens sowel vir seisoene as dae én jare.”
Die maan vir maan-de en die son vir dae en jare. Dit was hulle kalender.
Wat YHWH eenkeer vas besluit het, verander nooit.
 

GE: 
N.a.v. Eva,  "Wat Yawe vas besluit het om te verander, verander Hy."

“As daar dan volkomenheid deur die Levitiese priesterskap was (want met die oog op die volkomenheid het die volk die wet ontvang), waarom was dit nodig dat ‘n ander priester moes opstaan? Want met verandering van priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van wet.” Hb7:11-12.

N.a.v.,  Dit was hulle kalender....” Wie is ‘hulle’? Hulle was hulle onder “die levietiese priesteskap

N.a.v. “Die maan vir maan-de en die son vir dae en jare. Dit was hulle kalender.  Wat YHWH eenkeer vas besluit het, verander nooit.   Eva, nou loop maak jy Sabbathouers skuldig aan presies dit waaraan Sondagaanbidders hulleself volgens Galasiers 4:10 verskuldig. Nuwe-Testamentiese Sabbatsgelowiges glo nie en onderhou nie die Sabbat omrede astronomiese "WAARNEMINGE" - 'PARATEEREOO' nie; want doen mens dit, is Paulus van mening het jy jouself van Christus vervreem. 

 

Kat: 

Ek kan nie vir ander mense leef nie. Al wat bly werk in my lewe en ek het ander resepte al beproef, is:

1 Johannes 4 vers 7 tot 9

Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is 'n kind van God en ken God. Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wêreld gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê. 

 

GE:
Kat, volgens WIE, se Gebod? 

 

Kat: 
Wat volgens WIE, se Gebod GE:
Dus is jou geloof in liefde jou gebod?
Maar jy weet goed dis nie wat ek vra nie. Onthou, die Skrif -- die WET -- se, die liefde dryf die vrees uit. So, hoekom is jy bang om my vraag reguit te antwoord? Volgens die GEBOD van WIE, vra ek jou, gaan jy kerk toe?
Plat Afrikaans man.

 

Kat:   

my geloof in Liefde of die feit dat ek 'n kerk ook besoek? 

GE:
Dus is jou geloof in liefde jou gebod?
Maar jy weet goed dis nie wat ek vra nie. Onthou, die Skrif -- die WET -- se, die liefde dryf die vrees uit. So, hoekom is jy bang om my vraag reguit te antwoord? Volgens die GEBOD van WIE, vra ek jou, gaan jy kerk toe?  Plat Afrikaans man. 

 

Kat, gaan jy kerk toe?

 

KKKKoos:
"Woensdag vanaf 18h00 tot Donderdag 18h00. Eerste nag en dag in die grond."

GE:
Jammer KKKKOOS, dis nie die Skrif nie!

Eerstens bloot die woorde, wat jy van figuurlike taal, "in die HART van die aarde", in letterlike taal, "in die grond", VERANDER. (Om dit baie vergewensgesind te stel.)

Tweedens JESUS, woorde in die mond te le. "Want soos Jona drie dae en drie nagte in die buik van die vis was, so, sal die Seun van die mens drie dae en drie nagte in die hart van die aarde wees. Was Jesus drie dae en drie nagte soos JONA, in die buik van die vis? Nee. Was Jona letterlik in die vis se buik? Ja. Nou praat Jesus dan hier 'n onwaarheid? Volstrek NIE.

Jesus se verklaring van Mt12:40 beteken TWEE, ABSOLUTE waarhede:
1) "SOOS Jona" - drie dae en drie nagte - LEWENDIG!
2) "SOOS Jona" - drie dae en drie nagte - IN DOODSBENOUINGE!

Klaar; want vergelyking en gelykenis IS ONMOONTLIK letterlike tot die laaste konsekwensie 'GELYK'. Jesus was NIE drie dae en drie nagte soos Jona lewendig in die vis of in die hart van die aarde nie; Jona het NIE soos Jesus, die DOOD, WAARAGTIGLIK deurgaan nie.

"In die grond" - KKKKoos - is VERREWEG NIE 'letterlik' "in die HART van die aarde nie". (Hoort dit eintlik andersom te gese het.)

Ons het te doen met 'n Skrifuitleg wat, sou dit nie BEIDE as 'letterlik', EN, 'figuurlik' inaggeneem word nie, van ALLE 'waarheid', van ENIGE 'letterlikheid', en van JUIS 'figuurlik' of 'geestelik', ONTBLOOT is en dus NIKSWERD in elke opsig.

 

Die 'lewende / 'lewendige' of 'figuurlike' aspek en realiteit kom BINNE IN die 'drie dae en drie nagte', want ons het hier te make met Christus se 'neerdaling ter helle', wat die Gereformeerde leer nog ALTYD verstaan en verklaar het as synde Jesus se "ingang in", "deurgaan deur / van", en "uitgang uit" Sy SMARTE. (Klaas Schilder, by uitnemendheid!)

Hierdie waarheid verstaan die blindes nie, en verkrag die brief van Petrus waar hy praat van hoe Christus in die dae van NOAG deur die Heilige Gees gepreek het, as sou dit beteken dat Jesus drie dae en drie nagte terwyl hy in die graf sou gewees het, in die hel tussen die duiwels en goddelose die Heilige Gees se halwe werk probeer red het. 

 

 

KKKKoos:
"Vrydag 18h00 tot Saterdag 18hoo. Die weeklikse Sabbat. Derde nag en dag in grond en Yahshua het opgestaan enige tyd vanaf 15h00 en 18hoo. Sou volgens profesie op presies dieselfde tyd gewees het, as wat Hy begrawe was."

GE:
N.a.v. "enige tyd vanaf 15h00 en 18hoo". As jy konsekwent SO, letterlik wil wees, dan's dit NIE, "drie dae en drie nagte nie", maar net drie nagte en twee dae en 23 ure van die derde dag. Jy sal ewig, of te veel, of te min dae he.

N.a.v. "Sou volgens profesie op presies dieselfde tyd gewees het, as wat Hy begrawe was."
Juis! Deurgaans het ek EN JY (as ek dit nie vreeslik mis het nie) van 'epefoosken' gepraat, en soos die Skrifte van 3nm of te wel "die negende uur" van die daglig wat Jesus gesterf het, presies 3nm "mid-namiddag" die graf toegemaak gehad het, en DIESELFDE grondwoord LETTERLIK: "mid-namiddag" "in die lig(dag) synde, na die Eerste (wat ookal) toe.... (eis mian)" maar nou's dit op die NIPPERTJIE klaar die Eerste (wat ookal volgens jou) HIER, en elders "NA die Sabbat" --- uiteindelik vir die waarheid erken, die EERSTE DAG van die week. 

 

KKKKoos:
"Baie duidelik. Vandat dit afgebreek is drie dae en nie drie dae vandat die proses van afbreking begin nie."

GE:
Interessante faset van die sterwe van Jesus wat jy hier aanraak. die 'afbreking' as 'n 'proses'. (Weer 'n keer mos net wat ek ook gese het.)
Ja, ons mensE sien dit dalk so, asof Jesus nie die dood in sy volle velheid BELEEF het terwyl hy nog nie 'die gees gegee' het nie. Maar ons verstaan "ten dele en ons ken ten dele"; maar God ken alleen tenvolle en verstaan alles slegs ten volle. Sodat, as Jesus verklaar (tydens die verraad-tafereel) "Dit is julle uur en die mag van die duisternis"; en vroeer:"Toe Hy in SWARE STRYD KOM" - onbegrensde GEWIG van SWAARTE; en vroeer: "Ek sal sekerlik NIE drink van die vrug van die wynstok VOORDAT die Koninkryk van God GEKOM HET nie." Welke Koninkryk ("volgens die profesie") en Jesus se LYDINGSRYK van LYDINGS-SEGE - sy STERWE as SO-DAAN-IG, die Groot Oorwinning oor die mag van die duisternis en slegte mense. 

 

Dis die groot verskil tussen die Roomskatolieke 'versoeningsleer' en die Protestantse: Die RK voer nog steeds maar slegs 'n bloedstryd; die Protestantisme het darem so 'n effense gewaarwording van die geestesstryd van die versoening van God. 

 

KKKKoos:
"Gaan lees weer wat ek geskryf het. jy het net die Woensdag raakgesien en opgehou lees, want jy dink jy het mos 'n antwoord daarop."

GE:
Nee KKKKoos, ek het nie. Dis wat ek se, ek verstaan jou nie en ook nie wat jy nou eintlik voorstaan nie.

Kan jy vir my so eenvoudig as wat ek vir jou se wat ek glo, terugantwoord?
Donderdag nag dan dag---kruisigingsdag Nisan14; Vrydag nag dan dag---begrafnisdag Nisan15; Sabbat (Saterdag) nag dan dag---opstandingsdag Nisan16.

Die Vyfde Dag verteenwoordig in en met die oomblik 3nm metdat Jesus sterwe; Die Sesde Dag verteenwoordig in en met die oomblik 3nm metdat Josef die graf toemaak; Die Sewende Dag verteenwoordig in en met die oomblik 3nm metdat Jesus opstaan uit die dode. GEEN geleerdheid nodig nie; slegs maar 'n waaragtige vertaling.

NS:
Wee diegene -- vertalers -- deur wie die struikeling kom. 

 

KKKKoos:
"Verder sal ek jou plasing gaan toets aan die relevansie t.o.v. my plasing."

GE:
Asseblief KKKKoos, doen dit, en sommer aan die hand van die Skrifte.

Wat wil ek?
Ek wil die Skrif hoor soos dit God se Woord is en van Die Woord van God spreek; mensetradisie en wet laat my nie net koud nie; ek verfoei dit. Dis ALLES skynheiligheid. Ek's moeg daarvoor.

 

 

 

Eva:

“Gn1:14 “En God het gesê: Laat daar ligte aan die uitspansel van die hemel wees om skeiding te maak tussen die dag en die nag. Laat hulle dien as tekens sowel vir seisoene as dae én jare.”  

Die maan vir maan-de en die son vir dae en jare. Dit was hulle kalender.
Wat YHWH eenkeer vas besluit het, verander nooit.

 

Eva,

Wat Yawe vas besluit het om te verander, verander Hy.

 

As daar dan volkomenheid deur die Levitiese priesterskap was (want met die oog op die volkomenheid het die volk die wet ontvang), waarom was dit nodig dat ‘n ander priester moes opstaan? Want met verandering van priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van wet.” Hb7:11-12.

 

Dit was hulle kalender....” Wie is ‘hulle’? Hulle was hulle onder “die levietiese priesteskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mk16,9

 

Ons kan vertalings vermenigvuldig, en kommentare en selfs woordeboeke; hulle almal sing deesdae net die populêre liedjies. Gaan terug na die eeue voor die einde van die negentiende eeu.

Hulle (ek praat van die Engelse Bybels) gee eenparig aan “In” en “Op” in Mt28:1. Dit was metdat die Kerk begin bewus word het van die implikasies van verskeie Skrifture vir die Sondagopstandingsaanvaarde, dat hulle aan hierdie eeue oue egte of nader aan egte vertalings van o.a. ‘opse’ en ‘tehi epifooskoesei’ begin torring het. Dis ‘n historiese FEIT! 

 

Ek het al Mt28:1 lettergreep vir lettergreep en woord vir woord en frase vir frase en sin vir sin op hierdie braaistok aangetoon dat dit letterlik en idiomaties “In / Op Sabbats” beteken --- uitsluitlik, beteken.

 

Jou lys hierbo, WKT2, verwar net verder waar daar voorheen net verwarring bestaan het. Jou bronne lyk omtrent almal klaar aangepas te geword het om Sondagglorie te besing.

 

Wat Mk16:9 aanbetref: Ek het CliffordS ‘n leidraar gegee. Soek die Werkwoord en wen die waarheid. Maar selfs hierdie sleutelbegrip vir die waarheid, word oortref deur die vindingrykheid van die teksbederwers. Hulle sal die naakte Woord van God uitoorlê. Hier is ‘n voorbeeld van wat ek bedoel: (Ek het al nog twee sulke voorbeelde op hierdie braailat aangebied, Jh19:42 en Mk16:8)

 

Noudan, Mk16:9: --- Hier is jou korrekte waarneming oor die plasing van die komma, te berde. Dit behels egter ook om die woordorde te verander om die regte betekenis uit te bring ---

 

OAV: “En nadat Hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het Hy eers verskyn aan Maria ....”.

 

Dit is duidelik die vertalers het geweet waarmee hulle hier te doen het, en het eenvoudig besef hulle sou van hulleself gekke gemaak het as hulle nie die Partisipium vir ‘n Partisipium sou laat deurgaan het nie. Toe alreeds – voor 1930 – probeer hulle om met kommas en woordorde soveel as moontlik die indruk te skep Mk16:9 gee die opstanding op Sondagmôre aan.

 

Maar sou mens enigsins daarvan bewus wees ‘anastas’-”opgestane” is geen Werkwoord nie, en dat die ENIGSTE werkwoord van hierdie sin, “Hy het verskyn”—‘efánee’ is, dan sou hulle oëverblindery hulle in hulle bose plan, niks gehelp het nie. 

 

Nou die ouens is nie onnosel nie hoor, en dis hoekom die NAB se vertalers met hierdie stukkie genialiteit vorendag gekom het:

 

NAB: “Na Jesus se opstanding vroeg die Sondagmôre, het Hy heel eerste aan Maria Magdalena verskyn.”

 

Hulle skelmgeit het nie perke nie! Die Deelwoord is steeds ‘n deelwoord, en die Werkwoord, die Werkwoord. Al wat hulle ontoelaatbaar gaan doen het (maar wat vir die onwetende oog onsigbaar is), is om die Bywoord op die verkeerde woord te gaan toepas het. Want ‘n Bywoord het op ‘n Werkwoord, betrekking; nie op ‘n Naamwoord nie. In hierdie geval, het die Bywoord en bywoordelike frase, “vroeg op die Eerste Dag”, uitsluitlik op die ENIGSTE Werkwoord van die sin, “Hy het verskyn”, betrekking.  Die Partispium, ‘Anastas’, is kontekstueel, na aard en betekenis, enkel Naamwoordelik: “Hy (Jesus), as die Opgestane EEN”=‘Anastas’, het vroeg op die Eerste Dag eerste aan Maria verskyn.” Alleen hierdie manier, laat aan elke aspek van die sin reg geskied. Maar hulle perversie is so sedeloos as wat dit redeloos is.

 

CliffordS:

Oor die Woesdag storie maak iets nie sin nie:
Mar 16:9 En nadat Hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het Hy eers verskyn aan Maria Magdaléna, uit wie Hy sewe duiwels uitgedryf het.
Weetie, klink vir my redelik voor die hand liggend.


WKT2: 
In Matheus sê die vertalers: laat ná die Sabbat toe dit begin lig word. Na die Sabbat moet dit mos eers donker word?

Peshitta Aramaic/English Interlinear New Testament
Now in the evening of the Sabbath as it was twilight the first of the week came Miryam of Magdala and the other Miryam that they might see the grave.

In the end G3796 of the Sabbath
G3796 opse op-seh'  From the same as G3694 (through the idea of backwardness); (adverbially) late in the day; by extension after the close of the day: - [b](at) even[/b], in the end.

as it began to dawn G2020
G2020 epiphōskō  A form of G2017; to begin to grow light: - begin to dawn, X draw on.

toward G1519 the first day of the week
G1519 eis ice  A primary preposition; to or into (indicating the point reached or entered)

Duidelik beteken “dawn” hier nie dagbreek of lig nie, maar “draw on”.  Die vers in Matheus lees verder presies net soos die Peshitta as hy reg vertaal is.

In die Johannes Evangelie sê die vertalers die vrouens het by die
graf gekom toe dit nog donker was. Eerstens bly die vraag, wat sal
vrouens in die donker by ‘n graf gaan maak, net so ook mans?.

Joh 20:1 The first day of the week cometh Mary Magdalene early, G4404 unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre.
G4404 prōi  Adverb from G4253; at dawn; by implication the day break watch: - early (in the morning), (in the) morning.
G4253 pro  A primary preposition; “fore”, that is, in front of, prior (figuratively superior) to. In compounds it retains the same significations: - above, ago, before, or ever. In compounds it retains the same significations.

when it was G5607
G5607 ōn ousa on  The feminine, the neuter and the present participle of G1510; being: - be, come, have.

yet G2089 dark,
G2089 eti   Perhaps akin to G2094; “yet”, still (of time or degree): - after that, also, ever, (any) further, (t-) henceforth (more), hereafter, (any) longer, (any) more (-one), now, still, yet.

Joh 20:1 The first day of the week cometh Mary Magdalene before dark comes henceforth

Dit lees m.a.w. “Op die eerste dag van die week voor dit begin donker word het” ....... was die graf leeg.

Lukas sê duidelik toe die vroue die oggend by die graf kom was dit leeg.

Vat die kommas weg by Markus, wat daar nie was in die oorspronklike geskrifte nie, dan kan die sin heeltemal anders lees.

 

 

N.a.v. WKT2,  In Matheus sê die vertalers: laat ná die Sabbat toe dit begin lig word. Na die Sabbat moet dit mos eers donker word?
Peshitta Aramaic/English Interlinear New Testament
Now in the evening of the Sabbath as it was twilight the first of the week came Miryam of Magdala and the other Miryam that they might see the grave.
 

 

GE: 

Die ‘Peshitta Aramaic’ is KLAAR ‘, vertaling; ‘n FOUTIEWE ‘vertaling’, te oordeel aan die hand van bg. vertaling daarvan.

 

N.a.v. WKT2,  In the end G3796 of the Sabbath G3796 opse op-seh'
From the same as G3694 (through the idea of backwardness); (adverbially) late in the day; by extension after the close of the day: - [b](at) even[/b], in the end.
 

 

GE: 

Wat is “through the idea of backwardness”?

Dis nonsens. Waarvan praat hierdie verwysing nou eintlik? Van ‘opse’, of van ‘tei epifooskoesei’?

1)  Die Grieks vir lg. is, letterlik en idiomaties identies:

“synde=om te wees=is”, ‘epi—fohs-k-ousei’ ‘oesei’ < ‘oesas’ < ‘eimi’, ‘om te wees’.  In elk geval,

2)  in die Datief, en MET

3)  die Lidwoord in die Datief, dus,

“IN DIE LIG SYN/WEES”; en BOWENDIEN, MET

4)  die Voorsetsel, ‘epi’ wat klem en essensie aandui: “in die toppunt / heldere, lig synde/wesende DAG”;

Alles samevattende ekwivalent in gewone mensetaal,

middel van die namiddag”; is gelyk aan: 3 n.m..

 

Die Grieks vir ‘opse’, is ALTYD en sonder uitsondering, BYWOORDELIK; dit is NOOIT ‘n Voorsetsel nie. Die Voorsetsel-storie, vir so ver waar dit sy aanvang gemaak het by Philostratus, is die wanhopigste gegryp na ‘n grashalmpie van die Sondagaanbidders. NIE EERS by Philostratus word ‘opse’ gebruik as ‘n Voorsetsel nie, Ablatief of nie Ablatief nie. En al sou dit as ‘n Voorsetsel by Philostratus aangewend word, BLY die betekenis STEEDS, ‘laat in / laat op’, maak nie saak WAT hulle probeer nie.

En dan kyk ons na Grieks drie eeue NA die Koinee van die NT!!

 

Fatale foute van die verbrouereerders!

 

N.a.v. WKT2,  as it began to dawn G2020 epiphōskō   A form of G2017; to begin to grow light: - begin to dawn, X draw on.

 

GE: 

Honderde kere al uitgewys as die grootste lieg uit. Sien behandel, boek 2: Ieder en elke insidensie in konteks uit die hele Griekse lektuur soos dit beskikbaar was in enige bron beskikbaar in die Hans Merensky Biblioteek van Tuks.

 

Die laatste – eeue na die eerste eeu –, en ENIGSTE insidensie met bg. betekenis: Hier’s die storie daarvan, en oordeel aan die storie, of die betekenistoepassing vertrou kan word.

 

‘n Sekere apostel en sy geleide is op pad vir ‘n debat met een of ander ongelowige erens ver. Hulle slaap oor in die hotel, en die apostel maak deur die nag voorbereiding vir die debat. Maar die luise pla hom so hy kan niks doen nie. Toe beveel hy die luise: Gaan sit almal daar in die hoekie! En al die luise het hom uitgelos en in die hoekie gaan sit. En “toe die dag begin breek” (‘epifooskoo’ .... of was dit ‘epifauskoo’? Ek kan nie meer onthou nie.) Ewentwil, soos dit begin lig word het, het al die luise toe ewe gehoorsaam, hulle gewoonlike skuilplekke gaan opsoek – op lege mage onnodig om te vermeld.

 

Daar’s jou ENIGSTE geval waar dit, waar was: “as it began to dawn G2020  epiphōskō  A form of G2017; to begin to grow light: - begin to dawn, X draw on.   In ieder van die ander kere van die gebruik van die woord, word dit gebruik vir die periode van middag (12vm.) af tot sononder, en soms vir die periode van middag (12vm.) af tot sons-mid-onder-draaipunt, middernag. NOOIT, vir daarna nie; NOOIT vir ‘vroegoggend’ watter tyd na middernag OOIT nie. Want dan is dit OPKOMENDE lig / dag, en nie DALENDE lig / dag tussen middag en middernag nie.

 

 

N.a.v. WKT2,  toward G1519 the first day of the week
G1519 eis ice   A primary preposition; to or into (indicating the point reached or entered)

 

GE:

WKT2, ek het so ver ek kan onthou, nooit van hierdie outoriteit gebruik gemaak nie; ek kom seker van voor sy tyd. Wat is sy naam?

 

Want hier’s nou ‘n uitstekende voorbeeld van die hopelose swak gehalte van moderne verwysingsbronne. Die kêrel/s vat helse kanse, om die minste te sê; swak man! Swak! Want dié ‘outoriteit’ LIEG al die pad Kerk toe en Preekstoel toe en in die Bybel in. Arme to’orders! Arme lesers!

 

A primary preposition; to or into (indicating the point reached or entered” is die KORREKTE omskrywing van ‘eis’— ja— MET DIE DATIEF!  Maar dis die ewigheid ver van ‘eis’ met die ‘grens-beperkende’ AKKUSATIEF se betekenis: “Met die oog op die dag van Christus (oordeel)”; “tot die opstanding van die dode” (Flp1:10, 3:11 --- wat nog DOER in die verre toekoms lê!

 

Vgl. Mt2:12, “They departed into their own country” --- hulle kon onmoontlik in Egipte vertrek het en terselfdertyd in hulle eie land gewees het. Daarom: ‘eis’ + “Akkusatief stel die perke” --- die ENIGSTE manier van voorkoms in die NT! Jy kom nooit ‘in’ nie; jy kom, of gaan, ‘tot / in die rigting van’. ALTYD.

 

Vir hierdie ‘outoriteit’ se verduideliking van die betekenis van ‘eis’ sal jy na die LXX moet gaan om voorbeelde te kry soos die priester wat sy vinger “IN die water insteek”: Lokatiewe betekenis. Jy het dit nie, in die NT nie. Hierdie ‘outoritei’ is verteenwoordigend van hedendaagse kwasie-geleerdheid.

 

N.a.v. WKT2,  In die Johannes Evangelie sê die vertalers die vrouens het by die graf gekom toe dit nog donker was. Eerstens bly die vraag, wat sal vrouens in die donker by ‘n graf gaan maak, net so ook mans? 
Joh 20:1 The first day of the week cometh Mary Magdalene early, G4404 unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre.
G4404 prōi   Adverb from G4253; at dawn; by implication the day break watch: - early (in the morning), (in the) morning.
G4253 pro   A primary preposition; “fore”, that is, in front of, prior (figuratively superior) to. In compounds it retains the same significations: - above, ago, before, or ever. In compounds it retains the same significations.

when it was G5607
G5607 ōn ousa on   The feminine, the neuter and the present participle of G1510; being: - be, come, have.

yet G2089 dark,
G2089 eti   Perhaps akin to G2094; “yet”, still (of time or degree): - after that, also, ever, (any) further, (t-) henceforth (more), hereafter, (any) longer, (any) more (-one), now, still, yet.

Joh 20:1 The first day of the week cometh Mary Magdalene before dark comes henceforth

Dit lees m.a.w. “Op die eerste dag van die week voor dit begin donker word het” ....... was die graf leeg.

 

GE: 

WKT2, ek stem met jou GEVOLGTREKKING, saam, maar nie met hoe jy daar uitgekom het nie.

 

Van bo af: 

Jy vra: “wat sal vrouens in die donker by ‘n graf gaan maak, net so ook mans?  Dis ‘n goeie vraag om te vra.

 

Daar was ‘n wag aangestel om Jesus se dissipels weg te hou van die graf af: “Dat sy disspels nie miskien in die nag kom en Hom steel nie”. Die implikasie is duidelik: Jesus het gesê: “Oor drie dae staan Ek op”, of beter gestel: “Die derde dag staan Ek op”. En die Jode het gevra: “Gee dan bevel dat die graf verseker word tot die derde dag” waarvan Jesus gespreek het! (Of, beter gestel, “tot die derde dag” waarvan Jesus gespreek het, “om is”.)  Hierdie is daardie ‘derde dag’! Maar vannag (vir die Jode na sononder) gaan daardie – dit is, hierdie, “die derde dag” – óm wees en “dié verleier” vanselfsprekend nog in die graf (het die Jode geglo); ons, moet net seker maak “dat sy disspels nie miskien in die nag kom en Hom steel nie”.

 

Vir die Jode sou hierdie dag sononder, verby wees; vir die Romeinse wag sou hy middernag, verby wees. Dus, middernag kan enigeen maar kom kyk het— die ligaam sal verseker nog daarin gewees het. Min het hulle geweet .... Dis hoekom mens sou kon verwag dat die vroue in die nag juis, na die graf toe sou gaan.

 

Verder:  Mt28:1 meld dat die twee Marias van voornemens was “om na die graf te gaan kyk”,  Sabbatsmidnamiddag” naamlik al! “Maar skielik was daar ‘n groot aardbewing”: toe kon hulle nie.

 

Vrydag direk ná “midnamiddag” het juis hierdie twee vroue, nadat die graf toegemaak was, “speserye en salf gaan berei”, vanselfsprekend om sodra geleentheid hulle dit sou toelaat, die liggaam in die graf te gaan salf.  Die vanselfsprekende eerste geleentheid vir hulle sou ná die Sabbat, gewees het. En dit sou vanselfsprekend in die nag na sononder, in die nag, moes gewees het.

 

Die vroue kon nie geweet het dat die wag die Sabbat-”oggend na die Jode se voorbereidings” (van die Vrydagnamiddag), aangestel sou word nie. Maar toe hulle “Sabbatsmidnamiddag vertrek het om na die graf te gaan kyk”, moes hulle ook sekerlik van die wag te hore gekom het, en besef het dat hulle verniet sou probeer om na die graf te gaan kyk. Boonop kom daar toe nog ook die “groot aardbewing”. Met hul voornemens was dit verby.

 

Maar Maria Magdalena kan haarself nie weerhou om net na sononder, tóg die graf te gaan opsoek nie. “En sy sien die klip van die graf af weggeneem! Toe hardloop sy (terug) en kom by Simon Petrus en (Johannes).” 

 

Mens verstaan maklik, en kan eintlik nie anders nie, as om te verstaan “wat vrouens in die donker by ‘n graf gaan maak” het in hierdie geval.

 

Bowendien was die volmaan en pasgafeestyd. Almal kon die “NAG om plegtig te onderhou”, in volkome veiligheid – al die katastrofale gebeure ten spyte – waargeneem het; dit was immers die Jode se belangrikste nagtelike fees. 

 

Dis die eerste deel van jou vraag beantwoord, vertrou ek.

 

 

N.a.v. WKT2,  In die Johannes Evangelie sê die vertalers die vrouens het by die graf gekom toe dit nog donker was. Eerstens bly die vraag, wat sal vrouens in die donker by ‘n graf gaan maak, net so ook mans? 

 

GE: 
Tweedens:

Die vraag bly altyd, eerstens:  Is my basiese ‘feite’, reg?  En in hierdie geval is dit ‘n baie belangrik, want dit kan die wêreld se verskil maak. Dus, “vrouens”, of een vrou, Maria Magdalena? Waarom is dit belangrik dat dit net, Maria was? Omdat daar gedurende hierdie nag nie net een nie, maar verskeie besoeke bý die graf gemaak sal word.

 

Nou, “toe dit nog donker was”. 

Jy is heeltemal reg, ‘die vertalers’ is heeltemal verkeerd. Hulle is moedswillig verkeerd. Want volgens hulle, vind net een besoek aan die graf plaas gedurende al die tyd vandat die liggaam begrawe was, tot die Sondagoggend met die opstanding toe, en dit was, volgens hulle, Sondagoggend met die opstanding!  Daarom sê die vertalers in die Johannes-Evangelie Maria het by die graf gekom, “toe dit nog donker was”. Hulle lieg kom uit die donker van die bose uit.

 

Dít, was nie – soos meeste beweer – “net na middernag nie”. En dít, was nie – soos meeste beweer – saam met ander vroue nie. Want Maria was die eerste om allénig, na die graf te gaan, en eerste aan wie die Here, allénig, verskyn het. Op geen manier kan van net een besoek van al die vroue gelyktydig met Jesus se opstanding, sprake wees nie. Dit is ’n totale, valse, indruk wat vertalers met slim maar foutiewe woorde skep, net om te kan ‘bewys’, dat Jesus nie op die Sabbat nie, maar op die Sondag, sou opgestaan het.

 

Maria het na die graf toe aangekom, (‘eis to mneeméíon’ --- Begrensende Akkusatief. Vergelyk Markus 16:2b, ‘epi to mneema’ -  ‘direk op / by (‘epi’=‘in’) die graf’.), en het, sonder om in die graf in te gegaan het, van ver af al gesien dat dit oopgemaak was. Sy het in haar spore omgedraai en teruggehardloop.

 

Vroeg”—

‘proo-i’. Van ‘pro’, “A primary preposition”, wat ““fore”, that is, in front of, prior”, beteken, volgens gesag van jou bron, WKT2.

 

Die woord ‘proo-ï’-‘vroeg’ kom tien keer in die Nuwe-Testament voor:

 

(1) Onbepaald ‘eerste ligdag’

 

Mt16:2-3, “In die aand (‘opsías ghenoménees’) voorspel julle, Mooiweer (vir môre)!, want die lug is rooi. En in die oggend-‘proo-ï’ (voorspel julle), Stormweer vandag!, want die lug is

donkerrooi. … Julle weet goed om (tye uit) die voorkoms van die

lug te onderskei, maar kan nie Die Tekens van die Tye (van die

Christus) onderskei nie?”  Duidelik beteken ‘proo-ï’ hierso, ‘oggend’, en net so duidelik, die ‘eerste’ deel van ‘lig-dag’, voor, én / óf, na, sonop – ‘proo-ï’ staan immers teenoor ‘opsías’.

 

Mt20:1, “’n Huisheer het vroeg in die môre uitgegaan om arbeiders vir sy wingerd te huur.”   Vroeg in die môre’-‘háma proo-ï’ – ‘met ligdag / met dagbreek’ = ‘mét eerste (deel van lig-)dag’. Dit kon voor én na sonop gewees het, want die arbeiders werk vir twaalf ure (’n volle dag), of minder.

 

(2) ‘Vroeg’, begin van Dagbreek

 

Mk1:35, “Vroeg in die môre, nog diep in die nag, het Hy opgestaan en uitgegaan na ’n eensame plek en daar gebid.”  “Vroeg in die môre, nog diep in die nag” – “proo-ï énnuga lían”. “Nog in die nag”, en “nog baie-‘lian’ (diep) in die nag”, is duidelik “eerste lig van dagbreek”, of nog gedúrende, ‘sons-ópkoms’. Alhoewel hierso bedoel word die eerste ligskynsel, is dit steeds die eerste deel van die dag se lig vandat die son middernag al begin het om ‘fisies’, weer op te kom.

 

Mk15:1, “Vroeg in die more, sonder versuim, het die owerpriesters … en hele Raad, besluit …”.  “Vroeg in die more” – ‘proo-ï’, = begin van dagbreek relatief kort na middernag (vgl. Jh13:30b) lank voor sonop, of, ‘eerste dagbreek’, en omdat Pilatus – ná sy lang verhoor en 6v.m. sonop eers –, vir Jesus oorgelewer het om gekruisig te word, Jh19:14. (Sien ook Mt27:1 en Jh18:28,

proo-ïas’, ‘Toe die eerste / vroeë oggendlig begin het’.)

 

(3, 1) Eerste ure van die dag vóór sonop

 

Mk16:2, OAV, “Baie vroeg op die Eerste Dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf.”  Baie vroeg op die Eerste Dag van die week, kom hulle, net nadat die son begin opkom het, wéér

by die graf aan.”  Kai lían proo-ï tei miái toon sabbátoon érgontai epí to mnééma, anatéílantos toe heelíoe.” Dit was nie “na sonop” nie, maar ook nie te lank vóór sonop nie, synde nog maar die eerste lumier / baie vroeg. Maria het agterna “by die graf bly staan”, tot Jesus later daar aangekom het, omtrent die tyd wat die tuinier sou begin werk het met sonop. Dus, “Baie vroeg” in vers 2, beteken ’n rukkie vóór dagbreek.

 

(3, 2) Eerste ure van Ligdag, ná sonop

 

Mk11:20, “Toe hulle vroeg in die oggend verbygaan, sien hulle die vyeboom, verdroog.” “Vroeg in die oggend”–‘háma proo-ï’ = ‘eerste van ligdag’;  ‘Ligdag’ is die kontekstuele geïmpliseerde noodwendigheid; dit word nie in die enkele woord ‘proo-ï’=‘vroeg’, bevat nie. (Sien ook Mt21:18, ‘proo-ï’ = begin of ‘éérste’, vroeë deel van, die dag.)

 

Mk16:9, “En nadat Hy opgestaan het, het (Jesus), vroeg op die eerste dag, eerste, aan Maria Magdalena verskyn.”  Jesus het omtrent sonop aan Maria verskyn. Dit kon ’n rukkie ná sonop gewees het, maar nie ‘vroeër’ of ‘voor’ sonop nie, want Hy het aan haar verskyn omtrent die tyd wat die tuinier by die tuin sou opgedaag het om te begin werk, en dit sou waarskynlik met sonop wanneer die werksdag begin het, gewees het. Toe was dit wel nog “baie vroeg op die Eerste Dag” en nog maar die eerste uur na sonop – maar beslis niébaie vroeg / lank vóór sonop’, nie. Nou verskyn Jesus aan Maria Magdalena, alleen, en “eerste”: ‘próóton Marian’!   (Sien ook Jh21:4, ‘proo-ïas’ – ‘daar dit reeds dag was’ = die begin van die dag / die eerste sonskyn van die dag.)

 

Die woorde ‘prooton’ en ‘proo-ï’ is verwant en word van dieselfde grondwoord afgelei – wat vir enigeen sonder enige kennis van Grieks, opsigtelik behoort wees. Die kortste vorm van hierdie woord is die Voorsetsel ‘pro’, wat baie dinge kan beteken, maar hoofsaaklik gebruik word om ‘voor’ of ‘eers’, te sê.

 

Toe Jesus aan Maria verskyn het, was die ander vroue nie by nie – wat duidelik is uit Johannes (20:11 verder) se verhaal en uitdruklik in Mk16:9 staan!  Dit is ook duidelik

dat Jesus, toe Hy later die oggend aan die ánder vroue verskyn het, Hy aan húlle, en dié keer nét aan hulle, terwyl Maria nié by was nie, verskyn het.

 

Saam met die son, vroeg, tot laat

 

Mk13:35, “Julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie, laat in die dag, of middernag, of met hanekraai, of vroeg in die more nie.”   “Of vroeg in die more” – ‘ee proo-ï’: Duidelik eerste van ligdag, en sonop, ná, ‘hanekraai’ – teenoorliggend ten opsigte van ‘laat in die dag’ namiddag, terwyl die dag eindig, ‘opsé’.   Proo-ï’-‘vroeg’, kan dus hierso van die vroegste oggend tot selfs die middag duur; en ‘opsé’-‘laat’, van middag tot middernag! Dit impliseer ‘n middernag tot middernag siening van ‘vroeg’ en ‘laat’ – soos in ons tydsberekening –, maar het tog niks te make met die vasstelling van dae of van die dagsiklus nie.

 

Hd28:23, “Deur kragtige getuienis het hy vir hulle die Koninkryk van God uitgelê, van die more vroeg tot die dag laat.”, ‘apó proo-ï héoos hespêras’ – ‘van die eerste lig tot die laaste lig’; ‘Hespêras’ – weste, sonsondergang. ‘Proo-ïkan hier daarom ook die hele voor-dag insluit.

 

Jakobus 5:7, “Het geduld met die vrug totdat dit die vroeë en die laat reën (van die seisoen) ontvang het …”, ‘héoos próminon kai ópsimon’ = ‘van die eerste / vroeë (seisoenale) reëns tot die laaste / laat (seisoenale) reëns’.

 

Dit dan, vir sover die Adjektiewe Bywoord ‘vroeg’-‘proo-ï’ in die Nuwe-Testament met tyd verband hou. In die Nuwe-Testament daarom, beteken ‘proo-ï’, die ‘eerste’ van enige bepaalde tyd, hetsy die ‘eerste’ (gedeelte) van die hele dag, van net die ligdag, of van die nag; van net die oggend van die nag (na middernag); van net die oggend van die dag (voor sonop); van net die namiddag van die dag; van net die eerste deel of begin van ’n werk, van iemand se rus aanvanklik – trouens, ‘die eerste’ van wat ookal! Soos die vroeë of eerste tydperk van en binne ’n jaar, ’n maand, ’n seisoen; ’n regering, ’n koninkryk, ’n oorlog.

 

 

Proo-ï’ in die LXX ten opsigte van die oggend van die dag, voor, en na, sonop:

 

Maar, protesteer hierdie gesaghebbende en septer-swaaiende uitgriffelaars van Woord en Betekenis,  In die Septuaginta – die Griekse Ou-Testament – word ‘proo-ï’ uitsluitlik vir die vroeg-oggend van die dag gebruik; dit beteken nooit, iets anders nie! Sodat dit ook in die Nuwe Testament, net een ding beteken, en dit is, ‘vroeg in die oggend’. Maria was vroeg sonop – nie in die aand na sononder nie –, saam met die ander vroue dáár, toe die graf oopgemaak was en die Here opgestaan het!’ Altans ... so, versin hulle!

 

Ek sê nie ‘proo-ï’ beteken nie vroeg-oggend nie. Dit beteken dit wel elke keer as dit allenig staan. Die konteks – die inhoud van die betrokke gedeelte dus –, sal moet bepaal of ‘proo-ï’ iets anders gaan beteken. Ek gaan nie al die plekke vir u noem van waar ‘proo-ï’-‘oggend’ beteken nie – ons stem mos daaroor saam. Maar daar is baie. Met ’n vinnige kyk het ek minstens 70 gevalle getel.

U moet ook onthou dat die letterlike betekenis van ‘proo-ï’ nie ‘oggend’ is nie, maar eerder die ‘voorste’ of ‘eerste’ deel – die begin-gedeelte van enigiets wat binne ’n bepaalde verband verwag mag word.

 

Tweedens, dit is juis binne die verband van gevalle waar ‘proo-ï’ ‘oggend’ beteken, dat die presedent geskep word vir betekenisse wat in tyd, vérder van ‘oggend’, verwyderd lê.

 

Hier verwys ek nou na gevalle waar ‘proo-ï’ (– net soos ons gesien het toe ons die Nuwe-Testamentiese insidensies ondersoek het –) óf die oggend na middernag aandui, óf die oggend voor sonop, óf die oggend na sonop, óf die oggend voor middag – vier verskillende moontlikhede van die betekenis van ‘proo-ï’, nét ten opsigte van die begrip ‘oggend’! Waarom dan nie, sal ‘proo-ï’ nie ook op tydsperiodes wat nóg verder van juis ‘sonop’ af is, van toepassing wees nie? Daar bestaan geen rede hoekom nié. En ons gaan u plek en vers gee, vir elke aanspraak waarom wél. Want dit is nie waar dat ‘proo-ï’ in die LXX uitsluitlik vir die vroeg-oggend van die dag gebruik word nie, en ek sal dit nou aan die hand van werklike gevalle uit die Ou-Testament vir u wys.

 

(1) Oggend na middernag:

Ex8:20, ‘orthrison to proo-ï

Ex34:2, ‘ghínoo hétoimos eis to proo-ï … kai órthrinos anébee eis to hóros’, “Wees gereed teen die oggend  … en hy het baie vroeë oggend gereedgemaak en na die berg gegaan.”

**Nm14:4, ‘Orthrisántes toproo-ï’ – ‘eerste skynsel van sonsopkoms’  (“first streak of daybreak”) ** Grensgeval?

 

(2) Oggend voor sonop:

**Nm14:4, ‘Orthrisantes toproo-ï’ – ‘eerste skynsel van daglig’  (“first streak of daybreak”) ** Grensgeval?

Gn44:3, ‘proo-ï diéfause’ – ‘eerste lig’

Ex16:6-7, ‘proo-ï ópsesthe’ – ‘oggend sodra julle sal (kan) sien’

 

(3) Oggend na sonop:

Ex16:12-14, ‘toproo-ï eghéneto katá pauoménees tees drósoe kúklooi tees paremboléés’, “wanneer die son die dou opgedroog het, het die manna verskyn

 

(4) Oggend voor middag:

Ex16:22, ‘proo-ï proo-ï héénika diethérmainen ho héélios etééketo’, “Elke oggend wanneer die son warm geword het, het (die manna) gesmelt / verdwyn.”

 

(5) Proo-ï (‘oggend’) om die middag:– na sonop en voor sononder:

 

(1) Ex30:7, ‘Proo-ï’–‘oggend’, kan teenoor ‘opsé’ staan; dus die vroeë lig teenoor die later lig van die ligdag, of te wel, vroeg ligdag, hééldag vóór middag (9-12 vm.), teenoor laat ligdag, hééldag ná middag (12-3 nm.).

(2) Ex27:21, 30:7-8, ‘Proo-ï’–‘oggend’, kan ook teenoor ‘hespéra’ staan; dus die vroeë lig (6-9 vm.) teenoor die laaste lig van die ligdag (3-6 nm.).

(3) Ex29:39,41, ‘Proo-ï’–‘oggend’, kan ook teenoor ‘deilee/deilinon’ staan; dus sonop (6 vm.) teenoor sononder (6 nm.).

(4) Nm9:21-22, ‘Proo-ï’–‘oggend’, teenoor ‘nuuks’, ‘nag’; dus ‘dag’ heeldag, teenoor ‘nag’ heelnag. “Kai éstai hôtan ghéneetai heh nefélee, af hespêras héoos proo-ï, kai anabééi hee nefélee toproo-ï, kai aparóésin heemêras, ee nuktós.”   “En sal dit gebeur dat die wolk van die aand af (‘af’ hespéras’) tot die oggend toe (‘héoos proo-ï’) gaan staan, en sou begin om op te styg, moet hulle uittrek, óf dag, óf nag.”  

 

Kai ... ee ...’, ‘óf ... óf’:  Toproo-ï’ is by wyse van ellips in beide gevalle van ‘heemêras’-‘dag’, én, ‘nuktós’-‘nag’, van toepassing, as volg: ‘toproo-ï kai heemêras, toproo-ï ee nuktós’: “Hulle moet uittrek of dit by eerste nag-donkerte of by eerste dag-lig is!”

 

As nog so ’n geval van ellips, mag Nm28:4 (en daar is meer van hulle) genoem word.  Ton amnón ton héna poiééseis to toproo-ï, kai ton amnón ton deúteron poiééseis to (toproo-ï) pros hespêran.”    “Die een bok moet hy in die voor-oggend offer, en die tweede bok moet hy in die (voor-)aand, offer.”

 

Waarom word ‘proo-ï’ telkemale noukeurig omskrywe, as dit vanselfsprekend die vroeë dag met sonop beteken het? Omdat ‘proo-ï’ nóg vanselfsprekend, nóg uitsluitlik, die vroeë dag met sonop beteken, en letterlik en vanselfsprekend, op heel ander tye van die dag, óf van die nag, van toepassing kan wees – en is – eenvoudig omdat ‘proo-ï’, ‘vanselfsprekend’ en op sigself – d.w.s., letterlik –, ‘eerste’, of ‘vroeë’, of ‘voorste’ (van wat ookal), beteken!

 

(6) Proo-ï’ (‘Oggend’):

 

(1) vir: ‘Dag’, ‘Dieselfde dag’:

LXX, Lv7:5-6, “Die offerande moet op dieselfde dag-‘heemérai’ waarop dit geoffer was, geëet word; niks mag tot die volgende dag-‘proo-ï’ oorbly nie; op watter dag-‘heemérai’ ookal hy sy offerande offer, op dieselfde dag-‘aurion’ moet hy dit eet.”

 

(2) vir: ‘Heeldag / Altyd’:

Lv6:9, “Dit is die wet van die gehele brandoffer; dit is die gehele brandoffer gerooster op die altaar nag en dag ononderbroke; die vuur van die altaar sal daarop bly brand; dit mag nie doodgemaak word nie.”   ‘Nag en dag ononderbroke’, “Hôleen teen núkta héoos toproo-ï”.

 

(7) Proo-ï’ virVoor Sononder

 

Dieselfde dag nog: ‘Toproo-ï’-‘voor-sononder’, en nie, ‘Toproo-ï’-‘voor-sonop’ die vólgende dag, nie!

 

LXX, Lv19:13, “kai oe mee koimeethéésetai ho misthós toe misthootóé soe pará soi héoos proo-ï.  Engels: “Neither shall the wages of thy hireling remain with thee until the morning.”  Die bedoeling is nié dat jy die werker sy loon nie later as die volgende môre (voor of na sonop, maak nie saak nie) mag gee nie! Die bedoeling is jy moet hom onmiddelik, sonder enige verwyl, op die plek, dieselfde dag – daar en dan, soos wat hy van sy werkplek af wegstap –, betaal! Vergelyk maar Jak5:4, “Die loon van die arbeider wat deur julle agtergehou is, roep uit!” Mt20:8, “Sodra die dag klaar (gewerk) was,** beveel die meester … Roep die arbeiders en betaal hulle hul loon!”

[** “Sodra dit aand geword het”]

 

Wat beteken die Grieks van die LXX, ‘proo-ï’, dan essensieel? In kern, dít, soos wat die OAV die Hebreeus in Dt24:15 weergee: “Op die dag self moet jy sy loon gee, sodat die son nie oor hom ondergaan nie!  Nou sal dit interessant wees om te sien wat die LXX in Dt24:15 sê – wat tog presies maar sal moet wees wat die LXX in Lv19:13 met “… héoos proo-ï”, sê!: “As die arbeider arm is, mag jy nie met sy loon nog by jou gaan slaap nie; jy moet hom verseker betaal voordat die son gesak het:pros dusmás heelíoe’.”  … héoos proo-ï” = “pros dusmás heelíoe”!!

 

Sekulêre voorbeelde van ‘proo-ï’-‘vroeg’ – op enige tydseenheid van toepassing:

 

proo-ï / próó-ïdzos / próó-ïos ’, betyds (binne enige tydsbestek)

próó-een’, té vroeg

 

proo-ïáíteron, proo-ïáítata’, vroeër,vroegste (t.o.v. enigiets)

 

proo-ï éti heemêras’ / ‘heemêras to proo-ï ’, ‘nog vroeg-dag’ / ‘vroegdag’: enigiets van sonop to middag

próó-ïdza – ‘eer-gister’, die-dag-voor-gister

 

hee proo-ïa hóóra’ – die vroeë / eerste / begin-uur

 

déílee proo-ïa’, vroeë namiddag, teenoor ‘déílee opsía’, laat namiddag

 

próói-a toon karpímoon’, voeë seisoen / vrugte

 

N.a.v. WKT2,  when it was G5607 ōn ousa   The feminine, the neuter and the present participle of G1510; being: - be, come, have. yet  dark, G2089 eti Perhaps akin to G2094; “yet”, still (of time or degree): - after that, also, ever, (any) further, (t-) henceforth (more), hereafter, (any) longer, (any) more (-one), now, still, yet.   

 

GE: 

As ‘proo-ï’ dan van ‘lig’ die begin of ‘eerste’ lig sal aandui, of as ‘proo-ï’ dan van ’n dag die begin of ‘eerste’ gedeelte sal aandui, of van wat ookal die begin of ‘eerste’ gedeelte, waarom dan nié, die begin of ‘eerste’ gedeelte van die nag of donker nie?  Word ‘proo-ï’ nie van die Voorsetsel, ‘pro’-‘voor’, afgelei nie? Beteken ‘pro’ nie, “Met die Genetief, t.o.v. Tyd, ‘voor’, ‘in die begin’, ‘no sooner than’” (Classic Dictionary, Greek/English) watter tyd ookal nie?  Waarom dan nie in Johannes 20:1, “Éér / vóór die donker, synde / terwyl dit nog voor-aand is, kom Maria na die graf toe aan en sien die klip weggerol” nie? Dit is tog akkuraat letterlik wat daar geskrywe staan: “Ergetai Maria proo-ï skotías eti oesees”!

 

“Proo-ï skotias eti oesees” in Johannes 20:1 mag nie “synde nog die vroeë / eerste van die donker / nag” van die aand voordat dit heeltemal donker geword en die son heeltemal ‘gesak’ het, beteken nie??  Hoe ver sal ons tog gaan om die woord ‘proo-ï’-‘vroeë’ in die frase “proo-ï skotias eti oesees”-‘nog synde vroeë/vóór-donker’, skaamteloos DOOD te ignoreer en dit “skotias eti oesees”-‘nog donker/nag synde’, te maak? Hoe ver sal ons gaan en die drogrede bly handhaaf dat Jesus “Lank ná die Sabbat” (OAV), opgestaan het? Skandelike brawade!  Deur dit om Sondagslewenswil, “skotias eti oesees”-‘nog donker/nag synde’ te maak, word die woord ‘proo-ï’-‘vroeë’ in die frase “proo-ï skotias eti oesees”-”nog synde vroeë/vóór-donker” in Jh20:1 soos ’n gangreen- besmette ledemaat, sondermeer, geamputeer!

 

Nou as Johannes letterlik en vir net wat hy sê, opgeneem moet word, naamlik, “En op die Eerste Dag van die week, synde pas / nog vroeg-nág / eerste-dónker / vóór-nag / áánd, kom Maria na die graf toe aan en sien die klip weggerol” — dis nou ‘Saterdag vroegaand’, dat sy kom — wanneer dan, was die graf oopgemaak?

 

Wanneer dan, was die graf oopgemaak?

Antwoord: Presies, wannéér, en sóós, Matteus verklaar, en wannéér, en sóós - jare later – deur Johannes reg hier in 20:1 bewys word: “In die Sabbat se laat (ure) … met die Eerste Dag van die week aanstaande”.   Na sononder hierna, “sodra die Sabbat verby was, het Maria, die ander Maria en Salome, spesrye gaan koop”, Mk16:1 – natuurlik vir Salome se onthalwe.  En “Nog vroegdonker” hierna, “op die Eerste Dag”, sê Johannes, “kom Maria na die graf toe aan en sien die klip weggerol. Toe hardloop sy terug en gaan vertel …”, want sy het gedink die liggaam was gesteel, vers 2. ERKEN VERTALERS DIT, ERKEN HULLE DIE OPSTANDING OP DIE PAS AFGELOPE SABBATDAG, EN DAAROM VERKRAG HULLE DIE SKRIF HIERSO SO.

 

Daarom dan, vra ek weer, wanneer was die graf oopgemaak as Maria dit “klaar oopgemaak, gesien het terwyl dit nog vroeg (of ‘eerste’)-donker / nog vroeg (of ‘eerste’ deel) van die nag was”?   Antwoord: Mt28:5a, “Verduidelik die engel aan die vroue … In die Sabbat laat, vroeg namiddag en vooraand van die Eerste Dag van die week ….”! Dís wanneer!

 

En vir hierdie – korrekte – vertaling, “Verduidelik die engel aan die vroue … In die Sabbat laat, vroeg namiddag en vooraand van die Eerste Dag van die week …”, sit ek my kop op die spreekwoordelike blok!

 

Kom ons eerbiedig die Sabbatdag waarvan “die Seun van die Mens, Here is”,  Dag van die Here” Jesus,  die Sewende Dag naamlik, aangaande waarvan God aldus gespreek het, En God het op die Sewende Dag van al sy werke gerus!” Kom ons eerbiedig die Sabbatdag met die eer en waardigheid wat die Here God self daarvoor verwerf het deurdat Hy Jesus Christus op die Sabbatdag uit die dood en dode opgewek het en daarmee aan “die Volk van God … rus verskaf het, en daarom onderhouding van die Sabbat, vir die Volk van God, geldend, (laat) oorbly het.  (Mk2:27, Op1:10, Hb4:4-5, 8-9)

 

CDJ4: 

Christus staan op ‘n ander Sabbat op (teen die einde van daai sabbat).  


GE:

Juis, maar nie sommer net 'n ander Sabbat nie; die onmiddellik op die Nisan 15 groot-dag-sabbat volgende Sewende Dag “volgens die (Vierde) Gebod-Sabbat”, Nisan 16, “Eerste Gerf Beweeg-Offer-dag”, en “die dag na die sabbat” van die pasga, Nisan 15.

En weereens, letterlik: “Sabbatsmidnamiddag”=3n.m.

CDJ4: 

Kan almal hierop saamstem? Korrek sovêr? 

 

GE: 

dit sal ek nie weet nie; kan maar net hoop --- en bid (in liefde).


WKT1:

GE, Nee ek kan nie met jou vertolking saamstem nie.

Luk. 23:54 56. “En dit was die dag van voorbereiding, en die Sabbat wou aanbreek. En die vroue wat saam met Hom van Galiléa gekom het, het ook gevolg en die graf gesien en hoe sy liggaam neergelê was. Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die Sabbat gerus volgens die Gebod.”

Net volgens die teksgedeelte blyk dit dat Yahshua op die dag van voorbereiding in die graf neergelê is , m.aw. nisan 14.

Die volgende teks gooi egter 'n spanner in die works.

Mark. 16:1 2. “En toe die Sabbat verby was, het Miriam Magdalena en Miriam, die moeder van Jakobus, en Salomé speserye gekoop om Hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf.”

hieruit blyk dit dat Luk. praat van 'n dag van voorbereiding wat na die OB sabbat die speserye gekoop het . Dus was daar 'n dag tussen die twee sabatte. Dit alleen sou dan jou 15de dag van begrafnis bevestig. As ons van dieselfde vrou en speserye praat kon hulle tog onmoontlik die speserye voorberei het voordat dit gekoop was.

Matt. gee egter 'n ander perspektief wat die saak duidelik maak.

Die ander vroue wat van vêr af dit aanskou het het salf voorberei en gaan rus vir die OB sabbat. Josef het Yahshua begrawe op dieselde dag waar die twee Maria's voor die graf gesit het. Hulle het toe gaan rus op die OB sabbat. Die volgende dag (nisan 15) gee gee Pilatus dat die graf bewaak moes word tot die derde dag. Op nissan 16 na die dabbat, gaan koop die twee Maria's en Salome speserye en op die eerste van die sabbatte (7 weke sabbate) vroeg (skemering) gaan hulle na die graf.

Dus volstaan ek met my verklaring. Begrawe 14 nisan en opgestaan 17 nissan.
 

 

GE: 

N.a.v. WKT1,  Luk. 23:54 56. “En dit was die dag van voorbereiding, en die Sabbat wou aanbreek. En die vroue wat saam met Hom van Galiléa gekom het, het ook gevolg en die graf gesien en hoe sy liggaam neergelê was. Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die Sabbat gerus volgens die Gebod.”

Net volgens die teksgedeelte blyk dit dat Yahshua op die dag van voorbereiding in die graf neergelê is , m.aw. nisan 14.

 

GE: 

Wat gee jou die idee, WKT1, dit was “die dag van voorbereiding .... m.a.w. nisan 14”? 

Kom ons steek eers voor hierdie onderstebo stinkbos vas en leer van die duiwel ‘n paar dinge, voordat ons verder gaan.

 

Jy hou dat die kruisiging en sterwe op Nisan 14 was.

Ek glo jy glo dit op grond van Jh19:14 en die OT voorskrifte om die pasgalam op Nisan 14, in die daglig, tussen sonop en vóór sononder te slag.

Jy hou dat die Bybeldag met sononder en daaropvolgende aand met daaropvolgende nag-helfte, BEGIN, om dan met daglig-helfte, al die pad weer na sy einde toe uit te loop om met sononder klaar te wees.

Jy hou dus “die dag van voorbereiding .... m.aw. nisan 14” het tot die aand toe aangehou en met die sononder opgehou.

Jy plaas AL die Jode se knoeiery met Pilatus om die kruise verwyder te kry, op hierdie dag tussen “mid-namiddag” en vóór sononder.

Jy plaas Josef se onderneming “hierna” (Jh19:38), binne dieselfde tydsgrense, ná 3 n.m. en vóór sononder.

 

Gevolgtrekking: WKT1 sê, dit het ALS klaar gebeur, vóór sononder en vóór die aand begin het en vóór dit nag geword het.

 

WKT1, Jy het óf vergeet van, óf jy ignoreer moedswillig daardie een faktor wat ek by duisende, ja, miljoene, om die waarheid te sê, by die hele Christenwêreld gesien het, as moedswillig geïgnoreer. So geïgnoreer dat die wat dit dalk aandag sou gegee het as hulle kon, mislei word sodat dit vir hulle onmoontlik gemaak word om dit op te let.

 

Jy kan jouself gaan vergewis van wat ek hier, met alle sekerheid konstateer: Gaan vergelyk jou KJV of selfs jou OAB met NIV of NAB by Mk15:42. (Dis nou die hoeveelste voorbeeld wat ek gee van die uittartende hovaardigheid van die vertalers om “Wet en Tye” van God te “verander”. Hulle konkel so in die donkerte, maar verraai hulleself telkens net opsigteliker. Terloops, dis hier wat ek hulle skimme die eerste keer gewaargeword het— toe ek nog jonk was .)

 

OAV: Bietjie dubbelsinnig, maar lees hom soos ‘n kind, en hy sê:

En toe dit aand geword het omdat dit die Voorbereiding was, dit is, die Voorsabbat ....”;

So, Phillips: “When the evening came, because it was the day of preparation, that is the day before the Sabbath ....;

KJV: “And now when the even was come, because it was the Preparation ....”;

MLB en RSV, en verbasend genoeg, NKJV: “When evening had come, since it was the day of preparation, that is, the day before the Sabbath ....”.

 

Teenoor: 

 

NIV: “As evening appraoched” (manier nr. 1);

LB: “Late that afternoon” (manier nr. 2);

So, NAB: “Dit was Vrydag, dit is die dag voor die sabbatdag, en dit was al die MIDDAG laat”.

 

Vergeet nou maar eers van of dit Vrydag was of nie. Dit gaan nou eers oor of dit “klaar aand geword het” (die letterlike Grieks), of, of dit nog ‘die middag laat’ was.

 

Jy sal sien die valse profete knoei op een van twee maniere: Die een klomp sien kans om met grammatika te toor: Hulle veander die TYDSASPEK van die Voltooide Verlede Tyd na die Durende Verlede Tyd: “(Dit het) al klaar aand geword het”, maak hulle: “As evening appraoched”. 

 

Die tweede lot, sien nie kans om met die strenge presiesheid van die Griekse taalkunde te peuter nie; hulle takel die woordbetekenis self – regte Don Kioutie-styl. Nee, sê hulle, ‘opsia’ beteken nie aand na sononder nie. Dit kan mos net sowel ‘laat middag’ beteken, sê die braafstes (die Boere); of dit moet op die laatste, “late afternoon” wees, sê die effens skrikkeriges (die Rooinekke).

 

HOEKOM wil almal ewig aan die letterlike betekenisse van grammatiese of filologiese aard staan peuter? Want hulle is BANG VIR DIE DONKERTE VAN DIE NAG!!! Want hulle HAAT DIE IDEE Josef het die liggaam van Jesus NA die Kruisigingsdag EERS BEGIN verkry om Hom EERS die VOLGENDE ligdag, klaar te begrawe het.

Soos ek gesê het, hierdie is die hoeveelste voorbeeld van sulke onderduimse knoeiery met die Skrifte om Sondagsaanbiddings ontwil.  Dapper in hulle grotte; te bang om hulle gesigte buitekant te wys. Dis hoekom ek nie sterk genoeg beledigings en skeldwoord kan vind om hulle uit hulle grotte uit te rook nie.

 

Nou, WKT1, jy skaar jou mos by hierdie spul lafaards deur die “aand” in Mk15:42/Mt27:57, Lk23:48-50 en Jh19:31/38 teen alle bewyse in te bly ontken???   Jy ontken dit, deurdat jy aangevoer het: “Luk. 23:54-56. “En dit was die dag van voorbereiding, en die Sabbat wou aanbreek. En die vroue wat saam met Hom van Galiléa gekom het, het ook gevolg en die graf gesien en hoe sy liggaam neergelê was. Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die Sabbat gerus volgens die Gebod.”
Net volgens die teksgedeelte blyk dit dat Yahshua op die dag van voorbereiding in die graf neergelê is , m.aw. nisan 14.
 

 

Jy gaan dan voort:

Die volgende teks gooi egter 'n spanner in die works.
Mark. 16:1 2. “En toe die Sabbat verby was, het Miriam Magdalena en Miriam, die moeder van Jakobus, en Salomé speserye gekoop om Hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf.”
Hieruit blyk dit dat Luk. praat van 'n dag van voorbereiding wat na die OB sabbat die speserye gekoop het . Dus was daar 'n dag tussen die twee sabatte. Dit alleen sou dan jou 15de dag van begrafnis bevestig. As ons van dieselfde vrou en speserye praat kon hulle tog onmoontlik die speserye voorberei het voordat dit gekoop was.

 

GE: 

N.a.v. WKT1, “Hieruit blyk dit dat Lukas praat van ....”.  Hieruit ....” Uit wat uit?  Uit: “Mark. 16:1 2. “En toe die Sabbat verby was, het Miriam Magdalena en Miriam, die moeder van Jakobus, en Salomé speserye gekoop om Hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf.”

 

GE:  

N.a.v.,  Hieruit blyk dit dat Luk. praat van 'n dag van voorbereiding”.  'n dag van voorbereiding ....” NA, “toe die Sabbat verby was ....”?!  NA, “toe die Sabbat verby was ....” volgens Mk16:1?!  Wat’s die sin van “'n dag van voorbereiding” wat op die Sabbat vólg? 

 

Mk15:46b-16:1: “En (Josef) .... het Hom afgehaal en in linne toegedraai en Hom neergelê ... en hy het ‘n klip teen die opening van die graf gerol. En Maria Magdalena en Maria die moeder van Joses het gesien waar Hy neergelê was. En toe die Sabbat verby was het Maria Magdalena en Maria die moeder van Jakobus (of ‘Joses’?) EN Salome, spesrye gaan koop.” 

 

Onvergisbaar veronderstel Markus die verloop van die Sabbatdag tussen 15:46b tot 47, en 16:1, want hy vermeld die afloop daarvan met soveel woorde in 16:1.

Enige mens kan sien dit was nie daardie dag – dag van begrafnis – wat volgens 15:46b-47 ‘einde se kant toe gestaan het’, wat in 16:1, “deurgegaan het / om was” nie. Inderdaad “Dus, was daar 'n dag tussen(in)”. Niemand gaan dit tussen Mk15:46b tot 47, en 16:1, ontken nie. Want niemand kan nie.

 

Niemand kan nie, want Markus is in presiese ooreenstemming met Lukas, waar dié óók, net soos Markus, melding maak van die dag van begrafnis en hoe dit “einde se kant toe gestaan het”, “in die rigting van die Sabbat” (‘epefoosken sabbaton’), en die twee Marias, op HIERDIE dag direk, onmiddellik, vóór die ‘Sabbat’, “speserye en salf voorberei het” en toe dadelik, op hierdie geantisipeerde “Sabbat volgens die Gebod”, “begin rus het”. En niemand kan verder wil ontken dat Markus van HIERDIE ‘Sabbat’ verklaar, dat “Toe die Sabbat verby was” die ander groep van die drie vroue hierdie keer, sonder twyfel ter wille van Salome wat nie ‘eergister’, op die dag voor hierdie pas afgelope Sabbat, by was nie, “speserye gaan koop het”, naamlik, “sodat hulle, wanneer hulle gaan, Hom kon gaan salf”. 16b.

 

Maar julle Woensdag-kruisigingsvoorstanders is blind vir die verskille tussen die vroue op die dag voor die Sabbat, en die vroue op die dag na die Sabbat; en julle hou julle blind vir die verskil tussen speserye en salf voorberei, en speserye, gaan koop. Julle sluit julle oë vir baie dinge meer; want julle wil nie sien nie, want julle sal eenvoudig nie fout erken nie.

 

In die verband (konteks) van Mk16:1-2 hou julle julle veral blind vir die ongelukkige menslike teksindeling, waardeur die kontinuïteit van Mk15:46b tot 47 en 16:1 vernietig word; en kontinuïteit tussen 16:1 en 16:2 kunsmatig geskep word.

 

Daarom:

“Luk. 23:54-56. “En dit was die dag van voorbereiding, en die Sabbat wou aanbreek. En die vroue wat saam met Hom van Galiléa gekom het [die vroue by name genoem in Markus en Matteus, die twee Marias], het ook gevolg en die graf gesien en hoe sy liggaam neergelê was. Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die Sabbat gerus volgens die Gebod.

Volgens hierdie teksgedeelte in ooreenstemming met die ander Evangelies, blyk dit dat Yahshua op die dag van voorbereiding, “wat die Voorsabbat is”, Mk15:42, en wat terselfdertyd “daardie groot dag van die (pasga)sabbat was”, Jh19:31, in die graf neergelê is, Abib 15.

 

Volgens hierdie teksgedeelte Lukas 23:54-56, in ooreenstemming met die ander Evangelies, blyk dit verder dat die “Sabbat naderende was” – ‘epefoosken sabbaton’, en dat “die vroue” toe “op die Sabbat volgens die Gebod begin rus het”.  Soos Markus 16:1 by implikasie bevestig, “En toe die Sabbat verby was, het Miriam Magdalena en Miriam, die moeder van Jakobus, en Salomé speserye gekoop om Hom te gaan salf.


Hieruit blyk dit dat Lukas praat van die OB-sabbat wat op die “dag van voorbereiding” voorgeval het. Want Lukas praat hoegenaamd NIE, van vroue wat ‘die speserye gekoop het’ nie. Maar Markus sê dit. Dus was daar geen dag tussen die twee sabatte nie. Hulle het ‘rug aan rug’, gelê.  Dit alleen bevestig dan 15de dag van die Eerste Maand as die dag van begrafnis. In WKT1 se eie woorde: “As ons van dieselfde vroue en speserye praat kon hulle tog onmoontlik die speserye voorberei het voordat dit gekoop was.

 

 

WKT1: 

Matt. gee egter 'n ander perspektief wat die saak duidelik maak.

Die ander vroue wat van vêr af dit aanskou het het salf voorberei en gaan rus vir die OB sabbat.

 

GE: 

N.a.v. WKT1, “Matt. .... (maak) duidelik. Die ander vroue wat van vêr af dit aanskou het.... 

 

WKT1, jy is hierso by die kruisigingstoneel; nie by die begrafnistoneel nie! Jy verwar Mt27:60-61, met 55-56! Let op die miljarde verskille en die grootheid van die verskille. Dis onmoontlik met mekaar verwarbaar; maar jy kry dit reg? Ek gaan nie eers hier op die verskille in nie, dis so duidelik vir enigeen om te sien. Maar weet jy wat maak jou so blind, geagte, liewe, broeder WKT1? Die feit dat jy doelbewus en met voorbedagte rade, vers 57 verbykyk. Maak jou oë vir 57 oop, en dan eers, sal jy op die werklike ‘perspektief’ wat Matteus gee, en die HELE saak duidelik maak, kan infokus.

 

Want Matteus skryf geen woord van “ander vroue” nie, of van “salf voorberei” nie, of van vroue wat “gaan rus” het, of dat hulle “vir die OB sabbat” gaan rus het nie. Dis Lukas wat skryf van TWEE vroue, die Marias uitgesonder, wat “gaan rus” het, en dat hulle “vir die Sabbat volgens die Gebod-‘Entolee’(Liefdesgebod [met erkenning aan WKT2]) gaan rus het. Dit is die perspektief van die twee Marias, wat Matteus op Lukas werp.

 

WKT1: 

Josef het Yahshua begrawe op dieselde dag waar die twee Maria's voor die graf gesit het. Hulle het toe gaan rus op die OB sabbat. Die volgende dag (nisan 15) gee gee Pilatus dat die graf bewaak moes word tot die derde dag. Op nissan 16 na die dabbat, gaan koop die twee Maria's en Salome speserye en op die eerste van die sabbatte (7 weke sabbate) vroeg (skemering) gaan hulle na die graf.

Dus volstaan ek met my verklaring. Begrawe 14 nisan en opgestaan 17 nissan
.”

 

GE: 

Dis darem baie vreemd, dat jy hier openlik konstateer, “Dus volstaan ek met my verklaring. Begrawe 14 nisan en opgestaan 17 nissan.” Want dan is dit, BEGRAWE: Nisan 17, 16, 15, én, 14— VIER dae in die graf, volgens jou, VIER dae, “in die hart van die aarde”. Maar “volgens die Skrifte opgestaan die derde dag”.

 

Josef het Yahshua begrawe op dieselfde dag waar die twee Maria's voor die graf gesit het, die dag NADAT: hulle tussen “baie ander vroue en bekendes” in “die buitekring van die massa”, “van ver gestaan en aanskou het, alles wat plaasgevind het”. Hulle het toe op hierdie dag DAARNA, die VOLGENDE dag, “gaan rus op die Sabbat volgens die Gebod”(— ‘hee entolee’— nie ‘volgens die verordeninge van die wet’, ‘nomos’, nie).

 

HIERDIE dag (Nisan 15) gee Pilatus bevel dat die liggaam aan Josef, “afgegee” moes word; waar hy reeds toestemming aan die Jode verleen het dat al drie die liggame aan die kruise, se “bene gebreek moes word, sodat hulle nie (op HIERDIE prospektiewe dag), aan die kruise sou bly hang nie OMDAT daardie dag groot-dag-sabbat van die Jode was”— TERWYL dit ook “die Voorbereiding was wat aangebreek het”. Jh19:31. 

 

Op die oggend na hulle voorbereidings” (Mt27:62) van juis die VORIGE die vyftiende dag van die Eerste Maand, ‘gee Pilatus bevel dat die graf bewaak moes word tot die derde dag ....’ OP, Nissan 16, dié heilige sabbat, wat die Jode in hulle naywer en haat nie eens bemerk het nie, of eenvoudig geminag het! 

 

N.a.v. WKT1, “Op nissan 16 na die sabbat, gaan koop die twee Maria's en Salome speserye en op die eerste van die sabbatte (7 weke sabbate) vroeg (skemering) gaan hulle na die graf.

 

GE: 

“.... gaan hulle na die graf” om wat te doen? Om die liggaam te gaan salf?

 

Markus vertel, deur in vers 2 (nadat hy in vers 1 afgesluit het) van voor af te vertel: “En baie vroeg op die Eerste Dag van die week, net voor sonop (OAV, “net ná sonop” is verkeerd – dis ‘n ander onderwerp.) kom hulle by die graf aan.”  Dit, terwyl Lukas die Evangelie is wat melding maak daarvan dat die vroue – verskeie vroue, onder wie die twee Marias – met hulle speserye en olies “BY / aan /met hulle”, alreeds, by die graf was. Die besoek in Markus – sonder speserye of olies – kom dus kronologies ná die besoek deur Lukas verhaal.

 

N.a.v. WKT1, “Op nissan 16 na die sabbat, gaan koop die twee Maria's en Salome speserye en op die eerste van die sabbatte (7 weke sabbate) vroeg (skemering) gaan hulle na die graf.”

 

GE: 

Jy verklaar, “op, die eerste van die sabbatte”; maar nounet, was dit, “Op nissan 16 na, die sabbat”. Is dit ‘op’, of is dit ‘na’? 

 

“En toe die Sabbat”, Mk16:1, Abib 16, “verby was, het die twee Maria's MET Salome by hulle (die keer) speserye gaan KOOP, om wanneer hulle sou gaan, hulle hom sou kon salf.” 

 

Volgens jou, volg die dae mekaar dan só op: Omdat WKT1 sê Kruisiging was op Woensdag Nisan 14:

B)  Op nissan 16 (op Vrydag) na die (pasga)sabbat (Mk16:1,

A)  op Donderdag Nisan 15), gaan koop die twee Maria's en Salome speserye en”—

C)  na die sabbat....” Hier slaan jy mos klaar een dag in die volgorde oor.

 

Kom ons kyk weer.  Volgens jou, volg die dae mekaar dan só op: Omdat WKT1 sê Kruisiging was op Woensdag Nisan 14:

B)  Op nissan 16 (op Vrydag) na die (pasga)sabbat (Mk16:1,

A)  op Donderdag Nisan 15), gaan koop die twee Maria's en Salome speserye en”—

C)  na die sabbat” (eerste frase Mt28:1, veronderstel om Saterdag (en Nisan 17) te gewees het)—

D)  op die eerste van die sabbatte (7 weke sabbate)  (en dus op Sondag tweede frase van Mt28:1, op Nisan 18) vroeg (skemering) gaan hulle na die graf.

 

Of is dit, volgens WKT1 omdat WKT1 sê Kruisiging was op Woensdag Nisan 14:

B)  Op nissan 16 (op Vrydag) na die (pasga)sabbat (Mk16:1,

A)  op Donderdag Nisan 15), gaan koop die twee Maria's en Salome speserye en”—

C)  na die sabbat op die eerste van die sabbatte (7 weke sabbate)  (en dus op Sondag tweede frase van Mt28:1, op Nisan 17) vroeg (skemering) gaan hulle na die graf”? 

 

1)  Want volgens WKT1, “gaan hulle na die graf”, eerstens, NADAT die opstanding op die Sewende Dag Sabbat PLAASGEVIND HET, en tweedens TERWYL hulle die graf op die dag daarna, Sondag, “LEEG VIND”! 

 

2)  Volgens WKT1 vind die Opstanding op die Sewende Dag Sabbat plaas— Woensdag, Donderdag, Vrydag— die VIERDE dag ná Woesdag; nié, op die dérde dag volgens die Skrifte” van die pasga nie.

 

3)  Volgens WKT1 vind die Opstanding op die Sewende Dag Sabbat plaas: Woensdag Nisan 14; Donderdag Nisan 15; Vrydag Nisan 16; Saterdag (“die Sabbat”) Nisan 17— Opstandingsdag.  Eksodus 12:10-11 verklaar “op die dag ná die sabbat” (dit is, “ná die sabbat” van Nisan 15), moet die Eerste Gerf Beweeg-Offer gebring word. Maar volgens WKT1 is Saterdag Nisan 17 nie “ná die sabbat” van Nisan 15 of “ná”, enige ‘sabbat’ nie.

 

4)  Volgens WKT1 vind die Opstanding op die Sewende Dag Sabbat plaas: Woensdag Nisan 14; Donderdag Nisan 15; Vrydag Nisan 16; Saterdag (“die Sabbat”) Nisan 17— Opstandingsdag.  Volgens WKT1: “Op nissan 16 na die sabbat, gaan koop die twee Maria's en Salome speserye en op die eerste van die sabbatte (7 weke sabbate) vroeg (skemering) gaan hulle na die graf” en “vind dit leeg”.  Dus was die Opstanding reeds op Nisan 15. En dus was Opstandingsdag, volgens WKT1, die Donderdag al. Of: Dus was die Opstanding reeds op Nisan 16. En dus was Opstandingsdag, volgens WKT1, die Vrydag al.  OF: volgens WKT1: “En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf”, en “vind dit leeg”. Dus was die Opstanding op die vorige dag van die week, “die Sabbat voor die Eerste Dag van die week”— drie verskillende moontlike dae, volgens WKT1. En dus, kom WKT1 se “op die eerste na die sabbatte” uiteindelik toe neer op eenvoudig, “op die eerste dag van die week”.

 

Eisjjj!  Daar’s nie op enige plek of manier, kop of stert uit te maak nie!  Nog enetjie? Vir later ....

 

WKT2: 

GEbersohn, in alle liefde,
Ek gaan die stuk hier aanhaal soos die Messiach dit self vertel soos wat dit gebeur het, in die Nuwe Openbaring van Johannes. Boek 11 Hoofstukke 74 en 76.

73 [2] Nota bene. Dit is nou absoluut nie die bedoeling om hier alles te herhaal wat in die evangelie van Johannes al uitvoerig behandel is nie - want dié geskrif moet die evangelie van Johannes in die geheel nie oorbodig maak nie - maar in die navolgende historiese gebeurtenisse sal alleen aangevul word, wat as leemte ervaar kan word.

Kruisiging, dood en begrafnis van Jesus

[18] Daar word berig dat daar `n duisternis ingetree het, toe My liggaam aan die kruis gehang het. Ja, `n groot innerlike duisternis het daar oor Jerusalem geval, maar geen uiterlike nie. `n Innerlike duisternis, waardeur elkeen die gevoel gehad het asof hy iets verloor het, sonder om te weet wat dit was, en selfs die hoëpriesters, skrifgeleerdes, fariseërs en tempeljode, wat tog baie na My dood verlang het, beleef geen bevrediging en geen vreugde aan hulle daad nie.

[19] Dit was ook die rede waarom die tempel glad geen stappe onderneem het teen My leerlinge en naaste verwante nie, ook nie teen Nikodemus, Josef van Arimathea en Laserus, wat almal na My kruis gekom het en in My laaste lewensuur aanwesig was. Myne het dit vernaamlik deur die aansien van Nikodemus as lid van die Hoë Raad te danke, dat hulle toestemming gekry het om baie nader in die omgewing te bly, terwyl die plek andersins deur soldate afgesper is en daar niemand toegelaat was nie. Op sy voorspraak word daar `n uitsondering gemaak. My allernaaste leerlinge egter, behalwe Johannes, was nie aanwesig nie, soos Ek vroeër al dikwels gesê het. Die herder was geslaan, derhalwe het die skape verstrooi geraak. Na My gevangeneming het hulle deels na Laserus gevlug, en deels was hulle deur vriende verberg gehou.

[20] Slegs Johannes waag dit om hom orals openlik te vertoon en om die moeder van My liggaam, Maria, tot steun en troos te wees.

[21] Petrus, wat na sy val deur diep berou gegryp was, volg weliswaar heimlik die stoet wat My deur die strate van Jerusalem van die een heerser na die ander bring, maar bly tog ver van alle broers, omdat sy siel die behoefte voel om alleen te wees en nou eers volledige duidelikheid verkry met betrekking tot My werksaamheid, waarby veral die oefeninge in Efraim baie nuttig vir hom was. Hy deursien die wese en die doel van My aardse sterwe en was ook deurdring van die noodsaak daarvan, asook van My opstanding, wat Ek voorgesê het en waarop hy vas vertrou het, origens sonder om `n woord daaroor te sê.

[27] Toe My liggaam gesterf het en die groot groep vyande se wraak volledig verkoel het, versprei die volk hom ook baie gou, omdat `n innerlike huiwering - die innerlike, reeds vermelde duisternis - elkeen daartoe gebring het om beskerming in sy eie huis te soek, waar die Judeërs hulle volgens hulle voorskrifte nou moes voorberei op die Sabbat, wat met sonsondergang begin het.
[28] My aanhangers het nou steeds digterby die plek van teregstelling gekom, sodat die kring van diegene wat na aan My gestaan het, behoorlik groter geword het. Josef van Arimathea het al vroeër na Pilatus gegaan en het hom vir My liggaam gevra - `n guns wat nie altyd verleen was nie.

[29] Maar Pilatus het dit graag aan hom verleen, omdat hy daarmee die Judeërs wou erger, netsoos deur die opskrif boaan die kruis in drie tale, waarop gestaan het dat Ek die koning van die Judeërs was.

[30] My vriende neem die liggaam dadelik van die kruis af, reinig en salf dit en dra dit met baie sorg na `n rotsgraf, wat die eiendom was van Josef van Arimathea, op `n stuk grond wat hy van Nikodemus gekoop het om mettertyd sy eie laaste rusplek daar te vind.

[31] Golgotha was weliswaar `n rotsheuwel, maar het vlakby `n digbevolkte dorpswyk gelê, waar baie ryk Romeine en Judeërs grond gekoop het en pragtige landhuise gebou het; van daar is die nabyheid van die tuin te verklaar.

[32] In die graf lê hulle die liggaam en beskerm dit goed, uit vrees dat die Judeërs in hulle boosaardigheid andersins ook die lyk nog kwaad wou aandoen.

[33] Maar hulle was op hulle beurt weer bang dat My aanhangers die lyk wou ontvoer en dan stellig beweer dat Ek opgestaan het; want hulle het gehoor en het baie goed geweet dat die woorde oor My voorspelde dood en ook van My opstanding onder die volk die ronde gedoen het. Daarom vra hulle Pilatus vir bewakers, wat dit ook vir hulle toestaan, al was dit maar net uit nuuskierigheid of daar miskien iets wonderbaarlik sou gebeur, soos alom deur die vriende verwag was en deur vyande gevrees word. Daar word dus bewakers aangestel, Romeinse soldate, wat vyf dae lank by die graf op wag moes staan.

Die opstanding en hemelvaart van Jesus

76 Op die derde Pasgadag keer die Godheid terug en roep die liggaam van die Menseseun aan, wat onmiddellik geheel en al opgelos word en wat nou as gewaad nog aan die siel toegevoeg word. Dié gebeurtenis sien die Romeinse wagters as `n skitterende lig, wat die grafholte geheel verlig; daarvan skrik hulle so, dat hulle onmiddellik weghardloop om te gaan vertel dat Ek opgestaan het. Die klip word van die opening weggewentel, sodat elkeen nou in die grafgewelf kon kyk.

[2] Die soldate gaan meteens na Pilatus, wat hoogs verbaas was en dit met `n sekere leedvermaak aan die Hoë Raad meedeel. Enkele lede van die Hoë Raad gaan dadelik daarheen en tref die plek leeg aan, waarop hulle vanweë die volk, waarvan hulle die ontevredenheid ken, naarstig die saak probeer te verdoesel, die soldate geld gee en hulle opdra om te sê dat die leerlinge die lyk gesteel het, terwyl hulle geslaap het. Tegelykertyd waarborg hulle hulle dat hulle nie gestraf sou word deur Pilatus nie, wat `n dergelike vergryp, naamlik slaap terwyl hulle op hulle pos moes gestaan het, met die dood sou bestraf het.

[7] Wat daar nou nog belangrik is uit hierdie tyd, vanaf Ek van die Olyfberg weggeneem was, sal nou baie in die kort vermeld word.

[8] Die eerste wat My gesien het was Maria Magdalena (van Magdala). Dit het presies gebeur soos wat Johannes dit beskryf het (Johannes 20:1-18).

[9] Maria het met nog ses ander vroue al baie vroeg na die graf gegaan - nog voordat die Hoë Raad op die hoogte was - om daar te bid en die welriekende salf, wat die liggaam vir ontbinding moes oppas, nogmaals daaroor uit te giet. Hulle tref die graf egter leeg aan en gaan onmiddellik terug om dit aan die leerlinge te vertel.

[10] Toe hulle opwinding bedaar het en almal teruggaan om die ander in kennis te stel, wat nog nie geweet het dat daar iets gebeur het nie, bly Maria Magdalena alleen agter.

[11] Daar is al gesê waarom Ek haar tereggewys het met die woorde: “Raak My nie aan nie!” - Haar nog onsuiwere liefde vir My sou haar vernietig het, as sy My nou suiwer geestelike Wese sou aangeraak het.

[12] Verder berig Johannes dat Ek aan die leerlinge verskyn het toe hulle agter geslote deure bymekaar was (Johannes 20:19-23). Dit het op die volgende manier gebeur: Nadat die fariseërs hulle valse berig rondgestrooi het, ontstaan daar weldra `n groot onrus onder die volk in Jerusalem. Die meeste glo nie die tempeldienare nie; want daarteenoor staan die duidelike oortuiging, dat dit iets ongehoord was wanneer Romeinse soldate `n plek, wat hulle moes bewaak, sodanig sou verontagsaam dat daar `n graf geopen en leeggemaak kan word! Daar doen dus baie gou allerlei opmerkings oor die diepe slaap van die soldate die ronde, wat die spot dryf met die onwaarskynlike verklaring en die baie dieper slaap van die tempel met die van die soldate vergeleke. Die priesters word baie boos daaroor en probeer die leerlinge, wat hulle leuens ontsenu deur die werklike toedrag te vertel, indien moontlik gevange te neem om hulle ook onskadelik te maak.
 

 

 

GE: 

N.a.v. NOJ, “.... die Nuwe Openbaring van Johannes. Boek 11 Hoofstukke 74 en 76.
73 [2] Nota bene. Dit is nou absoluut nie die bedoeling om hier alles te herhaal wat in die evangelie van Johannes al uitvoerig behandel is nie - want dié geskrif moet die evangelie van Johannes in die geheel nie oorbodig maak nie - maar in die navolgende historiese gebeurtenisse sal alleen aangevul word, wat as leemte ervaar kan word.
 

 

GE: 

“.... die evangelie van Johannes .... nie oorbodig maak nie”— m.a.w., Die Evangelie van Johannes is bloot aanvullend tot “die Nuwe Openbaring van Johannes”. Want die Evangelie van Johannes bevat “wat as leemte ervaar kan word”. Hoekom nie reguit verklaar, wat as leemte ervaar moet word nie, want waarvoor “die Nuwe Openbaring van Johannes” in die eerste plek skrywe? 

 

 

N.a.v. NOJ, “[18] Daar word berig dat daar `n duisternis ingetree het, toe My liggaam aan die kruis gehang het. Ja, `n groot innerlike duisternis het daar oor Jerusalem geval, maar geen uiterlike nie. `n Innerlike duisternis, waardeur elkeen die gevoel gehad het asof hy iets verloor het, sonder om te weet wat dit was, en selfs die hoëpriesters, skrifgeleerdes, fariseërs en tempeljode, wat tog baie na My dood verlang het, beleef geen bevrediging en geen vreugde aan hulle daad nie. 

 

GE: 

Waarom moet hierdie sg. Nuwe Openbaring van Johannes die aardbewing noem asof dit ‘leemte’ in al vier Evangelies was; asof Matteus nie reeds daarvan melding maak nie?  Dus moet in elk van die vier Evangelies ‘leemtes’ bestaan wat kamtig nie deur die ander ‘aangevul’ sou wees nie, en het ons hierdie Nuwe Openbaring van Johannes nodig om ons in te lig oor die dinge wat vir die saligheid nodig is. Sonder die Nuwe Openbaring van Johannes besit ons nie die kennis tot saligheid nie want die Evangelies in die Bybel opgeneem bevat nie die kennis vereis vir die saligheid nie.

 

Al klaar wys hierdie Nuwe Openbaring van Johannes sy superioriteit oor die Evangelies van die Nuwe-Testament: Die Evangelies weet nie wat hulle sê as hulle van ‘n uiterlike duistenis wat daar gekom het, skrywe nie. Hulle skrywers was nie soos die Nuwe Openbaring van Johannes se skrywer instaat om te besef die duisternis was “`n groot innerlike duisternis .... waardeur elkeen die gevoel gehad het asof hy iets verloor het, sonder om te weet wat dit was”.  Hoekom moet ons nog ons tyd met die NT se Evagelies mors?

 

 

N.a.v. NOJ, “[19] Dit was ook die rede waarom die tempel glad geen stappe onderneem het teen My leerlinge en naaste verwante nie, ook nie teen Nikodemus, Josef van Arimathea en Laserus, wat almal na My kruis gekom het en in My laaste lewensuur aanwesig was.

 

GE: 

Of die Nuwe Openbaring van Johannes lieg hier, of die NT lieg hier, want die Nuwe Openbaring van Johannes voer aan “My leerlinge en naaste verwante .... Nikodemus, Josef van Arimathea en Laserus”, het “het almal na My kruis gekom en was in My laaste lewensuur aanwesig”— terwyl die Evangelie volgens Johannes juis, dit duidelik maak dat van Jesus se “naaste verwante”, Maria, en van sy leerlinge, Johannes, in Sy “laaste lewensuur” beslis nié, “aanwesig was” nie.  Ook vermeld die NT se Evangelies nie een, Nikodemus of Lasarus se aanwesigheid by die kruis nie; waarmee hulle natuurlik te kenne gee dat nie een van die twee, daar was nie.N.a.v. NOJ, “Myne het dit vernaamlik deur die aansien van Nikodemus as lid van die Hoë Raad te danke, dat hulle toestemming gekry het om baie nader in die omgewing te bly.... 

 

GE: 

Lukas 23:48-49: “Die hele skare wat vir hierdie skouspel bymekaar was  (Ook al sy bekendes het ver weg gestaan; ook die vroue wat Hom van Galilea gevolg het, het hierdie dinge gesien, 49.  “Daar was baie (“ook vroue” Mk15:40) wat dit van ver af aanskou het, wat Jesus van Galilea af gevolg en Hom (daar) gedien het. Onder hulle was daar, Maria Magdalena en Maria — die moeder van die seuns van Sebedeus” (Mt27:55-56):  “van Jakobus die kleine, en van Joses — en Salome, hulle wat Hom toe Hy in Galilea was gevolg en gedien het”, Mk15:40-41), die hele skare het histeries (‘op die bors slanend’) toe hulle gesien het wat gebeur het (duisternis, lig, aardbewing, grafte wat oopgaan), en hulle het teruggegaan.”

 

Niemand, “het .... baie nader in die omgewing ....” ‘gebly’ nie. “Die HELE skare het teruggegaan” nadat Jesus gesterf het. Weg van die kruis af. 

 

 

N.a.v. NOJ, “.... terwyl die plek andersins deur soldate afgesper is en daar niemand toegelaat was nie. Op sy (Nikodemus se) voorspraak word daar `n uitsondering gemaak. My allernaaste leerlinge egter, behalwe Johannes, was nie aanwesig nie, soos Ek vroeër al dikwels gesê het. 

 

GE: 

Onmiddellik het die dissipel (Johannes) haar (Jesus se moeder) na sy huis toe geneem.”  Jh19:27. Al Jesus se bekendes was nog by die kruis toe Hy gesterf het, behalwe Johannes. Die Nuwe Openbaring van Johannes weerspreek die Skrif. 

 

 

N.a.v. NOJ, “Die herder was geslaan, derhalwe het die skape verstrooi geraak. Na My gevangeneming het hulle deels na Laserus gevlug, en deels was hulle deur vriende verberg gehou. 
[20] Slegs Johannes waag dit om hom orals openlik te vertoon en om die moeder van My liggaam, Maria, tot steun en troos te wees.
 

 

GE: 

Useless information. 

Slegs Johannes waag dit om hom orals openlik te vertoon....”.  Nogmaals die teenoorgestelde van wat die Johannes Evangelie vertel. Die herder was geslaan, derhalwe het AL, die skape verstrooi geraak, Johannes en die moeder van Jesus, ALMAL.

 

 

N.a.v. NOJ, “[21] Petrus, wat na sy val deur diep berou gegryp was, volg weliswaar heimlik die stoet wat My deur die strate van Jerusalem van die een heerser na die ander bring, maar bly tog ver van alle broers, omdat sy siel die behoefte voel om alleen te wees en nou eers volledige duidelikheid verkry met betrekking tot My werksaamheid, waarby veral die oefeninge in Efraim baie nuttig vir hom was. Hy deursien die wese en die doel van My aardse sterwe en was ook deurdring van die noodsaak daarvan, asook van My opstanding, wat Ek voorgesê het en waarop hy vas vertrou het, origens sonder om `n woord daaroor te sê. 

 

GE: 

N.a.v. “(Petrus) was as ook deurdring van die noodsaak (van My aardse sterwe, asook van My opstanding, wat Ek voorgesê het en waarop hy vas vertrou het, origens sonder om `n woord daaroor te sê. 

 

Alweer net die ontkenning van die lering volgens die Evangelies. Hoekom sou ek my tyd met hierdie onsin mors?

 


N.a.v. NOJ, “[27] Toe My liggaam gesterf het en die groot groep vyande se wraak volledig verkoel het, versprei die volk hom ook baie gou, omdat `n innerlike huiwering - die innerlike, reeds vermelde duisternis - elkeen daartoe gebring het om beskerming in sy eie huis te soek, waar die Judeërs hulle volgens hulle voorskrifte nou moes voorberei op die Sabbat, wat met sonsondergang begin het.
[28] My aanhangers het nou steeds digterby die plek van teregstelling gekom, sodat die kring van diegene wat na aan My gestaan het, behoorlik groter geword het. Josef van Arimathea het al vroeër na Pilatus gegaan en het hom vir My liggaam gevra - `n guns wat nie altyd verleen was nie
.”  

 

GE: 

Dat “My aanhangers nou steeds digterby die plek van teregstelling gekom het, sodat die kring van diegene wat na aan My gestaan het, behoorlik groter geword het”, is die insiglose verdigsel van leuens bedoel om die Evangelieskrywers, tot leuenaars te maak.

 


N.a.v. NOJ, “[29] Maar Pilatus het dit graag aan hom verleen, omdat hy daarmee die Judeërs wou erger, netsoos deur die opskrif boaan die kruis in drie tale, waarop gestaan het dat Ek die koning van die Judeërs was.” 

 

GE: 

Hier word die waarheid, dood verswyg --- soos die valse profete en valse Christusse altyd maak. Waar is die verlating van die kruise ná die sterwe van Jesus?  Waar is die nagevolge van duistenis en skielike ligword; van die aardbewing en oopgaan van die grafte? Want dit was mos net ‘n innerlike duisternis en ‘n groot aarbewing so wyd as die wande van hulle hart.  Waar is die aanbreek van die aand en van die dag volgens Mk15:42/Mt27:57 en Jh19:31/38 (en Lk23:50)?  Net maar in die verbeelding van die Evangelieskrywers en in die illusies van die Heilige Gees?


N.a.v. NOJ, “[30] My vriende neem die liggaam dadelik van die kruis af, reinig en salf dit en dra dit met baie sorg na `n rotsgraf, wat die eiendom was van Josef van Arimathea, op `n stuk grond wat hy van Nikodemus gekoop het om mettertyd sy eie laaste rusplek daar te vind.” 

 

GE: 

Die Evangelies sê almal, NET Josef onderneem om die liggaam te verkry.

 

 
N.a.v. NOJ, “[31] Golgotha was weliswaar `n rotsheuwel, maar het vlakby `n digbevolkte dorpswyk gelê, waar baie ryk Romeine en Judeërs grond gekoop het en pragtige landhuise gebou het; van daar is die nabyheid van die tuin te verklaar.”  

 

GE:

Asof dit enigiets verduidelik wat in die Evangelies nie duidelik genoeg is nie. Die Woord van God is maar net nie goed genoeg nie. Asof mens se saligheid van siel afhang van sulke ‘leemte-aanvullings’. Asof mens sonder die Nuwe Openbaring van Johannes nie gered kan word nie en verlore sal moet gaan. Dis die pure verkondiging van ‘n valse ‘Jesus’.

 


N.a.v. NOJ, “[32] In die graf lê hulle die liggaam en beskerm dit goed, uit vrees dat die Judeërs in hulle boosaardigheid andersins ook die lyk nog kwaad wou aandoen.” 

 

GE: 

Die opsigtelikste foute en leuens vermenigvuldig eksponensieel. NET TWEE mense het enigsins van die begrafnis geweet: die twee wat dit gedoen het, en later die twee vroue van wie dit geskryf staan dat hulle gesien het hoe Josef die liggaam in die graf gelê het en dit toegemaak het, die twee Marias wat die Josef en Nikodemus na die graf “gevolg het”. Verder het niemand van die begrafnis of graf geweet voor “die volgende Sabbat-)oggend na hulle voorbereidings” op die vorige en “Voorbereidingsdag” van die Jode, Vrydag. Mt27:62. Want Josef het alles in “geheimhouding weens vrees vir die Jode” dat hulle sou uitvind, gedoen. Hulle verlaat die graf ONBESKERMD. Die Jode, vra eers die volgende oggend vir Pilatus of die graf verseker kon word. Hulle kon toe eers uitgevind het dat Jesus begrawe was; hulle het gedink die liggaam sou in Gehenna beland het!  Dit was immers wat hulle Pilatus om versoek het.


N.a.v. NOJ, “[33] Maar hulle was op hulle beurt weer bang dat My aanhangers die lyk wou ontvoer en dan stellig beweer dat Ek opgestaan het; want hulle het gehoor en het baie goed geweet dat die woorde oor My voorspelde dood en ook van My opstanding onder die volk die ronde gedoen het. Daarom vra hulle Pilatus vir bewakers, wat dit ook vir hulle toestaan, al was dit maar net uit nuuskierigheid of daar miskien iets wonderbaarlik sou gebeur, soos alom deur die vriende verwag was en deur vyande gevrees word. Daar word dus bewakers aangestel, Romeinse soldate, wat vyf dae lank by die graf op wag moes staan.”  

 

GE: 

Die belangrike feit dat hierdie gekonkel eers die volgende oggend plaasgevind het, word weereens verswyg. Dan word die feite van die ooreenkoms tussen die Jode en Pilatus verwring. Want die Jode vra vir net een dag – “die derde dag” – vir ‘n wag, en kry ‘n wag vir net daardie dag, wat die Sewende Dag van die week en die Sabbat was: “tot die derde dag om is”. Die res van wat hier versin word, maak die Evangelie van Matteus direk tot leuenaar. 

 


N.a.v. NOJ, “76 Op die derde Pasgadag keer die Godheid terug en roep die liggaam van die Menseseun aan, wat onmiddellik geheel en al opgelos word en wat nou as gewaad nog aan die siel toegevoeg word. Dié gebeurtenis sien die Romeinse wagters as `n skitterende lig, wat die grafholte geheel verlig; daarvan skrik hulle so, dat hulle onmiddellik weghardloop om te gaan vertel dat Ek opgestaan het. Die klip word van die opening weggewentel, sodat elkeen nou in die grafgewelf kon kyk.  

 

GE: 

Op die derde Pasgadag” is korrek --- vir die eerste keer iets waars. 

 

keer die Godheid terug en roep die liggaam van die Menseseun aan, wat onmiddellik geheel en al opgelos word en wat nou as gewaad nog aan die siel toegevoeg word.  Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dít is die antichris wat die Vader en die Seun loën. Elkeen wat die Seun loën (dat Hy God is) het ook nie die Vader nie.” “Soos julle gehoor het dat die antichris kom, bestaan daar ook nou, baie, antichriste. .... Hulle het van ons uitgegaan. .... Dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie.  Soos die skrywer van hierdie verloëning van Jesus Christus, die Nuwe Openbaring van Johannes.  Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees (uit die dood terug-)gekom het, is uit God; en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees (uit die dood terug-)gekom het nie, is nie uit God nie; want dit is die antichris. .... Ons weet dat die Seun van God (uit die dood terug-) gekom het .... Hy is die Waaragtige God en die ewige lewe.  Het Jesus nie uit die dood en dode teruggekom nie, was Hy nooit “uit God gebore”, nie. “Want baie verleiers het in die wêreld ingekom: die wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees (uit die dode terug-)gekom het nie. Dit is die veleier en antichris. 

 

 

N.a.v. NOJ, “[2] Die soldate gaan meteens na Pilatus, wat hoogs verbaas was en dit met `n sekere leedvermaak aan die Hoë Raad meedeel. Enkele lede van die Hoë Raad gaan dadelik daarheen en tref die plek leeg aan, waarop hulle vanweë die volk, waarvan hulle die ontevredenheid ken, naarstig die saak probeer te verdoesel, die soldate geld gee en hulle opdra om te sê dat die leerlinge die lyk gesteel het, terwyl hulle geslaap het. Tegelykertyd waarborg hulle hulle dat hulle nie gestraf sou word deur Pilatus nie, wat `n dergelike vergryp, naamlik slaap terwyl hulle op hulle pos moes gestaan het, met die dood sou bestraf het.”  

 

GE: 

Die wagte gaan nie na Pilatus nie; hulle gaan na die Joodse priesters toe. Pilatus weet van niks en vertel niemand iets nie. Geen niemand gaan ooit weer na die graf terug nie. Die graf raak vir altyd in die vergetelheid.  Die priesters waarborg met leuens. Hulle is die wat vrees; nie ie wagte nie. Ook die wagte het niks geweet van die opstanding nie, want hulle het “soos dooies neergeslaan” as gevolg van die voorkoms van die engel. Al wat hulle agterna moes uitgevind het, was dat die graf oopgemaak, en leeg was.

 


N.a.v. NOJ, “[7] Wat daar nou nog belangrik is uit hierdie tyd, vanaf Ek van die Olyfberg weggeneem was, sal nou baie in die kort vermeld word. [8] Die eerste wat My gesien het was Maria Magdalena (van Magdala). Dit het presies gebeur soos wat Johannes dit beskryf het (Johannes 20:1-18).  

 

GE: 

Die eerste wat My gesien het was Maria Magdalena (van Magdala). Dit het presies gebeur soos wat Johannes dit beskryf het (Johannes 20:1-18).  Dis nie ‘soos wat Johannes dit in Johannes 20:1-1 beskryf het’ nie. Johannes, vir enigeen se informasie, ‘beskryf’ gladnie die opstanding nie. En Johannes ‘beskryf’ gladnie in 20:1 tot 9, dat Jesus aan Maria verskyn het nie; hy beskryf dit wel in verse 10 tot 18.  Kyk hoe word die Nuwe Openbaring van Johannes verder deur sy lesers verknoei.

 


N.a.v. NOJ, “[9] Maria het met nog ses ander vroue al baie vroeg na die graf gegaan - nog voordat die Hoë Raad op die hoogte was - om daar te bid en die welriekende salf, wat die liggaam vir ontbinding moes oppas, nogmaals daaroor uit te giet. Hulle tref die graf egter leeg aan en gaan onmiddellik terug om dit aan die leerlinge te vertel.”  

 

GE: 

Hierdie ‘Openbaring’ verwys moontlik na Lukas 24:1-11. Maar dit maak daarop aanspraak dat dit die Evangelie volgens Johannes, ‘aanvul’.

 


N.a.v. NOJ, “[10] Toe hulle opwinding bedaar het en almal teruggaan om die ander in kennis te stel, wat nog nie geweet het dat daar iets gebeur het nie, bly Maria Magdalena alleen agter.” 

 

GE: 

Die ‘Nuwe Openbaring’ praat van “hulle opwinding”, asof die vroue geweet en geglo het dat Jesus opgestaan het; wat nie so is nie.

 

Waar die dokument in 9 miskien na Lukas kon verwys het, skyn hy hier in 10 na Markus se verhaal te verwys, want volgens Lukas het niemand by die graf agtergebly nie, maar het “hulle (almal) van die graf teruggegaan en dit alles aan die elf en ander gaan vertel.” 24:9. Lukas se besoek van die vroue, gebeur ook net na middernag, “diep(ste) (nag)oggend”, ‘orthroe bathe-oos’. Markus se besoek van die vroue was “baie vroeg met sonop”, ‘lian proo-i anateilantos toe heelioe’, d.w.s. baie vroeg, maar voor sonop, en nie net na middernag nie.

 


N.a.v. NOJ, “[11] Daar is al gesê waarom Ek haar tereggewys het met die woorde: “Raak My nie aan nie!” - Haar nog onsuiwere liefde vir My sou haar vernietig het, as sy My nou suiwer geestelike Wese sou aangeraak het.” 

 

GE: 

Hier verwys die dokument weer na die Johannes-Evangelie se verhaal van die eerste verskyning aan Maria, wat moes plaasgevind het met sonsopkoms wanneer ‘n tuinier sou begin werk het; want Maria sien Jesus vir die tuinier aan. 

 

Jesus het Maria ook nie “tereggewys” nie, maar haar eenvoudig aangesê om nie vasgenael by Hom te bly staan nie, maar reguit vorentoe te gaan en die ander te gaan vertel. Daar is geen beduidenis in Johannes dat Maria aan Jesus vasgeklou het nie.

 


N.a.v. NOJ, “[12] Verder berig Johannes dat Ek aan die leerlinge verskyn het toe hulle agter geslote deure bymekaar was (Johannes 20:19-23). Dit het op die volgende manier gebeur: Nadat die fariseërs hulle valse berig rondgestrooi het, ontstaan daar weldra `n groot onrus onder die volk in Jerusalem. Die meeste glo nie die tempeldienare nie; want daarteenoor staan die duidelike oortuiging, dat dit iets ongehoord was wanneer Romeinse soldate `n plek, wat hulle moes bewaak, sodanig sou verontagsaam dat daar `n graf geopen en leeggemaak kan word! Daar doen dus baie gou allerlei opmerkings oor die diepe slaap van die soldate die ronde, wat die spot dryf met die onwaarskynlike verklaring en die baie dieper slaap van die tempel met die van die soldate vergeleke. Die priesters word baie boos daaroor en probeer die leerlinge, wat hulle leuens ontsenu deur die werklike toedrag te vertel, indien moontlik gevange te neem om hulle ook onskadelik te maak.” 

 

GE: 

Wat na moontlik onskuldige bespiegeling mag klink.

 

Laat my eerder kommentaar oor die geheel maak, insoverre dit die kronologie van gebeure van die eerste van ‘die drie dae’, tot die derde daarvan, aanbetref, bo en behalwe die wat ek reeds gemaak het.

 

Hierdie ‘Openbaring’ openbaar maar net die antichristelike aard daarvan self, en voeg bloedweinig indien enige lig op besonderheid in die algemeen of spesifiek wat kwansuis in die Johannes-Evangelie sou ontbreek. Dit is opsigtelik die werk van ‘n valse Christus wat tot in die eerste persoon praat asof hy die Christus is. En jy, WKT2, glo sy lasterlike aanspraak? Jy verbaas my.

 

Ergste is, WKT2, dat jy heimelik sulke klaarblyklike gemors vir Evangelie hou en alles wat uit die Egte Woord van God teen jou standpunt ingebring was, op grond van hierdie powere strooi, by voorbaat, verwerp het; en ons almal, vir swape gehou het.

 

Wat ek vir myself uiters interessant gevind het, was dat ek in hierdie dokument die bron ontdek het van die Sewendedag-Adventiste se profetes Ellen G. White se wanvoorstelling van die oorspronklike ooggetuies van Jesus se opstanding, te wete: die wagte!

 

Eintlik sê ‘Die Nuwe Openbaring van Johannes’ absoluut NIKS, oor ons onderwerp van bespreking, naamlik wat die “drie dae en drie nagte” van Mt12:40 uiteindelik was nie.

 

 

 

 

The Hebrew expression usually translated “between the evenings”  ha-arbayim, is used eight times and but for one instance exclusively for the Passover reckoning. To suppose for behn ha-arbayim a period of time extending between the afternoon and the evening or between sunset and dark, which is neither the fourteenth nor the fifteenth, makes no sense. There can’t be an entity in between these two days, as the eighth is in a series of fifteen. The slaying of the Passover needs to be placed, not after sunset “in” the evening, but before sunset “at”, or, “toward” evening: Dt.16:6. The slaying of the Passover does not mark off the fourteenth from the fifteenth. The lamb is killed “on the fourteenth” (at three o‘clock afternoon). Refer Par. 5.1.1.6.4, “Dusk-Slaughter of Passover Theory”.

 

 

5.1.1.6.4.

The Dusk-Offering of Passover Theory – See Appendix, p. 311

5.1.1.6.4.1.

Basic Problem

The Theory relies upon extra-Biblical and post-Apostolic writings like the Mishna of 200 AD and the Menahoth and the “Boethusian” tradition of as late as the eighth century! The Protestant principle of the Scriptures only is not respected.

If not its very logic, if not its very inconsistencies, the most serious flaw in the dusk-offering of Passover theory is that it, while it over-distinguishes, fails to distinguish …

1. between the original institution of Passover and the original event of Passover,

2. between the actual events and elements of the primitive day of Fourteenth Nisan,

3. between the Old English idiomatic meaning of “evening” (”eve”) and its modern meaning,

4. between Passover and Days of Unleavened Bread as oneFeast”,

5. between the full phrase behn-ha-arbayim and its noun – the dual of erebarbayim. Then it fails to distinguish between the meaning of the dual, arbayim, and of the singular, ereb.

5.1.1.6.4.2.

Main Reliance And Central Concepts

The dusk-offering of Passover theory mainly relies on the interpretation of Hebrew “key wordsp. 2 line 6 like (ba)-eber and (beyn)-ha-arbayim for maintaining that the Passover offering was sacrificed between after sunset and darkness of night during “dusk” of the beginning of the day of the Fourteenth Abib. Several reasons and explanations are given for reaching this conclusion.

The whole issue revolves around concepts like “sunset” and “evening”.

Dictionaries define dusk as the time after sunset and before total darkness. Never can dusk be anything after noon until sunset. p. 17 lines 2-3

Notice the subtle but important difference for this discussion between “the time after sunset and before total darkness”, and, “the time after sunset and total darkness.Before total darkness” allows – for this theory – a period of time between “the time (period) after sunset”, and “total darkness. It allows a period this theory tries to squeeze in “between the evenings”, obviously impossible because the alleged period consists of evening itself, and would be followed by night and not by “evening”. The same argument – if one may call it that – gets used over and over.

Like it distinguishes a third between two evenings within one evening, the theory also distinguishes between the law of Moses and the law of Moses! Ceremonies and offerings, it alleges, are Moses’ contribution to the Feast Days per se – which are God’s Laws and not Moses’. But the dusk-slaughter theorists seem to have forgotten Leviticus 23:37, “everything upon its day!” The Feast Days are nothing without the offerings and vice versa. Feasts, sacrifices and rituals, all, are as much laws of Moses as they are laws of God.

5.1.1.6.4.2.1.1.

Inconsistency

Until the 14th day of the first month … was in, not after, the 14th day”. (The Annual Feast Days of God, p. 12)Notice that carefully! None were permitted to leave their houses that night. They remained in their houses until morning! They remained there all night!”, p.13. According to this theory, “morning” only starts with sunriseuntil” which the Israelites had to wait before they could come out of their homes and before they could start to collect spoils from the Egyptians.

On p. 14 it is claimed the Israelites “went out of Egypt, not during the daytime the 14th, but after that day had ended – after the sun had set – the following night – on the 15th of Abib! And that night, the 15th, is to be observed!” But a few lines further: Notice now Numbers 33:3. “And they departed … on the fifteenth day … on the morrow after the passover …There it is in plain language.

Just as inconsistent is this theory when it comes to the “eternal” / “forever” obligation of all Old Testament Feasts. How many times in the Bible is hell described as “forever”?  Yet this school vehemently denies “the pagan doctrine of … the immortality of the soul”. “Forever” does not mean “eternally”. Yet when “God’s feasts … were commanded to be kept … forever! … forever, in this case, means forever! ”. The Annual Feast Days of God, p. 11

This school claims that “the weekly Sabbath and the annual Sabbaths stand or fall together. The arguments used against the annual Sabbaths will be the identical arguments used to overthrow the Sabbath – and if these arguments could hold, then they would abolish the weekly Sabbath!”, p.8. But, on p.10 it is claimed, “No other day but the seventh day of the week could have that great significance and meaning (to identify God to us, etc.)”.

It is claimed “The law of Moses contained those ritualistic or ceremonial laws which were ADDED … to the Old Testament – added until Christ”, p. 9. “The law of Moseswasn’t part of  the Old Testament”, it is claimed. And the Feast Days were not part of “The law of Moses”. Onlythose ritualistic or ceremonial laws were … the Old Testament.  But, this theory asserts, “God revealed to Moses and the Israelites He would make the Old Covenant with them”. Now it is the “Old Covenant” or “Old Testament” that gets “added”, and is it the “Old Testament” that itself contains “those ritualistic or ceremonial laws”.

What in any case were the Feast days for if not for the occasion of these “meat and drink offerings, various washings, physical ordinances. Also … the sacrifices”? How could these be separated from the Feast Days? How could these be “The law of Moses” but not the Feast Days? The Feast Days “were addedjust as were the sacrifices etc. “Everything upon his day”, says Lv.23:37!

5.1.1.6.4.2.1.2.

Dividing Moses’ Law

One of the most obvious flaws of the dusk-slaughter theory is its dividing of Moses’ law into the sacrifices and offerings on the one hand and the feasts days on the other. The theory alleges the feasts’ original observance as without any sacrifices, offerings, washings etc. Added to the feasts – as if they were not Moses’ laws, are the sacrifices and offerings – as if they were not God’s laws.

It is claimed “we find … long before any of the law of Moses had been given – prior to the time when God revealed to Moses and the Israelites He would make the Old Covenant with them … God’s annual holy days were observed”. Now that is plain nonsense and plainly untrue except perhaps for the Seventh Day Sabbath.

On page 8, “For the annual Sabbaths were not part of the law of Moses, but were observed before ritualistic ordinances contained in the law of Moses were given”. Here the theory contradicts itself immediately: “… before ritualistic ordinances contained in the law of Moses were given”, “Sacrifices were offered … In fact, sacrifices were offered on every day of the year” … quoting the book of Moses, “Num.28:3! Remember, this school claims the sacrifices, because they are ADDED” “rituals … mere substitutes … are not practised today”, pp. 28/29. So the “sacrifices / substitutes” had been Moses’ innovations but had been practised “long before” him. But because they were “rituals” they are no longer kept. And because the Feast Days originated long after the sacrifices or rituals, they actually were observed long before them and therefore are still obligatory!!!

5.1.1.6.4.2.2.

Feasts and Sabbath

As seen above, according to this theory the origin of Feasts and sacrifices is obscure, and its resultant obligation for Christians confusing – the feasts still, but not the sacrifices. Not the sacrifices, because these were “rituals … mere substitutes and therefor not practised today”. Since when are “rituals”, i.e.,  sacrifices, “substitutes”? Surely “symbols” must be meant. Because Christ was sacrificed the Substitute of sacrifices and rituals. And He was sacrificed the Substitute for sinners. Jesus was Substitute and Sacrifice and therefore sacrifice, ended. As Jesus fulfilled sacrifice did he fulfill Feasts, and therefore Feasts, ended. They all ended being fulfilled in the sacrifice of Christ once for all. Is any “added” “law” still binding, it is still binding because of Jesus’ doing. Is any “added” “law” abrogated, it is abrogated by the sacrifice of Jesus – without difference, without exception. The only question is, is this or that, any or all “added”, “law” – being fulfilled by the death of Jesusabrogated, or, confirmed? All sacrifice pointed to and culminated in Jesus’ Person and Work. He forever is “our” Sacrifice in the place of any. Just so all feasts pointed to and culminated in Jesus’ Person and Work. He forever is “our” Feast in the place of any. But all feasts, also, pointed to and culminated in God’s Sabbath-Rest. The Sabbath of all feasts forever “remains for God’s people a valid Institution for their keeping”, Hb.4:9 – an institution for the Feast of Christ! It is not at all difficult to grasp the significance of the Sabbath for God’s “Christian” People. Observe how Christ is the Fulfiller as well as the Fulfillment of minutely every date and day of “Yahweh’s Passover”. Observe that He is its very sacrifice, and God as it were sent the Sabbath to meet these dates and days in the turn of the Yom Yahweh in Jesus’ resurrection from the dead. Just as easy is it to grasp the end of all feast days and dates as God provided the Sabbath to meet these dates and days in the turn of the Yom Yahweh in Jesus’ resurrection from the dead.

 

 

 

5.1.1.6.4.2.3.

Feasts” and “Offers

How can this theory distinguish between the “observance” or, the “practice”, of “Feasts” or “Days”, and the “observance” or, “practice”, of “rituals” or “sacrifices”? Observance or “practice” of the one without the other is impossible and senseless. In fact, logically the day derives from the sacrifice and not vice versa. Both “Days” and “rituals” were symbolic or prophetic signs of the Christ to come. Observance of the feasts was as much “added law” as had been the sacrifices and rituals. Both equally are “Mosaic”. Both equally are “Old Testament”. Both start the same moment in time – with the exodus, and not “long before” it. This is a crazy scheme that alleges, “that originally there were no sacrifices – no meat and drink ordinances – held on these days. See Jeremiah 7:22-23. These days were not instituted for the purpose of the sacrifices as some have wrongly supposed”, p.23. It is as good to so allege as to demand a pound of flesh but no ounce of blood. And “the Lord of Hosts, the God of Israel says, Away with your offerings and sacrifices. It wasn’t offerings and sacrifices I wanted from your fathers when I led them out of Egypt. That was not the point of my command. (The offerings and sacrifices are implied as being God’s command and not as a purpose in itself.) But what I told them was: Obey Me and I will be your God and you shall be My people; only do as I say and all will be well! But they wouldn’t listen; they kept on doing whatever they wanted to, following their stubborn, evil thoughts. They went backward instead of forward. Ever since the day your fathers left Egypt until now I have kept on sending them my prophets day after day, yet they hearkened not unto Me, nor inclined their ear, but hardened their neck.”

Israel, in the days of the exodus, missed God’s whole purpose with the sacrifices and feast days, and that was for God to speak to their hearts and for them in faith to obey. Hebrews chapters 3 and 4 show the same thing Jeremiah speaks of.. “They entered not the rest because of unbelief / because of disobedience”!

No differentiation between Days of Feast and Sacrifices of Feast is made. To suggest something like it is wrangling of God’s Word.

Jeremiah pinpoints the dating of the origin of the Feast Days, and its medium of its commission: “Ever since the day your fathers left Egypt until now I have kept on sending them my prophets day after day”. Moses was God’s prophet then, who, as God’s mouthpiece, gave every “ordinance” for the “Exodus” or “Passover”, that is, for God’s deliverance of his people from Egypt. The dating and days originate at this moment of history and the unfolding of God’s Eternal Purpose. These days from the nature of the event could not have existed ever before. “These holy days are memorials” … Good heavens! Of what? Of the exodus or Passover of course!

God, speaking here in Jeremiah of the days of the exile, says, “They have done worse than their fathers” (in the days of the exodus). He reprimands Israel, saying, “Will ye come and stand before Me in this house, which is called by my Name, and say, We are delivered to do all these abominations? Is this house, which is called by my Name, become a den of robbers – right before your eyes? Even I have seen it, says Yahweh”, verses 10-11. Just as Israel exercises its disobedience haughtily in the face of Yahweh’s House, so did the fathers exercise their disobedience haughtily in the face of “ordinances and sacrifices”. These Babylonian exiles missed the “point” just as the Egypt exiles missed the “point”. This passage has nothing whatsoever to do with an antecedent origin of Feasts to Sacrifices. (To allege so is to miss the point!) On the contrary, the whole of this passage’s content and context and the whole of its drive, presuppose Moses’ contribution in terms of “ordinances and sacrifices” as well asDays” and “Feasts! 

5.1.1.6.4.2.4.

Terminology

The exact terminology used to describe the “Feasts” is used to describe the “sacrifices”. “This day”, Exodus 12:14, the original day, the first of its kind, “shall be unto you for a memorial” (in the future). “This day” is the day of event, the day of exodus. It is no day from “long before”. Its keeping starts from here and now. “And ye shall keep it a Feast by an ordinance for ever”. Who speaks here? God! Through whom does God speak? Through Moses his prophet! Since when did God so speak, according to Jeremiah? Since “this day”. How shall this day be kept? “By ordinance, for ever”. “By ordinance”, that is, by “added law”. By “added law” … “for ever”!

So, both “day” and “ordinance” are “for ever”. And so both “ordinance” and “Day” are called “Feast”. Both are called “Feast”; both are called “ordinance”.

There is no reason then to be surprised to find the word  feast” as well as the words “sacrifice” and “ordinance” to be translated from the one Hebrew word, chag, meaning “ordinance”. (Or yad / minchah / choq – of the same root-meaning.) So in this very text, Ex.12:14,  “The “day” must be kept a “feast” – chag. Thus in verse 24, “Ye shall observe this thing (the complete ordinance of day and sacrifice and whatever ritual) for an ordinance – choq, to thee”. (“Keep my ordinances”, Lv.18:3. They are God’s, not Moses’.) “This is the ordinance of the Passover”, Ex.12:43 – the sacrifice is called the “Passing Over” – the event – of Yahweh. Event / day / ordinance / sacrifice are viewed as one. Chag for “offering” or “sacrifice”, see, Ex.23:18, Ps.118:27, Is.29:1.

Compare the word lechem, (German, “Prost!”) for “Feast!” (English, “Drink! Drink!”), also used for food-eating, Dan.5:1.

Days of “gathering” as days of “feasting” were days of “offering”, cf. Qarab – to come near in worship to keep the Passover, Ex.12:48; “He that engaged his heart to approach unto me … and ye shall be my people, Jer.30:21-22 . They “worshipped”, or “feasted”. In Lv.16:1 qarab is used for “to offer”: “They offered before the Lord”.

The word sebech / zabach, for “feast”, but also used for “sacrifice”. The sacrifice of Yahweh’s Passover, Ex.12:27. The “sacrifice” of the “feast”, Ex.34:25. “Feast-Day” and “Feast-Offering / sacrifice” is exactly the same thing.

Not only “Days” were “forever”. Says Nmb.15:14-15, “… if a stranger … will offer an offering made by fire, of a sweet savour (ishsheh) unto the Lord – as ye do, so he shall do, one ordinance … also for the stranger, an ordinance for ever …”. The “Feast Days” are “stopped”, their “for ever” being not for so long after all, Hos.2:11, Amos 5:21. “Sacrifices” or “offerings” are “forever”, Lv.6:18,22, 7:34, 10:15. The priesthood is “forever”, Ex.27:21, 28:43. The “washing” – the “ritual”, is “forever”, Ex.30:21> Not only the “Days” or “Feasts” or “annual Sabbaths”! Therefore, must the “rituals” or “substitutes” stop, be they “sacrifice” or whatever besides the “annual Sabbathsper se, must the “annual Sabbaths” stop, be they “long before”, or “of Moses”, or “law added” or whatever.

 

5.1.1.6.4.2.5.

Extra-Biblical Legacy

      Reliance on Jewish tradition is worse than reliance on Christian tradition. And where both traditions go astray there is no ignorance more catastrophic. “The high priests of the family of Boethus, who were Sadducees, had been in control of matters concerning the festivals in Jerusalem. The Boethusians always counted from the morrow after the weekly Sabbath, the day we call Saturday … This historical information has been preserved for us in the Mishna which was set in writing about A.D. 200.” (Sic.) The method of dating the First Sheaf Wave Offering is discussed often elsewhere as also in Par. 5.1.1.6.4.12 – 13. Here just the principle of accepting another authority than the Bible is taken note of. For information of eternal Christian obligation one must rely on such information, dating two centuries after the relevant times of authentic and authoritative revelation. No thank you.

 

Jy praat ek moet letterlik wees, nie so aangaan om te ‘vergeestelik’ nie ...

Wat maak jy met al die woorde van Jesus waar hy se, NOU het sy uur begin; NOU is my siel benoud tot die DOOD toe, ens? Jy is nie letterlik nie KKKKoos, ek is. Ek glo wat Jesus self gesê het: Dat sy doods-ERVARING al aan die tafel begin HET, en Hy die dood en doodsmarte VAN TOE AF nie net gedeeltelik nie maar JUIS TEN VOLLE BEWUS EN TEN VOLLE BELEEF het!  DIT, is ‘letterlik’.

 

‘Letterlik’ maar jy VERBEEL jou ‘n ‘tussen die aande’ wat onmoontlik is om te bestaan!

 

‘Letterlik’, maar jy SKEP jou EIE ‘aande’ in ‘behn ha arbayim’ wat LETTERLIK en KORREK, beteken, “dualis van “nag”: Young. D.w.s., ‘tussen die NAGTE’ wat Nisan 14 heeldag-ligdag sonder ‘n oomblik tussenin wat nie Nisan 14 dag-helfte is nie, BEGRENS.

 

‘Letterlik’, maar jy OORSKRY die grense van juis ‘letterlikheid’ en gaan UIT die ‘tussen die nagte’ UIT, in die NAG in om daarso êrens tussen twee VERBEELDE ‘aande’, ‘n DERDE ‘aand’ te vind LANK GENOEG dat al die seremonies en rituele en offery DAAR-BINNE-IN kon plaasvind.

 

‘Letterlik’? Vind eers uit wat ‘letterlik’ beteken.

 

‘Letterlik’ ‘drie dae en drie nagte’ DOOD, d.i., “BREEK hierdie Tempel AF” = maak Hom DOOD. VAN DAN AF tel drie dae EN, drie nagte.  Maar jy, sê nee, wag so ses ure – ‘n halwe dag, dan moet hy eers begrawe en in die graf kom, dan kan ons begin tel. Wie’s ‘letterlik’?

 

Letterlik? Jy sê, drie dae en drie nagte, is ek reg? = DIE, “drie dae” van al die ander Skrifture! Maar jy verontagsaam die WERKLIHEID van daaaai 3? 6? ure VOOR die (dooie) liggaam in die graf gelê was; want tel jy DIT, dan’s dit nóg ‘n dag – ‘n vierde dag – se gedeelte by.

 

Letterlik? Jy sê, drie dae en drie nagte (nou al VIER), maar, Hy staan op (veronderstel einde van die drie dae en drie nagte) --- volgens jou – ‘n hele paar keer al so geplaas hier op hierdie lat – “NA die Sabbat” --- DUS: op NOG ‘n dag later; DUS, op die VYFDE dag van KKKKoos se letterlike VERBEELDING.

 

Laat myne maar vir ‘geestelike letterlikheid’ aangaan; joune is hallusinaserende letterlikheid.

 

The Hebrew expression usually translated “between the evenings”  ha-arbayim, is used eight times and but for one instance exclusively for the Passover reckoning. To suppose for behn ha-arbayim a period of time extending between the afternoon and the evening or between sunset and dark, which is neither the fourteenth nor the fifteenth, makes no sense. There can’t be an entity in between these two days, as the eighth is in a series of fifteen. The slaying of the Passover needs to be placed, not after sunset “in” the evening, but before sunset “at”, or, “toward” evening: Dt.16:6. The slaying of the Passover does not mark off the fourteenth from the fifteenth. The lamb is killed “on the fourteenth” (at three o‘clock afternoon). Refer Par. 5.1.1.6.4, “Dusk-Slaughter of Passover Theory”.

 

 

KKKKoos:  

Ek encore nie noodwendig julle plasings nie, maar ek is nou moeg gespeel met EG. Ek verstaan werklik nie wat hy wil sê nie. En soos KE aan hom uitgewys het wat hy op 'n tipiese arrogante hoogmoedige metode wou omseil, praat hy met 'n gesplete tong.

 

KKKKoos:
"Woensdag vanaf 18h00 tot Donderdag 18h00. Eerste nag en dag in die grond."

GE:
Jammer KKKKOOS, dis nie die Skrif nie!

Eerstens bloot die woorde, wat jy van figuurlike taal, "in die HART van die aarde", in letterlike taal, "in die grond", VERANDER. (Om dit baie vergewensgesind te stel.)

Tweedens, dat jy JESUS, woorde in die mond te le. "Want soos Jona drie dae en drie nagte in die buik van die vis was, so, sal die Seun van die mens drie dae en drie nagte in die hart van die aarde wees. Was Jesus drie dae en drie nagte soos JONA, in die buik van die vis? Nee. Was Jona letterlik in die vis se buik? Ja. Nou praat Jesus dan hier 'n onwaarheid? Volstrek NIE.

Jesus se verklaring van Mt12:40 beteken TWEE, ABSOLUTE waarhede:
1) "SOOS Jona" - drie dae en drie nagte - LEWENDIG!
2) "SOOS Jona" - drie dae en drie nagte - IN DOODSBENOUINGE!

Klaar; want vergelyking en gelykenis IS ONMOONTLIK letterlike tot die laaste konsekwensie 'GELYK'. Jesus was NIE drie dae en drie nagte soos Jona lewendig in die vis of in die hart van die aarde nie; Jona het NIE soos Jesus, die DOOD, WAARAGTIGLIK deurgaan nie.

"In die grond" - KKKKoos - is VERREWEG NIE 'letterlik' "in die HART van die aarde nie". (Hoort dit eintlik andersom te gese het.)

Ons het te doen met 'n Skrifuitleg wat, sou dit nie BEIDE as 'letterlik', EN, 'figuurlik' inaggeneem word nie, van ALLE 'waarheid', van ENIGE 'letterlikheid', en van JUIS 'figuurlik' of 'geestelik', ONTBLOOT is en dus NIKSWERD in elke opsig.

 

Die 'lewende / 'lewendige' of 'figuurlike' aspek en realiteit kom BINNE IN die 'drie dae en drie nagte', want ons het hier te make met Christus se 'neerdaling ter helle', wat die Gereformeerde leer nog ALTYD verstaan en verklaar het as synde Jesus se "ingang in", "deurgaan deur / van", en "uitgang uit" Sy SMARTE. (Klaas Schilder, by uitnemendheid!)

Hierdie waarheid verstaan die blindes nie, en verkrag die brief van Petrus waar hy praat van hoe Christus in die dae van NOAG deur die Heilige Gees gepreek het, as sou dit beteken dat Jesus drie dae en drie nagte terwyl hy in die graf sou gewees het, in die hel tussen die duiwels en goddelose die Heilige Gees se halwe werk probeer red het.

 

 

WKT1:

Matt. 5:17. “Moenie dink dat Ek gekom het om die Wet of die Profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.”

Die Griekse woord vir om te vervul is Apleroo@ (Strongs 4137 G), wat letterlik beteken om in vervulling te laat gaan. Yahshua het dus gesê dat Hy die Wet en die Profete in vervulling moet laat gaan. Dit is nou die rituele Wet, want die wesenlike van die Wet is vasgestel vir altyd (Ps. 111:7). Die feesdae was deel van die rituele Wet, en dit word deur Yahshua vervul. Ons gaan nou stilstaan by die vervulling van daardie feeste deur Yahshua:

Wat baie belangrik is om in gedagte te hou, is dat elkeen van daardie feeste op 'n spesifieke tyd gehou moes word. Om dit dan in vervulling te laat gaan, sou beteken dat Yahshua dit op presies dieselfde tydstip in vervulling moet laat gaan op die Hebreeuse kalender, as wat hulle daardie feeste sou moes hou. En so lees ons dan onder andere in Joh. 8:20 dat hulle Hom nie gevange geneem het nie, omdat sy uur nog nie gekom het nie! En in Joh. 13:1 lees ons dat Yahshua bewus was voor die fees van die Pasga, dat sy uur gekom het om uit hierdie wêreld oor te gaan na die Vader. Hy sou dus op die presiese tyd van die Pasga die plek moes inneem van die pasgalam (lees 1 Kor. 5:7).

Toe Hy dan gevange geneem en gefolter is aan die vloekpaal, was die voorbereiding vir die Pasga al aan die gang. Sy liggaam moes van die vloekpaal afgehaal word voordat die Sabbat sou aanbreek (Joh. 19:31), en dit was nie die weeklikse Sabbat wat hier ter sprake was nie, want die dag van daardie Sabbat was groot! Hulle was besig met die voorbereiding van die Pasga. Hy sou dus net voor sononder, voor die Pasga sou aanbreek, in die graf weggelê word, min of meer op presies dieselfde tyd as wat die pasgalam gewoonlik keelaf gesny sou word. Sodoende het Hy dan ons pasgalam geword, wat die Pasga eenmalig vir altyd in vervulling sou laat gaan.

Die volgende fees wat in vervulling gegaan het, was die fees van die Ongesuurde Brode. Yahshua het gesê dat Hyself die Brood van die Lewe is (Joh. 6:48).As iemand daarvan eet sal hy lewe tot in ewigheid, en dit is sy vlees wat Hy vir die wêreld sal gee (Joh. 6:51). As simbool daarvan het Hy dan ook tydens die “A.... Neem, eet, dit&instelling van die Avondmaal die brood gebreek en gesê:  is my liggaam.” (Mark. 14:22). Paulus het dit beskryf as die ongesuurde brood van reinheid en waarheid (1 Kor. 5:8).

Die volgende fees was die Beweegoffer van die eerstelinggerf. Ook dit is reeds in Yahshua vervul. Daar bestaan 'n meningsverskil oor die presiese tyd waarop die Beweegoffer gebring moes word. Ons lees in Lev. 23:11 dat dit op die dag ná die Sabbat gehou moes word. Nou is daar twee interpretasies: Is dit die dag ná die weeklikse Sabbat, of is dit die dag ná die eerste dag van Ongesuurde Brode, wat ook as 'n heilige vierdag (Sabbat) deurgebring moes word? (Vergelyk Lev. 23:7). Deur egter te kyk wanneer Yahshua dit in vervulling laat gaan het, behoort die probleem op te klaar:

1 Kor. 15:20. “Maar nou, die Messiah is opgewek uit die dode; Hy het die Eersteling geword van dié wat ontslaap het,”

Hy het die Eersteling geword toe Hy opgestaan het uit die dode. Wanneer ons die Sabbat behandel, dan sal ons sien dat Yahshua opgestaan het op die eerste van die Sabbatte, nadat Hy vir drie dae en drie nagte in die graf was. Min of meer met die verandering van lig, toe dit begin skemer word, en die Sabbat aan die verbygaan was, het Hy opgestaan, en toe die engel die klip voor die graf weggerol het, was Hy alreeds uit die graf. Toe was dit alreeds aand op die dag ná die weeklikse Sabbat. Hy het dus begin beweeg op die dag na die weeklikse Sabbat, en so verstaan ek dan, dat die Beweegoffer op die dag ná die weeklikse Sabbat gehou moes word, en dat Yahshua dit so in vervulling laat gaan het. As Hy dit op die dag ná die heilige vierdag in vervulling moes laat gaan het, dan sou Hy nie drie dae en drie nagte in die graf gewees het nie.

Soos wat die eerstelinggerf voor Yahweh beweeg moes word, as verteenwoordigend vir die hele oes, so het Yahshua as Eersteling almal verteenwoordig wat bestem is vir die opstanding uit die dode tot die ewige lewe.

1 Kor. 15:22 23. “Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in die Messiah lewend gemaak word; maar elkeen in sy eie orde: as Eersteling die Messiah, daarna dié wat aan die Messiah behoort by sy koms.”

Daar is 'n probleem met Matt. 27:52, waar ons lees van ontslape heiliges wat opgestaan het, en oppervlakkig beskou, sou dit lyk asof hulle voor Yahshua opgestaan het uit die dode. In vers 53 lees ons egter dat hulle eers ná Yahshua se Opstanding uit die grafte uitgegaan het. Nou is dit opvallend dat net Mattheus melding maak van die ontslape heiliges. Verder maak Mattheus melding van die groot aardbewing wat daarmee saam plaasgevind het. In Matt. 28:2 maak hy weer melding van die aardbewing, tydens die Opstanding. Dit blyk dus dat die gedeelte in Matt. 27:52 (dalk selfs ook vers 51?) eers ná die Opstanding van toepassing is, en dat Mattheus, wat die verhaal etlike dekades later opgeteken het, dit nie chronologies korrek opgeteken het nie. As Paulus dus sê dat Yahshua die Eersteling is, dan kan ons dit so aanvaar, want 1 Korinthiërs is bykans tien jaar voor die Evangelie van Mattheus opgeteken, en dit word algemeen aanvaar dat die Geskrifte nader aan 'n gebeurtenis, die akkuraatste sal wees. Yahshua was dus die Eerste om op te staan uit die dode, waarskynlik net enkele sekondes voor die ontslape heilige.

Die volgende fees is die fees van die oes, oftewel die fees van die Weke, wat op die vyftigste dag na die Beweegoffer gevier moes word (die dag na die sewende Sabbat Lev. 23:16). Dit is die dag waarop die eerstelinge van die oes ingesamel is. Dit het in vervulling gegaan op Pinksterdag (Pinkster beteken vyftig), toe die Heilige Gees uitgestort is. Yahshua het aan die dissipels gesê dat Hy die Trooster aan hulle sal stuur (Joh. 16:7), en so het hulle die eerstelinge van die Gees ontvang (Rom. 8:23). So is die fees van die Weke in Yahshua vervul.

Hierdie eerste vier feeste, wat ons sopas bespreek het, het reeds hulle vervulling bereik, alles in dieselfde jaar, vanaf Golgota tot op Pinksterdag. Die laaste drie feeste wag egter nog op finale vervulling, en sal ook weer op hulle spesifieke datums op die Hebreeuse kalender plaasvind, ook in een jaar. Vanaf die fees van die Weke het daar 'n lang tyd verloop, van meer as drie maande, op die Hebreeuse kalender, voordat die Basuinefees, wat daarop gevolg het, aangebreek het. Daar word daarop aanspraak gemaak dat dit dan ook profeties heenwys op 'n lang tydsverloop tussen die vervulling van die betrokke feeste, en dat daar dus vanaf Pinksterdag 'n lang tyd sal verloop, voordat die laaste drie feeste weer kort na mekaar in vervulling sal gaan. En so het daardie feeste dan tot vandag toe nie in vervulling gegaan nie. Dit is egter nou nie meer ver nie. Die oes is al ryp, en ons verwag eersdaags dat die maaiers (engele Matt. 13:39) die koring en onkruid van mekaar sal kom skei.

Onder Bybelstudente is daar meningsverskille oor die presiese vervulling van hierdie laaste drie feeste. Die voorstaanders van 'n geheime Wederkoms en wegraping sewe jaar (of drie en 'n half jaar?) voor die sigbare Wederkoms, interpreteer dat die Basuinefees vervul sal word met die geheime Wederkoms, en dat die tydperk van groot verdrukking sal uitloop op die vervulling van die groot Versoendag. Daarna sal die Loofhuttefees in vervulling gaan met die aanbreek van die Duisendjarige Vrederyk tydens Yahshua se sigbare Wederkoms. Dit lyk egter nie vir my na die regte vertolking daarvan nie. Vir gelowiges, wat nie glo aan 'n geheime Wederkoms voor 'n latere sigbare Wederkoms nie, is hierdie vertolking onaanvaarbaar, want die hele gedagte dat “die kerk” weggeraap word, terwyl “Israel” deur 'n groot verdrukking moet gaan, pas nêrens in, vandat ons besef dat daar nie soiets soos “die kerk” bestaan in die Skrif nie. Daar is dus niemand wat op 'n geheime manier voor die tyd weggeraap moet word nie, en daarom lyk die vervulling van die laaste drie feeste vir ons eerder soos volg:

Die enigste en sigbare Wederkoms sal die Basuinefees in vervulling laat gaan, want “Yahshua sal Self van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God; ....” (1 Thess. 4:16). In 1 Kor. 15:52 lees ons daarvan as die laaste basuin, en dat die basuin sal weerklink. Dit sal allermins 'n geheime gebeurtenis wees. Basuine word geblaas om oorlog in te lui, en dit is presies wat gaan gebeur wanneer die Wederkoms plaasvind. Yahshua gaan in oorlog gewikkel wees met die magte van Satan (Open. 19). Die dag word in Joël 2:10 11 beskryf as groot en uitermate vreeslik, waarin selfs die aarde sal bewe, en die hemel sal sidder. Verder in Joël 2 sien ons dan ook dat die volk hulle bekeer, en dat Yahweh sy volk verskoon.

Daardie geweldige gebeure sal so 'n ontsettende benoudheid veroorsaak, wat sal uitloop op die ware groot Versoendag nege dae later, waarin Yahshua Self die Hoëpriester sal wees (Heb. 9). Gedeeltelik is daar reeds tydens die gebeure by Golgota 'n vervulling hiervan bewerk, want eers moes Aäron (of sy opvolgers) agter die Voorhangsel in die Allerheiligste ingaan, om vir die volk versoening te doen, maar by Golgota het Yahshua die Voorhangsel laat skeur, wat die opheffing van die Priesterskap van Aäron simboliseer (lees Matt. 27:51; Mark. 15:38; Luk. 23:45 en Heb. 10:19-21). Van toe af is Yahshua ons Hoëpriester volgens die Priesterorde van Melgisedek (Heb. 6:20), en sal Hy op die bestemde tyd vir ons die finale versoening doen voor Yahweh. Dit sal geskied op die tiende van die sewende maand op die Hebreeuse kalender, nege dae ná die Wederkoms. Alles is dus gereed, ná die oorlog teen Satan, vir Yahshua om daardie fees in vervulling te laat gaan op die bestemde tyd. Ons lees dat ons almal sal verskyn voor die Regterstoel van Yahshua (Rom. 14:10 en 2 Kor. 5:10).

Hoe sal die Loofhuttefees in vervulling gaan? Dit lyk vir my dat die volgende Woorde dit mooi saamvat: “Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel.” (Hand. 15:16). Die Loofhuttefees was 'n tyd waarin die volk vrolik moes wees voor Yahweh. In hierdie vervulling van die fees, sal daar inderdaad alle rede wees om te jubel voor Yahweh. Yahshua gaan Israel herstel soos in die ou tyd (Amos 9:11). Met die aanvang van die Duisendjarige Vrederyk sal Hy daarmee begin, en dit sal waarskynlik begin tydens die datum van die Loofhuttefees op die Hebreeuse kalender, bykans 'n week ná die groot Versoendag.

Die Purimfees was nie een van die feeste wat Yahweh aanvanklik ingestel het nie. Die volk het dit self ingestel (Ester 9:20-23). Die volk was vrolik omdat hulle rus van hulle vyande gekry het, en dit het hulle dan elke jaar herdenk. In 'n sekere sin, alhoewel nie op daardie datum nie, het Yahshua dit ook by Golgota vervul, want Hy het mos vir ons die ewige rus bewerkstellig. Die volk sal egter ook eers in die Duisendjarige Vrederyk in daardie ewige rus ingaan (Heb. 4:9).

Hierdie is maar 'n baie kort uiteensetting oor die vervulling van die feeste van Yahweh. Dit bly maar 'n moeilike studieveld, veral sover dit die laaste drie feeste aangaan. Wat hiermee saam bespreek moet word, is of die betrokke feeste nog gevier moet word in ons dag. As ons oor die feeste moet besin, is daar 'n paar dinge om in gedagte te hou. Yahshua het gekom om die Wet in vervulling te laat gaan (Matt. 5:17). Sedert Golgota vind dinge ook nie meer plaas volgens die Levitiese Priesterorde nie, maar volgens die Priesterorde van Melgisedek (Heb. 7), en waar 'n verandering van priesterskap kom, daar kom ook 'n verandering van Wet (Heb. 7:12). Yahshua was ons Eenmalige Offer (Heb. 10:14).

Die feeste was gehou met die Leviete as die middelpunt in die gebeure. By elke fees was daar offerande wat daarmee gepaard gegaan het. Nou, met die Priesterorde van Melgisedek, hoe moet ons nou daardie feeste hou? Wat is nou die voorskrifte? As ons dit nogsteeds moet hou, dan sal die Heilige Gees ons daarin moet lei. Dit sal dan spesifiek geld vir die laaste drie feeste, want die eerste vier is reeds vervul. Of anders sal ons moet wag op Yahshua om dit opnuut te kom instel ná die Wederkoms.

'n Ander probleem is die datums waarop die feeste gehou moet word, en wat op elke fees moet gebeur. Gedurende die tyd van die Ou Testament, het die volk deurgaans in die Noordelike Halfrond gewoon, sodat al julle woonplekke se seisoene op dieselfde datums sou val. Ons vandag in Suid Afrika woon in die Suidelike Halfrond. Dit sal minstens die tye van die Beweegoffer, die fees van die Weke en die Loofhuttefees beïnvloed, omdat dit met die oes in verband staan. Moet ons dan die datums van daardie feeste gaan verander?

Sover dit die fees van die Basuine aangaan, is daar weer 'n ander probleem. Ons lees in Num. 10:8 dat spesifiek die seuns van Aäron die basuine en trompette moet blaas. Ongeag daarvan dat die priesterskap van Aäron nie meer geld nie, hoe sal ons vandag kan vasstel wie is nog seuns van Aäron? As ons sorgvuldig moet bly by al die voorskrifte, wie gaan dan die trompette blaas? En sover dit die Versoendag aangaan, wie gaan daardie hoëpriester wees? En waar moet dit plaasvind? Ons het nie meer 'n Tabernakel nie, en die Voorhangsel het buitendien geskeur. Dit lyk dus vir my onmoontlik om nog die feeste te onderhou, soos wat dit in die tyd van die Ou Testament gehou is. Volgens die Priesterorde van Melgisedek kan ons nie meer daardie feeste vier nie.

 

DKS:

N.a.v., WKT1,

.... dan sal ons sien dat Yahshua opgestaan het op die eerste van die Sabbatte, nadat Hy vir drie dae en drie nagte in die graf was. Min of meer met die verandering van lig, toe dit begin skemer word, en die Sabbat aan die verbygaan was, het Hy opgestaan, en toe die engel die klip voor die graf weggerol het, was Hy alreeds uit die graf. Toe was dit alreeds aand op die dag ná die weeklikse Sabbat. Hy het dus begin beweeg op die dag na die weeklikse Sabbat, en so verstaan ek dan, dat die Beweegoffer op die dag ná die weeklikse Sabbat gehou moes word, en dat Yahshua dit so in vervulling laat gaan het. As Hy dit op die dag ná die heilige vierdag in vervulling moes laat gaan het, dan sou Hy nie drie dae en drie nagte in die graf gewees het nie.

 

Jy klink geleerd in hierie dinge, WKT1,  “.... Wanneer ons die sabbat behandel ....”. So, ek gaan nie worrie hoe oneerbiedig ek teenoor jou gaan klink nie, broer.

 

N.a.v.: “.... dan sal ons sien dat Yahshua opgestaan het op die eerste van die Sabbatte....”.

Druippunt!  Gaan tjek weer op, jou grammatika, broer!

“Vóór die Eerste Dag ....”, ‘eis mian’, Voorsetsel en Akkusatief. Nog nooit gesien waar dié konstruksie, “op die”/ “in die”/ “van die” beteken nie. Wys my as jy ‘n paar voorbeelde byderhand het. Sal waardeer word.

 

N.a.v.: “.... van die Sabbatte ....”.

Al ooit van ‘Ellips’ gehoor? ‘teenwoordig d.m.v. weglating’? Al gedink aan die woord ‘dag’ (‘heemera’) vir die weggelate maar nogtans konstruktiewe bepalende woord? Dat ‘dag’ a.g.v. die Voorsetsel ‘eis’ in die Akkusatief in afwesigheid ageer, sodat die Akkusatief, ‘eerste’ (‘mian’) en die Genitief ‘van die week’ (‘sabbatoon’) versoenbaar moet wees en wel in Ellips versoen is?

So, waar’s jou “op die eerste van die Sabbatte” nou? (en daar’s nog, maar nie vir nou nie; hoe vinnig is jou metabolisme?)

 

WKT1:

Nee ek weet nie, vertel jy my. Ek sukkel bietjie om te verstaan wat jou punt is. Miskien moet jy dit aan ons verduidelik. Kyk egter eers weer na my eerste plasing, en bewys dit as foutief.

 

DKS:

Kom ons kyk eerder weer ‘n slag na jou instruktiewe skrywe:

(Terloops, WKT1, wanneer hoor ek van jou oor hoe jy met my verskil? Jy’t mos gesê jy wil, maar net nie op die forum nie. Sodat niemand sal kan sien nie?  My deur staan nog oop vir jou, WKT1.) 

 

N.a.v. WKT1, “.... Wanneer ons die Sabbat behandel, dan sal ons sien dat Yahshua opgestaan het op die eerste van die Sabbatte, nadat Hy vir drie dae en drie nagte in die graf was. Min of meer met die verandering van lig, toe dit begin skemer word, en die Sabbat aan die verbygaan was, het Hy opgestaan, en toe die engel die klip voor die graf weggerol het, was Hy alreeds uit die graf. Toe was dit alreeds aand op die dag ná die weeklikse Sabbat. Hy het dus begin beweeg op die dag na die weeklikse Sabbat, en so verstaan ek dan, dat die Beweegoffer op die dag ná die weeklikse Sabbat gehou moes word, en dat Yahshua dit so in vervulling laat gaan het. As Hy dit op die dag ná die heilige vierdag in vervulling moes laat gaan het, dan sou Hy nie drie dae en drie nagte in die graf gewees het nie.

 

N.a.v.: “....Yahshua opgestaan het op die eerste van die Sabbatte....”

Veronderstel nou, argumentshalwe, net soos jy, WKT1, dit verstaan, d.w.s., net soos jy, dit hierso geskrywe het, was die geval. “Yahshua (het) opgestaan ....”, en dit was (allengs WKT1), “op die eerste van die Sabbatte”.  Nou vra ek jou, van watter ‘sabatte’ praat Matteus in die voorgaande frase, volgens WKT1, “na die sabbatte”? maar, weereens volgens WKT1, “ná die eerste van (hier)die sabbatte” in die tweede frase? Die eerste van die sabbatte kom na die sabbatte?  Watse ‘logika’ is dit?  En dis nie myne nie; dis WKT1 en kie. s’n.

 

N.a.v.: “dat Yahshua opgestaan het op die eerste van die Sabbatte, nadat Hy vir drie dae en drie nagte in die graf was.

Wat glo jy, WKT1? Het Jesus “op die derde dag” opgestaan; of het hy, kwout: “opgestaan .... nadat Hy vir drie dae en drie nagte in die graf was”, d.w.s., op die vierde dag?   Hoe verwag jy mens moet jou verstaan WKT1? “Min of meer met die verandering van lig”?  Soos dag by nag verskil?  Dis al wat ek tot dusver kon regkry om jou te verstaan, WKT1.

 

N.a.v.: “Min of meer met die verandering van lig, toe dit begin skemer word, en die Sabbat aan die verbygaan was, het Hy opgestaan....

Nou, dis mos eenvoudig en onmoontlik anders, as ‘OP die Sabbat’; want, terwyl “die Sabbat aan die verbygaan was” was hy nog nie verby nie maar was hy nog “aan die verbygaan” en dus nog self, durende. Broer! (Die Griekse ouens praat van die Ablatief hierso in hierdie sin, en miskien reg so, alhoewel dit nie verander aan die feit dat dit die Genitief n.a.v. ‘opis’ hierso is nie. Verwys A.T. Robertson; of kan jy op hom verbeter?) 

 

N.a.v.: “toe dit begin skemer word....

Watter ‘skemer’, WKT1?

 

N.a.v. WKT1: “.... en toe die engel die klip voor die graf weggerol het, was Hy alreeds uit die graf....”.

Ek blo ek sal jou geheim nie uitlap nie, WKT1, vertel my net hoe’t jy geweet!!!?  Was jy daarso? Toe dit gebeur het? Kon jy inkyk?  Wie’t jou vertel miskien? Die Here self? Die Engel? Bog man!  G’n mens of sterfling kon deur aanskoue ken nie; selfs geen ongevalle wese soos die engel van Mt28:1-4 nie.

 

Sodat die Skrif nie ingegee is om die nietige engeldaad om ‘n LEË graf oopmaak te vermeld nie, maar sodat die Skrif ingegee is om die OOMBLIK VAN die magtigste en betekenisvolste Godsdaad met verstaanbaarste historiese gebeurtenisse aan te dui —

‘n engel soos weerlig uit die hemel;

honderd wagte soos dooies neergeslaan;

‘n aardbewing --- ‘n GROOT aardbewing; tot die rotse skeur;

‘n onbeweeglike klipgrafdeur opdraend weggeslinger;

maar ‘n engel wat nogtans nie waag om in te kyk in dinge wat engele nie beskore is nie;

en nog minder vroue wat met sowaar die voorneme “om na die graf te gaan kyk, vertrek het”.

 

Want binnekant die graf, is die binnekant van die allerheiligste van die tempel van God besig om te GEBEUR. Dit is die uitnemendheid van die Grootheid van die Krag van Sy Sterkte wat God Gewerk het TOE, Hy Christus uit die dood opgewek het.  Een GEBEURE, wat bo menslike beskrywing en taal en begrip of aanskoue of teenwoordigheid, verhewe is, oomblik en GEBEURE van die opstanding van Christus Jesus uit die dood en uit die ontoeganklike doderyk in die Ontoeganklike Lig van die Aangesig van die Teenwoordigheid van God in Drie-Enige Gemeenskap, Goddelike RUS, WERKENDE.

 

Dit is hoe ons eenvoudig weet WANNEER Jesus uit die dood uit opgewek was: “Op die Sabbatdag, namiddag, voor die Eerste Dag van die week” Punt  

Wie het geglo wat aan ons verkondig is?

 

WKT1:

“.... Hy (het) opgestaan.... Toe was dit alreeds aand op die dag ná die weeklikse Sabbat. Hy het dus begin beweeg op die dag na die weeklikse Sabbat, en so verstaan ek dan, dat die Beweegoffer op die dag ná die weeklikse Sabbat gehou moes word, en dat Yahshua dit so in vervulling laat gaan het. As Hy dit op die dag ná die heilige vierdag in vervulling moes laat gaan het, dan sou Hy nie drie dae en drie nagte in die graf gewees het nie.

DKS:

N.a.v.:  “.... Hy (het) opgestaan.... Toe was dit alreeds aand op die dag ná die weeklikse Sabbat.

Sommer so aanvaar, of met goeie rede as feit gestel? Wat gee goeie rede as feit in dié geval?  O, die Skrifte.  Nou waar’s jou Skrifte hiervoor, WKT1?

Miskien uit een of ander nuwe ‘vertaling’ gekry? Sal my nie verbaas nie! Want dis wat die Sondagaanbidders wil hê en al waarmee hulle tevrede sal wees .... al kos dit wegdoen met die ganse Skrif.

 

Ek het jou hierbo die ENIGSTE Skriftuur gegee wat vertel WANNEER – watter dag en watter tyd van die dag – Jesus opgestaan het. Dit was Mt28:1, “Op die Sabbatdag, namiddag, voor die Eerste Dag van die week.” Nou kan mens dieselfde teks beter idiomaties en letterlik weergee. Maar dit vir later, as ons dalk eendag beter sal kan verstaan. Christus het dus opgestaan op die dag van die weeklikse Sabbat. En so verstaan mens tog sekerlik, dat die Eerste Gerf Beweegoffer op die dag VAN die weeklikse Sabbat, gehou moes word, en dat Yahshua dit so in vervulling sou laat gaan en laat gaan het. Want alle Sabbats-Skrifte is profetiese Skrifte wat van Christus, en van niks anders as Christus getuig nie, gister, vandag en môre, dieselfde; want dit is Christus, gister, vandag en môre Dieselfde.

So getuig die hele Skrif se Sabbats-Skrifture ook, direk en indirek, op watter dag in God se Ewige Raadsplan Christus sou opstaan en op opgestaan het. So getuig die hele Skrif volgens God se Ewige Raadsplan dat Christus op die Sabbatdag sou opstaan, en op die Sabbatdag opgestaan het.

 

Akkuraatste van alle ‘Skrif’, kom die ‘Pasga-Skrifte’ neer op die hele verloop in terme van tyd en profetiese vervulling van Christus se opstanding uit die dode, dat Hy op die Sabbat uit die dode sou opstaan, en toe ook op die Sabbatdag, uit die dood uit opgestaan hét.  Sondag val NOOIT op nie – speel geen rol, staan nie uit, OOIT – in hierdie verband nie.

 

WKT1:

Ook die kwessie van die vertaling: die eerste dag van die week is onder verdenking. In die Griekse Teks word Sabbaton (Strongs 4521 G) gebruik, wat ook maar Sabbat is. Daar word aangevoer dat wanneer die term in die meervoud voorkom, dan beteken dit week, maar dit is maar 'n afleiding. Wat wel in aanmerking geneem moet word, is dat die tydperk tussen die Pasga en die fees van die Weke sewe Sabbatte insluit, en dat daardie tydperk die Sabbatte genoem word. Hieruit leer ons dat selfs die term die fees van die Weke ook verkeerd is. Dit is die fees van die Sabbatte! En daarom word die meervoudige term gebruik in die Opstandingsverhaal. Daar moet lees: “eerste van die Sabbatte.” Dit verwys dus na die eerste weeklikse Sabbat, in die reeks van sewe Sabbatte binne daardie spesifieke tydsverloop.

Soos die terme “mens” en “Jood” het die term “week” ook nie regtig bestaansreg nie, en gebruik die kerke dit om verwarring te saai. Die Teksgedeeltes wat daardeur geraak word, tesame met die regstellings, om dit reg te verstaan, dui ek hier:

1.Matt. 28:1. En laat na die Sabbat toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Miriam Magdalena en die ander Miriam om na die graf te gaan kyk.

REGSTELLING: En laat na die Sabbat, met die verandering van lig, teen die eerste van die Sabbatte, kom Miriam Magdalena en die ander Miriam om na die graf te gaan kyk.

2.Mark. 16:2. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf.

REGSTELLING: En baie vroeg op die eerste van die Sabbatte, net na die verandering van lig, kom hulle by die graf. (Met die Sabbat in Mark. 16:1 word die eerste dag van Ongesuurde Brode bedoel, terwyl die Sabbat in vers 2 dui op die weeklikse Sabbat).

3.Mark. 16:9. En nadat Hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het Hy eers verskyn aan Miriam Magdalena, uit wie Hy sewe duiwels gedryf het.

REGSTELLING: En nadat Hy opgestaan het, vroeg op die eerste van die Sabbatte, het Hy eers verskyn aan Miriam Magdalena, uit wie Hy sewe duiwels gedryf het.

4.Luk. 24:1. En baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom ....

REGSTELLING: En baie vroeg met die verandering van lig, op die eerste van die Sabbatte, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom.

5.Joh. 20:1. En op die eerste dag van die week, kom Miriam Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf ....

REGSTELLING: En op die eerste van die Sabbatte, kom Miriam Magdalena vroeg, terwyl dit al donker geword het, by die graf ....

6.Joh. 20:19. En toe dit aand was op die eerste dag van die week, en die deure waar die dissipels vergader het uit vrees vir die Judeërs gesluit was ....

REGSTELLING: En toe dit aand was op die eerste van die Sabbatte, en die deure waar die dissipels vergader het uit vrees vir die Judeërs gesluit was ....

7.Hand. 20:7. En op die eerste dag van die week, toe die dissipels vergader het ....

REGSTELLING: En op 'n Sabbat, toe die dissipels vergader het ....

8.1 Kor. 16:2. Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self opsy sit

REGSTELLING: Op elke Sabbat moet elkeen van julle self opsy sit ....

 

DKS:

Ek is seker ek het jou al hierop geantwoord! Ek antwoord so baie mense op sulke stellings soos joune, ek kan nou nie sweer dat ek jou al geantwoord het nie; maar gaan kyk terug --- as ek reg onthou was dit nog op hierdie einste braailat. Jy het jou net nie daaraan gesteur nie man, jy weet mos alles.

Kan dit duideliker? Hoe? Dit kannie duideliker wees nie, Josef maak die graf TOE, mid-na-middag op Vrydag, sodat, die vroue, nadat hulle gedurende die oorblywende drie ure van die Vrydag “speserye en salf (gaan) voorberei het”, “die Sabbatdag volgens die (Vierde) Gebod, BEGIN rus het” (Aoristos), metdat, die Sabbatdag natuurlik begin het MET DIE AAND SE AANBREEK sononder.

 

“Die engel het aan die vroue verduidelik.....”

Mt27:62-66 en 28:1-10, en veral 27:66 en 28:1, hoort bymekaar; dit is een perikoop met inhoud wat gladnie in die ander Evangelies bevat word nie.

 

Die aand-begin van die Sabbat, geïmpliseer in Mt27:62 tot 28:1.....

 

‘Epefoosken sabbatton....’

‘MID-na-MIDdag’= 3nm. (Lk23:54-56 ) en

 

‘dia teen paraskeueen toon Joedaioon’=

“weens die voorbereidings(ure) van die Jode (Jh19:42B)

(3nm. tot sononder, 6nm. op Vrydae),

 

impliseer prospektief die aand-periode ná sononder

van die BEGIN van die Vierde Gebod Sabbatdag.

 

Matteus 27:62A :—

‘tei epaurion heeties....’

“Die volgende môre / ligdag wat....”

 

‘estien meta teen paraskeueen’

“is ná die Voorbereidingsdag” (Vrydag),

 

impliseer retrospektief een en dieselfde aand-periode na sononder

van die BEGIN van een en dieselfde Vierde Gebod Sabbatdag.

 

Markus 16:1 :—

‘diaghenomenoe toe sabbatoe....’

“Toe die Sabbat verby was....”

 

impliseer retrospektief een en dieselfde aand-periode na sononder

van die begin van een en dieselfde Vierde Gebod Sabbatdag.

 

In ELKE Evangelie dus, Markus, Matteus, Lukas en Johannes, doen die aanbreek van die Sabbatdag Sewende Dag van die week, hom onvergisbaar en onontkombaar – vir die wat oë het maar nie WIL sien nie – voor.  En HIERDIE Sabbatdag, brand homself in die oog en in die gewete van elkeen wat lees, as “die derde dag volgens die Skrifte”, en daarom as die belangrikste dag in die historiese waar-word van die Pasga van God Jawe in en deur Christus Jesus op aarde volgens sy Ewige Voorneme en Genadeverbond. 

 

WKT2:

N.a.v. DKS, ““Die groot dag-sabbat” van Jh19:31 verwys na dieselfde tyd en dag dat Josef onderneem het om Jesus se liggaam te begrawe. Jh19:31 is in hierdie opsig die parallel van Mk15:42, Mt27:57 en Lk23:50v. Ek glo nie dit is moontlik dat ons hieroor KAN verskil nie” :

Ek gaan beslis van jou verskil oor hierdie Vrydag kruisiging

Jy maak groot gewag van die Lukas Evangelie se beskrywing wat by die graf gebeur het.

In die eerste plek was Lukas nie eers ‘n ooggetuie nie, en hy erken self dat hy 'n storie geskryf het van “dinge wat hy gehoor het”. So was Markus ook nie ‘n Apostel nie. Daarom het Mattheus en Johannes se Evangelies groter gesag, want hulle was Apostels en dus ooggetuies.

 

Luk 1:1 Aangesien baie onderneem het om ‘n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons al vervul is,
Luk 1:2 soos hulle wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die Woord was, dit aan ons oorgelewer het,
Luk 1:3 het ek ook dit goedgedink, hooggeagte Theófilus, nadat ek van voor af alles noukeurig ondersoek het, om dit in volgorde aan u te skrywe,

As jy meen dat dit 'n Vrydag kruisiging was, en dat die Messiach OP die Sabbat opgestaan het soos jy by herhaling verduidelik het, kom ons by een nag en een dag uit - 24 uur. Wat nou van 3 dae en drie nagte?

Markus praat van die Sabbat volgens die gebod en jy voeg (4de) by. Hierdie “gebod” sê vir my dieselfde as Johannes dat dit ‘n “Groot Sabbat” was, want ek glo nie daar was een in Israel wat nie geweet het dat op die weeklikse Sabbat gerus moet word nie, daarom die spesifieke verwysing na die “gebod”.

Johannes het spesifiek geskryf dat: Joh 19:31 En dat die liggame nie op die sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was—want die dag van daardie sabbat was groot—het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word.

Dit was algemeen bekend in daardie dae dat as daar van een van die Fees Sabbatte gepraat word, hulle dit – ‘n groot Sabbat – genoem het, en ons weet dat dit die eerste dag van die ongesuurde Brode wees was wat op hande was. Dit is wat die “groot Sabbat” beteken.

Die gebeure soos in die verskillende Evangelies gelees kan word, verloop so: op die Woensdag middag plus minus 15:00 sterf die Messiach. Hulle lê Hom in die graf, toe begin die “groot Sabbat”, waarop almal gerus het. Die Vrydag het die vroue die kruie gaan koop en berei, toe rus hulle van vir die weeklikse Sabbat. Laat na die Sabbat, het hulle na die graf gegaan om die liggaam te gaan behandel met die kruie volgens die gebruik, en toe hulle by die graf kom WAS DIT LEEG.

Na aanleiding van die Matheus Evangelie, sou hulle in elk geval nie by die graf kon kom om die liggaam te behandel nie, want die graf was verseël en bewaak deur die Romeinse soldate.

Ek het vir julle ‘n skakel gelos waar julle kon gaan kyk wanneer die Messiach presies op dag datum en tyd gebore was, na aanleiding van die Bethlehemse ster. Daarvolgens is die Messiach gebore in die jaar 3vC. Hy was 30 toe Hy met sy lering begin het, dus was dit die jaar 27nC. Drie en ‘n half jaar verder bring ons by die jaar 31nC, die jaar waarin Hy gekruisig is. Gaan kyk maar na NASA se webblad oor die maanstande van daardie tye, en dit bevestig net hierdie jaartalle.

Op die genoemde webblad wat verduidelik wanner die Messiach gebore is, word verduidelik dat in die jaar 3vC was die dag van die Trompette ‘n Nuwe maan, en daar word breedvoerig uitgebrei wat was die stand van die ander sterre op daardie dag, dat die ster so helder was.

Verder kan jy dan gaan kyk na die jaar 31nC en dit stem presies ooreen met die maanstande dat die 14de dag, die dag van voorbereiding op ‘n Woensdag geval het in ons huidige kalender tyd, dus het die Sabbat van die ongesuurde brood, die Woensdagaand begin, toe dit volmaan was. Die Sabbat van die Ongesuurde brood is altyd op volmaan, sodat die volk kon sien om te vlug.

Volgende verduideliking. Dink net wat moes alles gebeur gedurende daardie laaste drie uur wat oorgebly het van die dag, dan sê jy daar was oorgenoeg tyd oor om die liggaam ter aarde te lê.

Mat 27:46 en omtrent die negende uur het Jesus met ‘n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabagtáni? Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat?

Mat 27:47 En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê: Hy roep Elía.

Mat 27:48 Toe hardloop daar dadelik een van hulle en neem ‘n spons en maak dit vol asyn, en sit dit op ‘n riet en laat Hom drink.

Mat 27:49 Maar die ander sê: Wag, laat ons sien of Elía kom om Hom te verlos.

Mat 27:50 Daarop het Jesus weer met ‘n groot stem geroep en die gees gegee.

Hierdie versies sê nie dat hy OP die negende uur gesterf het nie. Omtrent die negende uur, waarna Hy nog kon lewe want die presiese tyd word nie gegee nie.

Nou moes daar eers onderhandel word met Pilatus sodat die liggame nie op die Sabbat aan die kruis sou hang nie, en toe is die ander twee se bene gebreek.

Toe het Josef met Pilatus gaan onderhandel oor die liggaam van Yahshua. Hy het nog linne gaan koop ook. Golgotha is buitekant die stad. Dit kon dus nie gou gebeur het nie, want hulle moes heen en weer loop. Hulle moes ook nog die liggaam versorg en gewas het voordat hy in die linne toegedraai is en weggelê is.

Die Fariseërs het almal beboet wat na die Sabbat begin het, nog op straat was, en sommige was gestenig ook. So moes gesorg word dat alles afgehandel was toe die Sabbat begin het dat hulle nie meer op straat was nie, en dat almal by hulle huise is.

So, daar moes baie dinge gebeur in 'n kort rukkie.

 

DKS:

WKT2, moenie vir my eers probeer verduidelik hoe jy uit my skrywe uit aflei: “Ek gaan beslis van jou verskil oor hierdie Vrydag kruisiging” nie. Want dit is verre nie wat ek gesê het nie, en jy kan nêrens in enige van my skrywe ooit, wys waar ek “hierdie Vrydag kruisiging” voorstaan of bepleit nie.

Eintlik dus, behoort ek niks verder te reageer op jou antwoord nie, en jou net beleefd te vra om weer te gaan lees wat ek geskryf het, want om te verduidelik, sal ek tog net weer moet herhaal wat ek klaar gesê het.

Maar ek vertrou jou eerlike en vriendelike ontsteltenis, want ek het mos al hierdie dinge self deurgemaak.

 

Om misverstand te voorkom: Ek glo, volgens die Belydenis,

 

1) “Gekruisig EN gestorwe”: Nisan 14— wat op Donderdag geval het OMDAT:—

2) “En begrawe”: Nisan 15 “groot-dag-(pasga)sabbat”, “omdat was –terselfdertyd– die Voorbereidingsdag die een wat is (die) Voorsabbat”, Vrydag (Jh19:31, Mk15:42), en DAAROM:—

3) “En opgestaan het op die derde dag volgens die Skrifte”: “Eerste Gerf Beweeg-Offer voor die Aangesig van die HERE /JAWE”, Nisan 16, “Sabbatsvolheid van die dag” (Mt28:1).

 

WKT2:

In die eerste plek was Lukas nie eers ‘n ooggetuie nie, en hy erken self dat hy 'n storie geskryf het van “dinge wat hy gehoor het”. So was Markus ook nie ‘n Apostel nie. Daarom het Mattheus en Johannes se Evangelies groter gesag, want hulle was Apostels en dus ooggetuies.

 

DKS:

Anders as jy, hierso, geagte WKT2, wens ek van jou te verskil en te verklaar, ek, tref geen onderskeid vir sover dit gesaghebbendheid en geloofbaarheid aanbetref, tussen enige Evangelies of tewens tussen enige Skrifte nie.

Buitendien, nie Johannes óf Matteus was “dus ooggetuies” nie.

 

WKT2: 

As jy meen dat dit 'n Vrydag kruisiging was, en dat die Messiach OP die Sabbat opgestaan het soos jy by herhaling verduidelik het, kom ons by een nag en een dag uit - 24 uur. Wat nou van dat dit 'n Vrydag kruisiging was?

 

DKS: 

Ja, “dat dit 'n Vrydag kruisiging was”, is waarTEEN, ek vir omtrent ‘n halwe eeu nou, geagiteer het; terwyl ek geagiteer het VIR, die waarheid en historisiteit daarvan dat dit 'n Vrydag-begrafnis was.

 

Ek gaan voort oor die Kronologie van die betrokke ‘wets-dae’ tydens die laaste pasga m.b.t. Jh19:31 en Mk15:42.

Levitikus 23:3-4

 

Die, Sewende, Dag, dag van volkome (Goddelike, skeppings- en verlossings)- RUS, heilige vier/feesdag .... Sabbat VAN DIE HERE in AL julle WOON-/RUSplekke”, benewens:   

Dit, is die feestye van die HERE, naamlik dié heilige vierdae wat

1) JULLE, (die Volk deur die Skrifgeleerdes, vgl. Nehemia 8-9)

2) MOET, (“volgens verordening”, “insettinge”)

3) UITROEP, (“bekendmaak”, “verkondig”)

4) op hulle BEPAALDE, (‘waargeneemde’ en ‘berekende’)

5) TYD”, (jaar, seisoen, maand, dag, (uur)). 

 

Hier is die vyf kriteria waaraan “dié heilige vierdae” uitgeken word en uitgeken MOET word, wat NIE “Sabbat VAN DIE HERE in AL julle WOON-/RUSplekke”, of te wel, ‘gewone’, ‘weeklikse’ Sabbatte is nie. 

 

UITERAARD kon en móés die Sabbat van die Vierde Gebod en ‘sabatte’ van alle ander “heilige vier/feesdae” verskil het. ‘Die Sabbat’ naamlik, was volgens God se eie werke en wilsbesluit, éwige en énige “Sewende Dag Sabbat van die HERE jou God”.

 

Ander ‘sabbatte’ en of ‘groot-dag-sabbatte’, was deur die Volk, as “heilige vier/feesdae van die HERE” vasgestel en “uitgeroep” volgens jaar- en maandwisselinge of ‘tye’.

 

Dit kon gebeur het; dit het gebeur; dit het noodwéndig gebeur, dat hierdie ‘heilige vier/feesdae’ op die Sewende Dag Sabbat kon geval het, of net sowel op die Sesde Dag en “Voorbereiding” / “Voorsabbat” (Vrydag).

 

Want AL ‘daardie-dae-van-groot-sabbatdae’ was

op bevel van die HERE, en nie arbitrêr of bygelowig nie,

deur die Volk / “julle” (1),

volgens jaarseisoene / “tyd” (5)

“vasgestel” / “uitgewerk” / “bepaal” (4),

en as heilige plig / verpligting / wet / “moet” (2)

aan die Volk verkondig / verduidelik / geleer / “uitgeroep” (3).

 

En so het het AL ‘daardie-dae-van-groot-sabbatdae’, oor die dae van die wéék, na enige dag daarvan verskuif, om jaar na jaar op ‘n ander dag van die week (of moontlik meer as een keer na mekaar op dieselfde dag van die week) te geval het.

 

Eva:

Markus praat van die Sabbat volgens die gebod en jy voeg (4de) by. Hierdie “gebod” sê vir my dieselfde as Johannes dat dit ‘n “Groot Sabbat” was, want ek glo nie daar was een in Israel wat nie geweet het dat op die weeklikse Sabbat gerus moet word nie, daarom die spesifieke verwysing na die “gebod”.

 

DKS:

Twee godsdienstige dae van belang het

saamgeval, dag

A)  van “die Voorbereidingsdag wat die Voorsabbat is” (Mk15:42), “voorbereidingstyd van die Jode” (Jh19:42) vir die weeklikse Sabbat, die Sesde Dag van die week (Vrydag),

en, dag

B)  van “daardie”, volgens “verordening” op en volgens “bepaalde tyd”, ‘seremoniële’ “Groot-Dag-sabbat”-van-die–Pasga.

 

Die Sabbat volgens die (Vierde) Gebod” volgens beginsel van ‘morele wet’,  dit is, deur God ingegewe Gebod, 

en

die ‘Groot-Dag-sabbat’ van die eerste dag van die Sewende Maand volgens beginsel van die net so deur God ingegewe ‘seremoniële wet’ van ‘Feessabbatte’,

het saamgeval ---

wat bewys, om te sê, waar “Markus (sic.) praat van die Sabbat volgens die gebod .... hierdie “gebod” .... dieselfde as Johannes sê .... dat dit ‘n “Groot Sabbat” was ....”, is ‘n misgissing.

 

Die sameval van hierdie twee verskillende soorte ‘godsdienstige’ dae, bewys

A) “daardie-groot-dag-sabbat” van Johannes 19:31 en

B) “die Voorbereiding wat die Voorsabbat is” van Markus 15:42,

was twee VERSKILLENDE dae, elkeen met sy eie (godsdienstige) besondersheid, wat op EEN EN DIESELFDE weeksdag, in hierdie geval, op die Sesde Dag van die week (Vrydag), voorgekom het. 

 

WANT NET SO word, twee VERSKILLENDE ‘sabbatte’ (in kontras maar nie in stryd met mekaar nie), in Nehemia 8 op EEN EN DIESELFDE dag aangetref, hierdie keer, op die Sewende Dag van die week, ‘Sabbat’ (Saterdag).  Dit bewys dat die ‘seremoniële sabbatte’, oor die konstante weeksdae geskuif het, en dat ‘verordeningssabbatte’ met enige dag van die week — soos met die ‘Voorsabbat’ /  ‘Voorbereiding’ of Vrydag — kon saamval,  en bevestig maar net wat onontkombaar reeds duidelik is en volg uit die feit dat die eerste dag van die Eerste Maand vasgestel was volgens lente dag en nag ewening en die eerste daaropvolgende nuwemaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEGRIP EN AARD van ‘wet’ m.b.t. Lukas 23:56b

“Volgens die Gebod”— mét, of sónder, ‘Vierde’?

‘Morele’ ‘Wet’, en ‘seremoniële’, ‘wet’,

is uiteindelik, dieselfde “Gebod”

 

Beste WKT2,

Die volgende dra ek met liefde en dankbaarheid aan jou, op:

 

N.a.v. WKT2:

Markus praat van die Sabbat volgens die gebod en jy voeg (4de) by. Hierdie “gebod” sê vir my dieselfde as Johannes dat dit ‘n “Groot Sabbat” was, want ek glo nie daar was een in Israel wat nie geweet het dat op die weeklikse Sabbat gerus moet word nie, daarom die spesifieke verwysing na die “gebod”.

 

N.a.v., “Markus praat van die Sabbat volgens die gebod en jy voeg (4de) by.

Net eers ‘n (onbelangrike) regstellinkie: Dit is nie Markus wat “praat van die Sabbat volgens die gebod” nie; dis Lukas.

 

Dan ‘n verduidelikinkie:

het gerus” – ‘heesugasan’ < ‘heesugadzoo’: ‘om stil te wees; op te hou’, bv. 1Th4:11— ‘n Christelike deug; nie op die Sabbatsrus van toepassing nie?

volgens die Gebod” – ‘kata teen entoleen’: Inderdaad die ‘Gebod’ waaraan “geen ander gebod” gelyk is nie (Mk12:31);

‘entolee’, waaraan “al die Gebooie hang” (Mt22:40); trouens,

‘entolee’, “die eerste / grootste / belangrikste van al die Gebooie” (Mk12:29)—

inteenstelling met ‘nomos’ – ‘wet’ soos vir ‘seremoniële, of dan volgens jou, “Fees-sabbatte”.

 

Sluit Lukas met ‘hee entolee’, “Die Groot Gebod”, nie ook die Vierde Gebod in nie? “Voeg (ek), ‘4de’, by”? Was dit nie God nie?

 

Hoe-ookal, Jy is reg, Johannes – niemand anders nie -, “sê dat dit ‘n “Groot Sabbat” was”, en bedoel dus – soos uit hierbo duidelik afgelei moet word – JUIS NIE die groot Sabbatsgebod uit die grootse Tien Gebooie nie, maar JUIS, ‘‘daardie dag”, sonder om ‘wet’ hoegenaamd te vermeld.

Let dan mooi op, hy sê, “dit was ‘n groot-sabbat-dag DAARDIE” (‘ekeinoe toe sabbatoe’). En hy definieer letterlik “daardie, groot-dag-sabbat”, deur (inleidend) te geskrywe het: “Omdat dit Voorbereiding was / geword het” (‘epei paraskeu-een een”. Absolute teenstelling!

 

Merkwaardige bymekaarbring oor paaie van geregtigheid en Goddelike leiding: HIER, HIER, maak jy my oë vir die tweede keer in een debat oop vir wat ek nog nooit ‘n gedagte gegee het of kon gegee het nie! 

Ontdekking, avontuur, is om te kyk na alles wat almal altyd nog na kyk en gekyk het, MAAR OM TE DINK WAT NIEMAND ANDERS NOG GEDINK HET NIE! Weereens!

 

Want hier IN Lk23:56b, en UIT Lk23:56b, (‘in’ Lk23:56 = ‘eksegese’; ‘uit’ Lk23:56 = ‘hermeneutiek’)

ontdek ons Vandag, wyl ons Sy Stem hoor, en Sy Woord eet en die Water van die Lewe drink --- Christusfees vier (Kol2:16-17)

--- die volstrekte, onontkombare, lieflikheid van Die Sabbat van die HERE jou God in onlosmaaklike EENHEID verweef met die Groot Gebod van Goddelike, LIEFDE! Haleluja!

 

Dus,

Jh19:31,

a)  “Omdat die Voorbereiding geword het / was (‘epei paraskeu-ee een’, Ingressiewe Aoristos), en

b)  dit daardie, groot-dag-sabbat geword het / was”, (‘een ghar meghalee hee heemêra ekeinoe toe sabbatoe’, Ingressiewe Aoristos),

én,  

Mk15:42,

a)  dit aand geword het / was (‘opsias ghenomenees’, Aoristos Partisipium)

b)  omdat dit Voorbereiding was / geword het” (‘epei paraskeu-een een’, Ingressiewe Aoristos),

 

verskaf juis hierdie ingang in dags-VERANDERING (Ingressiewe Aoristos), DIE REDE vir wat die Jode nou, en later ook “Josef hierna”, GAAN doen:

“Die Jode het DAAROM (‘oen’),

OMDAT dit Voorbereidingsdag (Vrydag) GEWORD HET (‘een’),

SODAT (‘hiena’) NIE mag bly nie (‘mee meinee’)

op die kruis die liggame (‘epie toe stauroe ta soomata’) 

OP “daardie dag, groot-dag-sabbat”—

WANT daardie DAG (‘.... ghar .... hee hemêra ekeinoe’)

was ‘n groot-dag-sabbat (‘een .... meghalee .... toe sabbatoe’).

 

Dit was Nisan 15 wat pas aangebreek het in daardie tydsgreep van Goddelike Voorbeskikking

TOE, BEIDE,

1)  “die Voorbereiding (van die Jode)”,

én,

2)  “die groot-dag-sabbat”—

Nisan 15 “die sabbat” van die pasga-feestyd en “eerste dag waarop ongesuurdebrood” (‘brood van smarte’, “vóór middernag”) GEËET was,

AANGEBREEK het.

 

WKT1 het verklaar: “Die dag van daardie Sabbat was groot (Joh. 19:31), en gevolglik nie die gewone weeklikse Sabbat nie.” Hiermee stem ek heeltemal saam!  Maar Nisan 15 kon en het in ander jare soos op enige dag van die week, ook op die Sewende Dag Sabbat geval. Waar WKT1 dus verklaar: “In die Nuwe Testament word die feesdae ook Sabbatte genoem. Yahshua was dus in die graf weggelê voordat die eerste dag van Ongesuurde Brode sou aanbreek”, sê ek, hokaai! Die Nuwe Testament (die Evangelies) gee GEEN inligting om hierdie voorveronderstelling te staaf nie; maar juis alles wat dit weerspreek (soos hierbo aangedui).

 

En, dit wat WKT1 en jy, WKT2, hier aanvoer, is direk NIE wat die OT leer nie.  Want, volgens die Skrifte – OT – MOET

dit wat van die pasgalam nie geëet was nie

(soos Jesus se liggaam in die NT as ‘wat oorgebly het’ gereken moet word),

op Nisan 15, pasga-groot-dag-sabbat, saam,

uit Egipte uit gevat geword het, sodat dit,

volgens Eks12:10B, dieselfde dag nog,

(ná sonOP en “TERWYL LIGDAG”–‘epefoosken’)

verbrand, en so ‘teraardebestel’ kon word.

PRESIES soos Johannes, EN Lukas, sonder die geringste teenstrydigheid geskrywe het, en

presies soos Matteus, EN, Markus, sonder die geringste teenstrydigheid aandui en impliseer.   

 

Verder n.a.v. WKT2,

Markus praat van die Sabbat volgens die gebod en jy voeg (4de) by. Hierdie “gebod” sê vir my dieselfde as Johannes dat dit ‘n “Groot Sabbat” was, want ek glo nie daar was een in Israel wat nie geweet het dat op die weeklikse Sabbat gerus moet word nie, daarom die spesifieke verwysing na die “gebod”.

 

DKS: 

N.a.v.: “daarom die spesifieke verwysing na die “gebod”, .... in Lukas.

Hierdie ONDERSKEIDENDE woord, “gebod” in Lukas, sê, soos vir jou, ook vir my, “dieselfde as Johannes”.  Dankie, WKT2, ek het dit nooit só duidelik, ook uit Lukas, kon onderskei nie.  Jy het vir my ‘n nuwe en verfrissende perspektief geopen.  Want nes jy, glo ek ook daar was nie één in Israel wat nie geweet het dat op die weeklikse Sabbat “volgens die Gebod” gerus moet word nie; of, dat op die pasga-“groot-dag-sabbat” van Nisan 15, gewone (sekulêre) arbeid nie verrig mag geword het nie.

 

Omdat daar nie ‘n Israeliet was wat ‘nie geweet het nie’, skrywe Johannes — in vóórbetragting en met die Sabbat “volgens die (Vierde) Gebod” natuurlik IN GEDAGTE — in onderskeiding van “daardie” pas aangebroke en aanstaande “groot-dag-sabbat” van Nisan 15.

En omdat daar nie ‘n Israeliet was wat ‘nie geweet het nie’, skrywe Lukas — in nábetragting met IN GEDAGTE “daardie” ANDER, volgens Johannes, “groot-dag-sabbat” volgens heilige Feesdae gebod van Nisan 15 — in onderskeiding van die “aankomende Sabbat” (‘sabbatton epefoosken’), die Sabbat “volgens die (Vierde) Gebod”.

 

Terwyl elke Evangelie-skrywer ‘n ‘spesifieke’ ‘sabbat’ vermeld en beskrywe, impliseer en speel elkeen toe, op die ANDER ‘gebods-sabbat’ wat hy nie uitdruklik vermeld nie, maar nogtans in ag moes geneem het, want daar was niemand in Israel wat nie geweet het dat op die weeklikse Sabbat gerus moet word, of dat op “daardie (pasga)-groot-dag-sabbat” van Nisan 15, gewone (sekulêre) arbeid nie verrig mag geword het nie.

 

En vandag kan ons byvoeg, dat daar bloedweinig, indien enigeen was in Israel wat wel geweet het dat op die weeklikse Sabbat gerus word “volgens” die Groot- en Liefdes- “Gebod”, “Jy moet die HERE jou God liefhê bo alles, en jou naaste soos jouself; want aan hierdie twee Gebooie, hang die hele Wet”.

In geregtigheid wandelende voor God in al die Gebooie EN verordeninge”—

 

In hierdie één Gebod, selfs in hulle gehoorsaamheid aan die ‘seremoniële’ wette, was Sagaria en Elisabet aan alle ‘wet’ van God gehoorsaam. (Lk1:6).

 

Kyk na 15:29, hierdie ‘Gebod’, het niks te make met ‘verordeninge’ nie, maar met menslike verhoudinge, en dus met die Liefdesgebod.

 

Kyk na 18:20, die ryk jonkman beskou al die Gebooie as “al hierdie ‘goed’”; blote ‘dinge’, waarmee ‘ek’, mens, “in gevangenis verkeer het” (‘efulaksa’ < ‘fulakidzoo’). Die gewildste verskoning onder Sabbatsveragters! Hy mis die “vryheid” van “die volmaakte Wet (‘nomos’) van Vryheid”, want hy beskou en ag die LIEFDESGEBOD as behepthede waaronder mens jouself in slawerny onderwerp jou lewe lank! (Lk8:29, Hd16:24)

 

Dit, net vir Lukas se Evangelie m.b.t. die ‘Gebod’, ‘entolee’. So kan mens elke geval van die gebruik van hierdie woord in die NT nagaan, en ek kan my nie voorstel dat dit ooit gesê sal kan word dat ‘entolee’ staan vir ‘wet’, wat nie essensiéél, ‘Liefdesgebod’ is nie.

 

Ek sou my dus nie kon voorstel dat ‘entolee’ juis uitsluitlik vir ‘verordeningssabbatte’ gebruik sal wees nie soos jy, WKT2, hier wil beweer het nie. Jy, of iemand anders kan maar verder gaan seker maak op die lys af van die voorkoms van die woord ‘entolee’-‘gebod’. Ek reken dit sal onnodig wees.

 

[[  Hier is dan vandag nou ook vir my (ek gee geen duit om vir al die geleerdheid van die eeue nie) ‘n nuwe perspektief op die Jakobus Brief gebring.  Lukas in 23:56b behandel die ‘entolee’ as Eerste en Groot Gebod; Jakobus behandel die ‘nomos’, as Eerste en Groot Gebod.

 

Jakobus sien die vervulling van ALLE ‘Wet’ van God die Allerhoogste Vader en Gewer van elke goeie gawe, in Christus Jesus en die geloof in Hom. Jakobus gaan so ongehoord ver, dat hy selfs die ‘nomos’-wet inbring onder die “Eerste en Groot Gebod” van Goddelike Liefde of geloof; onder “die Wet van Vryheid” of die Wet volgens die geloof in Christus.

 

Jakobus bepleit geen werke-geregtigheid soos baie meen nie, want vir Jakobus word die Wet van die ‘nomos’ van die Ou-Testament en die beginsel van die wet van werke, net soos die ‘morele’ Wet van Tien Gebooie bevat en vervat in die Wet van Goddelike Liefde soos tuisgebring én geopenbaar in die hart én lewe en dade van elke opregte ‘belydende gelowige’.

 

Jakobus handhaaf die teenoorgestelde opinie van en waardering vir die beginsel van die wet as wat die ryk jonkman gehad het.

 

Jakobus (1:25) gebruik daarom die begrip ‘wet’, ‘nomos’ – ‘wet van verordeninge’, wet as die gewete, wet as ‘natuur’, watter ‘wet’ daar ook mag wees – as inbegrepe in en onderdanig aan die Liefdesgebod en die “goeie gawe van die Vader van die ligte” (die gelowiges) deur Christus Jesus.

 

Dit is Jakobus se uitgangspunt en voorveronderstelling omtrent die ‘Wet’-‘nomos’, net soos wat dit Lukas se uitgangspunt en voorveronderstelling omtrent die ‘Gebod’-‘entolee’ in 23:56b was.  ]]

 

Nehemia 8, Voorbeeld

van ‘seremoniële’ én, ‘morele’ sabbat op dieselfde dag

 

“U het aan hulle

1) regte verordeninge en betroubare wette, goeie insettinge en gebooie gegee. En,

2) u heilige Sabbat (van van die skepping af) het u aan hulle bekend gemaak (omdat dit lankal vergete geraak het), en U het hulle gebooie en insettinge en ‘n wet (in verband daarmee), deur die diens van u kneg Moses, beveel.”

 

In Nehemia 8 het dit gebeur, die saamval volgens “verordening” en “maand”, van ‘daardie-dag-van-die-groot-sabbat’ van Trompetgeskal op die eerste dag van die Sewende Maand, en die Sabbatdag ‘volgens die (Vierde) Gebod’ (soos in Lk24:56a).

 

Des te merkwaardiger dus dat Lukas van slegs die Sabbat van alle gebooie, wette en verordening, skrywe dat die vroue “volgens die beginsel van die (Liefdes-) Gebod”, “gerus” het “in stil wees”. 23:56b. “Die blydskap in die HERE, dit is julle beskutting .... wees dan nie bedroef nie.” Nh8:11. “Hierdie dag is heilig aan die HERE onse God; treur nie en ween nie.” 10.

 

Heilige dag:

 

Hierdie dag is heilig aan die HERE julle God. .... Hierdie dag is heilig aan onse HERE. .... Wees stil! Want hierdie dag is heilig!” 8:10,11,12.

Sabbat van die HERE jou God”;  Sabbath the holy Sabbath of the LORD”; “My heilige dag”. Js58:13.

Vgl. AB Ps42:5 met KJV vers 4, “....na die Huis van God met die stem van jubel en lof— ‘n Feesvierende menigte”; “.... a multitude that kept Holy Day.”

 

Poort van die Vors en Vergadering:

 

Esra het uit die Wet .... voorgelees .... voor die vergadering. .... Hy het voorgelees daaruit, voor die plein wat wat voor die Waterpoort was aan die westekant van die muur-poort, tussen die muur-poort en die oostelike ‘deur’ van die tempel. Want die Waterpoort was in die stadsmuur aan die ooste teenoor die tempelplein waar die mense vir aanbidding vergader het.

 

Esegiël beskrywe die fontein wat uit die troon uitkom en verderaan met die spruit Kedron die besoedeling van die tempel wegvat tot in die Dooie-See. Was hierdie Helende Fontein se waters nie die water waarop die Waterpoort se naam sinspeel nie?

 

Terwyl die hele volk luister” Lk20:45, het Jesus op die Olyfberg-hang, “reg oorkant die tempel”, Mk13:3, “sy leerlinge (dissipels) onderrig” aangaande “die begin van die smarte” en ‘tyd van benoudheid’.

 

Die Waterpoort van die stadsmuur was oop na die tempel toe, toe die tempel nog nie klaar herbou was nie.  Nadat so te sê ‘n nuwe heiligdom in die ou tempel se plek verrys het, profeteer Esegiël daarvan:

Hy het my teruggebring na die buitenste poort van die heiligdom (van die ‘nuwe’ tempel) wat na die ooste kyk (in die rigting van die Waterpoort in die stadsmuur); en dit was gesluit. 2En die HERE het vir my gesê: Hierdie poort (tempeldeur) moet gesluit bly. Dit magnie oopgemaak word nie, en niemand mag daardeur ingaan nie, omdat die HERE die God van Israel, daardeur ingegaan het. Daarom moet dit gesluit bly.

3Wat betref die Vors, Hy moet as Vors in die Ingang sit om brood te eet voor die Aangesig van die HERE. Van die voorportaal van die poort (deur / ingang van die tempel) af moet Hy ingaan en op dieselfde weg, daaruit gaan. ....  5d: Gee ag op die ingaan in die huis in! 

 

Want hier word van die Christus van God geskrywe.

 

Nou watter betrekking het dit op my aanspraak, hierdie dag in Nehemia 8-9 die Sabbatdag was?  

Esegiël 46:

“1So sê die HERE HERE: Die deur (‘poort’) van die binneste voorhof (van die tempel) wat na die ooste kyk, moet gedurende die ses werkdae gesluit wees, maar op die Sabbatdag moet dit oopgemaak word; ook moet dit op die dag van die nuwemaan, oopgemaak word.

 

Klank van die Basuin:

 

Dit was ‘n DUBBELE Sabbatdag: eerste van die Sewende Maand, 8:1, én, die Sewende Dag Sabbat, dus. Slegs op die Sewende Dag Sabbat was die trompette ooit geblaas! Net die Sabbatdag word met basuingeklank aangekondig en afgesluit. (Dis ‘n ander studie.) 

 

In die Sewende Maand, op die eerste van die maand, moet vir julle ‘n rusdag (‘n ‘sabbat’) wees, ‘n deur geklank (van die basuin) aangekondigde gedenkdag— ‘n helige vierdag. Geen beróépswerk mag julle doen nie; maar julle moet aan die HERE vuuroffer bring.” Lv23:24-25, Nm29:1.

 

Dag van blydskap en fees:

 

Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my?  Nh9:9.

Hierdie dag is heilig aan die HERE julle God; treur nie en ween nie!” 10b. Maar juig. Wees bly, want dit is “die heilige van die Here”. “Want vandag is ....”,  die Sabbat van die HERE jou God”.  Gaan, eet lekker kos en drink soet sappe en stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is nie; want hierdie dag is heilig aan onse HERE.” 11.

 

Dag van “stil wees / rus”:

 

In Nh8 volgens die Wet van Moses en van die Lam vier die Volk die Sabbatdag in stilwees. “Wees STIL, want hierdie dag is heilig; wees dan nie bedroef nie.” 12. “Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die Verlossing van die HERE wat Hy VANDAG vir julle sal bewerk. .... Die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees.” Eks14:113-14.

 

In Lk23:65b word die Oorwinning van God in Christus geglo, en deur die vroue in “stil-wees” (‘heesugasan’), “volgens die Gebod” (‘kata teen entoleen’) op die Sabbat gevier.

 

Dag van oorwinning:

 

Want U het die see voor hulle geklowe; en hulle het deurgetrek; maar hulle vervolgers het U in die kolke gewerp!” 11.  (Israel en Christus se Jona-ondervinding vóór, en déúr die Oordele van God; die vyand se Jona-ondervinding ná die oordele van God. Jona 2) 

 

Die dood, die doderyk en die oorwinning van die dood en die doderyk, is “verslind in die Oorwinning” van Christus. (1Kor15:54c-55)  “Die dood van die dood in die dood van Christus.” (John Owen) 

 

Dag van Naam-maak:

 

U het vir U Naam gemaak, soos (U gemaak het vir) hierdie dag!” 10c.  Naamlik:  HERE van die Sabbat”— deur Oorwinning; en, “Sabbat van die HERE jou God”— deur Oorwinning!  (Vele ander studies.)

 

‘Morele’ én ‘seremoniële’, ‘Wet’

 

Hierdie betekenisse word almal bevat en vervat in die eenvoudige woorde van Lukas 23:56b,

Daarop het hulle op die Sabbat gerus / was hulle stil volgens die Gebod”,

Jy moet die HERE liefhê bo alles en jou naaste soos jouself”; “Jy moet die HERE jou God liefhê met al jou krag, en met jou hele siel en met jou hele verstand. 

Die Sabbat word as Christusfees in Lk23:56b onder die Nuwe-Verbonds-Gebod van God ons Verlosser ingebring.

 

 

Kronologiese volgorde van ‘Die Laaste Week’, vervolg....

 

N.a.v. WKT2:

Johannes het spesifiek geskryf dat: Joh 19:31 En dat die liggame nie op die sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was—want die dag van daardie sabbat was groot—het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word.

Dit was algemeen bekend in daardie dae dat as daar van een van die Fees Sabbatte gepraat word, hulle dit – ‘n groot Sabbat – genoem het, en ons weet dat dit die eerste dag van die ongesuurde Brode wees was wat op hande was. Dit is wat die “groot Sabbat” beteken.

 

DKS:

Nou maar WKT2, is die ooreenkoms tussen ons sienings nie ook vir jou merkwaardig nie? Ek verskil gladnie met jou – hierso – nie.

 

O toggie! Ek sien nou raak hoe hemelsbreed ons wel verskil.

Dit het alles te doen met ons verskillende verstaan van hierdie woorde: “op die sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was—want die dag van daardie sabbat was groot” --- dink ek.

 

Jy sê, dit was die Voorbereiding, EN, dit was die groot sabbat, twee opeenvolgende dae.

 

Ek sê, dit was die Voorbereiding, DIE groot sabbat, een dag (siklus) van én op, een datum, met twee dae van betekenis op dieselfde dag. Dit was Nisan 15, ‘groot-dag-sabbat’ van die Jode se pasga, óp die Sesde Dag van die week, “Die Voorbereiding(sdag)” van die Jode se Sabbat (Vrydag).

(Dis soos wanneer Kersdag, én Sondag, altwee dae van opperste belang vir Sondag-aanbidding, op een dag en datum, 25 Desember, voorkom.)

 

Ons weet dat dit die eerste dag van die ongesuurde Brode was”; sê jy; ek sê ook so. Ek neem aan jy reken soos ek, ook dat dit Nisan 15 was? Ja! (?) Dit was die geval want die Skrif sê baie kere hulle het op die vyftiende van die eerste maand ongesuurde brode geëet vir die eerste keer op elke pasgafees.

 

Dus:

1)  daardie dag”— duidelik, ‘weeksdag’;

2)  groot-dag-sabbatdag”— duidelik, van pasga-feestyd, en op, enige weeksdag;

3)   Nisan 15.

 

Maar wat van 19:31 self? Soos reeds hierbo aangetoon:

 

Het die Jode dan / toe (‘oen’),

(JUIS) omdat (‘epei’) die Voorbereiding (vir die Sabbat)

BEGIN het (‘een’), (en)

SODAT (‘hiena’) die liggame

NIE moet BLY (‘mee meinee’)

op die kruis(e) nie,

WANT (‘ghar’)

DAARDIE (selfde) (‘ekeinoe’) dag (‘heemêra) was

DIE (hee) dag van DIE (‘toe’) groot sabbat (van die pasga)

Pilatus gevra dat hulle bene gebreek moet word.

 

Groot asseblief, verduidelik julle asseblief vir my en enige ander mens met gesonde verstand, hoe mens dit duideliker kan stel dat van een en dieselfde dag in historiese werklikheid, deur Johannes hier van geskryf staan?   Hoe gaan mens aan jou hemelse Regter in die dinge van die gewete, verduidelik, Here, U het ons darem erg verwar met Jh19:31? Dis mos onmoontlik dat Nisan 15, die pasgasabbat, in die jaar van u Christus se sterwe, op die Vrydag kon geval het --- op die Jode se Voorbereiding!  Dis mos onmoontlik – by voorbaat – onmoontlik!  Want het ons nie IN U NAAM, anders, geleer nie, vir eeue en eeue, tot hierdie dag van U oordele, IN U NAAM, anders, verkondig nie? 

 

En net miskien moontlik, gaan die Here met hierdie Skrif-Woord antwoord:

En nou inderdaad reeds aand gewees

(‘kai eedee opsias ghênomênees’)

OMDAT (epei)

dit geword het / dit was (‘een’)

Voorbereiding(-tyd / -dag) (‘paraskeu-ee’)

WAT (‘ho’) IS (‘estin’)

‘Voor-Sabbat’ (prosabbatton),

TOE Josef gekom het (‘elthoon Joseef’) ....”

 

DRUK HIERDIE NOTAS UIT EN GEE DIT HIERDIE KOMENDE SONDAG OF SOMMER VANAAND AL VIR JULLE PREDIKANTE OM TE LEES: ONTHUL: HERDERS VAN DIE KUDDES ONTMASKER AS WOLWE IN SKAAPSKLERE!

 

WKT2:

Ebersöhn,

Dankie vir die kompliment.

Waar ek in liefde van jou verskil is oor die kruisigingsdag. As Messiach gesê het drie dae en drie nagte, is dit so en nie anders nie.

Jou teorie van 'n Vrydag begrafnis maak ook nie vir my sin nie want dan kom ons net by 2 nagte en twee dae uit. (Ek verstaan dat jy eintlik van Donderdag aand praat).

Soos ek ook in 'n vorige pos verduidelik het, het die Fariseërs 'n skrikbewind gevoer teen die Judeërs, daarom maak 'n begrafnis nadat die Sabbat begin het nie sin nie. As hulle iemand in die strate sou kry na sononder was daardie persoon swaar beboet, en somtyds ook gestenig. Hulle was baie streng oor hulle 39 addisionele Sabbatswette.

Juis omdat die volgelinge van Yahshua onder visier van die Fariseërs was en bekend was as opruiers, sou hulle baie meer versigtig gewees het om nie die Fariseërs se argwaan op die hals te haal nie, en sou sekerlik gesorg het dat hulle nie op straat was na die Sabbat begin het nie, want hulle het geweet die Fariseërs sal geen geleentheid laat verbygaan om hulle by te kom nie. Daarom lees ons dat hulle die vertrek se deur gesluit het uit vrees vir die Jode.

Dus is 'n Donderdagnag begrafnis vir my heeltemal onaanvaarbaar.

Omdat daar so baie opinies is omtrent watter jaar die kruisiging in plaasgevind het, van 30 tot 34 het dit my natuurlik gedwing om self navorsing te doen.

Ek kan nie meer presies onthou hoe ek by die datum van die jaar 31 uitgekom het nie, want ek het dit baie jare terug gedoen. Ewenwel dit is toe dat ek na NASA se webblad toe is om daar na die maanstande te gaan soek, vir bevestiging of my navorsing reg is. Ja tot selfs die maan het my navorsing bevestig.

Sowat 'n maand gelede ontdek ek toe die stuk wat Dr Martin geskryf het oor die Bethlehem Ster en Yahshua se geboorte. Toe sy navorsing dui op die jaar 3vC wat die Messiach gebore is, toe weet ek my navorsing was reg oor die jaar 31nC.

Ek gaan vir jou die jaartalle gee met die volmaan datums daarby:
Jaar 30: Volmaan op Donderdag April 6
Jaar 31: Volmaan op Woensdag 25 April
Jaar 32: Volmaan op Maandag 14 April
Jaar 33: Volmaan op Vrydag 3 April **
Jaar 34: Volmaan op Donderdag 22 April

Die jaar 30 was te vroeg vir die kruisiging so ook die jaar 34, wat heeltemal te laat was.

Nou bly daar 31, 32, en 33. Ons weet dit was nie op 'n Maandag nie en ook nie op 'n Vrydag nie. Dus bly net die jaar 31 oor wat die Volmaan op 'n Woensdag aand was. My navorsing korrek bevind en dit korreleer met die navorsing van Dr Martin oor die Bethlehem ster. Een honderd persent in die kol. Dus het die Sabbat van die brode op Woensdag aand 15de begin, en die Messiach is op Abib 14 gekruisig, streng volgens die voorskrif van YHWH.

Donderdag die Groot Sabbat gerus.

Vrydag koop vroue speserye en berei dit voor.

Weeklikse Sabbat rus hulle.

Aan die einde van die Sabbat (nog steeds Sabbat) gaan hulle na graf om liggaam te behandel volgens gebruik.

Graf leeg gevind.

Dit is soos ek die gebeure kronologies lees in die verskillende Evangelies.

My navorsing is ook wetenskaplik bewys soos hierbo aangetoon.

Ons stem met meeste dinge saam, maar ek kan nie met jou Vrydag begranis saamstem nie.

Die Judeërs het nie die dag van voorbereiding as deel van die Pasga beskou nie. Dit was streng net die voorbereidings dag. Die Sabbat van die Brode was hulle eerste dag, en dit stem ook ooreen met Lev 23.

As Yahshua sê Hy het op die derde Pasgadag opgestaan, dan kan dit onmoontlik 'n Donderdag kruisiging wees, en sou hy ook nie die voorbereidingsdag as 1ste dag gereken het nie. Hy het dan self die Wet gemaak, en sal dus sekerlik die wet toepas soos Hy dit voorgeskryf het.

 

DKS: 

N.a.v. WKT2, “Jou teorie van 'n Vrydag begrafnis maak ook nie vir my sin nie want dan kom ons net by 2 nagte en twee dae uit. (Ek verstaan dat jy eintlik van Donderdag aand praat).

 

Hier is ‘my teorie’ oor ‘die drie dae en drie nagte’, 

Mt12:40 / Jona1:17:

1)  drie dae” soos in Mk14:58/Mt26:61; Mk15:15:29/Mt27:40, en Mk8:31 en Mt27:63;

2)  waarvan “die derde dag” soos in Mk9:31; Mk10:34/Mt20:19/Lk18:33; Lk13:32, 24:7,46; 1Kor15:4

 

Aldus dan:

1)  Nisan 14, Woensdagnag en Donderdag dag:

A)  Eerste NAG,

die nag waarin Hy verraai was”, 1Korintiërs 11:23-29,

BEGIN: Mk14:12/17, Mt26:17/20, Lk22:7/14, Jh13:1.

B)  Eerste DAG, dag van kruisiging en sterwe,

BEGIN: Mk15:15b, Mt26:26c, Lk23:25c, Jh19:14.

C)  Eerste DAG,

EINDIG: Mk15:39-41, Mt27:50-56, Lk23:46-49, Jh19:30.

 

2)  Nisan 15, Donderdagnag en Vrydag dag:

A)  Tweede NAG

van Josef se onderneming, BEGIN en VERLOOP:

1)  (Jh19:28b), met die Jode wat hulle pasga met eerste Ongesuurde Brood geëet het;

2)  Mk15:42-46a, Mt27:57-59, Lk23:50-53a, Jh19:31-40, die Jode, en na hulle, Josef, na Pilatus gegaan het.

B)  Tweede DAG BEGIN en VERLOOP met teraardebestelling:

Mk15:46b-47, Mt27:60-61, Lk23:53b en 55, Jh19:40-42.

C)  Tweede DAG

EINDIG: in Markus met 15:46 en 16:1; in Matteus met 27:60 en 62; in Johannes met 19:42 en 20:1; in Lukas met 23:54 en 56a.

 

3)  Nisan 16, en “derde dag volgens die Skrifte” van die “drie dae” — (Vrydagnag en Saterdag dag) “Sabbat” — begin:

A) 

1)  Jh19:42, ná “die voorbereiding van die Jode (vir die Sabbat)” Vrydag en sononder, verby was; 

2)  Lk23:56b, toe “die vroue BEGIN rus het”, Vrydag na sononder;

3)  en Ongesuurde Brood vir die tweede dag geëet was;

B) 

die derde ‘dag’ van “die drie dae en drie nagte” (Mt12:40) breek aan,

1)  Mt27:62, met “die volgende môre / ligdag” toe die wag aangestel was;

2)  Lk23:56b, met die vroue wat die Sabbat voort sou gerus het “volgens die Gebod”;  

C) 

OP / IN die derde dag” en derde van die “drie dae en drie nagte” (Mt12:40)—

1)  Mt28:1a, “OP / IN die Sabbat / Sabbats / Volheid van die Sabbatdag”,

2)  Mt28:1b, “mid-namiddag voor die Eerste Dag van die week”,

1Kor15:4, “het Christus vir ons op die derde dag opgestaan”.

 

Hierdie, “DIE DERDE DAG”, die Sewende Dag “Sabbat, WAS VERBY”, Mk16:1, en toe was dit reeds die Eerste Dag van die week en eerste dag NA, die “drie dae” en NA “die derde dag” en NA die “drie dae en drie nagte”. Want toe was dit al die derde dag wat die Jode op hulle Ongesuurde-Brood-Fees, ongesuurde brood geëet het.  Toe, Saterdagaand, was dit al die vierde dag van “die pasgafees van die Jode” inderdaad.

 

WKT2:
“.... mag hulle nie op die Sabbat gewerk het nie. Dink net watter groot chaos was die dag van voorbereiding. Derduisende lammers moes geslag en gebraai word.....

DKS:
Van watter en watse 'sabbat' praat jy? Op 'sabbatte' anders as die Sewende Dag Sabbat mag net geen sêkulere werk gedoen geword het nie. Dit beteken o.a. dat veral morele en seremoniele werk soos om te begrawe, nie net toelaatbaar was nie, maar verpligtend.  En alle sabbatte het altyd meer daarvan gehad as gewone dae. Werk bepaal nie wat 'n sabbat sou wees en wat nié; juis die werke verbonde aan die sabbat wys watter ‘sabbat’ dit is.

 

Spesifiek die pasga-sabbat van Nisan 15 was uitgesonder VIR die teraardebestelling, soos ek reeds uitgewys het. Jesus MOES “volgens die Skrifte”, “vir ons sondes .... begrawe geword het”, 1Kor15:3-4,  OP, “daardie dag van die sabbat”, wat “'n groot-dag-sabbat” van die PASGA was, Jh19:31, onthou!

 

Juisvolgens die gebruik van die Jode om te begrawe” (Jh19:40c), het die kruise en gekruisigdes in gedrang gekom. Want volgens die Wet, moes die gekruisigde “nie heelnag aan die paal bly hang nie”, Dt21:23 én Jh19:31b!Volgens die gebruik van die Jode om te begrawe” is dit dat Josef hoegenaamd optree. Dit sê mos, hy was ywerig vir die wet dan nie? Josef weet hy moet die liggaam, letterlik, “voor die lig” van dagbreek voor “die hele nag” omgegaan het, van die kruis afhaal, sodat hy hom, letterlik, “nog dieselfde dag (ná sonóp) moet begrawe”. Dit was “volgens die Skrifte”.(*** sien uittreksel uit 1 / 2, ‘Burial’),  Dis hoekom Josef “dit gewaag het om by Pilatus in te gegaan het”.

 

Maar tradisie verag en verwerp die beginsel van “volgens die Skrifte”, alleen.

 

 

Buried Before Sunset, or, After Sunrise?

 

Appendix to Par. 5.2.1.4. P.106

 

An unknown author quotes

““ Deut.16:6 – “But at the place which Yahweh thy Elohim

““ shall choose to place his name in, there thou shalt sacrifice

““ the passover at even ["ba ereb"],

““ at the going down of the sun,

““ at the season that thou camest forth out of Egypt.”““

He asks,

““ What does the phrase "going down of the sun" mean?

And answers,

““ The same Hebrew construction is found in Josh.8:29 –

““… "And the king of Ai he hanged on a tree until eventide [ereb]:

““ as soon as the sun was down ,

““ Joshua commanded that they should take his carcase down

““ from the tree, and cast it at the entering of the gate of the city,

““ and raise thereon a great heap of stones…”“

The author also quotes,

““ Josh.10:26,27 , "... and they were hanging upon the trees

““ until the evening [ereb]. And it came to pass

““ at the time of the going down of the sun,

““ that Joshua commanded, and they took them down off the trees,

““ and cast them into the cave wherein they had been hid,

““ and laid great stones in the cave's mouth…””

 

He then claims,

““ The underlined words in both verses

““ are the equivalent Hebrew of

““ "at the going down" in Deut.16:6.

““ Notice one verse says the sun was already down

““ and the other verse says it was going down.

““ To understand what the status of the sun really was,

““ we must look at the commandment that led Joshua

““ to order the king's body taken down.

““ It is found in Deut.21:22,23…

““ Deut.21:22,23 - "And if a man committed a sin worthy of death,

““ and he be put to death, and thou hang him on a tree:

““ His body shall not remain all night upon the tree,

““ but thou shalt in any wise bury him that day ;

““ (for he that is hanged is accursed of Elohim;)…”

 

The author then asserts,

““… Joshua was obeying Yahweh's commandment … -

““ The body had to be buried the same day it was hung on the tree.

““ That means it had to be buried before sunset.”

 

We wish to differ on several aspects.

First we must stress the fact we agree with the unknown author on the Nisan 14 (end of day) slaughter of the Passover lamb, and its eating in the night first half of Nisan 15. But this very Passover-arrangement is in contradiction with his ideas on the meaning of the Deuteronomy instruction as well as with both the Joshua passages.

 

Deut.21:22,23 - "... if a man be put to death ... and thou hang him on a tree, His body shall not remain all night upon the tree, but thou shalt in any wise bury him that day – meaning he must be buried the current day that had begun with “night” - during which the body had been hanging on the tree. It implies the body had to be removed from the tree before sunrise with the view to its interment during the following daylight!

 

Thus Joseph of Arimathea removed Jesus’ body from the tree far into night, and throughout night, he and Nicodemus enbalmed the body and prepared it for interment.

 

“Thou shalt in any wise bury him that day” – which exactly Joseph did: during daylight of “that day”, after the day on which Jesus had been crucified.

 

“Shemesh” in Josh.8:29 is translated “sun” in the KJV, and per se means the rising of the sun - Gn.19:23, Josh.12:1 and many other places. (It is also used for other times of sunlight, e.g. Josh.10:12.)  

 

The words supplied in Josh.8:29, “and as soon as … was down” - because the opposite of “ereb” - should be: “and as soon as the sun began to rise” “shemesh”. And the words supplied in 10:27, “going down”, should be, “at the time of the dawning / rising of the sun” “shemesh”.

 

See the close nexus between “east” – mizrach, and “morning” – shemesh, in the combination “early dawning” – mizrach shemesh. Compare the

s-h-a- in shachar, “morning” / “dawn”, and in shakam, “to awake” / “rise”, with the s-h-e- in shemesh, “sunrise”. Then also compare the

m-i-s-h- in mishchar, “morning”, and in mishap – “dawning of day”, with the –m-e-s-h in shemesh, “sunrise”. Now put the two together, and it becomes s-h-a + m-e-s-h, then becomes she-mesh. Then just to confirm this type of combination, see Dn.6:19, shepharpara, “very early in the morning”. Eth eber and shemesh it is clear, are the opposites of day-time and night-time, respectively “afternoon” / “towards sunset”, and, ‘afternight’ / “towards sunrise”!

 

Therefore in the case of Joshua 10:26,27, instead of to translate, "... and they were hanging upon the trees until the evening [ereb]”, rather translate, "... and they hanged them upon the trees while the sun was setting [ereb]. And it came to pass that at the time of the rising of the sun “shemesh”, Joshua commanded, and they took them down off the trees.”

 

“Eth ereb” indicates the time of day of the hanging; “shemesh” the time of night of Joshua’s commanding.  We are compelled to conclude, that the phrases in the two texts, namely, “as soon as the sun was rising” “shemesh”, and, “at the time of the rising of the sun” “shemesh”, are NO equivalent Hebrew of "at the going down" “eth ereb / ereb” in Deut.16:6, where it is the rendering of the word bo, and, meaningfully, is used in conjunction with the statement, “at the sea” – which is to the west of the land and just the opposite of shemesh, “sunrise” in the east!

 

Joshua was obeying Yahweh's commandment. The body / bodies had to be buried the day after they were put to the tree - after the night during which they “remained on the tree”.

There is absolutely no possibility or implication the bodies could have been removed from the tree “before sunset” before “all (this) night”.

 

And that means the dead had to be buried in the daylight following the night = “that same day”.

 

There would have been no sense in having the bodies hung just before sunset only to remove them, again just before sunset. Therefore, instead of translating like the KJV, “And the king of Ai he hanged on a tree until eventide [ereb]”, rather translate, “And the king of Ai he hanged on a tree before sunset [ereb]: and as soon as the sun dawned, “shemesh” Joshua commanded they should take his carcase down.”

 

In both events stone-mounts of such hugeness were built over the graves they “remained unto this day” – an immense task scheduled certainly for daylight and impossibly for night-time or within the space inbetween sunset and a few minutes before sunset.

 

Indeed, just like in the case of Joshua, Joseph was obeying Yahweh's commandment. Jesus’ body had to be buried the day after they hanged Him – in fact after the night in which the body “remained on the tree”. There is absolutely no possibility or implication the body of Jesus could have been removed from the tree “before sunset” of the day before – not before “all night” of the day that afterwards did begin – He “shall not remain all night”, but “before the sun had risen” shall be taken “down off the tree”, and “that (same) day” be buried.

 

That would bring the exact and full fulfillment “according to the Scriptures the third day” of the typology of the Passover as prophesied: Deut.16:6 – “But at the place which Yahweh thy Elohim shall choose to place his name in (i.e., in Jerusalem, in Jesus Christ!), there thou shalt sacrifice the passover at even ["ba ereb"], at the going down of the sun, at the season that

thou camest forth out of Egypt.”

 

That was the sacrifice of Him. Then, o sinner, they lifted Him upon the tree “before the sun did set” and before “it was evening”, “so that the Scriptures might be fulfilled”: “His body shall not remain all night (Mk.15:42, Mt.27:57) upon the tree, but thou shalt in any wise bury Him that day”.  “And after this Joseph of Arimathea came” ... “he took the body down ... and the women beheld how his body was laid ... and the sun declined towards the Sabbath Day.”

 

DKS:

So met stukke staak en vat, hier's gou 'n sosatie wat van die lat afgeval het:

WKT2:
“.... lees asseblief weer wat ek geskryf het: laat na die Sabbat toe die vroue by die graf kom - WAS DIT LEEG. Ek stem met jou saam dat dit nog op die Sabbat was.

DKS:
Ons praat oor Mt28:1.

NOGMAALS: Hoe kry jy dit reg?!: “.... laat NA die Sabbat ....” en “.... dit was NOG OP die Sabbat ....” is o toggie nie dieselfde nie; dis, toggietog die wederkerig uitsluitende?!


Jy sê die vroue het “by die graf (ge)kom”;
Ek sê hulle het nie; hulle “het vertrek OM .... na die graf te (gaan) kyk; “MAAR TOE SKIELIK WAS DAAR 'N GROOT AARDBEWING”, en dit was verby met hulle planne en die vroue het toe NIE, by die graf uitgekom nie. Ek lees NET wat daar staan; nie wat ek myself mag of nie mag verbeel nie.

Bowendien, “die vrou-E” het nie by die graf gekom of die graf gesien nie, want, geen vrou-E behalwe die twee Marias het van die graf geweet nie, en die rekord is duidelik, Maria was allenig, die eerste persoon wat “die klip van die graf weggevat .... sien”, Jh20:1. En sy was die een wat Johannes en Petrus daarvan (van niks anders of meer nie) gaan vertel het, 20:2. En daarna opsigtelik afleibaar, ook die ander vroue, Lk24:1. 

Die vroue se vertrek volgens Mt28:1, word genoem om te verduidelik presies wanneer die opstanding “Op die Sabbatdag” plaasgevind het. Dit was wat “Die engel die vroue verduidelik het”, 28:5.

 

DKS:

Beste WKT2,
Jy moet reg wees, ons lees beslis nie dieselfde Bybel nie.
Jy gebruik die Afrikaanse Bybels en glo hulle; ek gebruik, soos ek gese het, die KJV wat uit Erasmus se Griekse kompilasie van 1522 kom, uiteindelik, en daarby die Nestle Aland kompilasie.
Dis hoekom jy bly praat van 'na die Sabbat' as 'nog op die Sabbat' – wat tog opsigtelik 'n onmoontlikheid is.  Jy was die een wat gevra-sê het hoe die vertalers die Skrif so kan verfoenkfaai (my redigering).  Toe het ek jou ingelig oor die werklike herkoms van ons 1933 se gebrou, m.v.n. die State-Bybel.


So moet asseblief nie nou die geselskap verlaat nie?


WKT2:

DKS: lees asseblief weer wat ek geskryf het: laat na die Sabbat toe die vroue by die graf kom - WAS DIT LEEG.

Ek stem met jou saam dat dit nog op die Sabbat was. Dawning into the first day of the week, kan beteken dat dit na 3 uur in die middag was, want dit is dieselfde as “teen die aand” wat ook beteken dat dit na 3 uur die middag was. In Bybelse tye het hulle “teen die aand” gereken as na 3 uur die middag.

Daarom het hulle enige tyd na 3 uur die middag daar gekom, dan is dit mos laat op die Sabbat. Feit is DIT WAS LEEG.

.....  .....  .....

Ag nee DKS: Dit vat tog nie 'n genie om presies te weet wat ek gesê het nie, en ek kon mos onmoontlik van 'n ander geleentheid gepraat het as die keer wat hulle by die graf gekom het en dit LEEG GEVIND HET.

Wat ek daarmee bedoel is dat die ander drie Evangelies, dit duidelik uitstippel dat dit "vroeg in die oggend was". Jy ken die mense dat as hulle in drie Evangelies lees dat dit "vroeg in die oggend was" sal hulle die meerderheid van opinies aanvaar - 3 teen 1.

Daarom het ek gesê al sou die mense die ander Evangelies se opinie aanvaar dat dit vroeg in die oggend was, bly die feit DAT DIE GRAF LEEG WAS. Daarom het ek bygesê dat daar nêrens in die Skrif staan dat Hy op die eerste dag opgestaan het nie, en dat ek enige teoloog daag om dit te bewys dat hy op die eerste dag opgestaan het.
 

 

DKS:

Beste WKT2,

Ons lees tóg ‘dieselfde Bybel’, want ek vind ook min of meer die Skrifte waarna jy sekermaar na moet verwys, in myne.

 

Die hoof-strekking van jou bevindinge hierso, kom neer op: “Feit is DIT (die graf) WAS LEEG”.

Ja, “die feit bly”, volgens “die ander Evangelies se opinie ..... DAT DIE GRAF ..... vroeg in die oggend ..... LEEG WAS.  Ek’t nie fout daarmee nie; trouens, ek wil dit nes jy, WKT2, so sterk moontlik benadruk! 

 

My punt —JUIS ter ondersteuning van HIERDIE “feit”— is egter, dis die ANDER Evangelies se opinie dat die graf vroeg in die oggend, leeg was; dis NIE die ‘opinie’ van Matteus 28:1 tot 4 nie!  Van vers 5 af is dit die veronderstelling dat die graf vroeg in die oggend, leeg was, JA! Maar dis nie die mening of die idee van of in 27:62 tot en met vers 4 (en 5a) waar die engel aan die vroue verduidelik wat “Op die Sabbat” – die vorige dag – gebeur het nie.

 

Want Mt27:62 tot Mt28:4 (en 5a) is die engel se redigering, 5a, van gebeurtenisse van die VORIGE en 12 ure terug al afgelope Sabbat! (Mk16:1, o.a.) Van die “oggend” (‘epaurion’) tot “MID-na-middag”, “TOE DAAR SKIELIK, NET TOE Maria Magdalena en die ander Maria vertrek het om na die graf te gaan kyk, ‘n groot aardbewing was, want die engel van die Here het uit die hemel neergedaal ....”.

 

Volgens die ‘opinie’ van die Matteus-Evangelie se skrywer – heel besonders juis in hierdie gedeelte – WORD die graf “IN / OP DIE SABBAT”, oopge-m-a-a-k; word dit, NIE, “leeg gevind” nie. “En die engel het die klip van die graf weggegooi en daarop gaan sit.

 

Matteus beskrywe wat gebeur het wat vir menslike begrip begrypbaar was terwyl daar BINNE-IN die graf GEBEUR HET wat nie vir menslike begrip moontlik is om te begryp nie: DIE OPSTANDING VAN ONS HERE JESUS UIT DIE DODE UIT! 

 

Mense-oog het dit nie aanskou nie; mense-oog kon dit nie aanskou nie; mense-oog MAG dit nie aanskou het nie --- dit wat binne in die graf, in die Allerheigliste van Goddelike Gemeenskap, “OP DIE SABBAT”, besig was om te gebeur het nie.

 

Nou word met alles wat ek sopas gese het, WEGGEDOEN, en van 'n LEUEN gemaak, deur 'vertalers' wat die Skrifte manipuleer en vermink om hulle eie 'opinie' weer te gee. WKT2, dis hoe ek en jy, nie dieselfde Bybel, lees nie.

Was jy al hartseer oor sulke dinge? Dit het vir my so gelyk toe jy jou vrae oor die vertalers gelug het. Dis baie, hartseer.

 

 

 

WKT2:

Wat ek daarmee bedoel is dat die ander drie Evangelies, dit duidelik uitstippel dat dit "vroeg in die oggend was". Jy ken die mense dat as hulle in drie Evangelies lees dat dit "vroeg in die oggend was" sal hulle die meerderheid van opinies aanvaar - 3 teen 1.
Daarom het ek gesê al sou die mense die ander Evangelies se opinie aanvaar dat dit vroeg in die oggend was, bly die feit DAT DIE GRAF LEEG WAS.

 

DKS:

Jy tref onderskeid, “3 teen 1”: die ander drie Evangelies aan die een kant “dat dit vroeg in die oggend was”; Matteus op sy eie aan die ander kant, dat dit “nog op die Sabbat was”. Jy tref onderskeid ongeag hoe jou gedagte “na die Sabbat” die ander Evangelies nie weerspreek nie, maar beaam — argumentshalwe aanvaar dieselfde gebeurtenis word veronderstel.  As jy sou kon praat van “na die Sabbat” dan’s dit in hierdie verband, net so goed as om van “laat na die Sabbat” te praat, want dit laat die hele res van die volgende dag oop, waarbinne “dit vroeg in die oggend was” of dan, “na die Sabbat”.

 

Ek gaan van die a priori veronderstelling uit daar bestaan nie hierdie gewaande teenstrydigheid / -hede nie. Al die Evangelies is tenvolle in harmonie maak nie saak watter een met watter een nie. Ek gaan van my voorveronderstelling uit op sterkte van die OPSIGTELIK WAARNEEMBARE VERSKILLE in al die Evangelies rondom die gebeure van die Sabbat-namiddag tot die volgende Sondagmôre, sonder dat een ‘verskil’ ‘n TEENSTRYDIGHEID is. En daar is net een faktor – die faktor van ware historisiteit – wat my voorveronderstelling staande hou.

 

Eenvoudig gestel: Die ‘verskille’ bestaan nie in een en dieselfde gebeurtenis nie; hulle bestaan in verskeie – meer as een en van mekaar verskillende, anderse – gebeurtenisse.

 

En dit weer kom eenvoudig daarop neer dat ons nie in enige Evangelies, dieselfde gebeurtenis of verhaal daarvan, gedupliseerd of, soos die geleerdes sê, ‘parallel’ vind nie. Dit is nie ‘die Opstanding’ in al die Evangelies in hierdie gedeeltes histories aan die gebeur nie; dis enkel die ‘getuienis aangaande’, of lewende verslaggewing van of omtrent, die Opstanding, telkens by verskillende en verskeie geleenthede lewendig, van ‘getuig’ – met elke keer aanpassings gemaak – deur

1) een oorsproklike ‘BRON’ alleen, die engel / engele – soos

2) oorspronklik verewig, óf mondelings óf geskrewe, deur

3) bekende of onbekende menslike ‘bronne’ (bv. die vroue en die aan wie hulle vertel het), uit wie se nalatenskap

4) die Evangelieskrywers / versamelaars,

A) gekies het, of / en

B) self daartoe bygedra het, en,

C) deur die Heilige Gees gelei,

D) deur die Christelike Gemeenskap van Gelowiges onder die Heilige Gees aanvaar en opgestel was as kanon van Heilige Skrif.

 

Al die tyd hierso gesê, met dié gebeurtenisse waarvan die Evangelies in hierdie betrokke gedeeltes melding maak, in gedagte: die ‘verskillende’, gebeurtenisse naamlik, en nie die een gebeurtenis van Jesus se opstanding wat nie met homself kan verskil nie. 

 

Dit is nie die ‘getuies’ wat onder en met mekaar verskil nie;

dis nie die verslaggewers – die skrywers of Evangelies – wat onder of met mekaar verskil nie.

Dit was ook nie enige oer-bronne wat onder of met mekaar sou verskil of mekaar sou weerspreek nie.

Dit was die Evangelieskrywers se KEUSES van verhale / bronne, hulle keuses van die heel oorspronklike gebeurtenisse, en die verhalings daarvan, wat verkillende keuses was. Elke keuse was van ‘n volle historiese ware gebeurtenis. Die Evangelieskrywers se keuses wat ons hier besig hou, was dié van en tussen verskeie (maar van beperkte aantal) BESOEKE BY, die graf. Want uit hierdie BESOEKE van die VROUE, kom ons HELE kennis van die OPSTANDING van Jesus uit die dode.

 

Die Evangelieskrywers se keuses was nie een dieselfde as die ander s’n nie. Die Opstanding was die sentrale TEMA van elk en almal, maar met verskeie historiese /aardse / menslike voorvalle of gebeurtenisse as vergesellende medium vir bekendmaking deur of ‘getuienis’ van die engel (engele).  Ons praat al die tyd nog net van sulke gebeurtenisse wat tussen 3 namiddag Saterdag tot op die laatse 9 uur voormiddag Sondag,  plaasgevind het. Letterlik, ‘plaas’, ‘gevind het’, naamlik, die vroue se BESOEKE BY, die graf.

 

Geen ‘verskille’ daarom mag tussen Evangelies getref word nie; enige ‘verskille’ (nooit teenstrydighede nie) moet uiteraard getref word na aanleiding van hierdie historiese realiteit van verskillende BESOEKE van die vroue aan die graf TUSSEN die Opstanding “die Sabbat-mid-na-middag” (Mt28:1) en Jesus se eerste verskyning, “vroeg op die Eerste Dag” (Mk16:9).

 

So, te maan met “die mense”, “dat as hulle in drie Evangelies lees dat dit "vroeg in die oggend was" sal hulle die meerderheid van opinies aanvaar - 3 teen 1.  Hulle opinies is irrelevant; al vier Evangelies is die waaragtige Geskrewe Woord van God. 

 

 

WKT2:

(1)

Die Vrydag het die vroue die kruie gaan koop en berei, toe rus hulle van vir die weeklikse Sabbat. Laat na die Sabbat, het hulle na die graf gegaan om die liggaam te gaan behandel met die kruie volgens die gebruik, en toe hulle by die graf kom WAS DIT LEEG. 

 

Die Fariseërs het almal beboet wat na die Sabbat begin het, nog op straat was, en sommige was gestenig ook. So moes gesorg word dat alles afgehandel was toe die Sabbat begin het dat hulle nie meer op straat was nie, en dat almal by hulle huise is.
So, daar moes baie dinge gebeur in 'n kort rukkie.
 

 

(2)

DKS: lees asseblief weer wat ek geskryf het: laat na die Sabbat toe die vroue by die graf kom - WAS DIT LEEG.

Ek stem met jou saam dat dit nog op die Sabbat was. Dawning into the first day of the week, kan beteken dat dit na 3 uur in die middag was, want dit is dieselfde as “teen die aand” wat ook beteken dat dit na 3 uur die middag was. In Bybelse tye het hulle “teen die aand” gereken as na 3 uur die middag.

 

(3)

Laat na die Sabbat toe dit begin groei in die eerste dag in, ....
Sou die mense dan wil volstaan by die ander Evangelies wat sê vroeg in die môre
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WKT1:

Toe Hy dan gevange geneem en gefolter is aan die vloekpaal, was die voorbereiding vir die Pasga al aan die gang. Sy liggaam moes van die vloekpaal afgehaal word voordat die Sabbat sou aanbreek (Joh. 19:31), en dit was nie die weeklikse Sabbat wat hier ter sprake was nie, want die dag van daardie Sabbat was groot! Hulle was besig met die voorbereiding van die Pasga. Hy sou dus net voor sononder, voor die Pasga sou aanbreek, in die graf weggelê word, min of meer op presies dieselfde tyd as wat die pasgalam gewoonlik keelaf gesny sou word. Sodoende het Hy dan ons pasgalam geword.....

 

DKS:

N.a.v., WKT1: 

Toe Hy dan gevange geneem .... is .... was die voorbereiding vir die Pasga al aan die gang.

 

DKS:

Geagte WKT1, Is ek reg as ek aanneem dat jy hierdie inligting uit Jh19:14 verkry het?  Indien wel, is ek bly, want dan stem ons mos saam!

 

Dit is dan ook uiters aangenaam vir my om met die volgende verklarings van jou, honderd persent mee saam- en in te stem:

 

“.... voordat die Sabbat sou aanbreek (Joh. 19:31), en dit was nie die weeklikse Sabbat wat hier ter sprake was nie, want die dag van daardie Sabbat was groot! Hulle was besig met die voorbereiding van die Pasga. 

 

Dis onnodig vir my om uit te brei op wat jy sê, so goed sê jy wat ek ook van mening is. Jy besef seker hoe ons mekaar se geselskap in hierdie verband behoort te waardeer, want baie min mense dink ook so.

 

Ek vertrou jy vertrou my dus, as ek nou vir jou moet sê hoe teensinnig ek in ander opsigte, met jou moet, verskil. Dat jy dus ook sal besef hoe seker gronde ek reken ek het, dat ek met jou moet verskil.

 

Daarom vra ek jou, geagte WKT1, dat jy sal kyk na my plasings hierso bo teen die veronderstelling dat die begrafnis ook nog op die kruisigingsdag gedoen moes geword het. Jy sal natuurlik besef dit maak ‘n maak of breek verskil. Want .... volgens WKT1, sou “Sy liggaam van die vloekpaal afgehaal (moes ge)-word (het) voordat die Sabbat sou aanbreek (Joh. 19:31)”.

 

Vir watter rede?  Ek neem aan, om die volgende redes, volgens WKT1:

 

Die eerste feesdag is die Pasga ..... Dit vind plaas op die veertiende van die eerste maand, teen die aand. Dit wil sê al die voorbereidings moet op die veertiende afgehandel word, sodat wanneer die aand (die vyftiende) aanbreek, dat dit nie meer nodig sou wees om iets te doen nie, want dit was ook terselfdertyd die eerste dag van Ongesuurde Brode, en dit was ‘n dag, soos ‘n Sabbat, waarop daar geen beroepswerk gedoen mag word nie (Lev. 23:6-7). ..... beide op die eerste- en sewende dae van die Ongesuurde Brode, mag geen beroepswerk gedoen word nie....

 

Hier is sommer baie dinge gelyk gesê. Teveel amper om kop te hou; of gou te speel.  Oorskakel na ‘Trap der jeugd’ metode, ek’s bevrees! (Ek wens ek kon die hele rympie onthou? A.G. Visser!) 

 

WKT1:

Die eerste feesdag is die Pasga....” .... “.... die Pasga is....”— 

 

DKS:

“.... die Pasga is....”— 

Die ‘pasga’, is baie dinge tegelyk:

Die ‘pasga’ is, die ‘lente-fees’ of lentefees tydperk.

Die ‘pasga’ is die eerste dag van die ‘pasga-fees’.

Die ‘pasga’ is die “groot dag-sabbat” van ‘die Pasga/Pasgafees’ én, “Fees van Ongesuurde Brood”.

 

Oorspronklik – dit is, in Exodus – word ‘die pasga’ aan die enkele datum van “die veertiende dag van die Eerste Maand” uitgeken, presies soos Abib / Nisan 14, ‘Pasga’, in die Nuwe-Testament onvergisbaar herkenbaar aangeteken staan:

 

Die eerste (pasga)dag Sonder-Suurdeeg (‘van ont-suurdeeg’)”, M14:12, Mt26:17;

Die (pasga)dag Sonder-Suurdeeg (‘van ont-suurdeeg’)”, Lk22:7b;

 

Die eerste (pasga)dag .... wanneer hulle altyd die pasga(lam) geslag het”, Mk14:12; Eks12:6;

Die (pasga)dag .... waarop hulle die pasga(lam) moet geslag het”, Lk22:7b;

 

Eksodus 12:

Eksodus gebruik net die datum Abib / Nisan 14, “die veerteinde dag van die (Eerste) Maand”, 6a, vir ‘pasga’, en hy gebruik dit om die dag mee uit te ken en aan te dui waarop

 

1)  SUURDEEG VERWYDER was, 15.

2)  die pasga-lam GESLAG was, 6.

3)  die pasga-lam GEBRAAI was, 9.

4)  die pasga-LAM, GEËET / GEFEES was, 8.

5)  Israel WEGGETREK en UITGETREK het, 12:37, 13:4.

6)  ongesuurde brood GEBAK het, 39.

7)  ongesuurde BROOD die eerste keer GEËET / GEFEES het, 39.

8)  en vir SEWE DAE daarna, geëet / gefees het, 15-17.

9)  “dit wat OORGEBLY het” van die pasga-lam uitgevat en verbrand het, 10.

 

Hoe op aarde was dit moontlik, want ‘pasga(dag)’, strek dan:

 

1)  van sononder af toe Israel gedurende die nag ‘Suurdeeg-Verwyder’ het (‘bedikat gamets’), tot sonop, en

 

2)  van sonop af die hele ligdag deur (‘behn-ha-arbajiem’, ‘tussen-die-twee-nagte’) waartydens die lam geslag was tot voor / teen sononder toe, en

 

3)  van sononder af tot middernag, (wat die ongesuurde brood later gebak) en die lam gebraai (of later gekook) was en kort voor middernag geëet was; en

 

4) van middernag af toe die Israeliete die pad moes vat en met alle mag Egipte moes verlaat, sak en pak op die skouer, en “wat oorgebly het van die lam”, saam moes uitvat --- tot sonop toe en

 

5) van sonop af die dag in .... tot by Sukkot waar hulle die ongesuurde deeg gebak en die brood vir die eerste keer geëet het.

 

TWEE VOLLE DAE!! ALLES, ‘PASGA’; ALLES, Abib 14!!

 

Gladnie verbasend nie dus, dat Abib 14, ‘pasga’, twee dae geword het:

1)  Abib 14: Mk14:12,17,20 / Mt26:14; Lk22:7,14; Jh13:1, 19:14.

2)  Abib 15: Mk15:42 / Mt 27:57; Lk23:50; Jh19:31,38.

 

Gaan lees nou die res van die Ou-Testament en sien, sonder uitsondering dieselfde as die Nuwe-Testament:

 

1)  NET Nisan 14 – “die veertiende dag” – gebruik om die dag waarop die pasga-lam GESLAG was, mee uit te ken en aan te dui. Abib / Nisan 14, ‘Pasga’ —soos nou ook (NT), “Voorbereiding van die Pasga” Jh19:14—,

Die eerste (pasga)dag .... wanneer hulle altyd die pasga(lam) geslag het”, Mk14:12; Eks12:6;

Die (pasga)dag .... waarop hulle die pasga(lam) moet geslag het”, Lk22:7b!

 

2)  NET Nisan 14 – “die veertiende dag” – gebruik om die dag waarop suurdeeg VERWYDER was, mee uit te ken en aan te dui. Abib / Nisan 14, ‘Pasga’ —soos nou ook (NT), “Voorbereiding van die Pasga” Jh19:14—,

Die eerste (pasga)dag Sonder-Suurdeeg (‘van ont-suurdeeg’)”, M14:12, Mt26:17;

Die (pasga)dag Sonder-Suurdeeg (‘van ont-suurdeeg’)”, Lk22:7b!  ((‘Ont/sonder suurdees’-‘adzumos’, hoef NIKS van ‘brood’ of selfs net van ongesuurde rou deeg te sê nie.))

 

MAAR,

gaan lees nou die res van die Ou-Testament en sien, sonder uitsondering dieselfde as die Nuwe-Testament:

 

3)  NET Nisan 15 – “die vyftiende dag” – en NOOIT Nisan 14 nie, gebruik om die dag waarop die pasga-Lam GEËET was, mee uit te ken en aan te dui.

 

4)  NET Nisan 15 – “die vyftiende dag” – en NOOIT Nisan 14 nie, gebruik om die dag waarop Ongesuurde Brood GEËET was, mee uit te ken en aan te dui.

 

5)  NET Nisan 15 – “die vyftiende dag” – en NOOIT Nisan 14 nie, gebruik om die dag waarop die pasga-lam weggevat en BEGRAWE was, mee uit te ken en aan te dui.

 

6)  NET Nisan 15 – “die vyftiende dag” – en NOOIT Nisan 14 nie, gebruik om die dag waarop Israel WEGGETREK en UITGETREK het, mee uit te ken en aan te dui. Nm33:3.

 

Abib / Nisan 15 – “die vyftiende dag” – Nuwe-Testament – “eens vir altyd”, ‘Pasga’ en Pasga-FEES-“SABBAT”— Lv23:11,15,

waarop,

dit wat oorgebly het”, “die liggaam” – sonder een been van Gods Pasga-Lam gebreek – “weggevat” en ‘ter aarde bestel’ “MOET geword het”, “volgens die Skrifte” —die Pasga-Skrifte— en “gebruik van die Jode”.

 

Slotsom:

Die “feestye van die HERE”, “behalwe die Sabbatte van die HERE”, Lv23:37, Lv23:38a:

Kenmerke:

feestyd / heilige vierdag / julle moet / uitroep / bepaal / in / met die maand”, Lv23:4.

 

 

 

 

 

 

 

VKD:

As dit goed genoeg is vir God om te rus op die sewende dag is dit goed genoeg vir my.

 

DKS:

“Dit is die HERE se DEUR-GAAN”, Eks12:11,27; Lv23:5; Nm28:16.

“Die HERE is KRYGSMAN, HERE SY NAAM”, Eks15:3,

God .... in U grote hoogheid / in die GROOTSHEID VAN U UITNEMENDHEID....”, Eks15:7; Ef1:19v.

“Sing tot eer van die HERE  WANT HY HET GLORIERYK OORWIN”, Eks15:3,21; Kol2:12-15.

daarin dat....”:

1) “God op die Sewende Dag GERUS het”, Eks20:11b,

daarin dat....”:

2) “die HERE .... GESEËN het”, Eks20:11c;

3) “die HERE .... GEHEILIG het”, Eks20:11c;

4) “die HERE .... VOLTOOI het”, Gn2:2a;

5) “die HERE .... OPGELEWE het”, Eks31:17c;

6) “die HERE .... DEURGEGAAN het”, Eks31:17c;

 

_) “die HERE .... SY BEGEERTE VERSADIG het”, Eks15:9b;

_) “die HERE .... DIE SABBAT GEGEE het”, Eks16:29;

_) “die HERE .... BROOD GEGEE het”, Eks16:29;

 

_) “die HERE .... UITGELEI het”, Dt5:12b;

_) “die HERE .... VOORUIT GEBAAN het”, Eks14:19b;

_) “die HERE .... AGTER BEHOED het”, Eks14:19c;

_) “die HERE .... SY REGTERHAND UITGESTREK het”, Eks15:12;

_) “die HERE .... SY SWAARD GETREK het”, Eks15:9c;

_) “die HERE .... GEVEG het”, Eks14:14;

_) “die HERE .... VERLETTER het”, Eks15:6;

_) “die HERE .... VERLOSSING BEWERK het”, Eks14:13;

_)  “o HERE   .... U REGTERHAND IS VERHEERLIK

_)  “o HERE   .... DEUR U KRAG”, Eks15:6a;

 

_) “die HERE .... INGEBRING het”, Eks16:17a;

_) “die HERE .... VERLOS het DIE DAG”, Eks15:29-30;

_) “die HERE .... PLEK GEMAAK het”, Eks15:17b;

_) “die HERE .... GEPLANT het”, Eks16:17a;

_) “die HERE .... VOLK VERWERF het”, Eks15:16b;

_) “die HERE .... HEILIGDOM GESTIG het”, Eks15:17d;

_) “die HERE .... ERFENIS VERWEK het”, Eks15:17b;

_) “die HERE .... VASTE WOONPLEK BEREI het”, Eks15:17b;

_) “die HERE .... LAAT WOON het”, Lv23:43;

_) “die HERE .... BEVEEL het”, Dt5:12c,15c;

_) “die HERE .... REGEER het”, Eks15:18;

“TERWYL u Volk deurtrek”, Eks15:16c

“Onthou HIERDIE DAG!”, Eks13:3, Dt16:3;

“Onthou die Sabbatdag om dit te heilig”, Eks20:8;

“Dink daaraan dat jy slaaf was .... en die HERE jou uitgelei het ....

.... DAAROM HET DIE HERE ....” Dt5:15.

“Onthou Sy wonderbare werke”, 1Chr16:12, Ps105:5,

“Onthou dat jy in Egipte ‘n slaaf en vreemdeling was”, Dt:5:15, 15:15, 16:12, 24:18,22.

“sodat julle kan lewe en dit met julle goed kan gaan”, Dt5:33;

“tot eer van die HERE”, Eks35:2c;

“Wees vrolik voor die Aangesig van die HERE jou God”, Dt16:11a.

 

“Hulle het God vergeet, hulle Verlosser wat in Egipte GROOT DINGE GEDOEN het.” Ps106:21.

“Ag, as hulle maar ‘n hart gehad het om My te vrees!” Dt5:29a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WKT2:

Die Judeërs het nie die dag van voorbereiding as deel van die Pasga beskou nie. Dit was streng net die voorbereidings dag. Die Sabbat van die Brode was hulle eerste dag, en dit stem ook ooreen met Lev 23.

As Yahshua sê Hy het op die derde Pasgadag opgestaan, dan kan dit onmoontlik 'n Donderdag kruisiging wees, en sou hy ook nie die voorbereidingsdag as 1ste dag gereken het nie. Hy het dan self die Wet gemaak, en sal dus sekerlik die wet toepas soos Hy dit voorgeskryf het.”

 

DKS:

N.a.v. “Die Judeërs het nie die dag van voorbereiding as deel van die Pasga beskou nie. Ek stem saam. Jy sê ook: “Dit (die voorbereidings dag) was streng net die voorbereidings dag” asof dit nou gaan beteken geen dag soos die pasga-sabbat mag “die voorbereidings dag” geval het nie; en dis nie so nie.

 

Die Sabbat van die Brode was hulle eerste dag, en dit stem ook ooreen met Lev 23”, volkome waar!  Die Sabbat van die Brode was hulle eerste dag”.... ek neem aan, die eerste dag waarop hulle ongesuurde brood geëet het.  Dit wil egter nie sê “die Sabbat van die Brode” kon nie terselfdertyd op “die dag van voorbereiding” gewees het nie.

 

N.a.v. “As Yahshua sê Hy het op die derde Pasgadag opgestaan, dan kan dit onmoontlik 'n Donderdag kruisiging wees, en sou hy ook nie die voorbereidingsdag as 1ste dag gereken het nie. 

 

1ste dag” waarvan? Ek neem aan, soos nounet, die eerste dag waarop die Jode ongesuurde brood geëet het, op pasga-sabbat. Nou vir wat kon dit nie ook ‘die voorbereidingsdag’ van die Sabbat, GEWEES het nie? Ek sê nie ‘die voorbereidingsdag’ van die Sabbat was ‘die voorbereidingsdag’ van die Sabbat “gereken” nie; ek sê ‘die voorbereidingsdag’ van die Sabbat KON op ‘die voorbereidingsdag’ van die Sabbat “geval / gewees / voorgekom” het; hang af van op watter dag van die week Abib 1 oorspronklik geval het.

 

Vir wat dan, “kan dit onmoontlik 'n Donderdag kruisiging wees .... as Yahshua sê Hy het op die derde Pasgadag opgestaan”?

1)  Donderdag gekruisig = 1ste pasgadag: “voorbereiding-van-die-pasga”-en-slag-dag, Nisan 14, Jh19:14;

2)  Vrydag begrawe = 2de pasga-seisoen-dag “pasga-Fees”, Nisan 15, “pasga-van-ongesuurde-(brood-eet)” Markus 14:1 (NIE Mt26:1, dag van verraad en oorlewering en dood nie!);

3)  Sabbat (Sewende Dag) “Eerste Gerf Beweeg-Offer”, Nisan 16, OPSTANDINGSDAG. 

 

 

 

DKS:

Geagte KKKKoos, Ek het weer gaan kyk na daardie uitlatings van jou waaroor ek so in vervoering geraak het omdat ek vas van mening was dat ek met jou saamstem --- net om iets raak te sien het wat ek in die eerste plek skoon misgekyk het.

 

Hier was my skrywe aan jou:, N.a.v., KKKKoos:  Toe Hy dan gevange geneem .... is .... was die voorbereiding vir die Pasga al aan die gang.” Geagte KKKKoos, Is ek reg as ek aanneem dat jy hierdie inligting uit Jh19:14 verkry het?  Indien wel, is ek bly, want dan stem ons mos saam!  Dit is dan ook uiters aangenaam vir my om met die volgende verklarings van jou, honderd persent mee saam- en in te stem:  “.... voordat die Sabbat sou aanbreek (Joh. 19:31), en dit was nie die weeklikse Sabbat wat hier ter sprake was nie, want die dag van daardie Sabbat was groot! Hulle was besig met die voorbereiding van die Pasga.  ..... Jy sal natuurlik besef dit maak ‘n maak of breek verskil. Want .... volgens jou, sou “Sy liggaam van die vloekpaal afgehaal (moes ge)-word (het) voordat die Sabbat sou aanbreek (Joh. 19:31)”.

 

Sien, ek het nie behoorlik gelees nie. Ek merk toe nooit op nie, dat jy ‘n tyd van ‘n sekere dag veronderstel wat nog nie klaar om was nie, en sien toe nooit jy praat van die spesifieke ‘sabbat’ as moes dit nog TOEKOMSTIG AANBREEK nie.

 

Maar nou sien ek wat jy geskrywe en bedoel het.

My vraag is daarom, Is dit wat jy beweer, wat Johannes in 19:31 geskrywe het of bedoel het?

As ons hier tot ‘n vergelyk kan kom, dink ek daar gaan nie veel moeilikheid tussen ons sienings oorbly nie.

 

Want ek het jou verkeerd verstaan en daarom met jou kon saamstem.  Maar jy weet teen die tyd al dat ek ‘n heel ander opvatting handhaaf, naamlik, dat die ‘sabbat’ in Jh19:31, pas “aangebroke WAS”, en terselfdertyd, die PROSPEKTIEWE, “Voorbereiding wat die Voorsabbat is”, WAS.

 

Dis nie nodig dat ek alles herhaal wat ek reeds geargumenteer het nie; dit was wel nodig dat ek hierdie regstelling moes maak om verwarring te voorkom.

 

 

 

Eva:

“Gn1:14 “En God het gesê: Laat daar ligte aan die uitspansel van die hemel wees om skeiding te maak tussen die dag en die nag. Laat hulle dien as tekens sowel vir seisoene as dae én jare.”  

Die maan vir maan-de en die son vir dae en jare. Dit was hulle kalender.
Wat YHWH eenkeer vas besluit het, verander nooit.

 

Eva,

Wat Yawe vas besluit het om te verander, verander Hy.

 

As daar dan volkomenheid deur die Levitiese priesterskap was (want met die oog op die volkomenheid het die volk die wet ontvang), waarom was dit nodig dat ‘n ander priester moes opstaan? Want met verandering van priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van wet.” Hb7:11-12.

 

Dit was hulle kalender....” Wie is ‘hulle’? Hulle was hulle onder “die levietiese priesteskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mk16,9

 

Ons kan vertalings vermenigvuldig, en kommentare en selfs woordeboeke; hulle almal sing deesdae net die populêre liedjies. Gaan terug na die eeue voor die einde van die negentiende eeu.

Hulle (ek praat van die Engelse Bybels) gee eenparig aan “In” en “Op” in Mt28:1. Dit was metdat die Kerk begin bewus word het van die implikasies van verskeie Skrifture vir die Sondagopstandingsaanvaarde, dat hulle aan hierdie eeue oue egte of nader aan egte vertalings van o.a. ‘opse’ en ‘tehi epifooskoesei’ begin torring het. Dis ‘n historiese FEIT! 

 

Ek het al Mt28:1 lettergreep vir lettergreep en woord vir woord en frase vir frase en sin vir sin op hierdie braaistok aangetoon dat dit letterlik en idiomaties “In / Op Sabbats” beteken --- uitsluitlik, beteken.

 

Jou lys hierbo, WKT2, verwar net verder waar daar voorheen net verwarring bestaan het. Jou bronne lyk omtrent almal klaar aangepas te geword het om Sondagglorie te besing.

 

Wat Mk16:9 aanbetref: Ek het CliffordS ‘n leidraar gegee. Soek die Werkwoord en wen die waarheid. Maar selfs hierdie sleutelbegrip vir die waarheid, word oortref deur die vindingrykheid van die teksbederwers. Hulle sal die naakte Woord van God uitoorlê. Hier is ‘n voorbeeld van wat ek bedoel: (Ek het al nog twee sulke voorbeelde op hierdie braailat aangebied, Jh19:42 en Mk16:8)

 

Noudan, Mk16:9: --- Hier is jou korrekte waarneming oor die plasing van die komma, te berde. Dit behels egter ook om die woordorde te verander om die regte betekenis uit te bring ---

 

OAV: “En nadat Hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het Hy eers verskyn aan Maria ....”.

 

Dit is duidelik die vertalers het geweet waarmee hulle hier te doen het, en het eenvoudig besef hulle sou van hulleself gekke gemaak het as hulle nie die Partisipium vir ‘n Partisipium sou laat deurgaan het nie. Toe alreeds – voor 1930 – probeer hulle om met kommas en woordorde soveel as moontlik die indruk te skep Mk16:9 gee die opstanding op Sondagmôre aan.

 

Maar sou mens enigsins daarvan bewus wees ‘anastas’-”opgestane” is geen Werkwoord nie, en dat die ENIGSTE werkwoord van hierdie sin, “Hy het verskyn”—‘efánee’ is, dan sou hulle oëverblindery hulle in hulle bose plan, niks gehelp het nie. 

 

Nou die ouens is nie onnosel nie hoor, en dis hoekom die NAB se vertalers met hierdie stukkie genialiteit vorendag gekom het:

 

NAB: “Na Jesus se opstanding vroeg die Sondagmôre, het Hy heel eerste aan Maria Magdalena verskyn.”

 

Hulle skelmgeit het nie perke nie! Die Deelwoord is steeds ‘n deelwoord, en die Werkwoord, die Werkwoord. Al wat hulle ontoelaatbaar gaan doen het (maar wat vir die onwetende oog onsigbaar is), is om die Bywoord op die verkeerde woord te gaan toepas het. Want ‘n Bywoord het op ‘n Werkwoord, betrekking; nie op ‘n Naamwoord nie. In hierdie geval, het die Bywoord en bywoordelike frase, “vroeg op die Eerste Dag”, uitsluitlik op die ENIGSTE Werkwoord van die sin, “Hy het verskyn”, betrekking.  Die Partispium, ‘Anastas’, is kontekstueel, na aard en betekenis, enkel Naamwoordelik: “Hy (Jesus), as die Opgestane EEN”=‘Anastas’, het vroeg op die Eerste Dag eerste aan Maria verskyn.” Alleen hierdie manier, laat aan elke aspek van die sin reg geskied. Maar hulle perversie is so sedeloos as wat dit redeloos is.

 

CliffordS:

Oor die Woesdag storie maak iets nie sin nie:
Mar 16:9 En nadat Hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het Hy eers verskyn aan Maria Magdaléna, uit wie Hy sewe duiwels uitgedryf het.
Weetie, klink vir my redelik voor die hand liggend.


WKT2: 
In Matheus sê die vertalers: laat ná die Sabbat toe dit begin lig word. Na die Sabbat moet dit mos eers donker word?

Peshitta Aramaic/English Interlinear New Testament
Now in the evening of the Sabbath as it was twilight the first of the week came Miryam of Magdala and the other Miryam that they might see the grave.

In the end G3796 of the Sabbath
G3796 opse op-seh'  From the same as G3694 (through the idea of backwardness); (adverbially) late in the day; by extension after the close of the day: - [b](at) even[/b], in the end.

as it began to dawn G2020
G2020 epiphōskō  A form of G2017; to begin to grow light: - begin to dawn, X draw on.

toward G1519 the first day of the week
G1519 eis ice  A primary preposition; to or into (indicating the point reached or entered)

Duidelik beteken “dawn” hier nie dagbreek of lig nie, maar “draw on”.  Die vers in Matheus lees verder presies net soos die Peshitta as hy reg vertaal is.

In die Johannes Evangelie sê die vertalers die vrouens het by die
graf gekom toe dit nog donker was. Eerstens bly die vraag, wat sal
vrouens in die donker by ‘n graf gaan maak, net so ook mans?.

Joh 20:1 The first day of the week cometh Mary Magdalene early, G4404 unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre.
G4404 prōi  Adverb from G4253; at dawn; by implication the day break watch: - early (in the morning), (in the) morning.
G4253 pro  A primary preposition; “fore”, that is, in front of, prior (figuratively superior) to. In compounds it retains the same significations: - above, ago, before, or ever. In compounds it retains the same significations.

when it was G5607
G5607 ōn ousa on  The feminine, the neuter and the present participle of G1510; being: - be, come, have.

yet G2089 dark,
G2089 eti   Perhaps akin to G2094; “yet”, still (of time or degree): - after that, also, ever, (any) further, (t-) henceforth (more), hereafter, (any) longer, (any) more (-one), now, still, yet.

Joh 20:1 The first day of the week cometh Mary Magdalene before dark comes henceforth

Dit lees m.a.w. “Op die eerste dag van die week voor dit begin donker word het” ....... was die graf leeg.

Lukas sê duidelik toe die vroue die oggend by die graf kom was dit leeg.

Vat die kommas weg by Markus, wat daar nie was in die oorspronklike geskrifte nie, dan kan die sin heeltemal anders lees.

 

 

N.a.v. WKT2,  In Matheus sê die vertalers: laat ná die Sabbat toe dit begin lig word. Na die Sabbat moet dit mos eers donker word?
Peshitta Aramaic/English Interlinear New Testament
Now in the evening of the Sabbath as it was twilight the first of the week came Miryam of Magdala and the other Miryam that they might see the grave.
 

 

GE: 

Die ‘Peshitta Aramaic’ is KLAAR ‘, vertaling; ‘n FOUTIEWE ‘vertaling’, te oordeel aan die hand van bg. vertaling daarvan.

 

N.a.v. WKT2,  In the end G3796 of the Sabbath G3796 opse op-seh'
From the same as G3694 (through the idea of backwardness); (adverbially) late in the day; by extension after the close of the day: - [b](at) even[/b], in the end.
 

 

GE: 

Wat is “through the idea of backwardness”?

Dis nonsens. Waarvan praat hierdie verwysing nou eintlik? Van ‘opse’, of van ‘tei epifooskoesei’?

1)  Die Grieks vir lg. is, letterlik en idiomaties identies:

“synde=om te wees=is”, ‘epi—fohs-k-ousei’ ‘oesei’ < ‘oesas’ < ‘eimi’, ‘om te wees’.  In elk geval,

2)  in die Datief, en MET

3)  die Lidwoord in die Datief, dus,

“IN DIE LIG SYN/WEES”; en BOWENDIEN, MET

4)  die Voorsetsel, ‘epi’ wat klem en essensie aandui: “in die toppunt / heldere, lig synde/wesende DAG”;

Alles samevattende ekwivalent in gewone mensetaal,

middel van die namiddag”; is gelyk aan: 3 n.m..

 

Die Grieks vir ‘opse’, is ALTYD en sonder uitsondering, BYWOORDELIK; dit is NOOIT ‘n Voorsetsel nie. Die Voorsetsel-storie, vir so ver waar dit sy aanvang gemaak het by Philostratus, is die wanhopigste gegryp na ‘n grashalmpie van die Sondagaanbidders. NIE EERS by Philostratus word ‘opse’ gebruik as ‘n Voorsetsel nie, Ablatief of nie Ablatief nie. En al sou dit as ‘n Voorsetsel by Philostratus aangewend word, BLY die betekenis STEEDS, ‘laat in / laat op’, maak nie saak WAT hulle probeer nie.

En dan kyk ons na Grieks drie eeue NA die Koinee van die NT!!

 

Fatale foute van die verbrouereerders!

 

N.a.v. WKT2,  as it began to dawn G2020 epiphōskō   A form of G2017; to begin to grow light: - begin to dawn, X draw on.

 

GE: 

Honderde kere al uitgewys as die grootste lieg uit. Sien behandel, boek 2: Ieder en elke insidensie in konteks uit die hele Griekse lektuur soos dit beskikbaar was in enige bron beskikbaar in die Hans Merensky Biblioteek van Tuks.

 

Die laatste – eeue na die eerste eeu –, en ENIGSTE insidensie met bg. betekenis: Hier’s die storie daarvan, en oordeel aan die storie, of die betekenistoepassing vertrou kan word.

 

‘n Sekere apostel en sy geleide is op pad vir ‘n debat met een of ander ongelowige erens ver. Hulle slaap oor in die hotel, en die apostel maak deur die nag voorbereiding vir die debat. Maar die luise pla hom so hy kan niks doen nie. Toe beveel hy die luise: Gaan sit almal daar in die hoekie! En al die luise het hom uitgelos en in die hoekie gaan sit. En “toe die dag begin breek” (‘epifooskoo’ .... of was dit ‘epifauskoo’? Ek kan nie meer onthou nie.) Ewentwil, soos dit begin lig word het, het al die luise toe ewe gehoorsaam, hulle gewoonlike skuilplekke gaan opsoek – op lege mage onnodig om te vermeld.

 

Daar’s jou ENIGSTE geval waar dit, waar was: “as it began to dawn G2020  epiphōskō  A form of G2017; to begin to grow light: - begin to dawn, X draw on.   In ieder van die ander kere van die gebruik van die woord, word dit gebruik vir die periode van middag (12vm.) af tot sononder, en soms vir die periode van middag (12vm.) af tot sons-mid-onder-draaipunt, middernag. NOOIT, vir daarna nie; NOOIT vir ‘vroegoggend’ watter tyd na middernag OOIT nie. Want dan is dit OPKOMENDE lig / dag, en nie DALENDE lig / dag tussen middag en middernag nie.

 

 

N.a.v. WKT2,  toward G1519 the first day of the week
G1519 eis ice   A primary preposition; to or into (indicating the point reached or entered)

 

GE:

WKT2, ek het so ver ek kan onthou, nooit van hierdie outoriteit gebruik gemaak nie; ek kom seker van voor sy tyd. Wat is sy naam?

 

Want hier’s nou ‘n uitstekende voorbeeld van die hopelose swak gehalte van moderne verwysingsbronne. Die kêrel/s vat helse kanse, om die minste te sê; swak man! Swak! Want dié ‘outoriteit’ LIEG al die pad Kerk toe en Preekstoel toe en in die Bybel in. Arme to’orders! Arme lesers!

 

A primary preposition; to or into (indicating the point reached or entered” is die KORREKTE omskrywing van ‘eis’— ja— MET DIE DATIEF!  Maar dis die ewigheid ver van ‘eis’ met die ‘grens-beperkende’ AKKUSATIEF se betekenis: “Met die oog op die dag van Christus (oordeel)”; “tot die opstanding van die dode” (Flp1:10, 3:11 --- wat nog DOER in die verre toekoms lê!

 

Vgl. Mt2:12, “They departed into their own country” --- hulle kon onmoontlik in Egipte vertrek het en terselfdertyd in hulle eie land gewees het. Daarom: ‘eis’ + “Akkusatief stel die perke” --- die ENIGSTE manier van voorkoms in die NT! Jy kom nooit ‘in’ nie; jy kom, of gaan, ‘tot / in die rigting van’. ALTYD.

 

Vir hierdie ‘outoriteit’ se verduideliking van die betekenis van ‘eis’ sal jy na die LXX moet gaan om voorbeelde te kry soos die priester wat sy vinger “IN die water insteek”: Lokatiewe betekenis. Jy het dit nie, in die NT nie. Hierdie ‘outoritei’ is verteenwoordigend van hedendaagse kwasie-geleerdheid.

 

N.a.v. WKT2,  In die Johannes Evangelie sê die vertalers die vrouens het by die graf gekom toe dit nog donker was. Eerstens bly die vraag, wat sal vrouens in die donker by ‘n graf gaan maak, net so ook mans? 
Joh 20:1 The first day of the week cometh Mary Magdalene early, G4404 unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre.
G4404 prōi   Adverb from G4253; at dawn; by implication the day break watch: - early (in the morning), (in the) morning.
G4253 pro   A primary preposition; “fore”, that is, in front of, prior (figuratively superior) to. In compounds it retains the same significations: - above, ago, before, or ever. In compounds it retains the same significations.

when it was G5607
G5607 ōn ousa on   The feminine, the neuter and the present participle of G1510; being: - be, come, have.

yet G2089 dark,
G2089 eti   Perhaps akin to G2094; “yet”, still (of time or degree): - after that, also, ever, (any) further, (t-) henceforth (more), hereafter, (any) longer, (any) more (-one), now, still, yet.

Joh 20:1 The first day of the week cometh Mary Magdalene before dark comes henceforth

Dit lees m.a.w. “Op die eerste dag van die week voor dit begin donker word het” ....... was die graf leeg.

 

GE: 

WKT2, ek stem met jou GEVOLGTREKKING, saam, maar nie met hoe jy daar uitgekom het nie.

 

Van bo af: 

Jy vra: “wat sal vrouens in die donker by ‘n graf gaan maak, net so ook mans?  Dis ‘n goeie vraag om te vra.

 

Daar was ‘n wag aangestel om Jesus se dissipels weg te hou van die graf af: “Dat sy disspels nie miskien in die nag kom en Hom steel nie”. Die implikasie is duidelik: Jesus het gesê: “Oor drie dae staan Ek op”, of beter gestel: “Die derde dag staan Ek op”. En die Jode het gevra: “Gee dan bevel dat die graf verseker word tot die derde dag” waarvan Jesus gespreek het! (Of, beter gestel, “tot die derde dag” waarvan Jesus gespreek het, “om is”.)  Hierdie is daardie ‘derde dag’! Maar vannag (vir die Jode na sononder) gaan daardie – dit is, hierdie, “die derde dag” – óm wees en “dié verleier” vanselfsprekend nog in die graf (het die Jode geglo); ons, moet net seker maak “dat sy disspels nie miskien in die nag kom en Hom steel nie”.

 

Vir die Jode sou hierdie dag sononder, verby wees; vir die Romeinse wag sou hy middernag, verby wees. Dus, middernag kan enigeen maar kom kyk het— die ligaam sal verseker nog daarin gewees het. Min het hulle geweet .... Dis hoekom mens sou kon verwag dat die vroue in die nag juis, na die graf toe sou gaan.

 

Verder:  Mt28:1 meld dat die twee Marias van voornemens was “om na die graf te gaan kyk”,  Sabbatsmidnamiddag” naamlik al! “Maar skielik was daar ‘n groot aardbewing”: toe kon hulle nie.

 

Vrydag direk ná “midnamiddag” het juis hierdie twee vroue, nadat die graf toegemaak was, “speserye en salf gaan berei”, vanselfsprekend om sodra geleentheid hulle dit sou toelaat, die liggaam in die graf te gaan salf.  Die vanselfsprekende eerste geleentheid vir hulle sou ná die Sabbat, gewees het. En dit sou vanselfsprekend in die nag na sononder, in die nag, moes gewees het.

 

Die vroue kon nie geweet het dat die wag die Sabbat-”oggend na die Jode se voorbereidings” (van die Vrydagnamiddag), aangestel sou word nie. Maar toe hulle “Sabbatsmidnamiddag vertrek het om na die graf te gaan kyk”, moes hulle ook sekerlik van die wag te hore gekom het, en besef het dat hulle verniet sou probeer om na die graf te gaan kyk. Boonop kom daar toe nog ook die “groot aardbewing”. Met hul voornemens was dit verby.

 

Maar Maria Magdalena kan haarself nie weerhou om net na sononder, tóg die graf te gaan opsoek nie. “En sy sien die klip van die graf af weggeneem! Toe hardloop sy (terug) en kom by Simon Petrus en (Johannes).” 

 

Mens verstaan maklik, en kan eintlik nie anders nie, as om te verstaan “wat vrouens in die donker by ‘n graf gaan maak” het in hierdie geval.

 

Bowendien was die volmaan en pasgafeestyd. Almal kon die “NAG om plegtig te onderhou”, in volkome veiligheid – al die katastrofale gebeure ten spyte – waargeneem het; dit was immers die Jode se belangrikste nagtelike fees. 

 

Dis die eerste deel van jou vraag beantwoord, vertrou ek.

 

 

N.a.v. WKT2,  In die Johannes Evangelie sê die vertalers die vrouens het by die graf gekom toe dit nog donker was. Eerstens bly die vraag, wat sal vrouens in die donker by ‘n graf gaan maak, net so ook mans? 

 

GE: 
Tweedens:

Die vraag bly altyd, eerstens:  Is my basiese ‘feite’, reg?  En in hierdie geval is dit ‘n baie belangrik, want dit kan die wêreld se verskil maak. Dus, “vrouens”, of een vrou, Maria Magdalena? Waarom is dit belangrik dat dit net, Maria was? Omdat daar gedurende hierdie nag nie net een nie, maar verskeie besoeke bý die graf gemaak sal word.

 

Nou, “toe dit nog donker was”. 

Jy is heeltemal reg, ‘die vertalers’ is heeltemal verkeerd. Hulle is moedswillig verkeerd. Want volgens hulle, vind net een besoek aan die graf plaas gedurende al die tyd vandat die liggaam begrawe was, tot die Sondagoggend met die opstanding toe, en dit was, volgens hulle, Sondagoggend met die opstanding!  Daarom sê die vertalers in die Johannes-Evangelie Maria het by die graf gekom, “toe dit nog donker was”. Hulle lieg kom uit die donker van die bose uit.

 

Dít, was nie – soos meeste beweer – “net na middernag nie”. En dít, was nie – soos meeste beweer – saam met ander vroue nie. Want Maria was die eerste om allénig, na die graf te gaan, en eerste aan wie die Here, allénig, verskyn het. Op geen manier kan van net een besoek van al die vroue gelyktydig met Jesus se opstanding, sprake wees nie. Dit is ’n totale, valse, indruk wat vertalers met slim maar foutiewe woorde skep, net om te kan ‘bewys’, dat Jesus nie op die Sabbat nie, maar op die Sondag, sou opgestaan het.

 

Maria het na die graf toe aangekom, (‘eis to mneeméíon’ --- Begrensende Akkusatief. Vergelyk Markus 16:2b, ‘epi to mneema’ -  ‘direk op / by (‘epi’=‘in’) die graf’.), en het, sonder om in die graf in te gegaan het, van ver af al gesien dat dit oopgemaak was. Sy het in haar spore omgedraai en teruggehardloop.

 

Vroeg”—

‘proo-i’. Van ‘pro’, “A primary preposition”, wat ““fore”, that is, in front of, prior”, beteken, volgens gesag van jou bron, WKT2.

 

Die woord ‘proo-ï’-‘vroeg’ kom tien keer in die Nuwe-Testament voor:

 

(1) Onbepaald ‘eerste ligdag’

 

Mt16:2-3, “In die aand (‘opsías ghenoménees’) voorspel julle, Mooiweer (vir môre)!, want die lug is rooi. En in die oggend-‘proo-ï’ (voorspel julle), Stormweer vandag!, want die lug is

donkerrooi. … Julle weet goed om (tye uit) die voorkoms van die

lug te onderskei, maar kan nie Die Tekens van die Tye (van die

Christus) onderskei nie?”  Duidelik beteken ‘proo-ï’ hierso, ‘oggend’, en net so duidelik, die ‘eerste’ deel van ‘lig-dag’, voor, én / óf, na, sonop – ‘proo-ï’ staan immers teenoor ‘opsías’.

 

Mt20:1, “’n Huisheer het vroeg in die môre uitgegaan om arbeiders vir sy wingerd te huur.”   Vroeg in die môre’-‘háma proo-ï’ – ‘met ligdag / met dagbreek’ = ‘mét eerste (deel van lig-)dag’. Dit kon voor én na sonop gewees het, want die arbeiders werk vir twaalf ure (’n volle dag), of minder.

 

(2) ‘Vroeg’, begin van Dagbreek

 

Mk1:35, “Vroeg in die môre, nog diep in die nag, het Hy opgestaan en uitgegaan na ’n eensame plek en daar gebid.”  “Vroeg in die môre, nog diep in die nag” – “proo-ï énnuga lían”. “Nog in die nag”, en “nog baie-‘lian’ (diep) in die nag”, is duidelik “eerste lig van dagbreek”, of nog gedúrende, ‘sons-ópkoms’. Alhoewel hierso bedoel word die eerste ligskynsel, is dit steeds die eerste deel van die dag se lig vandat die son middernag al begin het om ‘fisies’, weer op te kom.

 

Mk15:1, “Vroeg in die more, sonder versuim, het die owerpriesters … en hele Raad, besluit …”.  “Vroeg in die more” – ‘proo-ï’, = begin van dagbreek relatief kort na middernag (vgl. Jh13:30b) lank voor sonop, of, ‘eerste dagbreek’, en omdat Pilatus – ná sy lang verhoor en 6v.m. sonop eers –, vir Jesus oorgelewer het om gekruisig te word, Jh19:14. (Sien ook Mt27:1 en Jh18:28,

proo-ïas’, ‘Toe die eerste / vroeë oggendlig begin het’.)

 

(3, 1) Eerste ure van die dag vóór sonop

 

Mk16:2, OAV, “Baie vroeg op die Eerste Dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf.”  Baie vroeg op die Eerste Dag van die week, kom hulle, net nadat die son begin opkom het, wéér

by die graf aan.”  Kai lían proo-ï tei miái toon sabbátoon érgontai epí to mnééma, anatéílantos toe heelíoe.” Dit was nie “na sonop” nie, maar ook nie te lank vóór sonop nie, synde nog maar die eerste lumier / baie vroeg. Maria het agterna “by die graf bly staan”, tot Jesus later daar aangekom het, omtrent die tyd wat die tuinier sou begin werk het met sonop. Dus, “Baie vroeg” in vers 2, beteken ’n rukkie vóór dagbreek.

 

(3, 2) Eerste ure van Ligdag, ná sonop

 

Mk11:20, “Toe hulle vroeg in die oggend verbygaan, sien hulle die vyeboom, verdroog.” “Vroeg in die oggend”–‘háma proo-ï’ = ‘eerste van ligdag’;  ‘Ligdag’ is die kontekstuele geïmpliseerde noodwendigheid; dit word nie in die enkele woord ‘proo-ï’=‘vroeg’, bevat nie. (Sien ook Mt21:18, ‘proo-ï’ = begin of ‘éérste’, vroeë deel van, die dag.)

 

Mk16:9, “En nadat Hy opgestaan het, het (Jesus), vroeg op die eerste dag, eerste, aan Maria Magdalena verskyn.”  Jesus het omtrent sonop aan Maria verskyn. Dit kon ’n rukkie ná sonop gewees het, maar nie ‘vroeër’ of ‘voor’ sonop nie, want Hy het aan haar verskyn omtrent die tyd wat die tuinier by die tuin sou opgedaag het om te begin werk, en dit sou waarskynlik met sonop wanneer die werksdag begin het, gewees het. Toe was dit wel nog “baie vroeg op die Eerste Dag” en nog maar die eerste uur na sonop – maar beslis niébaie vroeg / lank vóór sonop’, nie. Nou verskyn Jesus aan Maria Magdalena, alleen, en “eerste”: ‘próóton Marian’!   (Sien ook Jh21:4, ‘proo-ïas’ – ‘daar dit reeds dag was’ = die begin van die dag / die eerste sonskyn van die dag.)

 

Die woorde ‘prooton’ en ‘proo-ï’ is verwant en word van dieselfde grondwoord afgelei – wat vir enigeen sonder enige kennis van Grieks, opsigtelik behoort wees. Die kortste vorm van hierdie woord is die Voorsetsel ‘pro’, wat baie dinge kan beteken, maar hoofsaaklik gebruik word om ‘voor’ of ‘eers’, te sê.

 

Toe Jesus aan Maria verskyn het, was die ander vroue nie by nie – wat duidelik is uit Johannes (20:11 verder) se verhaal en uitdruklik in Mk16:9 staan!  Dit is ook duidelik

dat Jesus, toe Hy later die oggend aan die ánder vroue verskyn het, Hy aan húlle, en dié keer nét aan hulle, terwyl Maria nié by was nie, verskyn het.

 

Saam met die son, vroeg, tot laat

 

Mk13:35, “Julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie, laat in die dag, of middernag, of met hanekraai, of vroeg in die more nie.”   “Of vroeg in die more” – ‘ee proo-ï’: Duidelik eerste van ligdag, en sonop, ná, ‘hanekraai’ – teenoorliggend ten opsigte van ‘laat in die dag’ namiddag, terwyl die dag eindig, ‘opsé’.   Proo-ï’-‘vroeg’, kan dus hierso van die vroegste oggend tot selfs die middag duur; en ‘opsé’-‘laat’, van middag tot middernag! Dit impliseer ‘n middernag tot middernag siening van ‘vroeg’ en ‘laat’ – soos in ons tydsberekening –, maar het tog niks te make met die vasstelling van dae of van die dagsiklus nie.

 

Hd28:23, “Deur kragtige getuienis het hy vir hulle die Koninkryk van God uitgelê, van die more vroeg tot die dag laat.”, ‘apó proo-ï héoos hespêras’ – ‘van die eerste lig tot die laaste lig’; ‘Hespêras’ – weste, sonsondergang. ‘Proo-ïkan hier daarom ook die hele voor-dag insluit.

 

Jakobus 5:7, “Het geduld met die vrug totdat dit die vroeë en die laat reën (van die seisoen) ontvang het …”, ‘héoos próminon kai ópsimon’ = ‘van die eerste / vroeë (seisoenale) reëns tot die laaste / laat (seisoenale) reëns’.

 

Dit dan, vir sover die Adjektiewe Bywoord ‘vroeg’-‘proo-ï’ in die Nuwe-Testament met tyd verband hou. In die Nuwe-Testament daarom, beteken ‘proo-ï’, die ‘eerste’ van enige bepaalde tyd, hetsy die ‘eerste’ (gedeelte) van die hele dag, van net die ligdag, of van die nag; van net die oggend van die nag (na middernag); van net die oggend van die dag (voor sonop); van net die namiddag van die dag; van net die eerste deel of begin van ’n werk, van iemand se rus aanvanklik – trouens, ‘die eerste’ van wat ookal! Soos die vroeë of eerste tydperk van en binne ’n jaar, ’n maand, ’n seisoen; ’n regering, ’n koninkryk, ’n oorlog.

 

 

Proo-ï’ in die LXX ten opsigte van die oggend van die dag, voor, en na, sonop:

 

Maar, protesteer hierdie gesaghebbende en septer-swaaiende uitgriffelaars van Woord en Betekenis,  In die Septuaginta – die Griekse Ou-Testament – word ‘proo-ï’ uitsluitlik vir die vroeg-oggend van die dag gebruik; dit beteken nooit, iets anders nie! Sodat dit ook in die Nuwe Testament, net een ding beteken, en dit is, ‘vroeg in die oggend’. Maria was vroeg sonop – nie in die aand na sononder nie –, saam met die ander vroue dáár, toe die graf oopgemaak was en die Here opgestaan het!’ Altans ... so, versin hulle!

 

Ek sê nie ‘proo-ï’ beteken nie vroeg-oggend nie. Dit beteken dit wel elke keer as dit allenig staan. Die konteks – die inhoud van die betrokke gedeelte dus –, sal moet bepaal of ‘proo-ï’ iets anders gaan beteken. Ek gaan nie al die plekke vir u noem van waar ‘proo-ï’-‘oggend’ beteken nie – ons stem mos daaroor saam. Maar daar is baie. Met ’n vinnige kyk het ek minstens 70 gevalle getel.

U moet ook onthou dat die letterlike betekenis van ‘proo-ï’ nie ‘oggend’ is nie, maar eerder die ‘voorste’ of ‘eerste’ deel – die begin-gedeelte van enigiets wat binne ’n bepaalde verband verwag mag word.

 

Tweedens, dit is juis binne die verband van gevalle waar ‘proo-ï’ ‘oggend’ beteken, dat die presedent geskep word vir betekenisse wat in tyd, vérder van ‘oggend’, verwyderd lê.

 

Hier verwys ek nou na gevalle waar ‘proo-ï’ (– net soos ons gesien het toe ons die Nuwe-Testamentiese insidensies ondersoek het –) óf die oggend na middernag aandui, óf die oggend voor sonop, óf die oggend na sonop, óf die oggend voor middag – vier verskillende moontlikhede van die betekenis van ‘proo-ï’, nét ten opsigte van die begrip ‘oggend’! Waarom dan nie, sal ‘proo-ï’ nie ook op tydsperiodes wat nóg verder van juis ‘sonop’ af is, van toepassing wees nie? Daar bestaan geen rede hoekom nié. En ons gaan u plek en vers gee, vir elke aanspraak waarom wél. Want dit is nie waar dat ‘proo-ï’ in die LXX uitsluitlik vir die vroeg-oggend van die dag gebruik word nie, en ek sal dit nou aan die hand van werklike gevalle uit die Ou-Testament vir u wys.

 

(1) Oggend na middernag:

Ex8:20, ‘orthrison to proo-ï

Ex34:2, ‘ghínoo hétoimos eis to proo-ï … kai órthrinos anébee eis to hóros’, “Wees gereed teen die oggend  … en hy het baie vroeë oggend gereedgemaak en na die berg gegaan.”

**Nm14:4, ‘Orthrisántes toproo-ï’ – ‘eerste skynsel van sonsopkoms’  (“first streak of daybreak”) ** Grensgeval?

 

(2) Oggend voor sonop:

**Nm14:4, ‘Orthrisantes toproo-ï’ – ‘eerste skynsel van daglig’  (“first streak of daybreak”) ** Grensgeval?

Gn44:3, ‘proo-ï diéfause’ – ‘eerste lig’

Ex16:6-7, ‘proo-ï ópsesthe’ – ‘oggend sodra julle sal (kan) sien’

 

(3) Oggend na sonop:

Ex16:12-14, ‘toproo-ï eghéneto katá pauoménees tees drósoe kúklooi tees paremboléés’, “wanneer die son die dou opgedroog het, het die manna verskyn

 

(4) Oggend voor middag:

Ex16:22, ‘proo-ï proo-ï héénika diethérmainen ho héélios etééketo’, “Elke oggend wanneer die son warm geword het, het (die manna) gesmelt / verdwyn.”

 

(5) Proo-ï (‘oggend’) om die middag:– na sonop en voor sononder:

 

(1) Ex30:7, ‘Proo-ï’–‘oggend’, kan teenoor ‘opsé’ staan; dus die vroeë lig teenoor die later lig van die ligdag, of te wel, vroeg ligdag, hééldag vóór middag (9-12 vm.), teenoor laat ligdag, hééldag ná middag (12-3 nm.).

(2) Ex27:21, 30:7-8, ‘Proo-ï’–‘oggend’, kan ook teenoor ‘hespéra’ staan; dus die vroeë lig (6-9 vm.) teenoor die laaste lig van die ligdag (3-6 nm.).

(3) Ex29:39,41, ‘Proo-ï’–‘oggend’, kan ook teenoor ‘deilee/deilinon’ staan; dus sonop (6 vm.) teenoor sononder (6 nm.).

(4) Nm9:21-22, ‘Proo-ï’–‘oggend’, teenoor ‘nuuks’, ‘nag’; dus ‘dag’ heeldag, teenoor ‘nag’ heelnag. “Kai éstai hôtan ghéneetai heh nefélee, af hespêras héoos proo-ï, kai anabééi hee nefélee toproo-ï, kai aparóésin heemêras, ee nuktós.”   “En sal dit gebeur dat die wolk van die aand af (‘af’ hespéras’) tot die oggend toe (‘héoos proo-ï’) gaan staan, en sou begin om op te styg, moet hulle uittrek, óf dag, óf nag.”  

 

Kai ... ee ...’, ‘óf ... óf’:  Toproo-ï’ is by wyse van ellips in beide gevalle van ‘heemêras’-‘dag’, én, ‘nuktós’-‘nag’, van toepassing, as volg: ‘toproo-ï kai heemêras, toproo-ï ee nuktós’: “Hulle moet uittrek of dit by eerste nag-donkerte of by eerste dag-lig is!”

 

As nog so ’n geval van ellips, mag Nm28:4 (en daar is meer van hulle) genoem word.  Ton amnón ton héna poiééseis to toproo-ï, kai ton amnón ton deúteron poiééseis to (toproo-ï) pros hespêran.”    “Die een bok moet hy in die voor-oggend offer, en die tweede bok moet hy in die (voor-)aand, offer.”

 

Waarom word ‘proo-ï’ telkemale noukeurig omskrywe, as dit vanselfsprekend die vroeë dag met sonop beteken het? Omdat ‘proo-ï’ nóg vanselfsprekend, nóg uitsluitlik, die vroeë dag met sonop beteken, en letterlik en vanselfsprekend, op heel ander tye van die dag, óf van die nag, van toepassing kan wees – en is – eenvoudig omdat ‘proo-ï’, ‘vanselfsprekend’ en op sigself – d.w.s., letterlik –, ‘eerste’, of ‘vroeë’, of ‘voorste’ (van wat ookal), beteken!

 

(6) Proo-ï’ (‘Oggend’):

 

(1) vir: ‘Dag’, ‘Dieselfde dag’:

LXX, Lv7:5-6, “Die offerande moet op dieselfde dag-‘heemérai’ waarop dit geoffer was, geëet word; niks mag tot die volgende dag-‘proo-ï’ oorbly nie; op watter dag-‘heemérai’ ookal hy sy offerande offer, op dieselfde dag-‘aurion’ moet hy dit eet.”

 

(2) vir: ‘Heeldag / Altyd’:

Lv6:9, “Dit is die wet van die gehele brandoffer; dit is die gehele brandoffer gerooster op die altaar nag en dag ononderbroke; die vuur van die altaar sal daarop bly brand; dit mag nie doodgemaak word nie.”   ‘Nag en dag ononderbroke’, “Hôleen teen núkta héoos toproo-ï”.

 

(7) Proo-ï’ virVoor Sononder

 

Dieselfde dag nog: ‘Toproo-ï’-‘voor-sononder’, en nie, ‘Toproo-ï’-‘voor-sonop’ die vólgende dag, nie!

 

LXX, Lv19:13, “kai oe mee koimeethéésetai ho misthós toe misthootóé soe pará soi héoos proo-ï.  Engels: “Neither shall the wages of thy hireling remain with thee until the morning.”  Die bedoeling is nié dat jy die werker sy loon nie later as die volgende môre (voor of na sonop, maak nie saak nie) mag gee nie! Die bedoeling is jy moet hom onmiddelik, sonder enige verwyl, op die plek, dieselfde dag – daar en dan, soos wat hy van sy werkplek af wegstap –, betaal! Vergelyk maar Jak5:4, “Die loon van die arbeider wat deur julle agtergehou is, roep uit!” Mt20:8, “Sodra die dag klaar (gewerk) was,** beveel die meester … Roep die arbeiders en betaal hulle hul loon!”

[** “Sodra dit aand geword het”]

 

Wat beteken die Grieks van die LXX, ‘proo-ï’, dan essensieel? In kern, dít, soos wat die OAV die Hebreeus in Dt24:15 weergee: “Op die dag self moet jy sy loon gee, sodat die son nie oor hom ondergaan nie!  Nou sal dit interessant wees om te sien wat die LXX in Dt24:15 sê – wat tog presies maar sal moet wees wat die LXX in Lv19:13 met “… héoos proo-ï”, sê!: “As die arbeider arm is, mag jy nie met sy loon nog by jou gaan slaap nie; jy moet hom verseker betaal voordat die son gesak het:pros dusmás heelíoe’.”  … héoos proo-ï” = “pros dusmás heelíoe”!!

 

Sekulêre voorbeelde van ‘proo-ï’-‘vroeg’ – op enige tydseenheid van toepassing:

 

proo-ï / próó-ïdzos / próó-ïos ’, betyds (binne enige tydsbestek)

próó-een’, té vroeg

 

proo-ïáíteron, proo-ïáítata’, vroeër,vroegste (t.o.v. enigiets)

 

proo-ï éti heemêras’ / ‘heemêras to proo-ï ’, ‘nog vroeg-dag’ / ‘vroegdag’: enigiets van sonop to middag

próó-ïdza – ‘eer-gister’, die-dag-voor-gister

 

hee proo-ïa hóóra’ – die vroeë / eerste / begin-uur

 

déílee proo-ïa’, vroeë namiddag, teenoor ‘déílee opsía’, laat namiddag

 

próói-a toon karpímoon’, voeë seisoen / vrugte

 

N.a.v. WKT2,  when it was G5607 ōn ousa   The feminine, the neuter and the present participle of G1510; being: - be, come, have. yet  dark, G2089 eti Perhaps akin to G2094; “yet”, still (of time or degree): - after that, also, ever, (any) further, (t-) henceforth (more), hereafter, (any) longer, (any) more (-one), now, still, yet.   

 

GE: 

As ‘proo-ï’ dan van ‘lig’ die begin of ‘eerste’ lig sal aandui, of as ‘proo-ï’ dan van ’n dag die begin of ‘eerste’ gedeelte sal aandui, of van wat ookal die begin of ‘eerste’ gedeelte, waarom dan nié, die begin of ‘eerste’ gedeelte van die nag of donker nie?  Word ‘proo-ï’ nie van die Voorsetsel, ‘pro’-‘voor’, afgelei nie? Beteken ‘pro’ nie, “Met die Genetief, t.o.v. Tyd, ‘voor’, ‘in die begin’, ‘no sooner than’” (Classic Dictionary, Greek/English) watter tyd ookal nie?  Waarom dan nie in Johannes 20:1, “Éér / vóór die donker, synde / terwyl dit nog voor-aand is, kom Maria na die graf toe aan en sien die klip weggerol” nie? Dit is tog akkuraat letterlik wat daar geskrywe staan: “Ergetai Maria proo-ï skotías eti oesees”!

 

“Proo-ï skotias eti oesees” in Johannes 20:1 mag nie “synde nog die vroeë / eerste van die donker / nag” van die aand voordat dit heeltemal donker geword en die son heeltemal ‘gesak’ het, beteken nie??  Hoe ver sal ons tog gaan om die woord ‘proo-ï’-‘vroeë’ in die frase “proo-ï skotias eti oesees”-‘nog synde vroeë/vóór-donker’, skaamteloos DOOD te ignoreer en dit “skotias eti oesees”-‘nog donker/nag synde’, te maak? Hoe ver sal ons gaan en die drogrede bly handhaaf dat Jesus “Lank ná die Sabbat” (OAV), opgestaan het? Skandelike brawade!  Deur dit om Sondagslewenswil, “skotias eti oesees”-‘nog donker/nag synde’ te maak, word die woord ‘proo-ï’-‘vroeë’ in die frase “proo-ï skotias eti oesees”-”nog synde vroeë/vóór-donker” in Jh20:1 soos ’n gangreen- besmette ledemaat, sondermeer, geamputeer!

 

Nou as Johannes letterlik en vir net wat hy sê, opgeneem moet word, naamlik, “En op die Eerste Dag van die week, synde pas / nog vroeg-nág / eerste-dónker / vóór-nag / áánd, kom Maria na die graf toe aan en sien die klip weggerol” — dis nou ‘Saterdag vroegaand’, dat sy kom — wanneer dan, was die graf oopgemaak?

 

Wanneer dan, was die graf oopgemaak?

Antwoord: Presies, wannéér, en sóós, Matteus verklaar, en wannéér, en sóós - jare later – deur Johannes reg hier in 20:1 bewys word: “In die Sabbat se laat (ure) … met die Eerste Dag van die week aanstaande”.   Na sononder hierna, “sodra die Sabbat verby was, het Maria, die ander Maria en Salome, spesrye gaan koop”, Mk16:1 – natuurlik vir Salome se onthalwe.  En “Nog vroegdonker” hierna, “op die Eerste Dag”, sê Johannes, “kom Maria na die graf toe aan en sien die klip weggerol. Toe hardloop sy terug en gaan vertel …”, want sy het gedink die liggaam was gesteel, vers 2. ERKEN VERTALERS DIT, ERKEN HULLE DIE OPSTANDING OP DIE PAS AFGELOPE SABBATDAG, EN DAAROM VERKRAG HULLE DIE SKRIF HIERSO SO.

 

Daarom dan, vra ek weer, wanneer was die graf oopgemaak as Maria dit “klaar oopgemaak, gesien het terwyl dit nog vroeg (of ‘eerste’)-donker / nog vroeg (of ‘eerste’ deel) van die nag was”?   Antwoord: Mt28:5a, “Verduidelik die engel aan die vroue … In die Sabbat laat, vroeg namiddag en vooraand van die Eerste Dag van die week ….”! Dís wanneer!

 

En vir hierdie – korrekte – vertaling, “Verduidelik die engel aan die vroue … In die Sabbat laat, vroeg namiddag en vooraand van die Eerste Dag van die week …”, sit ek my kop op die spreekwoordelike blok!

 

Kom ons eerbiedig die Sabbatdag waarvan “die Seun van die Mens, Here is”,  Dag van die Here” Jesus,  die Sewende Dag naamlik, aangaande waarvan God aldus gespreek het, En God het op die Sewende Dag van al sy werke gerus!” Kom ons eerbiedig die Sabbatdag met die eer en waardigheid wat die Here God self daarvoor verwerf het deurdat Hy Jesus Christus op die Sabbatdag uit die dood en dode opgewek het en daarmee aan “die Volk van God … rus verskaf het, en daarom onderhouding van die Sabbat, vir die Volk van God, geldend, (laat) oorbly het.  (Mk2:27, Op1:10, Hb4:4-5, 8-9)

 

CDJ4: 

Christus staan op ‘n ander Sabbat op (teen die einde van daai sabbat).  


GE:

Juis, maar nie sommer net 'n ander Sabbat nie; die onmiddellik op die Nisan 15 groot-dag-sabbat volgende Sewende Dag “volgens die (Vierde) Gebod-Sabbat”, Nisan 16, “Eerste Gerf Beweeg-Offer-dag”, en “die dag na die sabbat” van die pasga, Nisan 15.

En weereens, letterlik: “Sabbatsmidnamiddag”=3n.m.

CDJ4: 

Kan almal hierop saamstem? Korrek sovêr? 

 

GE: 

dit sal ek nie weet nie; kan maar net hoop --- en bid (in liefde).


WKT1:

GE, Nee ek kan nie met jou vertolking saamstem nie.

Luk. 23:54 56. “En dit was die dag van voorbereiding, en die Sabbat wou aanbreek. En die vroue wat saam met Hom van Galiléa gekom het, het ook gevolg en die graf gesien en hoe sy liggaam neergelê was. Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die Sabbat gerus volgens die Gebod.”

Net volgens die teksgedeelte blyk dit dat Yahshua op die dag van voorbereiding in die graf neergelê is , m.aw. nisan 14.

Die volgende teks gooi egter 'n spanner in die works.

Mark. 16:1 2. “En toe die Sabbat verby was, het Miriam Magdalena en Miriam, die moeder van Jakobus, en Salomé speserye gekoop om Hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf.”

hieruit blyk dit dat Luk. praat van 'n dag van voorbereiding wat na die OB sabbat die speserye gekoop het . Dus was daar 'n dag tussen die twee sabatte. Dit alleen sou dan jou 15de dag van begrafnis bevestig. As ons van dieselfde vrou en speserye praat kon hulle tog onmoontlik die speserye voorberei het voordat dit gekoop was.

Matt. gee egter 'n ander perspektief wat die saak duidelik maak.

Die ander vroue wat van vêr af dit aanskou het het salf voorberei en gaan rus vir die OB sabbat. Josef het Yahshua begrawe op dieselde dag waar die twee Maria's voor die graf gesit het. Hulle het toe gaan rus op die OB sabbat. Die volgende dag (nisan 15) gee gee Pilatus dat die graf bewaak moes word tot die derde dag. Op nissan 16 na die dabbat, gaan koop die twee Maria's en Salome speserye en op die eerste van die sabbatte (7 weke sabbate) vroeg (skemering) gaan hulle na die graf.

Dus volstaan ek met my verklaring. Begrawe 14 nisan en opgestaan 17 nissan.
 

 

GE: 

N.a.v. WKT1,  Luk. 23:54 56. “En dit was die dag van voorbereiding, en die Sabbat wou aanbreek. En die vroue wat saam met Hom van Galiléa gekom het, het ook gevolg en die graf gesien en hoe sy liggaam neergelê was. Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die Sabbat gerus volgens die Gebod.”

Net volgens die teksgedeelte blyk dit dat Yahshua op die dag van voorbereiding in die graf neergelê is , m.aw. nisan 14.

 

GE: 

Wat gee jou die idee, WKT1, dit was “die dag van voorbereiding .... m.a.w. nisan 14”? 

Kom ons steek eers voor hierdie onderstebo stinkbos vas en leer van die duiwel ‘n paar dinge, voordat ons verder gaan.

 

Jy hou dat die kruisiging en sterwe op Nisan 14 was.

Ek glo jy glo dit op grond van Jh19:14 en die OT voorskrifte om die pasgalam op Nisan 14, in die daglig, tussen sonop en vóór sononder te slag.

Jy hou dat die Bybeldag met sononder en daaropvolgende aand met daaropvolgende nag-helfte, BEGIN, om dan met daglig-helfte, al die pad weer na sy einde toe uit te loop om met sononder klaar te wees.

Jy hou dus “die dag van voorbereiding .... m.aw. nisan 14” het tot die aand toe aangehou en met die sononder opgehou.

Jy plaas AL die Jode se knoeiery met Pilatus om die kruise verwyder te kry, op hierdie dag tussen “mid-namiddag” en vóór sononder.

Jy plaas Josef se onderneming “hierna” (Jh19:38), binne dieselfde tydsgrense, ná 3 n.m. en vóór sononder.

 

Gevolgtrekking: WKT1 sê, dit het ALS klaar gebeur, vóór sononder en vóór die aand begin het en vóór dit nag geword het.

 

WKT1, Jy het óf vergeet van, óf jy ignoreer moedswillig daardie een faktor wat ek by duisende, ja, miljoene, om die waarheid te sê, by die hele Christenwêreld gesien het, as moedswillig geïgnoreer. So geïgnoreer dat die wat dit dalk aandag sou gegee het as hulle kon, mislei word sodat dit vir hulle onmoontlik gemaak word om dit op te let.

 

Jy kan jouself gaan vergewis van wat ek hier, met alle sekerheid konstateer: Gaan vergelyk jou KJV of selfs jou OAB met NIV of NAB by Mk15:42. (Dis nou die hoeveelste voorbeeld wat ek gee van die uittartende hovaardigheid van die vertalers om “Wet en Tye” van God te “verander”. Hulle konkel so in die donkerte, maar verraai hulleself telkens net opsigteliker. Terloops, dis hier wat ek hulle skimme die eerste keer gewaargeword het— toe ek nog jonk was .)

 

OAV: Bietjie dubbelsinnig, maar lees hom soos ‘n kind, en hy sê:

En toe dit aand geword het omdat dit die Voorbereiding was, dit is, die Voorsabbat ....”;

So, Phillips: “When the evening came, because it was the day of preparation, that is the day before the Sabbath ....;

KJV: “And now when the even was come, because it was the Preparation ....”;

MLB en RSV, en verbasend genoeg, NKJV: “When evening had come, since it was the day of preparation, that is, the day before the Sabbath ....”.

 

Teenoor: 

 

NIV: “As evening appraoched” (manier nr. 1);

LB: “Late that afternoon” (manier nr. 2);

So, NAB: “Dit was Vrydag, dit is die dag voor die sabbatdag, en dit was al die MIDDAG laat”.

 

Vergeet nou maar eers van of dit Vrydag was of nie. Dit gaan nou eers oor of dit “klaar aand geword het” (die letterlike Grieks), of, of dit nog ‘die middag laat’ was.

 

Jy sal sien die valse profete knoei op een van twee maniere: Die een klomp sien kans om met grammatika te toor: Hulle veander die TYDSASPEK van die Voltooide Verlede Tyd na die Durende Verlede Tyd: “(Dit het) al klaar aand geword het”, maak hulle: “As evening appraoched”. 

 

Die tweede lot, sien nie kans om met die strenge presiesheid van die Griekse taalkunde te peuter nie; hulle takel die woordbetekenis self – regte Don Kioutie-styl. Nee, sê hulle, ‘opsia’ beteken nie aand na sononder nie. Dit kan mos net sowel ‘laat middag’ beteken, sê die braafstes (die Boere); of dit moet op die laatste, “late afternoon” wees, sê die effens skrikkeriges (die Rooinekke).

 

HOEKOM wil almal ewig aan die letterlike betekenisse van grammatiese of filologiese aard staan peuter? Want hulle is BANG VIR DIE DONKERTE VAN DIE NAG!!! Want hulle HAAT DIE IDEE Josef het die liggaam van Jesus NA die Kruisigingsdag EERS BEGIN verkry om Hom EERS die VOLGENDE ligdag, klaar te begrawe het.

Soos ek gesê het, hierdie is die hoeveelste voorbeeld van sulke onderduimse knoeiery met die Skrifte om Sondagsaanbiddings ontwil.  Dapper in hulle grotte; te bang om hulle gesigte buitekant te wys. Dis hoekom ek nie sterk genoeg beledigings en skeldwoord kan vind om hulle uit hulle grotte uit te rook nie.

 

Nou, WKT1, jy skaar jou mos by hierdie spul lafaards deur die “aand” in Mk15:42/Mt27:57, Lk23:48-50 en Jh19:31/38 teen alle bewyse in te bly ontken???   Jy ontken dit, deurdat jy aangevoer het: “Luk. 23:54-56. “En dit was die dag van voorbereiding, en die Sabbat wou aanbreek. En die vroue wat saam met Hom van Galiléa gekom het, het ook gevolg en die graf gesien en hoe sy liggaam neergelê was. Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die Sabbat gerus volgens die Gebod.”
Net volgens die teksgedeelte blyk dit dat Yahshua op die dag van voorbereiding in die graf neergelê is , m.aw. nisan 14.
 

 

Jy gaan dan voort:

Die volgende teks gooi egter 'n spanner in die works.
Mark. 16:1 2. “En toe die Sabbat verby was, het Miriam Magdalena en Miriam, die moeder van Jakobus, en Salomé speserye gekoop om Hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf.”
Hieruit blyk dit dat Luk. praat van 'n dag van voorbereiding wat na die OB sabbat die speserye gekoop het . Dus was daar 'n dag tussen die twee sabatte. Dit alleen sou dan jou 15de dag van begrafnis bevestig. As ons van dieselfde vrou en speserye praat kon hulle tog onmoontlik die speserye voorberei het voordat dit gekoop was.

 

GE: 

N.a.v. WKT1, “Hieruit blyk dit dat Lukas praat van ....”.  Hieruit ....” Uit wat uit?  Uit: “Mark. 16:1 2. “En toe die Sabbat verby was, het Miriam Magdalena en Miriam, die moeder van Jakobus, en Salomé speserye gekoop om Hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf.”

 

GE:  

N.a.v.,  Hieruit blyk dit dat Luk. praat van 'n dag van voorbereiding”.  'n dag van voorbereiding ....” NA, “toe die Sabbat verby was ....”?!  NA, “toe die Sabbat verby was ....” volgens Mk16:1?!  Wat’s die sin van “'n dag van voorbereiding” wat op die Sabbat vólg? 

 

Mk15:46b-16:1: “En (Josef) .... het Hom afgehaal en in linne toegedraai en Hom neergelê ... en hy het ‘n klip teen die opening van die graf gerol. En Maria Magdalena en Maria die moeder van Joses het gesien waar Hy neergelê was. En toe die Sabbat verby was het Maria Magdalena en Maria die moeder van Jakobus (of ‘Joses’?) EN Salome, spesrye gaan koop.” 

 

Onvergisbaar veronderstel Markus die verloop van die Sabbatdag tussen 15:46b tot 47, en 16:1, want hy vermeld die afloop daarvan met soveel woorde in 16:1.

Enige mens kan sien dit was nie daardie dag – dag van begrafnis – wat volgens 15:46b-47 ‘einde se kant toe gestaan het’, wat in 16:1, “deurgegaan het / om was” nie. Inderdaad “Dus, was daar 'n dag tussen(in)”. Niemand gaan dit tussen Mk15:46b tot 47, en 16:1, ontken nie. Want niemand kan nie.

 

Niemand kan nie, want Markus is in presiese ooreenstemming met Lukas, waar dié óók, net soos Markus, melding maak van die dag van begrafnis en hoe dit “einde se kant toe gestaan het”, “in die rigting van die Sabbat” (‘epefoosken sabbaton’), en die twee Marias, op HIERDIE dag direk, onmiddellik, vóór die ‘Sabbat’, “speserye en salf voorberei het” en toe dadelik, op hierdie geantisipeerde “Sabbat volgens die Gebod”, “begin rus het”. En niemand kan verder wil ontken dat Markus van HIERDIE ‘Sabbat’ verklaar, dat “Toe die Sabbat verby was” die ander groep van die drie vroue hierdie keer, sonder twyfel ter wille van Salome wat nie ‘eergister’, op die dag voor hierdie pas afgelope Sabbat, by was nie, “speserye gaan koop het”, naamlik, “sodat hulle, wanneer hulle gaan, Hom kon gaan salf”. 16b.

 

Maar julle Woensdag-kruisigingsvoorstanders is blind vir die verskille tussen die vroue op die dag voor die Sabbat, en die vroue op die dag na die Sabbat; en julle hou julle blind vir die verskil tussen speserye en salf voorberei, en speserye, gaan koop. Julle sluit julle oë vir baie dinge meer; want julle wil nie sien nie, want julle sal eenvoudig nie fout erken nie.

 

In die verband (konteks) van Mk16:1-2 hou julle julle veral blind vir die ongelukkige menslike teksindeling, waardeur die kontinuïteit van Mk15:46b tot 47 en 16:1 vernietig word; en kontinuïteit tussen 16:1 en 16:2 kunsmatig geskep word.

 

Daarom:

“Luk. 23:54-56. “En dit was die dag van voorbereiding, en die Sabbat wou aanbreek. En die vroue wat saam met Hom van Galiléa gekom het [die vroue by name genoem in Markus en Matteus, die twee Marias], het ook gevolg en die graf gesien en hoe sy liggaam neergelê was. Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die Sabbat gerus volgens die Gebod.

Volgens hierdie teksgedeelte in ooreenstemming met die ander Evangelies, blyk dit dat Yahshua op die dag van voorbereiding, “wat die Voorsabbat is”, Mk15:42, en wat terselfdertyd “daardie groot dag van die (pasga)sabbat was”, Jh19:31, in die graf neergelê is, Abib 15.

 

Volgens hierdie teksgedeelte Lukas 23:54-56, in ooreenstemming met die ander Evangelies, blyk dit verder dat die “Sabbat naderende was” – ‘epefoosken sabbaton’, en dat “die vroue” toe “op die Sabbat volgens die Gebod begin rus het”.  Soos Markus 16:1 by implikasie bevestig, “En toe die Sabbat verby was, het Miriam Magdalena en Miriam, die moeder van Jakobus, en Salomé speserye gekoop om Hom te gaan salf.


Hieruit blyk dit dat Lukas praat van die OB-sabbat wat op die “dag van voorbereiding” voorgeval het. Want Lukas praat hoegenaamd NIE, van vroue wat ‘die speserye gekoop het’ nie. Maar Markus sê dit. Dus was daar geen dag tussen die twee sabatte nie. Hulle het ‘rug aan rug’, gelê.  Dit alleen bevestig dan 15de dag van die Eerste Maand as die dag van begrafnis. In WKT1 se eie woorde: “As ons van dieselfde vroue en speserye praat kon hulle tog onmoontlik die speserye voorberei het voordat dit gekoop was.

 

 

WKT1: 

Matt. gee egter 'n ander perspektief wat die saak duidelik maak.

Die ander vroue wat van vêr af dit aanskou het het salf voorberei en gaan rus vir die OB sabbat.

 

GE: 

N.a.v. WKT1, “Matt. .... (maak) duidelik. Die ander vroue wat van vêr af dit aanskou het.... 

 

WKT1, jy is hierso by die kruisigingstoneel; nie by die begrafnistoneel nie! Jy verwar Mt27:60-61, met 55-56! Let op die miljarde verskille en die grootheid van die verskille. Dis onmoontlik met mekaar verwarbaar; maar jy kry dit reg? Ek gaan nie eers hier op die verskille in nie, dis so duidelik vir enigeen om te sien. Maar weet jy wat maak jou so blind, geagte, liewe, broeder WKT1? Die feit dat jy doelbewus en met voorbedagte rade, vers 57 verbykyk. Maak jou oë vir 57 oop, en dan eers, sal jy op die werklike ‘perspektief’ wat Matteus gee, en die HELE saak duidelik maak, kan infokus.

 

Want Matteus skryf geen woord van “ander vroue” nie, of van “salf voorberei” nie, of van vroue wat “gaan rus” het, of dat hulle “vir die OB sabbat” gaan rus het nie. Dis Lukas wat skryf van TWEE vroue, die Marias uitgesonder, wat “gaan rus” het, en dat hulle “vir die Sabbat volgens die Gebod-‘Entolee’(Liefdesgebod [met erkenning aan WKT2]) gaan rus het. Dit is die perspektief van die twee Marias, wat Matteus op Lukas werp.

 

WKT1: 

Josef het Yahshua begrawe op dieselde dag waar die twee Maria's voor die graf gesit het. Hulle het toe gaan rus op die OB sabbat. Die volgende dag (nisan 15) gee gee Pilatus dat die graf bewaak moes word tot die derde dag. Op nissan 16 na die dabbat, gaan koop die twee Maria's en Salome speserye en op die eerste van die sabbatte (7 weke sabbate) vroeg (skemering) gaan hulle na die graf.

Dus volstaan ek met my verklaring. Begrawe 14 nisan en opgestaan 17 nissan
.”

 

GE: 

Dis darem baie vreemd, dat jy hier openlik konstateer, “Dus volstaan ek met my verklaring. Begrawe 14 nisan en opgestaan 17 nissan.” Want dan is dit, BEGRAWE: Nisan 17, 16, 15, én, 14— VIER dae in die graf, volgens jou, VIER dae, “in die hart van die aarde”. Maar “volgens die Skrifte opgestaan die derde dag”.

 

Josef het Yahshua begrawe op dieselfde dag waar die twee Maria's voor die graf gesit het, die dag NADAT: hulle tussen “baie ander vroue en bekendes” in “die buitekring van die massa”, “van ver gestaan en aanskou het, alles wat plaasgevind het”. Hulle het toe op hierdie dag DAARNA, die VOLGENDE dag, “gaan rus op die Sabbat volgens die Gebod”(— ‘hee entolee’— nie ‘volgens die verordeninge van die wet’, ‘nomos’, nie).

 

HIERDIE dag (Nisan 15) gee Pilatus bevel dat die liggaam aan Josef, “afgegee” moes word; waar hy reeds toestemming aan die Jode verleen het dat al drie die liggame aan die kruise, se “bene gebreek moes word, sodat hulle nie (op HIERDIE prospektiewe dag), aan die kruise sou bly hang nie OMDAT daardie dag groot-dag-sabbat van die Jode was”— TERWYL dit ook “die Voorbereiding was wat aangebreek het”. Jh19:31. 

 

Op die oggend na hulle voorbereidings” (Mt27:62) van juis die VORIGE die vyftiende dag van die Eerste Maand, ‘gee Pilatus bevel dat die graf bewaak moes word tot die derde dag ....’ OP, Nissan 16, dié heilige sabbat, wat die Jode in hulle naywer en haat nie eens bemerk het nie, of eenvoudig geminag het! 

 

N.a.v. WKT1, “Op nissan 16 na die sabbat, gaan koop die twee Maria's en Salome speserye en op die eerste van die sabbatte (7 weke sabbate) vroeg (skemering) gaan hulle na die graf.

 

GE: 

“.... gaan hulle na die graf” om wat te doen? Om die liggaam te gaan salf?

 

Markus vertel, deur in vers 2 (nadat hy in vers 1 afgesluit het) van voor af te vertel: “En baie vroeg op die Eerste Dag van die week, net voor sonop (OAV, “net ná sonop” is verkeerd – dis ‘n ander onderwerp.) kom hulle by die graf aan.”  Dit, terwyl Lukas die Evangelie is wat melding maak daarvan dat die vroue – verskeie vroue, onder wie die twee Marias – met hulle speserye en olies “BY / aan /met hulle”, alreeds, by die graf was. Die besoek in Markus – sonder speserye of olies – kom dus kronologies ná die besoek deur Lukas verhaal.

 

N.a.v. WKT1, “Op nissan 16 na die sabbat, gaan koop die twee Maria's en Salome speserye en op die eerste van die sabbatte (7 weke sabbate) vroeg (skemering) gaan hulle na die graf.”

 

GE: 

Jy verklaar, “op, die eerste van die sabbatte”; maar nounet, was dit, “Op nissan 16 na, die sabbat”. Is dit ‘op’, of is dit ‘na’? 

 

“En toe die Sabbat”, Mk16:1, Abib 16, “verby was, het die twee Maria's MET Salome by hulle (die keer) speserye gaan KOOP, om wanneer hulle sou gaan, hulle hom sou kon salf.” 

 

Volgens jou, volg die dae mekaar dan só op: Omdat WKT1 sê Kruisiging was op Woensdag Nisan 14:

B)  Op nissan 16 (op Vrydag) na die (pasga)sabbat (Mk16:1,

A)  op Donderdag Nisan 15), gaan koop die twee Maria's en Salome speserye en”—

C)  na die sabbat....” Hier slaan jy mos klaar een dag in die volgorde oor.

 

Kom ons kyk weer.  Volgens jou, volg die dae mekaar dan só op: Omdat WKT1 sê Kruisiging was op Woensdag Nisan 14:

B)  Op nissan 16 (op Vrydag) na die (pasga)sabbat (Mk16:1,

A)  op Donderdag Nisan 15), gaan koop die twee Maria's en Salome speserye en”—

C)  na die sabbat” (eerste frase Mt28:1, veronderstel om Saterdag (en Nisan 17) te gewees het)—

D)  op die eerste van die sabbatte (7 weke sabbate)  (en dus op Sondag tweede frase van Mt28:1, op Nisan 18) vroeg (skemering) gaan hulle na die graf.

 

Of is dit, volgens WKT1 omdat WKT1 sê Kruisiging was op Woensdag Nisan 14:

B)  Op nissan 16 (op Vrydag) na die (pasga)sabbat (Mk16:1,

A)  op Donderdag Nisan 15), gaan koop die twee Maria's en Salome speserye en”—

C)  na die sabbat op die eerste van die sabbatte (7 weke sabbate)  (en dus op Sondag tweede frase van Mt28:1, op Nisan 17) vroeg (skemering) gaan hulle na die graf”? 

 

1)  Want volgens WKT1, “gaan hulle na die graf”, eerstens, NADAT die opstanding op die Sewende Dag Sabbat PLAASGEVIND HET, en tweedens TERWYL hulle die graf op die dag daarna, Sondag, “LEEG VIND”! 

 

2)  Volgens WKT1 vind die Opstanding op die Sewende Dag Sabbat plaas— Woensdag, Donderdag, Vrydag— die VIERDE dag ná Woesdag; nié, op die dérde dag volgens die Skrifte” van die pasga nie.

 

3)  Volgens WKT1 vind die Opstanding op die Sewende Dag Sabbat plaas: Woensdag Nisan 14; Donderdag Nisan 15; Vrydag Nisan 16; Saterdag (“die Sabbat”) Nisan 17— Opstandingsdag.  Eksodus 12:10-11 verklaar “op die dag ná die sabbat” (dit is, “ná die sabbat” van Nisan 15), moet die Eerste Gerf Beweeg-Offer gebring word. Maar volgens WKT1 is Saterdag Nisan 17 nie “ná die sabbat” van Nisan 15 of “ná”, enige ‘sabbat’ nie.

 

4)  Volgens WKT1 vind die Opstanding op die Sewende Dag Sabbat plaas: Woensdag Nisan 14; Donderdag Nisan 15; Vrydag Nisan 16; Saterdag (“die Sabbat”) Nisan 17— Opstandingsdag.  Volgens WKT1: “Op nissan 16 na die sabbat, gaan koop die twee Maria's en Salome speserye en op die eerste van die sabbatte (7 weke sabbate) vroeg (skemering) gaan hulle na die graf” en “vind dit leeg”.  Dus was die Opstanding reeds op Nisan 15. En dus was Opstandingsdag, volgens WKT1, die Donderdag al. Of: Dus was die Opstanding reeds op Nisan 16. En dus was Opstandingsdag, volgens WKT1, die Vrydag al.  OF: volgens WKT1: “En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf”, en “vind dit leeg”. Dus was die Opstanding op die vorige dag van die week, “die Sabbat voor die Eerste Dag van die week”— drie verskillende moontlike dae, volgens WKT1. En dus, kom WKT1 se “op die eerste na die sabbatte” uiteindelik toe neer op eenvoudig, “op die eerste dag van die week”.

 

Eisjjj!  Daar’s nie op enige plek of manier, kop of stert uit te maak nie!  Nog enetjie? Vir later ....

 

WKT2: 

GEbersohn, in alle liefde,
Ek gaan die stuk hier aanhaal soos die Messiach dit self vertel soos wat dit gebeur het, in die Nuwe Openbaring van Johannes. Boek 11 Hoofstukke 74 en 76.

73 [2] Nota bene. Dit is nou absoluut nie die bedoeling om hier alles te herhaal wat in die evangelie van Johannes al uitvoerig behandel is nie - want dié geskrif moet die evangelie van Johannes in die geheel nie oorbodig maak nie - maar in die navolgende historiese gebeurtenisse sal alleen aangevul word, wat as leemte ervaar kan word.

Kruisiging, dood en begrafnis van Jesus

[18] Daar word berig dat daar `n duisternis ingetree het, toe My liggaam aan die kruis gehang het. Ja, `n groot innerlike duisternis het daar oor Jerusalem geval, maar geen uiterlike nie. `n Innerlike duisternis, waardeur elkeen die gevoel gehad het asof hy iets verloor het, sonder om te weet wat dit was, en selfs die hoëpriesters, skrifgeleerdes, fariseërs en tempeljode, wat tog baie na My dood verlang het, beleef geen bevrediging en geen vreugde aan hulle daad nie.

[19] Dit was ook die rede waarom die tempel glad geen stappe onderneem het teen My leerlinge en naaste verwante nie, ook nie teen Nikodemus, Josef van Arimathea en Laserus, wat almal na My kruis gekom het en in My laaste lewensuur aanwesig was. Myne het dit vernaamlik deur die aansien van Nikodemus as lid van die Hoë Raad te danke, dat hulle toestemming gekry het om baie nader in die omgewing te bly, terwyl die plek andersins deur soldate afgesper is en daar niemand toegelaat was nie. Op sy voorspraak word daar `n uitsondering gemaak. My allernaaste leerlinge egter, behalwe Johannes, was nie aanwesig nie, soos Ek vroeër al dikwels gesê het. Die herder was geslaan, derhalwe het die skape verstrooi geraak. Na My gevangeneming het hulle deels na Laserus gevlug, en deels was hulle deur vriende verberg gehou.

[20] Slegs Johannes waag dit om hom orals openlik te vertoon en om die moeder van My liggaam, Maria, tot steun en troos te wees.

[21] Petrus, wat na sy val deur diep berou gegryp was, volg weliswaar heimlik die stoet wat My deur die strate van Jerusalem van die een heerser na die ander bring, maar bly tog ver van alle broers, omdat sy siel die behoefte voel om alleen te wees en nou eers volledige duidelikheid verkry met betrekking tot My werksaamheid, waarby veral die oefeninge in Efraim baie nuttig vir hom was. Hy deursien die wese en die doel van My aardse sterwe en was ook deurdring van die noodsaak daarvan, asook van My opstanding, wat Ek voorgesê het en waarop hy vas vertrou het, origens sonder om `n woord daaroor te sê.

[27] Toe My liggaam gesterf het en die groot groep vyande se wraak volledig verkoel het, versprei die volk hom ook baie gou, omdat `n innerlike huiwering - die innerlike, reeds vermelde duisternis - elkeen daartoe gebring het om beskerming in sy eie huis te soek, waar die Judeërs hulle volgens hulle voorskrifte nou moes voorberei op die Sabbat, wat met sonsondergang begin het.
[28] My aanhangers het nou steeds digterby die plek van teregstelling gekom, sodat die kring van diegene wat na aan My gestaan het, behoorlik groter geword het. Josef van Arimathea het al vroeër na Pilatus gegaan en het hom vir My liggaam gevra - `n guns wat nie altyd verleen was nie.

[29] Maar Pilatus het dit graag aan hom verleen, omdat hy daarmee die Judeërs wou erger, netsoos deur die opskrif boaan die kruis in drie tale, waarop gestaan het dat Ek die koning van die Judeërs was.

[30] My vriende neem die liggaam dadelik van die kruis af, reinig en salf dit en dra dit met baie sorg na `n rotsgraf, wat die eiendom was van Josef van Arimathea, op `n stuk grond wat hy van Nikodemus gekoop het om mettertyd sy eie laaste rusplek daar te vind.

[31] Golgotha was weliswaar `n rotsheuwel, maar het vlakby `n digbevolkte dorpswyk gelê, waar baie ryk Romeine en Judeërs grond gekoop het en pragtige landhuise gebou het; van daar is die nabyheid van die tuin te verklaar.

[32] In die graf lê hulle die liggaam en beskerm dit goed, uit vrees dat die Judeërs in hulle boosaardigheid andersins ook die lyk nog kwaad wou aandoen.

[33] Maar hulle was op hulle beurt weer bang dat My aanhangers die lyk wou ontvoer en dan stellig beweer dat Ek opgestaan het; want hulle het gehoor en het baie goed geweet dat die woorde oor My voorspelde dood en ook van My opstanding onder die volk die ronde gedoen het. Daarom vra hulle Pilatus vir bewakers, wat dit ook vir hulle toestaan, al was dit maar net uit nuuskierigheid of daar miskien iets wonderbaarlik sou gebeur, soos alom deur die vriende verwag was en deur vyande gevrees word. Daar word dus bewakers aangestel, Romeinse soldate, wat vyf dae lank by die graf op wag moes staan.

Die opstanding en hemelvaart van Jesus

76 Op die derde Pasgadag keer die Godheid terug en roep die liggaam van die Menseseun aan, wat onmiddellik geheel en al opgelos word en wat nou as gewaad nog aan die siel toegevoeg word. Dié gebeurtenis sien die Romeinse wagters as `n skitterende lig, wat die grafholte geheel verlig; daarvan skrik hulle so, dat hulle onmiddellik weghardloop om te gaan vertel dat Ek opgestaan het. Die klip word van die opening weggewentel, sodat elkeen nou in die grafgewelf kon kyk.

[2] Die soldate gaan meteens na Pilatus, wat hoogs verbaas was en dit met `n sekere leedvermaak aan die Hoë Raad meedeel. Enkele lede van die Hoë Raad gaan dadelik daarheen en tref die plek leeg aan, waarop hulle vanweë die volk, waarvan hulle die ontevredenheid ken, naarstig die saak probeer te verdoesel, die soldate geld gee en hulle opdra om te sê dat die leerlinge die lyk gesteel het, terwyl hulle geslaap het. Tegelykertyd waarborg hulle hulle dat hulle nie gestraf sou word deur Pilatus nie, wat `n dergelike vergryp, naamlik slaap terwyl hulle op hulle pos moes gestaan het, met die dood sou bestraf het.

[7] Wat daar nou nog belangrik is uit hierdie tyd, vanaf Ek van die Olyfberg weggeneem was, sal nou baie in die kort vermeld word.

[8] Die eerste wat My gesien het was Maria Magdalena (van Magdala). Dit het presies gebeur soos wat Johannes dit beskryf het (Johannes 20:1-18).

[9] Maria het met nog ses ander vroue al baie vroeg na die graf gegaan - nog voordat die Hoë Raad op die hoogte was - om daar te bid en die welriekende salf, wat die liggaam vir ontbinding moes oppas, nogmaals daaroor uit te giet. Hulle tref die graf egter leeg aan en gaan onmiddellik terug om dit aan die leerlinge te vertel.

[10] Toe hulle opwinding bedaar het en almal teruggaan om die ander in kennis te stel, wat nog nie geweet het dat daar iets gebeur het nie, bly Maria Magdalena alleen agter.

[11] Daar is al gesê waarom Ek haar tereggewys het met die woorde: “Raak My nie aan nie!” - Haar nog onsuiwere liefde vir My sou haar vernietig het, as sy My nou suiwer geestelike Wese sou aangeraak het.

[12] Verder berig Johannes dat Ek aan die leerlinge verskyn het toe hulle agter geslote deure bymekaar was (Johannes 20:19-23). Dit het op die volgende manier gebeur: Nadat die fariseërs hulle valse berig rondgestrooi het, ontstaan daar weldra `n groot onrus onder die volk in Jerusalem. Die meeste glo nie die tempeldienare nie; want daarteenoor staan die duidelike oortuiging, dat dit iets ongehoord was wanneer Romeinse soldate `n plek, wat hulle moes bewaak, sodanig sou verontagsaam dat daar `n graf geopen en leeggemaak kan word! Daar doen dus baie gou allerlei opmerkings oor die diepe slaap van die soldate die ronde, wat die spot dryf met die onwaarskynlike verklaring en die baie dieper slaap van die tempel met die van die soldate vergeleke. Die priesters word baie boos daaroor en probeer die leerlinge, wat hulle leuens ontsenu deur die werklike toedrag te vertel, indien moontlik gevange te neem om hulle ook onskadelik te maak.
 

 

 

GE: 

N.a.v. NOJ, “.... die Nuwe Openbaring van Johannes. Boek 11 Hoofstukke 74 en 76.
73 [2] Nota bene. Dit is nou absoluut nie die bedoeling om hier alles te herhaal wat in die evangelie van Johannes al uitvoerig behandel is nie - want dié geskrif moet die evangelie van Johannes in die geheel nie oorbodig maak nie - maar in die navolgende historiese gebeurtenisse sal alleen aangevul word, wat as leemte ervaar kan word.
 

 

GE: 

“.... die evangelie van Johannes .... nie oorbodig maak nie”— m.a.w., Die Evangelie van Johannes is bloot aanvullend tot “die Nuwe Openbaring van Johannes”. Want die Evangeli