Dae van Genesis Een

 

 

Skeiding: uit niks, die heelal! Worstelinge tussen God die Skepper en magte van niet-en-verganklikheid, onbegryplik skrikwekkend aangrypend: In die begin het God die hemel en die aarde geskape; en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wreldvloed, en die Gees van God het op die waters gesweef.

 

Maar Gd, het Gespreek:

 

Dag 1 (v3) Laat daar lig wees! skeiding! (v4b-5);

Worstelstryd tussen God van lig en magte van alomteenwoordige duisternis, onbegryplik skrikwekkend aangrypend!

 

Dag 2 (v6) skeiding! (v6b-8);

Worstelstryd tussen God van openbaring en bowreldse newelskimme, onbegryplik skrikwekkend aangrypend!

Dag 3 (v9) skeiding! (v9b-10),

Worstelstryd tussen God van orde en woeste magte van kokende wreldvloed, onbegryplik skrikwekkend aangrypend!

 

Maar God . . . vier maal sevierend in stryd, spreek en daar was ... vir die eerste keer, lwe lwe teen aanvegtinge van dd, van niet, van duistenis, skimme en chaos! Toe sien God, en dit was ... goed. (v11-13) God deur te spreek n, deur te sien, skep; en skep Lewe!

 

Dag 4 (v14) God r lig n duisternis, r heersers van die lug, in krag: God r ruimte n tyd in mag: is God en Heerser, Enig-aanbiddingswaardige, Ewige Verbonds-God, God oor alles wat in sigself geen lewe bevat en oor geen lewe beskik nie! Gd sien, wat H vermag het, en dit was goed. (14b-19) Jy mag geen ander gode voor my aangesig

h nie; Jy mag geen gelykenis van wat in die hemele is, maak, of voor dit neerbuig nie! Hoe gaan die mens nie nog hierdie Gebod van God oortree nie! Hoe gaan hy nie nog die skepping van God met sy aanbdding daarvan, onteer nie! En Sonaanbidding is van dag een af die gruwel der gruwels in die o van God.

 

Maar lofwaardig is Die Evangelie na die Krag, van God, wat ons gered het met n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie Voorneme en Genade wat aan ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is, maar wat nou geopenbaar is deur die Verskyning, van ons Verlosser, Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het, en die Lewe en Onverderflikheid aan die Lig gebring het . . . Enigste Heerser, Koning van konings en Here van here, wat alleen Onsterflikheid besit, en ontoeganklike Lig bewoon, wat geen mns gesien het of kn sien nie, aan Wie toekom, eer, en ewige krag!

Dag 5 (v20) God het gespreek Dit is sy Wet, Koningswet! Oorwinnaarswet! God vermag, met n Doel! Vandag vervul God die moontlikheid wat Hy klaar geskep gehad het, en vul Hy die ruimte wat Hy alreeds die Tweede Dag bewerkstellig het, met sin en inhoud, en Spreek en s, Laat die waters wemel (Gee vir My iets om te eet? vra die Koning!)

 

 

Ons het gou tot by die Vyfde Dag gekom. Nou weet ek dit is heeltemal teen die gewone verstaan van Genesis 1 maar moet ek nogtans n ander benadering tot die dae van Genesis aan u voorstel. Toemaar, dis nie ewolusie nie! En ek besef u sal dink ek verbeel my gans te veel om dit enigsins te noem. Maar my ander benadering kan geen skade aan u geloof doen nie; dit kan dit miskien net, versterk. En dit mag help vir n ewewigtiger begrip van God se skeppingswerk, en kom hierop neer: In plaas daarvan om elke keer die afgelope dag van skepping soos in verse 5b, 8b, 13, 19, en 23, af te sluit met:

En dit was aand en mre die eerste dag , begin elke nuwe keppings-dag (en alles daarin) presies deur En dit was aand en mre die eerste dag , as inleiding tot elke dag, te lees! Want die dae in Genesis 1 begin met hierdie woorde; hierdie woorde sluit nie die gedeeltes oor elke dag af nie.

 

Genesis begin met gebeure wat volgens die Vierde Gebod binne die eerste dag veronderstel word. Genesis 1 self, voorveronderstel ook die skeppingswerk van God wat binne die bestek van verse 1 tot 5a en voor vers 5b vermeld staan, as synde behorende tot, aan, en van, die Eerste Dag van God se skeppingsprestasie. Wat juis die Eerste Dag aanbetref, is dit daarom so dat, terwl En dit was aand en mre die eerste dag die betrokke dag se gebeure agterna saamvat, dit dit ook aan die begin inlei en inlui! Mens kan dus begin om Genesis Oorspronge te lees: Dit was aand en dit was mre die eerste dag in die begin: En God het die hemel en die aarde geskape; en die aarde was woes en leeg (op die Eerste Dag), en duisternis was op die wreldvloed, en (op die Eerste Dag) het die Gees van God op die waters gesweef. Want God het die hemel en die aarde en lles daarin, op die Eerste Dag, begin skep. Vergelyk 2:4b, Die dag toe die Here God die aarde n die hemel gemaak het! Vir my is dit onbetwisbaar in die lig van ook die Vierde Gebod wat l die werke en die hle skepping van die heelal, binne die tydsbestek van die eerste ses dae plaas. Ek probeer nie wetenskaplik wees nie; ek praat as gelowige in God Almagtige Skepper, en probeer om die Skrif volgens die Skrifte uit te l die Skrifte is my enigste maatstaf en gesag. Daarom dink ek dit staan ons vry (Die waarheid sal julle vry maak.) om Genesis 1 ook so te interpreteer dat Dit was aand en mre die eerste dag in die begin heel vooraan verstn, mt word, soos n opskrif vir l daardie dag se gebeure wat di vr vers 5b, insluit. (Dit was aand en dit was mre die eerste dag in die begin klop buitendien met die dagberekening, rs aand, dn mre, van heel die Bybel! En Dit was aand (of nag-donkerte) en dit was mre die eerste dag in die begin, klop ook met die skeppings-gebeurtenis self, toe God n, en t, en ns duisternis, niet en chaos, lig gemaak het, en s, die Eerste Dag geskape het.

 

Dit gaan beteken dat die gebeurtenisse wat in verse 6 tot 8b n vers 5b En dit was aand en dit was mre die Eerste Dag vermeld word, skeppingwerk van en op die Tweede Dag was, en nie, soos ons dit nog altyd verstaan het, skeppingwerk van die Eerste Dag nie! Daarmee wil ek dan juis ni, dat dit wat vr die woorde, En dit was aand en mre, Die-Eerste-Dag: nie k geskp was, nie k deur Gd geskep was, en nie k tot Eerste-Dag-skeppingswerk van God, behoort nie. Eerste-Dag-skeppingswerk sluit alles geskape vr, En dit was aand en mre, Die-Eerste-Dag, n! Onteenseglik is En dit was aand en dit was mre, Die-Eerste-Dag, Die-Eerste-Dag-aanhef van en tot die hele Genesis Een verhaal van skepping! Hierdie benadering sluit enige moontlikheid vir spontane generasie, selfstandige bestaan, of ewolusie of watter ongeloofsgoggas ookal, uit!

 

Ek wil n tweede voorstel waag, dat die numering van die dae mr as suiwere telling is, en dat dit elke skeppingsdag se naam, aangee: En dit was aand en mre, Die-Eerste-Dag: En God het ges, Laat daar n uitspansel wees.

 

Die frases, En dit was aand en mre, Die-Eerste-Dag:, word retories, midde die konteks van uitsluitlik die skepping van die Eerste Dag geplaas, soos tipies in dialektiese, apologetiese beredenering. U wat vertroud is met debatvoering sal weet, voordat die orator sy opskrif vir sy standpunt stel, val hy ast ware met die deur in die huis met kernidee in hooftrekke saamgevat. Digter, se manier is anders; hy, sal s: Op die Hoveld, deur Toon van den Heever ; en dan eers sal hy aangaan met die gedig self, Op die hoveld waar dit oop is ... (As ek my gediggies en digters reg onthou!) n Digter sal nie een versie voordra en dn eers die titel van die gedig gee nie. Maar nie die meer serebrale debatvoerder nie. Hy is orator, verteller; wil dadelik indruk maak, en onmiddellik standpunt duidelik stel. Dan nog al die ondergeskikte detail omtrent homself ens., vrdat hy met sy eintlike redenasie sal ngaan asof hy nt begin het. So, in Genesis Een. Verse 1 tot 5a staan metodies voor vers 5b, nie chronologies nie.

 

Aanvaar mens nou hierdie indeling van die teks, dan skuif jy elke dag by wyse van spreke, een dag terug:

 

(1) Dit was die Eerste Dag waarop God hemel en aarde gemaak het; dit was die rste Dag steeds waarop God

ges het: Laat daar lig wees; dit was die Eerste Dag stds waarop God dag en nag vanmekaar geskei het; n, dit was die Eerste Dag steeds toe God ges het: Laat daar n uitspansel wees!

 

(2) Dan was dit die Twde Dag maar, waarop God die see en aarde geskei het, en plantlewe geskep het;

 

(3) Dan was dit die Drde Dag al, waarop God die hemelligte aangestel het om te heers anders as wat ons dit altyd verstaan het, op die vierde dag.

 

(4) En so moes dit die Vierde Dag gewees het waarop God die see met lewe gevul en sy doel met die skepping daarvan, vervul het.

 

(5) Verder was dit aand en mre die Vyfde Dag toe God ges het: Laat die aarde, lewende wesens voortbring, en toe Hy sy doel met al die Tweede Dag se skepping van aardse lewensruimte, vervul het.

 

Skielik staar moeilikheid ons in die oog! Wat nou gemaak? Die mens op die Vyfde Dag geskape? En n le, stil, dooie, Vrydag-Sesde Dag? Is dit nou op die Vyfde Dag dat God alles wat Hy gemaak het, sien, en verklaar, Dit was baie

goed? Is dan so voltooi, die hemel en die aarde met hulle ganse lermag? So is voltooi Hoe, So ?! Op die Vyfde Dag voltooi? A nee a! Want in ses dae (nie net in vyf dae nie), het die HERE die hemel en die aarde gemaak, en die see, en alles wat in (aldrie) is die mens inkluis! (Ex20:11 en 31:17) Nadat God die mens geskape het, toe eers het Hy sy skeppingswerk voltooi En was dit aand en mre die Sesde Dag.

 

Daar is net een manier so ver as ek kan sien waarmee ons hierdie moeilikheid gaan oorkom as mens nie op die aanvaarde siening dat Dit was aand en dit was mre agtern, as afsluiting vir elke dag se skepping genoem word, wil terugval nie.

 

Hier is dan die oplossing. Net soos ons aan die begin gesien het dat die inleiding van die Eerste Dag eers

n sy werklike aanvang vermeld staan, word die inleiding van die Sesde Dag, k, eers n die gebeure daarvan, aangehef. Nogmaals, op beklemtonende, aan betekenis sware, retoriese wyse. Al wat vir ons oorbly om te doen, is om te gaan kyk wr die Sesde Dag se aanvang in die konteks, nou eintlik l. En dit is tog gladnie moeilik nie, want, Word die skeppingsdae nie keer op keer afgesluit met God se eie oorsig en bevinding met Goddelike konklusie nie? Inderdaad!

 

N die Eerste Dag: God ht toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is geskei van die waters wat bo die uitspansel is En dit ws so; en God het die uitspansel, hemel, genoem. God gee naam aan die hele wydste hemele van sy grote skepping alles, die werke van sy hande, wat Hy nooit sal laat vaar nie. Dit sluit alles voor vers 5b in! God was van die begin af: God oweral Teenwoordig, God oweral Almagtig. Sonder Hom het niks onstaan wat ontstaan het nie; deur Hom en uit Hom en tot Hom, is alle dinge.

 

Aan die einde van die Tweede Dag: v10 en 12, Seewaters versamel en aarde en wolke word sigbaar ... en dit was so. Toe sien God dat dit goed was. Die aarde het

(plante) voortgebring. Toe sien God dat dit goed was. Alvorens God lewe geskep het, sal Hy nie verklaar dat dit goed was nie! God begin sy tuin vir die mens met goeie grond en lewe, Gn1:8b-12, 2:7 en 3:1c. Daarom lees ons tweemaal op die Tweede Dag, Toe sien God dat dit goed was met die oog op wat Hy op die Sesde Dag, baie goed, sou gn doen het.

 

Aan die einde van die Derde Dag: v17-18, God het die ligte aan die uitspansel van die heelal gestel om op die aarde lig te gee en om oor dag en nag te heers en skeiding te maak. v18c, Toe sien God dat dit goed was.

 

Aan die einde van die Vierde Dag: v21c, Toe sien God dat dit goed was. En God het hulle (die visse en die vols) gesen en ges: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die waters in die see, en laat die vols (van die lug) op die aarde vermeerder.

 

Let eers op hoedat Toe sien God dat dit goed was in verse 21-22 na aanleiding van die skepping van die betrokke dag, eerste staan, en nie agterna soos in al die ander gevalle nie. Dit bevestig ons stelling soos van toepassing op die dae se name, dat hulle eerste kan staan, en nie agterna moet staan nie.

 

Aan die einde van die Vyfde Dag: En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en die vee volgens hulle soorte, en al die diere wat op die grond kruip, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was.

 

Op hierdie Vyfde Dag verklaar God, Hy is Wetgewer oor lewendige n dooie dinge, want Hy is dit wat na orde en skikking volgens sy wil, dooie, n lewendige dinge, na soort en aard voortgebring het, en daaroor bl beskik. (Vir alles het Hy grense gestel.) En dit was so . . . en so sal dit wees tot in ewigheid. Vrees nie oor n skepping wat aan menslike vernietiging onderworpe sou kon wees nie. Net Een is Smelter van die elemente: Hy wat die

elemente gemaak het. Net een is Gieter: Hy wat die mens uit die stof van die aarde gevorm het. God die Beskikker is God die Bewaker en Verlosser van gans en al die werke van sy hande. God heers! Vers 25c dan, Toe sien God dat dit goed was. Dit was God se besluit van en op die Vyfde Dag. Maar hierdie is nie God se finale besluit sy finale konklusie of beaming of blyke van tevredenheid nie! Daar wag n beter verklaring van die Skepper self sy verklaring van die Sesde Dag naamlik.

 

Aan die einde van die Sesde Dag:

Toe sien God, lles, wat Hy gemaak het, en dit was bie, goed!

 

Nou wat het hierdie beter gevolgtrekking by God self teweeggebring? Wat het aanleiding gegee vir God se groter genoegdoening? Niks anders nie as God se skepping van die mens nie! Niks anders nie as God se voltooiing van sy skepping met sy skepping van die mns nie! Niks anders nie as God se voltooiing van sy skepping met sy skepping op die Sesde Dag nie! Drom is die aanvang van die Sesde Dag sonder enige huiwering in die teks aantoonbaar dr, waar God gespreek het: Laat ons mense maak! Die Sesde Dag, begin, met vers 26! Die Sesde Dag begin nie met vers 24 nie; en die Vyfde Dag eindig nie met vers 23 nie, maar begin, met vers 23! En so terugwerkend tot die Eerste Dag. Die naam van die dag, Eerste Dag, Tweede Dag, en so aan, lei die dag in, en sluit dit nie af nie . . . behalwe, in die geval van die Sesde Dag, juis omdat God sy eie, laaste, afsluitende voltooiingswerk God se skepping van die mens op die Sesde Dag self soveel wonderliker as sy skepping van al die vorige dae tesame, geag het. Want die Sesde Dag is enig daarin dat dit skeppingsdag van die mens en net van die mens was; enig, omdat God mr as sy gewone goeie werk daarop gedoen het; omdat God op die Sesde Dag die mens, baie goed, gemaak het inderdaad na die beeld van God gemaak het. Geen ander skepping van God pas, by God se werk van die Sesde Dag nie omdat, geen van God se vorige werke daarteen kan opweeg na

waardigheid en heerlikheid nie omrede die mens!

 

Kan u nou sien hoedat hierdie afsluiting van die Sesde Dag van die skeppingswerk van God, terugreik, tot aan sy begin, tot aan sy fondamente tot aan, En God het gespreek: Laat ons mense maak!? Want hier begin God se baie, goeie werk! Kan u sien waarom die ses dae skeppingsverhaal se eindiging in vers 26, vanuit vers 31 summa cum lauda aangekondig word? Die twee dae wat sover die belangrikste dae van God se skepping was, se aanhef by name staan soos dik, beklemtnende, nder-streping uit.

 

En nog is hierdie slot op die Sesde Dag, Toe sien God, lles, wat Hy gemaak het, en dit was bie, goed!, nie waar die teks met die skeppingsverhaal van die eerste ses dae ophou nie.

 

Die chiastiese struktuur waaruit Genesis een opgebou is, word hier baie duidelik. Net soos die teks begin het met die groter geheel van die begin van God se skepping vr, die eintlike aanhef by wyse van En dit was aand en dit was mre die Eerste Dag, eindig dit die groter geheel van die begin van God se skepping n, die eintlike slot by wyse van Toe sien God, lles, wat Hy gemaak het, en dit was bie, goed! Want opvolgend staan weereens verder vermeld, En dit was aand en dit was mre die Sesde Dag, So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse lermag. Eers hier, eindig Genesis 1 werklik. (Ongelukkig, soos u weet, sny die teksindeling die laaste sin van die Eerste Dag af.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dae van Genesis 1, 2 en 3

 

 

Genesis 1, Dae:-
|.1|2.|3|4|5|.6|
1.8a|8b12|13..18|19.22|23..25|262:1

en teksplase Dit was aand en dit was mre die ...
Sewende Dag: 2:2-3 / 4a

 

 


Genesis 2, Teks en Dae:-
|4b6|..|7.7|
|.|814|..|1518|
|..|19b|19a
|19c.25|
|.1|.2.|3|.4|5..|6
.|

Genesis 3:- Sesde Dag: .|.1-7.|

Sewende Dag.|..8-24..|

 

Genesis 2, 3 Piramiede:-

.Sewende Dag.|3: 8-24|

.| 3: 1-7 |

.....|19b..|19a...|19c.25|

..|814|........|1518|

|4b6|.........|7.7|

|.1|.2.|3....|..4.|.5.|6|

 

 

 

 

Genesis 3

 

 

7

 

 

 

2

Genesis 2

6

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

6

 

Genesis 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerhard Ebershn

Suite 324

Privaatsak 43

Sunninghill 2157

biblestudents@imaginet.co.za

http://www.biblestudents.co.za

 

 

8 Februarie 2008